Budget 2019

Kommunstyrelsen beslutade …

För första gången på evigheter – kommunstyrelsen tog lunchrast och fortsatte på eftermiddagen. Många synpunkter, mycket debatt – men egentligen handlade det endast om ett enda ärende som tillkom i sista stund: ”Reviderad tidsplan för arbetet med Mål- och resursplan 2019-2021”.

Förresten, att ovanstående rubrik fanns på kallelsen, var anmärkningsvärd. Ärendets riktiga rubrik är nämligen: ”Reviderad tidsplan och anvisning för arbetet med Mål- och resursplan 2019-2021”.

Utöver förslaget från kommunstyrelsens ordförande, Marie Dahlin, S, fanns ytterligare ett skriftligt yrkande, som kom från företrädarna  för M, L och KD.

Det fanns två tydliga uppfattningar kring bordet. Marie Dahlin ville egentligen endast komma till en lösning som innebar att budgetbeslutet skulle skjutas från 20 juni till 21 november. Alla andra anvisningar från februari 2018 skulle gälla, men nu skärptes tonen gentemot nämnderna.

Det andra förslaget syftade till annat: Ja till senare, men använd juni för att lägga fast nya mål i kommunfullmäktige, och så ett självklart nej till att hålla fast den sociala inkluderingspotten, den skulle rensas bort från budgetunderlaget.

Tyvärr visade sig att en kompromiss gick inte att nå. Först misslyckades Kenneth Borgmalm, S, när han argumenterade mot att redan i juni komma till nya målskrivningar: ”Avslag på punkterna angående mål och inriktning till förmån för att nästa KS initierar förändring av kommande Inriktningsmål.” Vänsterpartiets företrädare ändrade Borgmalms förslag med ett tillägg; ”Avslag på punkterna angående mål och inriktning till förmån för att nästa KS initierar förändring av kommande Inriktningsmål med syfte att kommunfullmäktige i juni får tillfälle att debattera olika infallsvinklar.” Detta tillägg av respekt till regelverket, att redan i juni komma fram till helt nya mål är inte möjligt. Tillägget skulle dock möjliggöra för en offentlig politisk diskussion i kommunfullmäktige i juni, innan valdagen, kring kommunens mål och kring frågan hur mål och resurser skulle vara i samklang eller diskuteras oberoende av varandra. Det kändes idag som om Marie Dahlin verkligen inte sökte att ett sådant tillfälle skulle ges.

Vill någon veta vad SD yrkade? Varsågod, klicka här

Det blev flera omröstningar:

Med siffrorna 9:4:2 bestämdes att MRP 2010+-201 skulle klubbas i november, V fanns bland 9.

Med siffrorna 9:4:2 godkändes Vänsterpartiets förslag om en debatt i juni,

Med siffrorna 7:6:2 beslutades det att den sociala inkluderingspotten inte skulle rensas bort, den belastar fortfarande allt kommande arbete med budgeten, V fanns bland de 6 som förlorade.

Så långt i korthet, det finns anledning att återkomma.

Tuffa tider kräver oväntade beslut

Nästa vecka tisdag får kommunstyrelsen ett extraärende. Kommunstyrelsens ordförande, Marie Dahlin, S, föreslår att kommunens budgetbeslut skjuts från juni 2018 fram till november 2018.

Efter valet 8 september sammanträder ”gamla” fullmäktige en sista gång 10 oktober. Därefter tar det nyvalda fullmäktige plats på scenen. Nämnderna och kommunstyrelsen är kvar med det gamla manskapet till årets slut. Även om det känns som en alldeles för stor uppgift för en nyvald församling att omgående behöva ta itu med Mål- och resursplanen för 2019-2021, så borde det inte vålla några problem. Vid en titt på partiernas vallistor syns att tre av fyra ”nya” ledamöter borde ha erfarenhet från åtminstone en eller flera mandatperioder.

Klara besked alltså från dagens möte i budgetberedningen: Kommunstyrelsens ordförande föreslår att budgetbeslutet flyttas från 20 juni till 21 november 2018.

I budgetberedningen var det representanten från SD som beklagade detta. Han ville se ett beslut enligt plan redan i juni. SD misstänker att ”de styrande” inte velat framträda inför väljarna och bekänna färg, alltså att antingen förorda en höjning av kommunalskatten eller också att förorda och besluta om en nedskärning i verksamheten. Ett överraskande besked från ett parti som hittills nästan undantagslöst har anmält ”deltar ej” varje gång förberedande ställningstaganden behövde tas…

Var och en får tala för sig själv. Vänsterpartiet har under mandatperioden två gånger gjort gemensam sak med den borgerliga gruppen och en gång, nu senast, kommit överens med partierna som utgör kommunledningen. Tre gånger blev det beslut i enlighet med våra förslag, tre gånger förstärktes utrymmet för barn- och utbildningsförvaltningen och för socialförvaltningen att hantera verksamheten.

