Kommunstyrelsen

Ärendelistan eller meddelandelistan – det är skillnad

Att finnas med i något av kommunledningens partier eller att tillhöra något parti utanför gör skillnad. I Vänersborg är det S med 14, C med 4 och MP med 4 fullmäktigemandat som utgör kommunledningen i minoritet. Med 22 mandat av 51 kommer man ingenvart och det märks tydligt, det känns som att utvecklingen har stannat av, det är få ljuspunkter som glimtar till i en grå vardag. I oktober 2014, när överenskommelsen träffades, räknade man med att oppositionspartierna inte någon gång skulle komma till samma slutsatser. Därför bedömdes det fullt möjligt att en så svag minoritet ändå kunde utveckla handlingskraft. Det blev inte så. När de tre borgerliga partierna M, L och KD lade fram sina budgetförslag för 2016 och 2017, och när de visade sig vara mycket lika de förslag som Vänsterpartiet hade kommit med, så fanns plötsligt 21 mandat för samma linje. Välfärdspartiets två ledamöter anslöt sig och då var oppositionen med 23 mot 22 i övervikt. Allt hängde på SD och deras 6 mandat. Nu är SD i Vänersborg en samling vilsna ledamöter som inte på något sätt förmår att leva upp till ryktet om pålitlighet och målmedvetenhet som SD på riksnivå har skaffat sig. Här gäller tärningen! SD i Vänersborg letar sig fram, ena gången stödjer man aktivt oppositionens förslag, en annan gång avstår man från att delta i beslut. Då vinner alltid oppositionen. Men tärningen har också rullat vidare, någon gång överger man tidigare ståndpunkter och då vinner oväntat kommunledningen. Som på senare tid har börjat fatta tycke om detta stöd från SD.

Hur går det egentligen till när det görs politik i Vänersborg? Det mest centrala är ju kommunstyrelsen. Det är därifrån beslutsförslagen riktas till kommunfullmäktige som förväntas följa vad som har slagits fast centralt. Hur mycket politisk diskussion förekommer i kommunstyrelsen?  Tyvärr finns ett beslut som betyder att sammanträden med kommunstyrelsen alltid är slutna, i motsatsen till några av våra nämnder som har öppna möten.

Det förekommer inte mycket politisk debatt i kommunstyrelsen. En onsdagsförmiddag i månaden sammanträder 15 ledamöter och alltid en handfull ersättare. Handlingar och ärendelista ligger ute på kommunens hemsida cirka 5-6 dagar i förväg. Sekretesshandlingar förekommer inte och det är i övrigt ytterst sällan att något ärende tillförs vid sittande bord.

Förmiddagen startar alltid med föredragningar. Det handlar om information som inte alls behöver anknyta till något ärende på aktuell föredragningslista. Det kan också handla om föredragningar som skall förtydliga handlingar som gäller ett ärende och där ytterligare aspekter kan behöva belysas. Ledamöterna ställer frågor, frågorna besvaras.

I genomsnitt tre timmar och en fikarast senare ställer ordföranden den retoriska frågan om det önskas tid för gruppöverläggningar. Har någon ledamot, något parti, någon partigrupp i förväg anmält avvikande yrkanden på någon punkt, då blir det alltid en ajournering. Pausen föreslås bli allt mellan en kvart och en halvtimme. Någon gång förekommer det att kommunstyrelsen övergår direkt till beslutsrundan.

Nu går det undan, det mesta är klargjort i förväg och ordförandens klubba dunkar i rask takt. I slutet av ärendelistan når man fram till punkterna ”Delegeringslista” och ”Meddelandelistan”. Här förväntas inte att någon begär ordet. Men vad är ”Meddelandelistan”? Tidigare berättade vi om ett ärende, en motion, där Vänsterpartiet ville se en regelbunden rapportering på ”Ärendelistan” och där kommunledningen nu lanserar förslaget att informationen skall komma på ”Meddelandelistan”.

En punkt på ärendelistan är ett enskilt ärende, meddelandelistan innehåller en sammanställning av en mängd olika frågor. En punkt på ärendelistan följs alltid av ett beslut. Det kan handla om ett beslutsförslag ”i sak”, det kan handla om att kommunstyrelsen avgör ärendet genom att besluta vilket av flera förslag som skall ”vinna”. Det kan också handla om att ärendet ”noteras”, vill säga, informationen har mottagits utan att ett beslut ”i sak” blev aktuellt. Det som sker med ”Meddelandelistan” är att den ”noteras”, den kan inte leda fram till något beslut på någon punkt i listan.

