Vänsterpartiet Vänersborg

Arena baksmällan

justiceisblind

Polisanmälningar om trolöshet mot huvudman har den 14 september lett till att åklagarkammaren i Uddevalla undersöker om det har förekommit brott kopplat till Arena Vänersborg

Ärendet är lottade till vice chefsåklagare Sune Johansson. Ärendet har nummer AM 146-99109.

Fredagen den 25 september diariefördes ett utgående brev till polismyndigheten i Vänersborg hos barn- och ungdomsförvaltningen.

Polismyndigheten upplystes om att de byggmötesprotokoll de hade begärt ut inte är diarieförda i barn- och ungdomsnämndens diarium.

Något inkommande brev från polismyndigheten alternativt någon tjänsteanteckning utifrån ett telefonsamtal med polismyndigheten finns, vid dagens datum, inte heller diarieförd i barn- och ungdomsnämndens diarium.

Har ni fest eller?

fest

Vänsterpartiet i Vänersborg tackar för uppgifterna. Tyvärr har tekniska problem gjort att avsändarens namn har kommit bort

Inbjudna gäster till invigningen av Arena Vänersborg.

Med reservation för eventuella fel och förändringar in i det sista.

 

Saleh Abdulkarim   Anders Forsström   Ulf Mörkås
Håkan Alfredsson   Monica Forsström   Johnny Nilsson
Monica Alfsdotter   Jörg Friedmann   Eva Nilsson
Yvonne Alm   Claire Gabrielsson   Bengt-Erik Nilsson
Roland Andersson   Per Graneld   P-O Nordqvist
Roger Andersson   Solveig Grebner   Ulla Nordström
Susanne Andersson   Jan Gunnarsson   Andreas Norum
Toni Andersson   Inga-Lill Hajj   Madeleine Norum
Conny Andersson   Lars Hallkvist   Dan Nyberg
Clas Anderssön   Margaretha Hallqvist   Marie Nyblom
Carina Ask-Johansson   Inger Hallqvist Lindvall   Martina Ojala
Sten Axelsson   Lars Halma   Peter Ojala
Lars Axelsson   Kristina Hedman   Tina Ojala
Göran Bengtsson   Kieift Heidengård   Mikaela Ojala
Lars Berg   Jörgen Hellman   Eva Persson
Heidi Berger Ljunggren   Patrik Hult   S Gunnar Peterson
Peter Bergman   Kerstin Häregård   Agneta Riddar
Lena Bergman   Kent Javette   Maud Rudquist
Bo-Göran Bernheim   Sonja Johansson   Benny Ruus
Stig Bertilsson   Anders Johansson   Evy Ruus
Einar Bjarne   Ann Johansson   Anna Råhnängen
Tomas Björkman   Ingmar Johansson   Gerd Rödin
Kerstin Blom   Bengt K A Johansson   Samantha Samaria
Per-Olof Blom   Klas Johansson   Theresia Samaria
Lars G Blomgren   Mats Johansson   Thomas Sannemalm
Marianne Brattberg   Peter Johansson   Torbjörn Sjögren
Lars  Bäckström   Eva Johansson   Christin Slättmyr
Ann-Christin Bäckström   Gunilla Johansson   Johnny Stücken
Ulla Börjesson   Allan Johansson   Björn W Stålne
Greg Campbell   Margreth Johnsson   Sture Svennberg
Bo Carlsson   Kristina Jornevald   Kaj Svensson
Märta Carlsson   Astrid Karlsson Björkman   Robert Svensson
Kenneth Carlsson   Mustafa Kecevic   Nisse Söderqvist
Mikael Cederbratt   Henry Klotz   Clas-Äke Sörkvist
Annika Cederbratt   Monica Kyrkander   Mike Tjirare
Håkan Dafgård   Karin Källén   Annica Wennerblom
Stig-Göran Dennisson   Jeanette Larsson   Tord Wennerblom
Ingvar Dyberg   Gunnar Larsson   Helena Wessman
Ann-Christine Dyberg   S Anders Larsson   Börje Viberud
Monica Ejserholm   Katarina  Larsson   Gudrun Viberud
Hans Ejserholm   Kent Larsson   Mikael Wickbom
Lars Ekedahl   Kettil Lisland   Hans-Christian Wollstad
KarI-Ölof Eklund   Ingemar  Lindström   Birger von Hall
Per Ekman   Lars-Göran Ljunggren   Ingemar Vänerlöv
Alf Engqvist   Ronnie Ljunggren   Marianne Vänerlöv
Håkan Engström   Jonas Ljunggren   Andreas Vänerlöv
Maria Engström Weber   Jenny lodlovsky   Nina Vänerlöv
Lars Ericsson   Jan Lundborg   Gustaf Vänerlöv
Cege Eriksson   Sten Lundqvist   Alice Vänerlöv
Eva Eriksson   Per Löwenlid   Håkan Zandén
Ralf Eriksson   Guy Mahlviker   Karin Zandén
Sven-Ingvar Eriksson   Rune Malm   Margaretha Äberg
Rikard Eugenzon   Olle Markgren   Ewa Öqvist
Markus  Fors   Erik Myhrberg      