Och den linjen håller vi fast vid. Det är ingen hemlighet att vi bedömer nämndernas behov av förstärkning inför 2019 som motiverade. Vi vet att förslag på en inkomstförstärkning är ett mycket realistiskt förslag, om det går att undvika så måste det undersökas noggrant i det fortsatta arbetet.

Kommunstyrelsens ordförande kommer säkert att framträda i media och berätta om hur hon kommit fram till sitt förslag att skjuta på budgetbehandlingen fem månader. Hennes besvikelse över att ”de egna” i nämndernas presidier inte lyckades med hemläxan, att ge besked att det går att hålla sig till ramanvisningarna, att begränsa verksamheten, att ta bort eller att prioritera hårdare, att sänka nivån, att hitta på nya sätt att effektivisera …. Kärt barn har många namn!

Vi får se om det kommer att gå bättre, om det blir ett annat utfall om fem månader. En sak som vi från Vänsterpartiet även vid dagens möte hävdade med emfas: Ta bort förslaget om den sociala inkluderingspotten, den upplevdes som provocerande. Låt nästa mandatperiod börja med ett arbete som leder fram till ett helt program för den sociala inkluderingen, den är ju kommunens kanske viktigaste uppgift. Sök samförstånd, sök lösningar. Förankra förslagen innan de lanseras. Gör ett bättre arbete för hela kommunen. Det är möjligt, det finns förutsättningar.

Låt oss inte spilla tid fram till november, ja i första hand fram till den 9 september, med att hitta på enskilda lustigheter i partiernas valpropaganda. Låt vår uppmärksamhet gälla de stora frågorna. Låt bli att utfärda löften hit och dit, låt oss prata om vad vi verkligen vill.

Moderaterna har i budgetberedningen sagt att på juni-mötet skulle fullmäktige kunna debattera och besluta om våra mål med vår kommun. November-beslutet skulle sedan anknyta och lägga fast finansieringen. Inget dumt förslag. Vi störs inte ett ögonblick av att förslaget kommer från Moderaterna.

Det var ett bra möte idag. Vi var öppna mot varandra. Låt det bli en början. Nu ”tar vi om det hela”, det måste kunna sluta bättre än det första försöket.

En andningspaus efter några tuffa dagar

I veckan som gick stod budgetberedningens arbete i centrum i kommunhuset. Vänersborg brukar ju fatta beslut om nästa års Mål- och resursplan strax innan midsommar, i motsats till många andra kommuner som slutför processen först i oktober eller i november. Beslutar man sent, så är fördelen att man förfogar över nästan alla relevanta underlag.

Nu är det ett valår och då brukar skillnaden mellan tidigœ och senare upplevas extra tydligt. Det med tanke på att intäktssidan i alla kommuner växer ju fler statliga bidrag som tillkommer. Löften finns det ju gott om, från den sittande regeringen inte minst. Förslagen blev kända bit för bit och bekräftades i vårändringsbudgeten. Där finns en mängd godbitar som gynnar kommunerna under 2018. Antydningar om vad som kan väntas 2019 och framåt finns i den ekonomiska vårpropositionen.

Men hur mycket av det som kommer att förverkligas vet ingen idag. Det är ju först ”på riktigt” när höstpropositionen kommer. Och vem som skriver texterna då, det avgörs den 9 september. Fram till dess är det mesta spekulation, ren ovisshet.

Det finns även andra osäkerheter som gäller alla kommuner och landsting. Vid sidan om statsbidrag är det ju genom kommunalskatten som Vänersborg får sina inkomster.  Och med tanke på prognosen, som kom i mitten av februari, så dämpades optimismen något. Idag, samma dag som budgetberedningen avslutade sina möten med presidierna från alla nämnder, kom ett nytt underlag från SKL. I ingressen står att läsa: ”Jämfört med den prognos vi presenterade i februari (cirkulär 18:5) är skatteunderlagets ökningstakt uppreviderad 2018 till följd av att arbetade timmar har utvecklats starkt under slutet av 2017 och början av 2018.”. Vad det betyder i kronor och ören kommer budgetberedningen att få höra från ekonomistaben vid nästa träff den 3 maj. Därefter är det ett möte till inbokat den 17 maj, innan förslaget går till förhandlingar med facken och till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige för beslut.