En mycket intressant punkt på ”Meddelandelistan” är alltid ”Ordförandens information”. Vänersborg har tre förtroendevalda kommunalråd med heltidsarvode, Marie Dahlin, S, Gunnar Lidell, M, och Bo Carlsson, C. Som heltidspolitiker deltar de i allehanda möten, för samtal, är på resande fot, har bisysslor och diverse åtaganden. Det som förekommer mellan föregående och aktuellt kommunstyrelsemöte är såklart av intresse för ledamöterna i styrelsen. Det ska lämnas information i vilka frågor och på vilka områden våra heltidspolitiker har verkat för kommunens bästa.

Tja, Bo Carlsson har väl under två hela år lämnat sådan information två eller kanske tre gånger, Gunnar Lindell var flitig i början men verkar ha kommit av sig helt. Marie Dahlin glömmer sällan men gömmer alltid sin information. Hennes information finns med som en punkt på ”Meddelandelistan”. Vill man veta vad som står på hennes lista behöver man ha tillgång till kommunens diarier, logga in sig och hämta hem en sida som t ex i november såg ut så här.

Om en fråga ställs till kommunstyrelsens ordförande om enskilda anteckningar och vad som möjligen kan ha avhandlats eller blivit resultat av ett möte, då märks det genast att ett flertal ledamöter i kommunstyrelsen inte har en aning om hur ordförandens lista såg ut. Frågor går att ställa, men det som framkommer från ”Meddelandelistan” kan aldrig omgående leda till ett beslut. Med detta borde det ha blivit klarlagt varför Vänsterpartiet gör skillnad mellan ”informeras på ärendelistan” och ”informeras på meddelandelistan”.

Var det rätt att ta risken?

Det var ett ansträngande sammanträde idag.

För en vecka sedan överlämnade en oenig kommunstyrelse ett beslutsförslag till kommunfullmäktige i fråga om Nunntorp 1:14. Kommunledningen fick gehör och nästa vecka avgörs slutgiltigt om vi verkligen ska förvärva fastigheten från regionen. Det handlar om 38 Mkr i utgångsläget men det tillkommer tillägg och höga driftskostnader. Det finns också en växande osäkerhet om det någonsin åter kan bli en skola för naturbruksutbildning. När regionen i oktober 2015 fattade sitt beslut att stänga Nuntorp var det nog ingen tvekan om att alla, verkligen alla, önskade att kommunen borde visa handlingskraft och axla ansvaret. Det kunde ha blivit fortsatt gymnasieutbildning, fortsatt särskoleutbildning, det kunde ha blivit något mer, något bättre. Nu är det för sent. Fullmäktige kommer visserligen fatta ett beslut, men innan klubbslaget bör man räkna med en längre debatt. De som säger nej vill göra det klart varför det nu – över ett år senare – måste bli ett nej. Risken med förvärvet är uppenbar, kostnaden alldeles för hög. Våra förtroendevalda chansar inte med egna pengar, det är kommunens, det är kommuninvånarnas tillgångar som det gäller att förvalta.

Och så var det idag ett nytt ärende, av annan art men nästan i samma prisklass: Wargön Innovation. Ärendet går i detta skede inte vidare till kommunfullmäktige. Alla visste vad ett nej från kommunstyrelsen skulle föra med sig. Men flera ledamöter från några partier hade gjort klart att det inte gällde svart eller vitt. Det skulle kunna sluta med ett ja, det skulle kunna sluta med ett nej. Det blev en ny föredragning, bilderna ligger på kommunens hemsida. Martin Wänblom, VD Innovatum, Maria Ström och Stig Fredriksson beskrev utvecklingen av projektet fram till dagens beslutsärende. Frågorna handlade dock mest om ”och sedan? när faller det ut? när kan vi vara säkra på att allt faller på plats? vår risktagning är stor, för stor – varför kan inte andra ta en större del?”

Alla visste men ingen nämnde att det fanns ett majoritetsbeslut i kommunstyrelsen från januari 2016 som nu skulle avgöra hur projektägaren Innovatums önskemål skulle besvaras. Här hela protokollutdraget från januari 2016, här uttalandet som tyngde dagens ärende: ”Kommunstyrelsen beslutar att under förutsättning av Kommunfullmäktiges beslut, senast i december 2016 utvärdera kvartalsrapporterna, och om det då visar sig att etablering av planerat utvecklingscentrum inte är genomförbart under 2017, avslutas kommunens del i projektet 31 december 2016.” 

