sida

Verksamhetsplan 2022

Vänsterpartiet Vänersborg
Verksamhetsplan och budget 2022

Vår partiförening

Vänsterpartiet är ett socialistiskt, feministiskt och antirasistiskt parti på ekologisk grund. Vi är ett parti som vill skapa frihet och jämlikhet för alla. Vårt parti är en del av arbetarrörelsen, kvinnorörelsen, miljörörelsen och
den antirasistiska rörelsen.
Som partiförening är vår uppgift att verka lokalt utifrån partiets stadgar och partiprogram för att vinna förtroende för partiet. Det gör vi genom att föra fram lokala förslag, stödja och organisera rörelser och aktiviteter samt delta
i det kommunalpolitiska arbetet. Vi är också aktivister som för fram vårt budskap och vår politik utanför de parlamentariska församlingarna, gärna tillsammans med andra vänsterrörelser och för internationell solidaritet.

Det är valår vilket gör att valrörelsen, valarbete och vårt utåtriktade arbete kommer stå i fokus där vår målsättning är att alla medlemmar ska känna att det finns något att hjälpa till med och tillsammans ta sikte på valframgång den 11 september!

Verksamheten ska kännetecknas av öppenhet och strävan efter dialog med invånarna. Vi skaffar oss kunskap, är pålästa och ser till hela kommunen. Vi är engagerade, lyhörda och samverkande gentemot väljarna, andra partier
och varandra. Vi eftersträvar att hitta lösningar, gärna i samverkan med andra som vill samma sak. Vi vill känna gemenskap och ha roligt tillsammans med en bred representation och inkludering utifrån samtliga diskrimineringsgrunder:

● Kön
● Könsöverskridande identitet eller uttryck
● Etnisk tillhörighet
● Religion eller annan trosuppfattning
● Funktionsnedsättning
● Sexuell läggning
● Ålder

Mål för 2022:

● Vi genomför en valrörelse med brett engagemang för valframgång 2022!
● Vår vision är en stor och inkluderande förening som har många aktiva medlemmar, där alla känner sig välkomna och respekterade oavsett vem du är, varifrån du kommer eller vilken erfarenhet en har.
● Vi förbättrar vårt valresultat 2022 och får minst 7 mandat i kommunfullmäktige 2022-2026!

Medlemmar

Alla ska känna sig välkomna oavsett hur mycket en kan eller vill engagera sig. Vi välkomnar en bredd av åsikter och idéer utifrån stadgar och partiprogram. Vi eftersträvar ett respektfullt och öppet samtalsklimat där allas åsikter är lika mycket värda oavsett om en är ny eller erfaren politiskt.
Både nya och gamla medlemmar ska erbjudas meningsfull
partiföreningsverksamhet utifrån sina intresseområden.

Om vi lyckas med medlemsvården innebär det att vi blir fler som delar på arbetet, vilket även gör att vi kan avlasta och i högre grad behålla dem som är aktiva idag.

Vi har en utmaning i att ta tillvara på de nya medlemmar som söker sig till vårt parti ur den växande vänsterrörelsen. Vi ska inte blunda för att det i dag finns svårigheter i att aktivera medlemmar och ta tillvara på partiföreningens mångfald vad gäller kompetens, idéer och erfarenheter. Varje medlemsinvestering i tid och idéer är viktig och avgörande för partiets förutsättningar att skapa förändring i samhället. För varje medlem som ansluter sig och engagerar sig blir vi dessutom allt bättre rustade inför valframgång och kommande mandatperiod.

Mål för 2022:

● Öka antal medlemmar med 15%
● Öka andel aktiva medlemmar till 35 %
● Öka representation av medlemmar med utomeuropeisk bakgrund.
● Få fler medlemmar att ta på sig uppdrag eller ansvarsområden i föreningen

Aktiviteter 2022:

● Välkomstmail samt den internfeministiska handboken skickas ut till nya medlemmar samt följa upp detta med ett telefonsamtal.
● Välkomstträff för nya medlemmar två gånger per år.
● Erbjuda fadderskap till alla nya medlemmar.
● Sociala aktiviteter
● Medlemsinventering – intresse och önskemål om hur var och en vill engagera sig.
● Verksamhet och synlighet i fler områden utanför centrum.
● Ökad kontakt med föreningar och rörelser där vi kan finna sympatisör.
● Fortsatt utveckling av vår interna medlemsgrupp på Facebook.