Budgetberedningens underlag är arbetsmaterial, alltså handlingar som inte i detta skede diarieförs. Men samtliga förvaltningas material och nämnders beslut finns tillgängliga. Och där framgår var problemen framöver finns att söka. De viktigaste är tre:

  1. Nämnderna begär resursförstärkningar som totalt är mångdubbelt större än det som beräknas finnas i kommunens plånbok nästa år.
  2. Anvisningarna till nämnderna utfärdades av en kommunledning som befinner sig i minoritet. Nu har det också hänt att ”de egna” i flera nämnder inte heller har gett stöd till kommunstyrelsens ordförande.
  3. Kommunfullmäktige avgör frågan i slutändan. Det är SD som med sina sex mandat kan avgöra. Man vet aldrig vad SD hittar på. Förra veckan hade Ola Wesley, SD, i socialnämnden ett eget förslag som var fullkomligt uppåt väggarna. Fyra dagar senare avstod SD från att rösta i barn- och utbildningsnämnden. Medan alla andra partier trotsade kommunledningen förklarade Ola Wesley: ”Sverigedemokraternas grupp har inte hunnit att ta ställning till detta. Så därför avstår jag att deltaga i beslutet.” Vid samma klockslag biföll representanten från SD i kultur- och fritidsnämnden oppositionens yrkande och fällde kommunledningens förslag. Sedan måste man veta att SD nästan aldrig lyckas ha alla sina platser besatta vid kommunfullmäktiges sammanträden. Så vem kan veta hur tärningen rullar …?

Under tre dagar kan allmänheten träffa samtliga nio partiers representanter på Bomässan i Arenan. Det är högst sannolikt att alla nyfikna som ställer frågan om hur budgetprocessen ska sluta får det ärliga svaret: ”Ingen aning.” Vänsterpartiets företrädare finns i kommunens monter på söndag mellan klockan 14 och 15. Välkomna att samtala med oss. Det kan ju finnas andra frågor vi har ett bättre svar på.

Socialnämnden enades bara på en punkt

Socialnämnden enades bara på en punkt

Ramanvisningar från kommunstyrelsen var ett minoritetsbeslut. Vi har tidigare beskrivit att Maria Dahlin, S, kommunstyrelsens ordförande fick fram anvisningar till förvaltningar och nämnder med blott 7 av 15 röster. Vänsterpartiet har genom ett eget yrkande och genom sin reservation i slutet på februari markerat sin  inställning.

Nu är nämndernas besked på väg tillbaka till budgetberedningen.

Socialnämnden hade fått ett genomarbetat utskick från sin förvaltning med ett klart och tydligt beslutsförslag:

”Socialnämnden begär hos kommunstyrelsen ramökning motsvarande 52,5 mkr fördelat enligt följande;
1. 3,0 mkr till resterande driftsbudget för serviceboende LSS Idrottsgatan 7 (Konvaljen)
2. 5,5 mkr till driftsbudget för socialpsykiatriskt boende Storegårdsvägen i Vargön
3. 7,0 mkr avseende boendestöd LSS för ungdomar som studerar på annan ort
4. 8,2 mkr för förstärkning av hemsjukvårdens budget utifrån avancerad sjukvård
5. 2,8 mkr för förstärkning av budget för särskilt boende äldre utifrån avancerad sjukvård
6. 25,0 mkr för förstärkning av budget för placering av barn/unga
7. 1,0 mkr för budget avseende träningsboende ensamkommande ungdomar

Socialnämnden överlämnar förslag till Mål- och resursplan 2019-2021 samt konsekvensbeskrivning till kommunstyrelsen.”

Under överläggningarna framkom fyra olika yrkanden:

Kommunledningens partier S, C och MP: ”Socialnämnden begär hos kommunstyrelsen en ramökning med 42,5 mkr” (vilket innebär ett uppdrag till förvaltning att spara 10 mkr).

Den borgerliga treklövern M, L och KD [fast KD var frånvarande idag]: ”Socialnämnden begär hos kommunstyrelsen en ramökning med 34,5 mkr” (vilket innebär ett uppdrag till förvaltning att spara 18,5 mkr).

Vänsterpartiets två ledamöter föreslog nämnden att ställa sig bakom förvaltningens förslag i sin helhet.

Ledamoten från SD föreslog ”bifall till punkt 1-5 och avslag på punkterna 6 och 7 i förvaltningens förslag”.

Resultatet blev att det första av dessa fyra förslag utgör socialnämndens besked till budgetberedningen och kommunstyrelsen.

Vänsterpartiet anmälde en skriftlig reservation.

Redaktören från den lokala tidningen TTELA  gör det enkelt för sig. Istället för att fråga oss innan han skriver, istället för att läsa sig in i hela ärendet konstaterar han: ”Det enda partiet om anser att nämnden inte kan göra några besparingar alls är V som vill att verksamheterna ska få hela den summan förvaltningen menar behövs.” Det är inte en korrekt framställning,

Därutöver blev nämnden helt enig kring frågan om Marie Dahlins förslag om den sociala inkluderingspotten.  Flera ledamöter betonade att man helt delar förvaltningens åsikt. Självfallet är det rätt att vilja se att den sociala inkluderingen får större genomslag och framgång i vår kommun. Men det får inte ske genom att ta ifrån förvaltningen så mycket som 9,1 mkr, vilket ifrågasätter nämndens och förvaltningens möjligheter att fokusera på inkluderande insatser i den ordinarie verksamheten.