Mest kom frågorna från partierna som röstade för januari-tillägget, kommunledningens partier höll sig tillbaka. Visserligen bjöd kommunstyrelsens ordförande på Lussekatt och pepparkaka i pausen, men det var knappast det som avgjorde frågan. När beslutsomgången kom till  ärende 8 fanns bara förslaget om ”ja”, inget annat förslag fördes fram, det blev ett enhälligt beslut.

Man kan kalla det överraskande, det kan komma protester att kommunstyrelsens ledamöter riskerar skattebetalarnas tillgångar i ett projekt där det inte finns några garantier att insatsen ger utdelning. Ingen kan invända, det är så. Men idag fanns en beredskap att ta den risken.

Vi kan inte tala för alla ledamöter. Men för vår del gäller att vi inte gjorde det lätt för oss, vi har våndats med frågan länge. För Wargön Innovation blev det ett ja. Men vi skräms gång efter annan av kommunledningen som tycks ha hur många som helst lustfyllda projekt att lägga på bordet, det tycks finnas en hemlig kassakista gömd i kommunalrådskorridoren.

Kommunstyrelsen – det mesta som vanligt

Det blev en speciell morgon, denna onsdag den 9 november 2016. Drabbade av nyheten sökte sig kommunstyrelsens ledamöter till andra samtalsämnen runt bordet. Fenomenet Vänersnö erbjöd sig för den som ville ”byta ämne” bort från alla efterkloka förklaringar till utgången av den amerikanska valrörelsen.

I övrigt var det som vanligt. Kommunledningen förlorade en viktig votering varpå ordföranden fann för gott att inte längre ”höra fel” när hon tolkade ledamöternas ”ja” och ”nej” för alternativa beslutsförslag.

I ärendet om den återremitterade motionen om badplatsen i Väne-Ryr förlorade Vänsterpartiets två ledamöter mot tretton från övriga partier. Vi lämnade i en reservation på tillåtna två sidor för att förklara varför vi kom till en annan slutsats. Arbetsordningen tillåter två sidor, inte mer. Vi bifogade fyra sidor med underlag som enligt vår uppfattning saknades i utskicket. Vår förhoppning är att den kompletta reservationen går vidare i utskicket inför kommunfullmäktige men det tycks råda delade meningar kring vår tolkning av regelverket. Kanske behöver vi istället läsa upp dessa fyra sidor vid fullmäktige den 23 november.

I omröstningen om alternativa beslutsförslag kring en motion från Vänsterpartiet som gällde ”satsning på Brålanda” förlorade kommunledningspartierna S, C och MP med siffrorna 7:8. Nu gäller formuleringen som togs fram av Vänsterpartiet som en protest mot det nonchalanta uttalandet ”konstateras att motionens intentioner tillgodoses”. Nu får kommunfullmäktige istället ta ställning till förslaget: ”Kommunfullmäktige bifaller motionen och konstaterar att frågan om tågstopp är en del av det arbete som framöver behöver bedrivas på ett tydligare sätt för att visa att kommunen satsar på Brålanda.

Därefter var turen kommen till SD-motionen om Nuntorpskolans framtid. Vänsterpartiet argumenterade i enlighet med frågorna som vi tidigare i veckan ställde – se vår hemsida.  Vi fick gehör hos flera andra partier och ett alternativt förslag fördes fram:

”Kommunfullmäktige konstaterar att det sedan motionen lämnades in blivit klargjort att i första hand Vänersborgs kommun erbjuds att förvärva fastigheten. Behovet av en skyndsam utredning enligt första att-satsen blir då ännu större. Kommunfullmäktige noterar att utredning enligt andra att-satsen är pågående. Kommunfullmäktige bifaller utifrån detta motionen.”

Som sagt, 7 röster för den förlorande kommunledningen och 8 röster för det nya förslaget, så blev det detta yrkande som togs till protokollet, någon votering behövdes inte längre.

Ekonomichefen föredrog den ekonomiska månadsuppföljningen för oktober, det borde ha blivit anledning till muntra miner men nu var det som det var – de flesta ledamöter i kommunstyrelsen kände sig nedtrumpade denna förmiddag.

En motion om Nuntorp – hur landar den?

SD lämnade i oktober 2015 ”Motion om Nuntorpsskolans framtid”. Motionen skickades av fullmäktige till Samhällsbyggnadsnämnden. Nämnden instämde i september 2016 i förvaltningens yttrande som mycket tydligt uttalar att motionen inte hör hemma i nämnden. I veckan ligger ärendet på kommunstyrelsens bord, i utskicket finns följande förslag:

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige bifaller motionen och antar samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande 2016-09-14 som sitt eget. Motionen som därmed är besvarad och avslutad för Kommunfullmäktiges del.