Ett feministiskt parti

Vi alla har ett stort ansvar att synliggöra och motverka den
könsmaktsordning som ger kvinnor som grupp en underordnad ställning i samhället, men också internt i vår förening och i våra politiska uppdrag. För att kunna göra det krävs kunskap om de strukturer som bidrar till en orättvis
fördelning av makt, utrymme och resurser mellan kvinnor och män. Det krävs också ett målinriktat arbete för att stärka, stödja och ge utrymme till kvinnor i partiföreningen. Detta arbete vill vi bedriva tillsammans både kvinnor, män och ickebinära. När vi stärker kvinnor blir vi starkare
tillsammans och frigör en politisk kraft som behövs i vår förening och i den samhällsutveckling vi kämpar för.
Det är viktigt att både styrelsen och hela partiföreningen har insikt om varför arbetet med internfeminism är viktigt och att alla medlemmar känner till detta. Partiföreningen kommer fortsätta med att stärka det internfeministiska arbetet, det feministiska perspektivet i våra kommunalpolitiska uppdrag och i det utåtriktade arbetet. En del i detta arbete kommer vara fortsatt deltagande i Fyrbodals feministiska nätverk.

Aktiviteter 2022:

● Internfeministisk utbildning för styrelsen och alla medlemmar.
● Retorik kurs för kvinnor.
● Utse internfeministiskt ansvariga i styrelsen.
● Internfeministiskt arbete som en punkt på dagordningen på alla styrelse och medlemsmöten.
● Internfeministisk sekreterare på medlemsmöte och gruppmöte.
● Könsseparata förmöten vid årsmöte.
● Erbjuda barnpassning i samband med årsmöte.
● Synliggöra och implementera den internfeministiska handboken.
● Arbeta fram ett lokalt internfeministiskt strategi- och styrdokument.
● Delta i Fyrbodals feministiska nätverk tillsammans med fler partiföreningar i distriktet och arbeta för att fler män ska ansluta sig.
● Bevaka att stadgarna gällande kvinnorepresentation om minst 50 % kvinnor efterlevs vid alla nomineringar.
● Fortsatt prenumeration av tidskriften Feministiskt Perspektiv – samt sprida denna till medlemmar.

Kommunikation

Genom en utåtriktad god kommunikation kan vi tillsammans sätta den politiska agendan, bygga opinion och få genomslag för vår politik. En öppen och levande kommunikation inom partiförening är också av stor vikt för att inkludera och engagera alla våra medlemmar.

Medlemsbrev skickar styrelsen ut cirka en gång i månaden där vi vill nå alla medlemmar med samlad information, nyheter, mötestider med mera.
Medlemsbrevet läggs också på partiföreningens hemsida bakom lösenord tillsammans med protokoll och andra handlingar. I övrigt används mail för kommunikation.

Föreningen har ett mailkonto [email protected] som vi använder för intern kommunikation.

Utöver föreningens hemsida, som vi fortsätter att utveckla för att synliggöra vår politik och aktiviteter, har vi en extern facebook sida, samt ett instagramkonto. Vi har också intern medlemsgrupp på facebook för möjlighet till ökad kommunikation mellan medlemmar,

Vi fortsätter att ge ut en egen lokaltidning “Vänstern i Vänersborg” som är ett samarbete med Zetkin Foundation. Tidningen bygger både på centralt, regionalt och lokalt material. Vi har postutdelning till utvalda postnummer,
samt upplaga för egen utdelning i samband med aktiviteter på stan. Vår ambition är att delta i alla utgåvor av tidningen.

Den parlamentariska gruppen uppmuntras att skicka in bidrag från sitt arbete för publicering på vår hemsida. Detta är ett försök att synliggöra vårt politiska arbete både för allmänheten och alla föreningens medlemmar. Vi hoppas att detta kan leda till en fördjupad dialog och ett ökat intresse för våran politik.

En valplattform kommer tas fram i början av verksamhetsåret för att kommunicera ut får politik under valrörelsen.

En viktig del av att få ut vårt politiska budskap är kanaler till allmänheten och att vi syns i mediala sammanhang genom exempelvis lokaltidningen TTELA.