Nedräkning pågår

Sanningens ögonblick kommer närmare. Torsdag sammanträder socialnämnden i Rådhussalen i Folkets Hus. Bland ett mindre antal ärenden är det punkten ”Mål- och resursplan för socialnämnden 2019-2021” som är central.

Med minsta möjliga marginal fick kommunstyrelsens ordförande Marie Dahlin, S, sista dagen i februari gehör från kommunstyrelsen för sitt förslag till ramanvisningar. Sju av femton ledamöter röstade för förslagets två huvudpunkter: Dels ingen förstärkning för nämnderna 2019, samma utrymme som 2018, och värre, indragning av resurser som istället samlas i en ”social inkluderingspott” på 19,3 mkr under kommunstyrelsen. Sju av femton? Korrekt. Åtta av femton tillstyrkte inte förslaget. Men eftersom ledamoten från SD anmälde att SD inte deltog, så var det ingen mening för de återstående sju att samlas kring ett motförslag. Marie Dahlin skulle avgjort frågan genom sin utslagsröst som ordförande.

Det är ett elände när politiska representanter i avgörande ögonblick smiter ut bakvägen. Efteråt kan man slå sig för bröstet och förkunna: Inte var det vi som har velat att det blir så här!

I morgon är det alltså socialnämnden som behöver ta ställning. På bordet ligger förvaltningens beskrivning av läget. Dels säger förvaltningen att det behövs en förstärkning med 52,5 mkr för 2019, dels beskriver förvaltningen vad som behöver ske om denna förstärkning uteblir.

Hur är det med majoritetsförhållanden i socialnämnden? Från kommunledningens tre partier finns sex ledamöter, fyra från S (däribland Dan Nyberg som är den nyvalde ordföranden för nämnden), en från vardera C och MP. Två moderater, två vänsterpartister, en ledamot vardera från L och KD. Avgörandet ligger hos Ola Wesley, SD, som nu också är gruppledare för sitt parti. Kommer han säga något? Kommer han att ta ställning? Om han gör det – på vilken sida? Eller avgör han återigen genom att inte säga något, genom att avstå från att delta i beslutet?

Förvaltningens texter är tydliga, för oss i Vänsterpartiet finns bara ett ställningstagande. Läs bara:

Konsekvensbeskrivning av minskning av ram med 9,1 mkr till KS för inrättande av social inkluderingspott
Budgetberedningen har föreslagit en minskning av socialnämndens ram med 9,1 mkr inför 2019. Syftet med minskningen är att starta en”socialinkluderingspott” inom KS. Syftet med potten är positivt och den
andemening som går att utläsa gällande vad potten ska användas till matchar det arbete socialförvaltningen redan gör och vill fortsätta utveckla i samarbete inom förvaltningen och tillsammans med externa och interna partners.
Förvaltningen har genomfört en organisationsförändring 1 januari 2018 genom tillskapandet av avdelningen Arbete, sysselsättning och integration. Där har vi samlat arbetsmarknadsenheten, integrationsenheten och daglig verksamhet för att skapa en tydligare och starkare avdelning. Syftet med
förändringen är att skapa ”en väg in och flera vägar ut” för de kommuninvånare som har sysselsättning inom förvaltningens dagliga verksamheter, kontakt med integrationsenheten samt med
arbetsmarknadsenheten. Vi bedömer att vi genom detta sätt att organisera oss får bättre möjligheter att fortsätta utveckla arbetet med att hjälpa kommuninvånarna till stegvisa förflyttningar till arbetsmarknaden.
Den av budgetberedningen föreslagna ramförändringen om 9,1 mkr, vilket i sin tur motsvarar 18 heltidstjänster kan förverkligas genom besparingar inom förvaltningens lagstyrda verksamhet genom minskad personaltäthet och därmed följande konsekvenser för brukarna vad gäller kvalité i leverans
av vård och omsorg och socialt arbete. Alternativt kan budgetberedningens intention genomföras genom avveckling av verksamhet som inte är lagstyrd, exempelvis arbetsmarknadsenheten. Dock är det just bland annat denna enhet inom förvaltningen som redan idag har i uppdrag att verka för att
förverkliga intentionerna i den föreslagna sociala inkluderingspotten i samarbete med interna och externa aktörer. Bedömningen är därför att de medel som nämnden har för dessa insatser bör kvarstanna inom nämndens ram och därmed på bästa sätt bidra till de intentioner som presenterats
avseende den sociala inkluderingspotten.”