Yttrandefrihet eller censur?

veramagafon

En länk som berör Arena Vänersborg har plockats bort från kommunens interna konferenssystem. Vänsterpartiet i Vänersborg ställer frågan – har kommunen, genom borttagningen av länken, gjort sig skyldig till att inskränka yttrandefriheten?

Motiveringen till borttagandet är  

”Kommunens och förvaltningens datapolicy tillåter iinte att material som kan upplevas som kränkande eller nedlåtande sprids. Av detta skäl har också sådant material sorterats bort från FC.”

Följande beslut från Justitiekanslern daterat 2008-12-02

http://www.fgj.se/backoffice/filuppladdning/upload/3524-08-21[1]_159.pdf

kan nog anses som vägledande i detta sammanhang. Där kan det läses bland annat vad Justitiekanslern säger om

Inskränkning i yttrandefriheten för kommunens medarbetare?

Enligt 2 kap. 1 § 1 regeringsformen (RF) är varje medborgare gentemot det allmänna tillförsäkrad yttrandefrihet, dvs. frihet att i tal, skrift, bild eller på annat sätt meddela upplysningar samt uttrycka tankar, åsikter och känslor. Denna frihet tillkommer sålunda även offentliganställda. Begränsningar av yttrandefriheten får enligt 2 kap. 12 § RF ske genom lag eller, i vissa särskilda fall efter bemyndigande i lag, genom annan författning. En begränsning av yttrandefriheten får göras endast för att tillgodose ändamål som är godtagbara i ett demokratiskt samhälle. Begränsningen får aldrig gå utöver vad som är nödvändigt med hänsyn till den fria åsiktsbildningen såsom en av folkstyrelsens grundvalar.

Och vad handlar det hela om?

Bilda gärna din egen uppfattning

http://www.youtube.com/watch?v=VIPV9Qhum2E 

260 mkr och lite till

James

Jag har idag fått veta att kostnaden för Arena Vänersborg lär överskrida 260 mkr. Uppgiften kommer från samma källa som visste om det icke diarieförda handling från våren 2007 som talade redan då om för kommunledningen och projektstyrelsen att det de var på väg att bygga skulle kosta 230 mkr och uppåt.

Den fjärde september skrev jag ”Det sägs finnas ett icke diariefört dokument från en byggfirma som tidigt fick en förfrågan om att räkna på projektet Arena Vänersborg. Den kalkylen sägs ha landat på 230 mkr. Om det finns någon sanning i det ryktet vet jag inte.”

Den nionde september skrev jag, efter att kontrollerat med min källa, att uppgifterna talade faktiskt för att Arenan skulle ha varit kostnadsberäknat till 230 mkr och uppåt.

TTELA skrev i fredags tidningen att PEAB hade räknat på projektet och kommit fram till siffran 230 mkr. Jag har därför kunna konstatera att PEAB inte var de enda som ombads att räkna eftersom det var en annan firma i byggbranschen som uttryckte sig med orden ”230 mkr och uppåt”. Detta innebär förstås att kommunledningen och projektstyrelsen hade kännedom om sådana siffror utan att redovisa detta inför kommunfullmäktige vid juni 2007. Jag hoppas att ni som läser inser allvaret av vad detta innebär för personerna som kände till en siffra på 230 mkr men som fattade beslut i kommunfullmäktige om en ram på 140 mkr.