Mål för 2022:

● Kommunicera på ett sätt som alla förstår.
● Öka antalet egna inlägg på vår Facebooksida.
● Öka antalet egna inlägg på vårt Instagramkonto.
● Minst ett inlägg per vecka på vår hemsida om aktuella lokala frågor i vår förening och Vänersborg.
● Ett medlemsbrev efter varje ordinarie styrelsemöte
● Ökat antal insändare och artiklar i extern media såsom TTELA med mera.
● Ta fram en valplattform och kommunicera denna till allmänheten.
● Utveckla vårt samarbete med Zetkin Aktiviteter 2022:
● Använda sponsrade inlägg på sociala medier under valrörelsen
● Länka lokala inlägg på hemsida med vår Facebooksida och
Instagramkonto och vice versa.
● Producera lokala inslag till tidningen Vänstern i Vänersborg.
● Medlemsbrev ska skickas ut per mail samt läggas på hemsidan bakom lösenord.

Möten

Alla styrelsemöten, gruppmöten och medlemsmöten som
partiföreningen håller är öppna möten för alla medlemmar och icke medlemmar är välkomna att delta på medlemsmöten.
Styrelsemöte hålls ungefär en gång per månad. Dessa protokollförs och publiceras på hemsidans lösenordsskyddade sidor för medlemmar.
Medlemsmöte hålls ungefär en gång per månad och datum planeras terminsvis. Dagordning mailas ut en vecka innan medlemsmöte.
Ärende/fråga från medlem som en vill ta upp mailas gärna i förväg till ordförande. Medlemsmöten protokollförs och publiceras på hemsida för medlemmar.

Mål för 2022:

● Tidseffektiva styrelsemöten
● Minst ett ordinarie styrelsemöte per månad
■ Dagordning och beslutsunderlag är klara en vecka
innan.
● Ett ordinarie medlemsmöte per månad
■ Dagordning och ev handlingar är utskickade en vecka
innan.

Aktiviteter 2022:

● Planera möten terminsvis i kalendarium
● Informera på hemsida och i medlemsbrev
● Styrelsen använder mapp på Google Drive för dagordning och handlingar.

Parlamentariska gruppen
Gruppmöten hålls ungefär en gång i månaden där frågor och ärenden inför nämnder, styrelser och kommunfullmäktige tas upp för dialog.

Mötesformer

Mötesformer kan se olika ut beroende på situation och ärenden. Vi gillar bäst att mötas på riktigt.
I pandemitider har vi startat upp möjlighet att ha möten som videosamtal på Zoom genom inköp av licens, vilket passar bra för att upprätthålla verksamheten. Videomöten kan också vara ett utmärkt sätt att mötas i andra sammanhang, till exempel utbyte med andra partiföreningar, föreläsare med mera.
Nu när vi börjat få möjlighet att återgår till fysiska mötesformer vill vi dra nytta av vad vi lärt oss gällande digitala mötesformer och ser det som ett utmärkt komplement kommande verksamhetsår, samt möjligheten till hybridmöten för att möjliggöra ett ökat deltagande.

Mål för 2022:

● Öka andel deltagande medlemmar i våra möten

Aktiviteter 2022:

● Utveckla våra mötesformer för att anpassas till ökad delaktighet för alla, behov, situation och intresse.
● I huvudsak fysiska möten, men fortsätta använda oss av digitala mötesformer som komplement samt erbjuda hybridmöten.

Studier

Studieverksamhet och internutbildning är viktiga för en politisk rörelse som vill förändra samhället. Med kunskap följer en större trygghet och bättre självförtroende som underlättar i diskussioner och aktiviteter. Studier är en
viktig nyckel till stärkandet av vår partiförening och är en viktig del av medlemskapet för såväl nya som erfarna medlemmar. Studier kan också bidra till att fler känner att medlemskap i Vänsterpartiet är utvecklande och givande.

Mål för 2022:
● Öka kompetens och kunskap i partiföreningen.

Aktiviteter 2022:

● Valstudier/valskola
● Utse studieansvarig.
● Retorik kurs för kvinnor.
● Hålla oss informerade om och delta i studier som erbjuds från distriktet och riks.
● Arrangera lokala studier utifrån ideologi eller olika teman.
● Rapportering av studieverksamhet till ABF
● Informera om aktuella studier till alla medlemmar

Utåtriktat arbete, organisering och aktivism – valår 2022!