Idag gäller det miljoner

Måndag 16 april – Stockholm, Vänersborg

Idag lade regeringen fram ”Vårbudget 2018” som består av två delar: den ekonomiska vårpropositionen och vårändringsbudgeten 2018. Den senare innehåller i huvudsak ett flertal förslag om förändringar i den av riksdagen redan godkända höstbudgeten som gäller det löpande året. Här återkommer formuleringen ”överenskommelse med Vänsterpartiet”. Vi vet att vår egen Ulla Andersson, Vänsterpartiets budgetförhandlare, har lyckats bra, många av Vänsterpartiets initiativ har landat väl hos regeringens förhandlare. Lite längre ner på den här sidan visas vilka frågor det gäller. (En annan sida visar ”vad som är vad” ifall det tycks vara svårt att hålla isär olika delar av budgetprocessen.)

Sedan finns riktlinjerna för ekonomiska politiken, vårpropositionen. Inga tvivel, det är här skillnaderna syns. Visserligen kommer Vänsterpartiet att finnas med och dela regeringens uppfattning om den fortsatta utvecklingen av ekonomin. Vänsterpartiet har dock på flera punkter velat gå längre, velat se tydligare besked, haft förväntningar på att andra åtgärder skulle föreslås för riksdagen.

Idag och under en tid framåt framgår detta säkerligen i media och på partiernas hemsidor.

Vill du veta mer om Vänsterpartiets syn på dagens förslag, på hela mandatperioden egentligen, vill du också ta del av vad Vänsterpartiet i sina förhandlingar med regeringen inte lyckades med, då bör du ta någon minut och se och lyssna på Ulla Andersson, som på morgonen talade vid en pressträff. Eller också tar du en titt på ett pressmeddelande där en sammanfattning finns. 

Här i Vänersborg är det annat som håller spänningen uppe. Marie Dahlins förslag om den sociala inkluderingspotten med 19,3 mkr hos kommunstyrelsen förutsätter att nämnderna avstår denna summa i sina egna budgetförslag för 2019. Därutöver var kommunstyrelsens ordförande av den uppfattningen, att nämndernas verksamhet 2019 inte kan förvänta sig ökade anslag jämfört med 2018.

Alla förvaltningar har räknat och lämnat förslag till sina nämnder som genom ett politiskt beslut kan stoppa förvaltningarnas begäran eller också ställa sig bakom sina egna förvaltningar.

Byggnadsförvaltningen begär 0,5 mkr tillägg utöver ramen, nämnden sammanträder i morgon tisdag.

Socialförvaltningen begär 52, 5 mkr i tillägg utöver ramen, nämnden sammanträder på torsdag.

Samhällsbyggnadsnämnden begär 0,6 mkr tillägg utöver ramen, sammanträde också på torsdag.

Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår sin nämnd: ”Barn- och utbildningsnämnden begär 35 920 tkr i utökad budgetram.” nämnden möts på måndag nästa vecka.

Kultur- och fritidsförvaltningen föreslår förändringar av verksamheten som sänker nämndens kostnader med 3,5 mkr. Nämnden behandlar förslaget nästa vecka måndag.

Sedan blir det budgetberedningens tur att fundera, tre dagar är bokade: 25 – 27 april.

Spännande dagar, ovissa utsikter. Och så var det ju en markering till som finns i allas almanackor: 9 september.

Tack för förståelsen – eller?

Ledarskribenten Max Eskilsson i lokaltidningen TTELA hoppar från tuva till tuva. Det blir korta nedslag i aktuella ämnen. Några konstateranden, lite reflektion, ett antal välmenande goda råd. Punkt. Avklarat. Varsågod, nästa!

Idag lyder rubriken: ”Hårda budgettag krävs nu”. Underlaget för betraktelsen är en nyhetsartikel från i tisdags i TTELA: ”Nämnden pressas av att invånarna blir fler” [tillgänglig endast i tidningens pappersupplaga]. Där berättades om socialnämndens prognos på minus 35,5 mkr för budgetåret 2018. Uppenbarligen har Max Eskilsson inte än tagit del av utskicket till nästa veckans sammanträde. Förvaltningen föreslår socialnämnden att begära en ramökning motsvarande 52,5 mkr för kommande budgetår 2019.

Hur nämnden kommer att ställa sig kan vi inte veta idag. Mötet leds av Dan Nyberg, S, som på torsdag har sin första dag som ny ledamot och ordförande i socialnämnden. Han har samma underlag som vi andra: ”Mål- och resursplan för socialnämnden 2019-2021 (MRP)” som är beslutsförslaget. Bakgrunden beskrivs i handlingen ”Verksamhetsförändringar och ramanpassning i Mål- och resursplan 2019-2021 – förslag om åtgärder och konsekvenser i budget 2019”. En kortare text sammanfattar det väsentliga: ”MRP 2019, verksamhetsbeskrivning och förväntade resultat”.

2015 och 2016 visade tre borgerliga partier M, L och KD förståelse för socialförvaltningens behovsbeskrivning och ökade anslaget för socialnämnden. I strid med kommunledningens tre partier S, C och MP. Eftersom det borgerliga förslaget i mycket stor utsträckning var lika med Vänsterpartiets yrkande, så blev våra röster utslagsgivande och anslagen för verksamheterna ökade. 2017 accepterade kommunledningen Vänsterpartiets förslag till punkt och pricka, varför tillskottet under valåret kan sägas vara en framgång för S, C och MP. Två gånger nej, vid ingången till valåret ja. Och nu?