Och nu säger min källa att 260 mkr kommer inte att räcka när alla fakturor har landat.

Vi får se om källan har rätt igen….

James Bucci

Arenan under luppen

magnifying glass

Projektet Arena Vänersborg är föremål för 2 pågående JO utredningar och har nu även polisanmälts

Pågående JO utredningar

Dnr 4449-2008 upprättat 2008-09-25
Dnr   102-2009 upprättat 2009-02-19

JOs Dnr 4639-2007 berörde också Arena Vänersborg. JOs beslut kom 2008-09-30 och innebar kritik för formella brister.

Polis och åklagare lär vara på gång för misstänkt trolöshet mot huvudman.

Uppgifter om polisanmälan hittar du här

James Bucci

Arena Vänersborg 234 mkr!!!!

Nu har notan tagit ytterligare ett hopp uppåt. Den där ryktade icke diarieförda handling som talade om 230 mkr och uppåt skulle vara mycket intressant om den råkade komma fram nu när Arena Vänersborgs kostnader är redovisade till 234 mkr

 

När Västnytt kom till byn

Nu när 45:an byggs ut samt att dubbelspår kommer till kanske kan Vänersborg räkna med fler besök från Göteborg….

 

Västnytt     03/09 – Arenan dyrare än beräknat       SVTplay

Västnytt     04/09 – James Buccis reaktion               SVTplay

Västnytt     04/09 – Skolan får stå tillbaka               SVTplay

TTELA         04/09 – Arenan blir dyrare – igen

TTELA         05/09 – Krav på S Anders avgång

TTELA         05/09 – Ljunggren har fortsatt förtroende för Larsson

TV4 Väst     04/09 – Kostnaden för Arena Vänersborg uppe i 190 miljoner

Radio Väst  04/09 – Arenan blir ännu dyrare

Radio Väst  04/09 – Barnen är de stora förlorarna

Radio Väst  05/09 – Avgå S Anders!

Kostnaden för Arena Vänersborg ökar igen

James

Angående uppgifterna om att kostnaden för Arena Vänersborg nu kommer att landa kring 185-190 mkr.

Tyvärr är jag luttrad.

Jag har varit med om att se siffran vandra uppåt från 90 mkr förbi 120 mkr (140 mkr om man räknar in 20 mkr i tilltänkta sponsorpengar) till de 176 mkr jag visste om fram till igår – och nu 185-190 mkr.

Jag misstänker att det inte stannar där. Det sägs finnas ett icke diariefört dokument från en byggfirma som tidigt fick en förfrågan om att räkna på projektet Arena Vänersborg. Den kalkylen sägs ha landat på 230 mkr. Om det finns någon sanning i det ryktet vet jag inte.

Att diarieförandet av handlingar som gäller Arena Vänersborg har satts ut spel är däremot en sanning. Justitieombudsmannen JO har fattat beslut (Beslutsdatum: 2008-09-30 Diarienummer: 4639-2007) innebärande kritik i ärendet och det finns ytterligare två pågående JO-utredningar med koppling till Arena Vänersborg. Kommunens revisorer har också sent omsider vaknat och tittar extra på projektet.

Min bedömning angående de demokratiska bristerna är att ansvaret sitter hos gruppen som utgör projektstyrelsen för Arena Vänersborg. Hur ansvaret skall vara fördelat dem sinsemellan vet jag inte, men ytterst måste ansvaret inom den gruppen ligga hos ordföranden S Anders Larsson. Utifrån ärendets gång och de nu rådande kostnader för projektet tvekar jag inte utan anser att S Anders Larsson omedelbart bör lämna sina poster som förtroendevald och jag ställer mig frågande om han kan behålla sitt nya jobb som näringslivschef.