Vår uppfattning är att kommunstyrelsen inte kan föreslå kommunfullmäktige att ”antar samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande som sitt eget”. Antingen väljer man att förbigå med tystnad detta korrekta påpekande, nämligen att nämndens förvaltning och nämnden gör rätt att inte yttra sig i själva sakfrågan, eller också uttalar fullmäktige i klartext att man delar uppfattningen att motionen remitterades till fel adress.

Sedan gäller det en annan del i beslutsförslaget ”att bifalla motionen”.

Motionen har en brödtext och två att-satser där motionären yrkar. Brödtexten förtydligar motionens rubrik: ”Motion om Nuntorpsskolans framtid”. Om vi har lyssnat rätt så är samtliga nio partier eniga om att det är ett angeläget spörsmål.  Ingen har sagt att det är bra att naturbruksutbildningen på Nuntorp avslutas, tvärtom, alla ser det av flera anledningar som önskvärt att verksamheten kan fortsätta.

Men grundregeln i behandlingen av en motion är att beslutet skall avse det som framställs som yrkande. Och här finns det två att-satser där den andra att-satsen förutsätter att yrkandet från den första att-satsen kan besvaras med ”ja, det är möjligt”, det är möjligt att förvärva fastigheten från Västra Götalandsregionen.

När motionen skrevs, i oktober förra året, var det inte klarlagt hur regionen såg på en försäljning och vem man skulle vända sig till med ett erbjudande om att köpa, inte heller visste man något om omfattningen av affären eller om prisläget.

Idag vet vi mycket mer. Och det finns redan ett politiskt beslut som klarlägger på vilket sätt partierna i Vänersborg ser på motionens två att-satser. Av särskilt intresse är att motionärens parti idag, ett år efter att motionen lämnades in, också har ändrat sin ståndpunkt.

Nu finns det bara en minoritet bland ledamöterna som vill följa tågordningen från SD-motionen: ”Köp och se senare hur vi ska gå vidare …”

Sex av nio partier har fastnat för ett annat sätt att tänka. Det är mycket önskvärt att verksamheten vid Nuntorp utvecklas och möter förväntningen på en fortsatt naturbruksutbildning med hög kvalitet och på nära håll. Men det förutsätter att många fler pusselbitar kan komma på plats, risken med att ett köp slutar med en stor ekonomisk förlust måste hanteras och undanröjas.

Med andra ord, den andra att-satsen borde komma först, ett kommunalt beslut om att förvärva fastigheten från regionen förutsätter en omvänd turordning av ”beslutsgången”.

Därför är det inte möjligt för oss att ställa oss bakom formuleringen att kommunstyrelsen beslutar om ett förslag till kommunfullmäktige att bifalla motionen.

”Bifall till motionen” är kommunledningens politik som uttrycktes i ärendet som man förlorade i kommunstyrelsen tidigare. Då gällde det endast att ta ställning till att ge Fastighetsbolaget grönt ljus att köpa. Alla andra frågor ”tillhörde inte ärendet”, så var tanken.

Nu hänger det på motionärens parti att ta ställning. Står man fast vid motionen som den skrevs för ett år sedan eller står man fast vid sitt nej till kommunledningens begäran att särskilja frågan om förvärv från frågan om det kan gå vidare därefter. Svaret får vi på onsdag.

Motsägelsefulla signaler

Veckans extra kommunstyrelsemöte tog på krafterna. Förberedelserna var ansträngande och även debatten och beslutet var på många sätt jobbiga. Ingen av partiernas femton ledamöter gick till mötet med någon annan avsikt än att verka för fortsatt naturbruksutbildning och särskoleverksamhet vid Nuntorp.  Det som skilde var hur vi uppfattade frågeställningen.

På den ena sidan fanns S och C, det tredje partiet ur kommunledningsminoriteten, MP, hade anmält förhinder för sin ordinarie ledamot Marika Isetorp och även för ersättaren Per Sjödahl. Det är bara att beklaga att Miljöpartiet återigen inte hade möjlighet att bekänna färg, nu när det gällde.

På den andra sidan fanns tre borgerliga partier, M, L och KD samt SD och V. Alla dessa partier hade också på olika sätt tidigare uttalat att det absolut var ett lokalt och regionalt intresse att naturbruksutbildningen kan bedrivas i Dalsland.