På måndag träffas Vänsterpartiets förtroendevalda och medlemmar som vill vara aktiva och delaktiga i våra beslut på gruppmötet. Det skulle förvåna om vårt besked inte är en konsekvent fortsättning av vårt arbete i socialnämnden.

Vi delar ledarskribentens uppmaningar ”I det arbete som nu tar vid är det viktigt att noggrant och förutsättningslöst titta på var effektiviseringar kan göras.” ”I läget socialnämnden befinner sig i kan det vara lockande att från politiskt håll helt enkelt begära utökade medel från fullmäktige som ett sätt att, om det där går igenom, få viss ro och kontroll över läget. Det får inte göras för lättvindigt.”

Vi anser att socialförvaltningen har samma uppfattning och riktmärke för sitt arbete. Vi kan inte heller tro att någon av nämndens ledamöter och ersättare gör det lätt för sig. Men det behövs mer än dessa svepande uppmaningar som inte är mycket till handledning. Häftiga ord – och snabbt vidare till nästa tuva!

Kommunstyrelsen idag – en sammanfattning

Gunnar Lidell var dagens ordförande, Marie Dahlin hade anmält förhinder.

I mycket snabb takt rapporterade samtliga fyra helägda bolag från bokslutet för 2017 och om läget ”just nu” och tankarna inför kommande verksamhet. Våra fyra bolag är: AB Vänersborgsbostäder, Fastighets AB, Hunnebergs Kungajaktsmuseum och Vattenpalatset AB. En kvart för var och en, då finns det knappt utrymme att komma med frågor, kan man tro. Kommunstyrelsens ledamöter ställer inte heller många frågor, det blev inga bekymmer. Det allmänna bostadsbolaget ABVB överlämnade ett tryckt exemplar av årsredovisningen 2017, den lär väl också bli tillgänglig digitalt.

Efter fikapausen presenterade kommundirektören Pascal Tshibanda och redovisningschefen Kerstin Rosendahl kommunens årsredovisning och bokslut 2017. Dokumentet är ju ett uppslagsverk som måste studeras flera gånger. Här ännu en gång länken dit. Pascal och Kerstin pekade på det viktigaste i sina anföranden. Men en årsredovisning kan läsas på olika sätt. Det kommer att framgå i debatten i fullmäktige om två veckor.

Sista föredragning gällde ärendet ”utvidgning av verksamhetsområde för VA, vatten och spillvatten, etapp 8 norra Timmervik”. Ärendet bordlades i mars. Nu var VA-chefen Daniel Larsson och juristen Olof Petersson på plats och beslutet fattades enligt förslaget. En ledamot från Vänsterpartiet deltog inte i beslutet utan markerade att beslutet kunde ha inväntat en statlig utredning som laggs fram om några veckor.

I beslutsomgången gick det sedan undan. Två gånger fanns avvikande uppfattningar. Det var ledamoten Ola Wesley som yrkade bifall till två SD- motioner. Han motiverade inte men han lovade att göra så från talarstolen i kommunfullmäktige. Det blev inga omröstningar nu men i protokollet kommer att stå att kommunfullmäktige föreslås besluta avslag.

Ingenting utöver detta finns att berätta. Ett sammanträde som kändes som en pliktövning.

Men snart är det slut med lugna tider. Kommunstyrelsen och budgetberedningen inväntar förvaltningarnas och nämndernas reaktion på Marie Dahlins ramanvisningar för MRP 2019. En av de första att yttra sig är socialförvaltningen. På torsdag nästa vecka får vi se om socialnämnden godtar förvaltningens beslutsförslag. Istället för att visa hur man hanterar en neddragning med 9,1 miljoner begär förvaltningen en ramökning motsvarande 52,5 miljoner. Ord och inga visor ….

Ja till tanken om att SOCIAL INKLUDERING är kommunens viktigaste uppgift …

… men nej till kommunledningens förslag.

Men vi förlorade omröstningen, därför vår reservation:

 

Reservation vid kommunstyrelsen 2018-92-28 i ärende 3:

Budgetberedningens förslag till Anvisningar och ramar Budget 2019, Ekonomisk plan 2020-2021” (Dnr KS 2018/11)

Ärendet har rubriken ”Budgetberedningens förslag”. Jag uppfattar rubriken som missvisande. Det handlar om ett förslag från kommunstyrelsens ordförande, inte från hela beredningen. Vid beredningens sammanträden framkom tydligt skilda åsikter i flera frågor.

Utöver beredningens fem ledamöter erbjöds även samtliga andra partier, som inte har plats i beredningen, att närvara vid möten med var sin företrädare.  Nu visar det sig tyvärr att frånvaron av ett parti fick avgörande konsekvenser för kommunstyrelsens beslut.