James Bucci

Vår budgetreservation 2010

Lutz

Behandlingen av mål- och resursplan i kommunfullmäktige är av stor betydelse för den kommunalpolitiska verksamheten. Ärendet föranleder inte sällan en något komplicerad beslutsprocess. Begäran om voteringar understryker vikten som partierna tillmäter sina egna förslag. Som regel åtföljs beslutsprotokollet av reservationer till förmån för egna yrkanden.
Reservation Kommunfullmäktige 2009-06-17 Ärende 2 Mål- och resursplan 2010-2012 (Dnr KS 2009/11) Behandlingen av mål- och resursplan i kommunfullmäktige är av stor betydelse för den kommunalpolitiska verksamheten. Ärendet föranleder inte sällan en något komplicerad beslutsprocess. Begäran om voteringar understryker vikten som partierna tillmäter sina egna förslag. Som regel åtföljs beslutsprotokollet av reservationer till förmån för egna yrkanden. Vänsterpartiet begärde flera voteringar när de olika förslagen ställdes under proposition. En votering gällde redan frågan i vilken ordning olika punkter skulle avgöras. Jag anmälde att jag för Vänsterpartiets grupp skulle inkomma med skriftliga reservationer. Eftersom samtliga synpunkter avser frågor under ett och samma ärende väljer jag att lämna en samlad reservation. För det första vill jag reservera mig till förmån för mitt förslag till annan ordningsföljd i omröstningen. Vänsterpartiets förslag till Mål- och resursplan 2010-2012 håller sig strikt till den traditionella ordningen som vi uppfattar den. Att framföra förslag om annan inriktning av verksamheten eller också annan tilldelning av resurser till olika verksamheter är huvuduppgiften för den politiska grupperingen som har uppfattningar som skiljer sig från majoritetens budgetförslag. Den som önskar ett beslut som ändrar på huvudförslaget blir då också skyldig att visa hur finansieringen skall ske. Den turordningen föreslog jag när jag invände mot ordförandens förslag till ärendehantering. Jag anser fortfarande att det är fel att först hantera frågan om annan finansiering och därefter ställa frågan om hur man vill prioritera kommunal verksamhet. Jag reserverar mig därför till förmån för eget förslag på den punkten. Den andra reservationen gäller frågor som har samband med ordförandens agerande när han genomförde omröstning i fråga om proposition och kontraproposition avseende förslaget om ändrad utdebitering. Under den långa debatten förekom flera inlägg som berörde frågan om skattehöjning eller bibehållen oförändrad utdebitering. Vänsterpartiet, som hade sina fyra ledamöter på plats, framförde tydligt varför man föreslog en förändring av skatteuttaget med 25 öre under 2010. Kommunfullmäktiges ledamöter hade redan i utskicket inför mötet kunnat ta del av en utförlig redovisning av partiets hela budgetförslag. Miljöpartiet har två ledamöter, dock tjänstgjorde tre representanter eftersom kommunfullmäktige godkände byte av ledamot och ersättare under behandlingen av denna punkt på dagordningen. Miljöpartiets ledamot som förde talan i detta ärende pläderade för partiets budgetförslag, ett förslag som endast föredrogs muntligt och som inte fanns på ledamöternas plats som brukligt är i samband med hanteringen av nästa års budget. Förslaget innehöll en punkt som gällde en skattehöjning med 15 öre. Således fanns två olika förslag om ändrad utdebitering. Inte någon av de 43 ledamöter vars partier i kommunstyrelsen hade ställt sig bakom budgetberedningens huvudförslag antydde att man ville biträda något av de två förslagen om ändring. Tvärtom avvisades förslagen av alla ledamöter från S, C, M, KD och FP som yttrade sig på den punkten under den långa debatten. I kontrapropositionen skulle motförslaget till budgetberedningens huvudförslag utses. Hur ordföranden mot bakgrund av debatten och med tanke på styrkeförhållanden av fyra ledamöter kontra två ledamöter kunde säga att han uppfattade att miljöpartiets förslag hade bifallits var en gåta för mig. Men gåtans lösning kom omgående: medan den övervägande delen av fullmäktige avstod från att delta i omröstningen om dessa två förslag, röstade först barn- och utbildningsnämndens andra vice ordförande för en skattehöjning och gick därmed emot det hon framförde i debatten. Sedan kom två röster för miljöpartiets förslag från ledamöter som överhuvudtaget inte hade yttrat sig under överläggningarna, först gymnasienämndens ordförande och därefter kommunfullmäktiges ordförande. När jag begärde votering gjorde jag detta för att jag trodde att ställningstaganden skulle ske i överensstämmelse med det som sades i debatten. Jag var ovetande om att det hade förts andra samtal som gav ordföranden vid handen att ”höra” annat än det jag hörde. Det blev ju nästan absurt när ordföranden som nyss var ”siste man” i voteringen med sin röst för miljöpartiets förslag förkunnande at vänsterpartiets förslag hade bifallits, vilket han efter tillsägelse fick rätta till. För det tredje gäller reservationen självfallet ett ställningstagande till förmån för Vänsterpartiets yrkanden för Mål- och resursplan 2010-2012. Även om våra yrkanden nu har fallit vill jag reservera mig för våra önskemål att förstärka flera nämnders möjlighet att minska effekterna av nedskurna anslag. I partiets yrkanden framgår hur vi motiverar våra förslag som i korthet var: 1. Resurstillskott till förskolan och grundskolan med 15,75 mkr 2. Resurstillskott till gymnasienämnden med 5 mkr 3. Resurstillskott till socialnämnden med 10 mkr Även vårt förslag att inleda en försäljning av Arenan budgetåret 2010 föll. Här avstår jag dock från att reservera mig eftersom debatten gjorde det klart för mig att vårt förslag i högsta grad blir föremål för nya överväganden längre fram. Till mina tre ovan framförda reservationer vill jag tillägga att partigruppen har haft tillfälle att läsa skrivningen och att samtliga ledamöter och våra ersättare godkände min text. Lutz Rininsland Vänsterpartiet 2009-06-18