Vad var skillnaden? S och C begränsade i beslutsförslaget och i alla inlägg under sammanträdet ärendet till att endast gälla ett ja eller ett nej till frågan om kommunstyrelsen (och senare kommunfullmäktige) godkänner att det helägda Fastighetsbolaget förvärvar fastigheten Nunntorp 1:14 för 38 Mkr från regionen.

Majoriteten i kommunstyrelsen begärde en återremiss med motiveringen att beslutsförslaget borde förtydliga avsikten med förvärvet och bättre klarlägga förutsättningar för att hela affären inte skulle landa fel eller sluta med en brakförlust. Landa fel, eftersom ett antal frågetecken kring EU-statsstödsregler inte kunde redas ut. Brakförlust, eftersom ett flertal hittills okända aktörer behövde tillkomma för att ekvationen kunde gå ihop. Och så fanns det redan i underlaget tydliga skrivningar om en mycket hög risknivå. 38 Mkr för Vänersborgs kommun är ju inga småpengar att spela med!

Det blev återremiss. Och nu passar kommunstyrelsens ordförande, Marie Dahlin, S, på att berätta vid varje tillfälle som ges att det var de andra som sabbade planen och sade nej. Det är inte bra för vår kommun att ordföranden uppenbarligen inte förmår att inse att det hade funnits möjligheter att komma till ett enhälligt och positivt beslut. Varför började man inte i god tid efter regionfullmäktiges nedläggningsbeslut i september 2015? Det tar sin tid att lägga pusselbitar på rätt plats! Och det krävs viss skicklighet och inlevelse för att se bilden växa fram och bli klar.

Överraskande nog finns också tecken på att kommunstyrelsens ordförande kanske börjar förstå bättre. Två gånger i rad har kommunledningen förlorat budgetomröstningar och tvingas regera med en budget som i debatten förkastades som skadlig för kommunens sunda utveckling. Nu avslöjar ett förslag som skall tas upp för beslut i kommunstyrelsen 9 november en icke oväsentlig förändring. Förslaget diariefördes dagen efter kommunstyrelsens extra sammanträde och inleds med följande text av ekonomichefen:

”På uppdrag av kommunstyrelsens ordförande har ekonomikontoret arbetat fram en delvis ändrad process och tidplan för arbetet med Mål- och resursplan 2018-2020. Till skillnad från tidigare år utökas budgetberedningen med ett antal insynsplatser. Den nya budgetberedningen består av de ordinarie ledamöterna i kommunstyrelsens arbetsutskott. Gruppledarna från partierna Sverigedemokraterna, Välfärdspartiet och Vänsterpartiet får var sin insynsplats i budgetberedningen. Varken budgetberedningen eller insynsplatserna har någon ersättare.”

Snyggt och välbetänkt, det borde ge bättre förutsättningar för hela processen som är tänkt att avslutas med en omröstning i kommunfullmäktige 21 juni 2017.

Kommande vecka har vi ett medlemsmöte och Röd Lördag, dessutom är det tre sammanträden i kommunen som hanterar viktiga frågor.

Vårt medlemsmöte är på måndag 24 oktober med start klockan 18:00 i vår lokal på Kronogatan 31 – ”Bostäder” är temat.

På tisdag är det direktionen i Kunskapsförbundet som bl a tittar på delårsrapporten per augusti. Därutöver är det väl framförallt diskussionen kring en informationspunkt: Vilka program skall starta hösten 2017 och hur många platser skall erbjudas på förbundets tre olika gymnasieskolor?

På onsdag är det kommunfullmäktige. Här gäller det kommunens delårsrapport per augusti som skall fastställas. En interpellation från Vänsterpartiet lockar förhoppningsvis representanter också från andra partier upp i talarstolen. Hur kommunstyrelsens ordförande ser på frågan kring finansiering av yrkesvuxplatser framgår av hennes interpellationssvar som redan har diarieförts.

På torsdag är det socialnämnden. Som så ofta när det gäller socialnämnden tycks det inte finnas anledning att förutspå skiljaktiga uppfattningar kring några av den långa raden intressanta punkter på föredragningslistan.

För Vänsterpartiet återstår sedan RÖD LÖRDAG på oktobermarknadsdagen, det blir spännande att finnas ute en lördag när ”alla andra” också är det, normalt kryllar det verkligen inte av lördagsflanörer när vi träffas i gågatekrysset.

Behöver man veta? innan man fattar beslut?