Vänsterpartiet hade ett eget förslag som framgår av handlingarna och av protokollet.

Jag bedömde att informationen som framkom vid det centrala mötet mellan beredningen och de tre tunga nämndernas presidier den 1 februari gav oss rätt att bli tydliga med vårt yrkande. Barn- och utbildningsnämndens läge är pressat och prekärt – att få veta att 30 miljoner tillkommer i nästa års budget som ramhöjning borde gett förvaltningen arbetsro och förutsättning att med tillförsikt hantera årets utmaningar.

Jag hörde också att socialnämndens presidium vid sin presentation underströk att man anser sig leva upp till kravet på ”god ekonomisk hushållning”, med andra ord, att det eviga bokslutsunderskottet möjligtvis kan betraktas som strukturell underbudgetering.

Att vi inte fick gehör i kommunstyrelsen för våra tankar oroar oss mindre. Inte någon gång under denna mandatperiod har det funnits överensstämmelse mellan det vinnande förslaget kring ”Anvisningar” och kommunfullmäktiges MRP-beslut fyra månader senare. Inte någon gång under denna mandatperiod – och även längre tillbaka – har prognosens pessimistiska underton i månadsskiftet februari/mars träffat rätt. Bokslutets resultat ett knappt år senare har alltid legat avsevärt över den klena prognosen. Men visst, oftast har prognosen satts ur spel av tillkommande förändringar som inte har gått att förutse.

Men nu finns ett beslut som sju av femton ledamöter i kommunstyrelsen står bakom. Ett beslut som kommer att påverka förvaltningarnas ledande personal under några hektiska månander framöver.

Anvisningar talar i klartext om för barn- och utbildningsförvaltningen att det skall tas fram en verksamhetsplanering för 2019 som ska visa att förskolan, fritidshemmet, grundskolan och särskolan kan klara sig 2019 med 6,5 miljoner kronor mindre än man fick för 2018. Senast den 23 april förväntas barn- och utbildningsnämnden välsigna detta utkast.

Anvisningarna talar i klartext om för socialförvaltningen att det skall tas fram en verksamhetsplanering för 2019 som ska visa att äldreomsorgen, individ- och familjeomsorgen, omsorgen om funktionshindrade och arbetsmarknadsavdelningen kan klara sig 2019 med 9 miljoner kronor mindre än man fick för 2018. Senast den 23 april förväntas socialnämnden välsigna detta utkast.

Vänsterpartiet ställde i kommunstyrelsen en rad frågor till kommunledningens partier kring förslagets avgörande punkt: Den sociala inkluderingspotten. Svaren kom i huvudsak från kommunstyrelsens andre vice ordförande och i viss mån från kommunstyrelsens ordförande.

Förslaget innebär en väsentlig förändring av nämndernas traditionella sätt att ta sig an arbetet med budgeten under två hektiska månader, mars och april – borde inte en sådan tung förändring komma som ett förslag i början av en mandatperiod, och definitivt inte under ett valår?  Är inte i själva verket hela tanken att fokusera på kommunens centrala uppgift att lyckas med den så viktiga inkluderingen värd ett bättre öde? Varför inte ta med tanken att angripa detta arbete så snart valresultatet är klart och vi vet vem som kan förväntas bilda underlag för en stabil kommunledning? Svaret vi fick var: Nu har det inte blivit tidigare, men man ska inte gråta över spilld mjölk. Det är väl bättre att förslaget kommer nu än inte alls.

Hur mycket arbete skall utbildningsförvaltningen och socialförvaltningen ta på sig när man först skall presentera ett budgetförslag i balans tillsammans med konsekvensbeskrivningar för de minskade anslagen som är 6,5 mkr resp 9 mkr? Svaret vi fick var: Det är samma anvisningar som varje år, arbetet skall göras som det alltid har varit sagt i dessa beslut.

Är det inte korrekt att den nya kommunallagen föreskriver med bindande skrivningar att nämnder och förvaltningar skall förnya sina ansträngningar att samarbeta i helhetens intresse? Svaret vi fick var: Visst, men problemet är ju att det inte händer någonting, att allting går för långsamt.

Är det inte korrekt att våra nämnder redan idag samarbetar, inte minst i grupperingar som speciellt har skapats med målsättningar som i högsta grad berör sådant som nu fått beteckningen ”inkludering” och ”inkluderingspott”: t ex Samverkan Vänersborg, t ex omorganisationen till ASI (Arbete, Sysselsättning, Integration) inom socialförvaltningen som trädde i kraft 2018-01-01? Svaret vi fick var: Detta arbete kan nu förstärkas när man i samverkan kan söka projektpengar ur en ganska omfattande pott.