Att synas och vara tillgängliga för invånare är en viktig del i vår partiförening. Vänsterpartiet är aktivister vilket innebär att använda sig av olika metoder för att nå ut med vårt budskap och politik. Vi stannar inte vid förhandlingsbordet eller i de parlamentariska församlingarna.

Nu under valår 2022 kommer vårt utåtriktade arbete vara ett centralt område att organisera. Ingången är en bred valrörelse med utrymme för många olika ideér och inslag – utifrån medlemmarnas engagemang, personella resurser och budget.

Vi hoppas på att få till en lokal valstuga, formerna för denna om den blir fast eller mobil får bli en fråga för kommande styrelse. 

Styrelsen fortsätter utveckla våra mötesformer och införde 2019 “Facebook-live”, vilket är en dialogform där vi samlar in invånarnas åsikter. Detta initiativ vill vi fortsätta utveckla tillsammans med våra övriga utåtriktade aktiviteter som till exempel Röd Lördag, där vi för fram vår politik, håller manifestationer eller liknande.

Ett framgångsrikt politiskt arbete och en stark vänsterrörelse bygger vi tillsammans med andra. Det finns många som sympatiserar med vänsterpartiets åsikter och som har sitt engagemang i andra organisationer
och nätverk. Dessa vill vi gärna stärka vår kontakt och utveckla vår samverkan med. Vi vill också arbeta föra att en lokalförening för Ung Vänster skall startas upp i Vänersborg. Tillsammans blir vi starkare att påverka samhället.

Mål för 2022

● Genomföra en bred valrörelse – både vad gäller aktiviteter,
medlemsengagemang och områden
● Stödja och uppmuntra att en lokalförening för Ung Vänster kan starta upp i Vänersborg.
● Utveckla vår samverkan med andra organisationer, föreningar och nätverk.
● Synas och utforma aktiviteter i fler områden utanför stadskärnan och på olika tider.

Aktiviteter 2022:

● Valstuga
● Delta i valdebatter, utfrågningar
● Bjuda in representanter från Regionen och Riks under
valrörelsen.
● En kalender för aktiviteter under valrörelsen öppen för alla
medlemmar.
● Utveckla vårt samarbete med Zetkin vad gäller organisering och aktivism.
● 8 mars – internationella kvinnodagen – samarrangemang med flertalet aktörer.
● 1 maj – arbetarrörelsen högtidsdag
● Antirasistisk manifestation / Kristallnatten
● Aqua Blå och andra kommunala event
● Facebook-live
● Röd Lördag
● Sociala aktiviteter
● Ta tillvara på övriga initiativ från medlemmar

Partilokalen

Partiföreningen har under 2020 bytt lokal och flyttat till Kronogatan 2, kvarteret Syrenen. Vi hyr av ABF en egen expedition och nyttjar tillsammans med ett tiotal funktionsrättsorganisationer mötesrum och kök med mera i
vad som kallas Mötespunkten. Vi har kvar förrådsrummet på Kronogatan 31 för skrymmande material och utrustning

Mål för 2022

● Vår lokal ska användas för att utveckla och bygga en stark
partiförening, med många aktiva medlemmar och ökad samverkan med andra organisationer och föreningar.

Aktiviteter 2022:

● Delta i husmöten
● Lokalansvariga i styrelsen är länken till hyresvärden ABF

Budget 2022

Målsättningen är att partiföreningen ska ha en god ekonomi och kunna finansiera valkampanjer, möten, studier, utåtriktad verksamhet, fasta kostnader samt ha en buffert för oförutsedda utgifter. Ekonomin bygger huvudsakligen på intäkter från det kommunala partistödet. Om det blir
förändringar av partistödet behöver föreningen ta upp frågan och se över kostnaderna.

Alla inköp beslutas av styrelsen och ställning tas till eventuellt behov av omfördelning eller budgetram på sista raden. Större nya frågor som påverkar ekonomin ska beredas av styrelsen och tas upp på medlemsmöte. Kassören rapporterar det ekonomiska läget till styrelsen två gånger per år, april och augusti och därutöver om någon medlem begär.

Mål för 2022
● En god ekonomisk hushållning, ordning och reda på intäkter och kostnader.
● Ett resultat på minst 100 000 kr kvar vid nästa bokslut.

 

Dela den här sidan:

Kopiera länk