Ja, säger några – nej, säger andra. Hur många av kommunstyrelsens femton ledamöter som landar på den ena och hur många som landar på den andra sidan var den stora frågan idag. En extra inkallad kommunstyrelse hade att ta ställning till följande beslutsförslag:

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige godkänner att Fastighets AB Vänersborg förvärvar fastigheten Nunntorp 1:14 från Västra Götalands läns landsting. Köpesumman ska uppgå till högst 38 Mkr. Fastighets AB Vänersborg äger rätt att slutföra avtalsförhandlingarna med Västra Götalands läns landsting och teckna erforderliga överlåtelsehandlingar.

Fastighetsbolaget är helägt av kommunen, bolaget driver sin verksamhet mot bakgrund av ”kommunens pengar”.

Inför sammanträdet fanns ett underlag som alla hade studerat ingående. Men underlaget innehöll delar som inte skulle debatteras. Avsnittet 3.3 Ekonomiska risker var oroväckande övertydligt. Men, nej, inget bekymmer, det var inte dagens ärende. Vad var dagens ärende?

Skulle Hushållningssällskapet överklaga Skolinspektionens beslut om avslag på ansökan att få starta Naturbruksutbildning på Nuntorp, så behövdes det ett beslut att Vänersborgs kommun genom sitt Fastighetsbolag hade förvärvat Nunntorp 1:14 från regionen som i september 2015 beslutade att lägga ner utbildningen.

Inget annat skulle diskuteras, det gällde enbart beslutet att ”godkänna”, ja eller nej.

Kommunstyrelsens ordförande, Marie Dahlin, S, var övertydligt. ”I min värld” var det inte bråttom alls, men när nu Hushållningssällskap vädjade till oss!” Och hon tillade också att inte mycket mer hade kunnat ordnas upp, eftersom regionen inte ville teckna något avtal innan all deras skolverksamhet var avvecklad.

Hela affären var ju från början en urenkel sak: Alla, verkligen alla, ville att denna viktiga utbildning även i fortsättningen skulle finnas kvar, gymnasieprogrammet Naturbruk och gymnasiesärskolans verksamhet. Att verksamheten skulle utvecklas, att det skulle ske något som tog lantbrukets förhoppningar på allvar, konsumenternas krav på lokalproducerat mat, elevernas önskemål att ha utbildningen på nära håll och inte på 20 mils avstånd. Det är en sak att önska sig något, det är en annan sak att få en mängd pusselbitar att falla på plats. ”I min värld”, sade Marie Dahlin, S, var det ingen brådska.

Bo Carlsson, C, den andra ledamoten i Fastighetsbolagets styrelse, som begärde klartecken från kommunen till köpet av Nunntorp 1:14, var tyst under alla två timmar av kommunstyrelsens möte. Han besvärades synbart av en fråga som ställdes i början av sammanträdet, om han som ledamot i styrelsen för Dalbo Hushållningsgille inte var jävig.

Hur som helst, när svaret från kommunledningen var: Ni behöver inte veta mer, det räcker att ni uppfattar att ni behöver endast svara på den enkla frågan om ni godkänner eller inte godkänner, då framställdes det ett yrkande på återremiss från M, L och KD. I yrkandet instämde även SD. Och vid omröstningen bifölls yrkandet om återremiss även av V.

Hushållningssällskapet kommer inte att överklaga Skolinspektionens avslag.

Om ärendet om förvärv av Nunntorp 1.14 någon gång i framtiden kommer tillbaka är osäkert.

Det var ju ingen brådska!

P.S. Lokaltidningen TTELA bekräftar i sin bevakning att det inte var frågan om att rädda Nuntorp, ärendet avgränsades av kommunledningen till att gälla endast om kommunfullmäktige skulle godkänna att Fastighetsbolaget förvärvar Nunntorp 1:14, ja eller nej.

Det blir ett extra sammanträde

Vi berättade igår om att frågan om Naturbruksutbildningen vid Nuntorp hade hamnat under mycket stor tidspress. Vi skrev att vägen till en möjlig lösning förutsätter ett extra sammanträde med kommunstyrelsen och ett extra ärende vid nästa kommunfullmäktige 26 oktober. Idag kom kallelsen till ett extra ks-möte onsdag 19 oktober. Handlingarna kom på måndag, här finns hela beslutsunderlaget. Som dock långt ifrån ger tillfredsställande svar på alla frågor.

Väckarklockan ringde

Har man något så när följt hur Kunskapsförbundet Väst har utvecklats sedan starten 2013, så kan man inte ha undgått ”ägarsamrådets” betydelse för allt som sker och inte sker. I våras kom en rapport från revisorerna som gav signaler till alla berörda, kommunalråden i två kommuner och politiker i förbundets direktion, att en tid av eftertanke och en sorts omstart vore att rekommendera.