Är det inte en felaktig anvisning att tala om projekt som involverar ”två” eller fler av våra förvaltningar? Detta utesluter det civila samhället vars hängivna insatser för sådant som kan rubriceras ”inkludering” måste berömmas? Var är Kunskapsförbundet, som inte är en våra förvaltningar, men där såväl den gymnasiala utbildningen som allt arbete med vuxenutbildningen är centrala för inkluderingen?

Svaret vi fick var: Det ska inte behöva vara uteslutet att man kan vända sig till Kunskapsförbundet – men kommunens pengar kan vi inte ge till föreningar.

Har kommunledningen inte uppfattat att ”Anvisningar” å ena sidan ger våra centrala förvaltningsledningar ett sisyfosarbete under två hektiska månader, samtidigt som ”Anvisningar” tre år i rad upphävdes av skiftande majoriteter vid kommunfullmäktiges budgetbeslut i juni? Frågan besvarades inte.

Är inte kommunledningen medveten om att valutgången 9 september kan föra med sig att inte ens juni-månadens budgetbeslut överlever? Frågan besvarades inte.

Inkludering är en uppgift för hela samhället, politiken borde bistå med kloka beslut. I våra nämnder sitter mängder av förtroendevalda som ser det som sin uppgift att vara del av processen, att lyssna in behoven och att ge besked i viken riktning insatserna skall gå. Förslaget om den ”sociala inkluderingspotten” talar om förvaltningar, inte om nämnder. Beslutanderätten kring förvaltningarnas förslag skall ligga hos kommunens högste tjänsteman, tf kommundirektören. Var är politiken? Svaret vi fick var: Det finns ett gott förhållande mellan ”våra” ordföranden och ledningen i deras förvaltningar.

Tre frågor kvarstår – som vi dock inte ställde i kommunstyrelsen.

I april tillträder en nyvald ordförande i socialnämnden som varken nu eller under den gångna mandatperioden har följt förvaltningens och nämndens arbete och ständiga utveckling på nära håll? Är det inte då en olycklig tidpunkt att lansera den sociala inkluderingspotten nu?

Den nyss tillträdde utvecklingschefen är tf kommundirektör, hur länge vet väl ingen just nu. Den vakanta, men centrala posten som utvecklingschef är just nu ett vikariat på sex månader på 60% tjänstgöring. Är detta en stabil grund för att föreslå att lägga 19,3 mkr på kommunstyrelsen, när kommunstyrelsen egentligen inte får någon beslutsrätt utan i bästa fall skall bli varse om vilka beslut vår tf kommundirektör fattar?

Det kan väl absolut inte vara tanken att framföra förslaget nu som en del av valrörelsen? För att använda som argument mot alla som inte förbehållslöst accepterade det framkastade förslaget?

Jag reserverar mig till förmån för Vänsterpartiets förslag och mot det förslag som vann omröstningen.

Lutz Rininsland  (V)                                         2018-03-01

Inga höga odds i kommunstyrelsen

Det blev som det var tänkt. Visserligen är kommunledningspartierna S, C och MP i minoritet i kommunstyrelsen, på samma sätt som i alla andra nämnder och även i kommunfullmäktige. Men det behöver inte betyda underläge, man klarar sig bra – DET GÅR ATT LITA PÅ SD. Och det gör kommunledningen i Vänersborg.

Nu gällde det frågan om nästa steg i budgetprocessen. Vilket budskap skulle ges till våra nämnder och deras förvaltningar. Tillskott av resurser för tillkommande kostnader nästa år, samma budget som i år och inget därutöver eller skulle det bli nedskärningar?

SD kunde ha följt budgetberedningens arbete, SD kunde ha lagt ett eget förslag, röstat på det egna förslaget eller på ett av de andra tre. SD gjorde så som man gjorde 2015, som man upprepade 2016 och som också gällde 2017: Inget eget förslag, inga synpunkter på något av de andra förslagen, SD avstod från att delta i ärendet.

Kommunledningen har lärt sig lita på SD:s oförmåga. Kommunledningen visste att man skulle vinna omröstningen. Det blev ett förslag om nedskärningar som nu går ut till nämnderna. Senast 23 april måste alla nämnder berätta för budgetberedningen hur man verkställer förslaget.

Och så att det inte blir några missförstånd. INGEN I KOMMUNSTYRELSEN HAR SAGT ANNAT ÄN ATT MAN INSER ATT ”SOCIAL INKLUDERING” ÄR ETT ABSOLUT TRÄFFANDE NAMN PÅ NÅGOT SOM VÅR KOMMUN MÅSTE LYCKAS MED. Skillnaden är dock att inte alla ville nappa på ett framhastat förslag med en ytterst tveksam finansiering och utan ett klart regelverk. Ska det lyckas, ska det göras rätt från början. 

Våra frågor (se gårdagens inlägg) ställde vi, svaren vi fick förstärkte vår uppfattning: JAVISST, MEN GÖR RÄTT FRÅN BÖRJAN.

Kategorier
Senaste kommentarer
Arkiv