Vänsterpartiets budgetförslag 2010

James

Vi lägger vårt budgetförslag i en period som i all framtid kommer att beskrivas som exceptionell, vilket kräver förslag på annorlunda lösningar.
För vårt parti är inte marknadens välbefinnande ledstjärnan för politisk handling. Ändå inser vi idag att om inte den privata ekonomin snart återgår till någorlunda normala former av samspel, så kommer följderna för den offentliga verksamheten att föra med sig mycket elände för många medborgare. Därför måste också kommunens politik vara inställd på att lämna sin del för att hitta vägar bort från den onda cirkeln.
Kommunstyrelsen 2009-06-03 Ärende Mål- och resursplan 2010 – 2012 (Dnr KS 2009/11) Yrkanden Bakgrund Vi lägger vårt budgetförslag i en period som i all framtid kommer att beskrivas som exceptionell, vilket kräver förslag på annorlunda lösningar. För vårt parti är inte marknadens välbefinnande ledstjärnan för politisk handling. Ändå inser vi idag att om inte den privata ekonomin snart återgår till någorlunda normala former av samspel, så kommer följderna för den offentliga verksamheten att föra med sig mycket elände för många medborgare. Därför måste också kommunens politik vara inställd på att lämna sin del för att hitta vägar bort från den onda cirkeln. Det är inte kommunens sak att bedriva finanspolitik, det är regeringens och riksdagens uppgift att återskapa stabilitet. Men kommunen måste vara vaken och avläsa vilken väg som väljs av landets politiska ledning. Under inga förhållanden behöver kommunen förstärka krisen och öka arbetslösheten. Vänsterpartiet anser att regeringen väljer att ställa sig i opposition mot de flesta bedömare som har framträtt under våren. Regeringens egna finanspolitiska råd, Konjunkturinstitutet, SKL med flera uppmanar alla till kraftfull handling nu. Regeringen väljer en annan väg och avvaktar. Följderna sprider sig som ringar på ett stort svart hav. Ytterligare varsel och uppsägningar präglar industri och handel. Den offentliga verksamheten berörs direkt när finansieringen är hotad. Men det är stor skillnad mellan den privata ekonomin och offentlig verksamhet. När konsumenterna bara köper hälften så många prylar av en viss sort, kan tillverkaren inte vara blind och fortsätta att producera hela volymen. Ganska omgående berörs tillverkarens personal, uppsägningar är förståeliga. Men för den offentliga verksamheten gäller inte detta. Skolorna fylls av lika många elever som innan krisen, det blir inte bara hälften så många sjuka i tider av lågkonjunktur, våra äldre som behöver omsorg blir inte färre. Sjunkande sysselsättning och stigande arbetslöshet i den privata ekonomin är oundvikliga, det är spelets regler. Att uppmana kommunen till att anamma dessa regler och att dra sitt strå till stacken är fel väg. Enligt vår uppfattning skall kommunen istället tänja regelverket till den yttersta gränsen för att behålla verksamheten i samma omfattning och på samma höga kvalitet. Lågkonjunkturen kräver en väl fungerande kommun. Medborgarna behöver en stabil kommun, inte minst de som drabbas värst. Vad vill vi sätta mot de föreslagna besparingarna? I partigruppen har vi diskuterat regelsystemet kring ”God ekonomisk hushållning”, vi har överlagt om ett förslag om en tillfällig höjning av kommunalskatten, vi granskade olika poster på utgiftssidan där vi kan se möjliga begränsningar och därmed mindre kostnader, och vi har även övervägt att göra oss av med viss verksamhet. ”Positiva resultat” bara i positiva tider? Kommunens planering av sin ekonomi styrs av lagen om ”God ekonomisk hushållning”. För varje enskilt