Men det går trögt. Varken kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen i ägarkommunerna Trollhättan och Vänersborg är riktigt med på tåget. Det sker vid sidan om och det går inte på räls.

28 juni var sista sammanträdet med ägarsamrådet. Befinner man sig utanför presidiet i kommunstyrelsen och presidiet i direktionen är det inte mycket man får veta vad som avhandlades. Men det förs anteckningar. Vi efterlyste anteckningarna i juli, vi efterlyste dokumentet i augusti. Tredje försöket gav resultat. Någon timme efter dess att vi frågade i morse dök dessa anteckningar upp.  Nu är handlingen diarieförd, på kommunkansliet och på Kunskapsförbundet.

Av anteckningarna framgår också vad som skall tas upp för samråd vid kommande möte 21 september. Bra att känna till.

Kommunstyrelserna i båda kommunerna gav också i anslutning till nämnd revisionsrapport ett uppdrag att komma med förslag på vilket sätt oklarheter i samspel mellan medlemmarna Trollhättan och Vänersborg samt direktionen för förbundet kunde hanteras. I Vänersborg kommer kommunstyrelsen nästa vecka ge begärt anstånd till kommundirektören, nu är det tänkt att ett förslag skall presenteras i november.

Glöm pausen – nu är vi tillbaka

Visst var det skönt att inte ständigt jagas av nya tjocka buntar med nämndshandlingar. Det blev mycket läsning ändå, men mest litteratur av eget val. Nu står dock höstens första nämndsmöten i våra almanackor. Här är en kort utblick på det som står närmast på tur.

Byggnadsnämnden startar på tisdag. På dagordningen finns bland annat ett nytt försök att komma igång med om- och tillbyggnad av Röseboskolan. I juni blev det avslag på ansökan om bygglov – vi ägnade då några rader åt fadäsen:

”Så fanns också en ”omröstning” som gällde en annan skola ”på landet”, Rösebo, där ansökan påminde mycket om bygglovsansökan för Mulltorp. Majoriteten med fyra ledamöter från S och en från C hade ett eget avvikande yrkande om återremiss. Men eftersom ingen begärde votering när tjänstgörande ordförande från M fann att ärendet skulle avgöras ”idag”, så fanns bara ett yrkande kvar och förvaltningens förslag om avslag vann. Varpå nämndens majoritet, fem sovande ledamöter från S och C, reserverade sig. Vem kan förklara detta?”

Samma tisdag skulle Kunskapsförbundet Väst haft sitt första sammanträde, men det kom i god tid ett meddelande med texten: Hoppas att ni haft en angenäm och avkopplande sommar! Meddelar härmed att direktionssammanträdet den 23 augusti är inställt. I stället fyller vi tiden bättre på kommande sammanträde den 27 september.” 

Det skulle ha funnits rätt så mycket att ta upp till diskussion redan nu i augusti, men presidiet fann uppenbarligen att det inte finns något behov att mötas nu. Är man utanför presidiet, så är det många gånger så att man är utan kunskap. 28 juni möttes presidiet med kommunalråden från medlemskommunerna Trollhättan och Vänersborg. Det är ju där principiellt viktiga frågor tas upp och det är i detta ägarsamråd som ekonomin för förbundet ”beslutas”. Två månader senare finns fortfarande inga minnesanteckningar offentliga. Förklaringen ger Marie Dahlin, S, kommunstyrelsens ordförande i Vänersborg. ”Jag är inte överens om anteckningarna, och skriver därför inte på förrän vi är överens. När det kommer att ske vet jag inte.” [2016-08-08]

Frågan som direktionen verkligen borde arbeta med är vuxenutbildningen. Beställningar från båda medlemskommuner ligger klart under nivån som efterfrågas från sökande, som med stora förväntningar vänder sig till förbundet. Utbildning behövs, utbildning är nödvändig. Det gäller yngre sökande som söker efter en andra chans, det gäller äldre som vill byta jobb, som vill komma vidare till annat. Och det gäller inte minst alla nyanlända som har skaffat sig kunskaper i svenska, men behöver mer, för att accepteras på den svenska arbetsmarknaden.

På onsdag sedan är det dags för kommunstyrelsens första sammanträde. Vi hade räknat med att byggplanerna i  kvarteret Misteln och Haren och på Norra Nabbensberg skulle finnas på dagordningen, så blev dock inte fallet. Det stora ärendet är istället ”Godkännande av program för detaljplaner för Skaven och delar av Öxnered”. Troligen den viktigaste handlingen i styrelsens bunt om 447 sidor. Lagom för att komma igång efter sommaruppehållet.

