Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen idag – kort rapport

Ett mycket kort sammanträde – och mycket stark kritik att ”somliga fanns på plats”. Låter konstigt? Den borgerliga oppositionen kritiserade kommunstyrelsens ordförande, Marie Dahlin, S,  och andre vice ordförande Bo Carlsson, C, att ingen hade hörsammat en inbjudan till en träff i Stockholm idag. Det gällde en avstämning mellan staten, regionen och vår egen kommun inom ”musiken”. I bakgrunden ett erkännande från staten och regionen att Vänersborg med all rätt anser sig framträdande på musikens område. På spel står också att vissa kommunala kostnader hädanefter kan tänkas belasta statens kassa. Nåja, båda ledande kommunpolitiker hade befunnit sig i Stockholm måndag och tisdag av annan anledning, men ansåg att närvaron vid dagens kommunstyrelse skulle prioriteras.

Kommunstyrelsen då?

Det från kommunfullmäktige återremitterade ärendet om utvidgningen av verksamhetsområde för VA, vatten och spillvatten, etapp 8 Norra Timmervik blev bortlagt. Vänsterpartiet drog tillbaka sitt eget yrkande som var följande: ”Kommunstyrelsen beslutar att avvakta med den slutliga beredningen. Beslutsförslaget kommer att lämnas senast vid kommunfullmäktiges sammanträde 5 september.”

Det fanns ett förslag att avslå en motion från SD ”om att göra Vänersborgs gator säkrare”. [För tydlighetens skull: det gäller asfaltering, potthål och vitmålade övergångsställen, inget annat.] Vänsterpartiet yrkade: ”Kommunfullmäktige beslutar att motionen anses besvarad med hänvisning till tjänsteskrivelserna från samhällsbyggnadsförvaltningen och kommunstyrelseförvaltningen.” SD yrkade bifall till vårt förslag. Det blev dock en majoritet för avslag på motionen. SD reserverade sig till förmån för Vänsterpartiets yrkande.

Sedan blev det omröstning: ”Svar på motion gällande bidrag avseende marknadsföring, evenemang och sponsring.” Här motionens yrkande:

1. ta fram ett förslag på vilka typer av bidrag gällande evenemang, jubileer, marknadsföring och sponsring som ska finnas tillgängliga att söka i kommunen,

2. ta fram förslag på rutiner för hur bidragen ska handläggas och beslutas, utifrån transparens och likabehandlingsprincip,

3. ta fram förslag på årlig budget till respektive bidrag och
4. utarbeta en tydlig policy för hur kommunen ska hantera föreningar som vill marknadsföra event eller verksamhet på kommunens hemsida och via sociala medier.

Det fanns kommunledningens förslag om bifall på punkt 2 och 4 och avslag på punkt 1 och 3. Det andra förslaget fick dock gehör, med 8 röster mot 7: Bifall till hela motionen. Kommunledningen förlorade återigen, oppositionen med V, M, L och SD föreslår nu kommunfullmäktige att bifalla hela motionen.

Slutligen var det frågan om en ansökan om bidrag från Vänersborg FK och Vänersborg HC. Kommunstyrelsen var enhällig med att besluta om avslag. Också Vänsterpartiets tilläggsyrkande vann gehör, ingen ledamot invände:

”Kommunstyrelsen beslutar att lämna följande besked till Vänersborgs FK och Vänersborgs HC:

  • Vänersborgs kommun kommer senare i år fatta beslut om ett tydligt regelverk för ansökan om och beviljande av bidrag för evenemang.
  • Båda föreningar har då möjlighet att på nytt lämna sina ansökningar.
  • Av ansökan måste framgå hur ett eventuellt bidrag är förutsättning för och del av kalkylen för nämnda ungdomsarrangemang.”

Nästa gång kommunstyrelsen träffas är 11 april, sammanträdet flyttades från 4 april. Då får vi se om samtliga har uppfattat ändringen, om samtliga finns på plats.

Dela den här sidan:

Kopiera länk