år skall kommunen planera så att intäkterna överstiger kostnaderna. Kravet grundar sig på tanken att kommunen inte skall leva ”nu” och låta andra betala ”sedan”, varje generation skall stå för sina kostnader. Samtidigt framgår det idag av lagen att kommunen inte skall använda sina tidigare överskott för att täcka tillfälliga finansieringsproblem. Det pågår ett arbete med att skriva nya lagtexter. Kritiken mot balanskravet har varit stort och förändringar av föreskrifterna är att vänta. Att kommunen har stora problem framför sig med att finansiera sin verksamhet är ett faktum. Uteblivna förväntade ökningar av skatteintäkter har först vållat ett häftigt uppvaknande och har nu inom loppet av sex månader förvandlats till ett scenario som framkallar skräck. Staten kan inte avhjälpa bortfallet av skatteintäkterna, staten ansvarar däremot för den andra källan där kommunen har sina intäkter: de generella statsbidragen. Det har tillskjutits pengar till kommuner och landsting, utan tvekan, med det råder olika politiska bedömningar om storlek och tidpunkt för utbetalningen av utlovade bidrag. Vi misstänker att den återhållsamheten, som regeringen visar idag, förändras ju närmare tidpunkten för valet 2010 vi kommer. Men just nu – i juni 2009, när vi ska fatta beslut om hela 2010 – saknas pengar. Då blir vår tolkning att vi går till den yttersta gränsen av balanskravet. Majoritetens budgetförslag räknar fram ett resultat på 17,9 mkr, vi begränsar i vårt yrkande det förväntade resultatet till 2,9 mkr och använder därmed 15 mkr för att finansiera kommunal verksamhet. Kan man i Vänersborg lita på kommunala beslut? Tja, inte vet vi. I alla fall har Vänsterpartiet under mandatperioden sedan 2006 vid ett flertal tillfällen påpekat att kommunen inte alltid följer sina egna beslut. När det gäller utdebiteringen, har Vänersborg 2004 höjt kommunalskatten med 50 öre. Den tillfälliga skattehöjningen togs inte tillbaka eller reducerades i någon utsträckning sedan dess, fast kommunen gjorde mycket bra resultat under ett fåtal år. Istället hördes från talarstolen i kommunfullmäktige försäkringar om att vi hade råd till ”allt” med hänvisning till goda intäkter. Arbetslösheten ger skatteproblem, intäkterna minskar i snabb takt med sjunkande sysselsättning. Är det en solidarisk handling att ta mer från dem som har kvar sitt jobb för att säkra kommunal verksamhet? Vi tolkar föräldramanifestationen i maj som ett mycket tydligt uttryck för uppfattningen att kommunen skall göra allt för att förhindra drastiska nedskärningar på våra skolor. Om vi höjer kommunalskatten med 10 öre så beräknas tillskottet på intäktssidan bli 6,3 mkr, en skattehöjning med 25 öre skulle därmed ge 15,75 mkr till kommunen. Rösterna i vår partigrupp har varit mycket starka mot förslaget på en skattehöjning eftersom ”man inte kan lita på kommunen”, men vi har slutligen stannat vid ett förslag som dels betyder öronmärkt användning för endast grundskolan och inget annat, och dels en formulering som betyder att förslaget avser endast inkomståret 2010. Finns det verksamhet som kan och borde begränsas? Vi ser att majoriteten nu föreslår att ”genomlysa” vissa verksamheter. Vi hade samma tanke, att se över sådant som har utvecklats och växt i omfattning ”vid sidan om” och som inte utsatts för samma hårda prövning som de flesta poster hos våra nämnder Vi avser i första hand sådan verksamhet som följer i spåren av kommunens vision ”Sveriges bästa musikkommun”. Visserligen ligger det mycket värde i att ge utrymme för framstående musikartister, men det kostar också en hel del kommunala