Torsdagens sammanträde med socialnämnden kommer inte att präglas av strider mellan olika uppfattningar, det förekommer inte så ofta överhuvudtaget i socialnämnden. Man blir säkerligen överens om avslag på två ansökningar om serveringstillstånd. Även nämndens yttrandena kring ovan nämnda tre detaljplaner borde ske i enighet.

Det som är det mest spännande för socialnämndens ledamöter är att få ta del av förvaltningens reaktion på budgetbeslutet strax innan sommarpausen. Kommunens minoritetsledning med S, C och MP fick ge sig, deras förslag på besparingar för nämnden röstades ner av fullmäktiges majoritet. Vänsterpartiet förväntar sig att förvaltningen visar ansvar och vet att hushålla väl, nu när önskemålet om resurstillskott fick gehör. Det finns gott om utmaningar kvar att bemästra och då känns det bra att nämnden och förvaltningen verkar arbeta i gott samförstånd.

Fyra budgetförslag, ett femte kanske på gång …

Kommunstyrelsen ”bereder”, kommunfullmäktige beslutar. På styrelsens lista idag fanns budgetberedningens förslag till Mål- och resursplan 2017-2019. Onsdag 22 juni är det sedan ledamöterna i fullmäktige som röstar fram det vinnande förslaget.

Vilka förslag finns? Kommunledningens minoritetspartier S, C och MP lyckades idag dra det längsta strået. Det blev som budgetberedningen ville: återhållsamhet på utgiftssidan, att hålla tillbaka verksamheterna och begränsa deras anspråk på utökade resurser. Argumentet är: håller vi nere kostnaderna, så får vi ett högre resultat i slutet på 2017. Ju mer vi har kvar desto mindre behöver vi låna för investeringar som måste ske nu. Devisen är: Belasta inte kommande generationer med en räntebörda för att vi inte lyckas hushålla bättre idag.

Vänsterpartiets förslag är inte blint för investeringsbehovet – det behövs en ny skola, någon ny förskola, flera olika boenden för socialtjänsten, ett nytt centralkök, m.m. Men vi stannade vid ett resultat om 1 % istället för 2 %, det ger oss kring 40 Mkr mer att dela ut till barn- och utbildningsnämnden, till socialnämnden och till kultur- och fritidsnämnden. Vi är medvetna om att vår kommun nästa år då måste låna upp mer än 100 Mkr, det belopp som kommunledningspartierna har med i sin kalkyl.

Det fanns ett tredje förslag som i stora drag är samma som Vänsterpartiets. Detta alternativ står tre andra partier bakom, M, L och KD. Man skulle kunna tro att någon kopierade någon annan. Från Vänsterpartiets sida kan vi försäkra att det inte var vår målsättning. Men vi hade sett redan tidigare i år att vi kom fram till samma slutsatser som minialliansen.

I fullmäktige samlar kommunledningen 22 röster från tre partier, minialliansen med sina 15 röster och Vänsterpartiet med 6 har endast 21. Men så borde Välfärdspartiet två ledamöter tillkomma, partiet har hittills inte lämnat något eget förslag, och då är kommunledningen plötsligt i underläge.

Så allt hänger på Sverigedemokraterna. Vi har lärt oss att SD:s 6 lokala representanter tycks ha ett arbetsredskap av ovanlig art: en tärning. Det går inte att beskriva på annat sätt. Hittills har de andra åtta partierna i Vänersborg alltid svävat i ovisshet till ordförandens sista klubbslag, ingen kan vara säker på utslaget, ibland röstar SD si, andra gånger så, eller också avstår de från att rösta.

Nu är det en ny situation: SD lade idag i kommunstyrelsen ett förslag som på alla sätt och vis är så markant avvikande från alla andra förslag, att SD inte med hedern i behåll kan svänga igen. Visserligen kommer SD att förstå att deras förslag faller vid omröstningen i kommunfullmäktige, men det finns ingen möjlighet att SD kan svänga helt och ansluta sig till någon annan. Vill man göra anspråk på att bli trodd på sina ord, så kan den starka utfästelsen från dagens yrkande inte överges två veckor senare.

Slutsats: Just nu ser det så ut som om kommunledningen återigen förlorar knappt i en omröstning. Och då gäller det årets viktigaste beslut, budgeten för 2017.

Kategorier
Senaste kommentarer
    Arkiv