pengar. I detta sammanhang vill vi beröra våra grundskolerektorers syn på att musikskolans lärarinsatser är väsentligt mera kostsamma än annan undervisning. Nu finns långt framskridna planer att vidga det konstnärliga perspektivet. Därför känns det rätt att en ordentlig prövning sker och att satsningar på dessa områden belyses mot bakgrund av att det saknas resurser för att hålla ”vanlig” undervisning på god nivå. Vänersborg är inte längre högskoleort. Högskolan Väst ligger nu helt i Trollhättan. Mycket nära till vår kommun finns högskoleutbildning i Göteborg, Karlstad, Skövde och Borås. Även om andra svenska kommuner av ungefär vår storlek har lyckats att skapa livaktiga högskolecentra, tycks det här behövas den genomlysning som också majoriteten nu är angelägen om. Visserligen ändrades lagstiftningen om den ”kommunala kompetensen”, men vi anser det tveksamt att kommunen övertar uppgifter som egentligen staten har på sin lott att finansiera. Måste all verksamhet drivas av kommunen? Fortfarande har det inte kommit en framställan till kommunen om att besluta ge pengar utöver beviljade anslag för byggnationen av Arenan. Hallen färdigställs utan att kommunen har beviljat pengar utöver 140 mkr. Fortfarande saknas slutliga beräkningar hur mycket pengar som behövs varje år för att driva Arenan. Men hela tiden hör vi av projektets tillskyndare att det blir en lyckosam satsning. Då blir vår slutsats att kommunen borde bestämma sig att bjuda ut Arenan till försäljning. Det borde inte vara svårt att hitta en finansiär villig att satsa på Arenan när framtiden för hallen blir som den beskrivs. Vad vill vårt budgetförslag satsa på? Vårt svar är rätt så enkelt: på skolan, vård av våra äldre och den sociala omsorgen. Alla dessa verksamheter är personalintensiva. För alla områden gäller en punkt ur vår personalpolicy: det ska finnas det antal anställda som behövs för att verksamheten ska erbjudas på en god kvalitetsnivå, på den nivån som våra medborgare efterlyser. Idag varslas stora grupper anställda inom skolan om uppsägning. Visserligen minskar elevkullarna i våra skolor just nu, vilket kan förklara att en eller annan lärartjänst inte behöver förnyas. Men varslen inom grundskolan och gymnasieskolan leder obönhörligen till en sänkning av undervisningens kvalitet. Man skäms att låta ungdomar betala för fel som de vuxnas ”ekonomivärld” har ansvaret för. Till hösten kommer socialnämnden att berätta vilka personalnedskärningar som måste till för att anpassa förvaltningen till den drastiska minskningen av budgeten som majoriteten föreslår. Våra yrkanden gäller därmed punkt 3 där vi har avvikande förslag: 1. Vi vill förstärka Barn- och ungdomsnämnden med 15,75 mkr – förstärkningen riktas i sin helhet till förskolan och grundskolan. 2. Vi vill förstärka Gymnasienämnden med 5 mkr. 3. Vi vill förstärka Socialnämnden med 10 mkr. Finansieringen sker enligt ovanstående beskrivning: • genom fastställande av utdebiteringen under 2010 till 22:89 per skattekrona [vilket därmed är ett avvikande yrkande på punkt 1] • genom en minskning av resultatet till 2,9 mkr, vilket ger 15 mkr Därutöver yrkar vi att Vänersborgs kommun inleder en försäljning av Arenan. Yrkandet förutsätter att information som talar om en ”lyckad satsning” också avser den ekonomiska sidan av projektet. I övrigt har vi synpunkter på punkterna 12 och 13 i majoritetens förslag till kommunfullmäktige. Vi vet inte riktigt hur punkterna ska tolkas. Beroende på vilket förtydligande som ges kan det komma avslagsyrkanden från vårt parti. För Vänsterpartiets fullmäktigegrupp James Bucci 2009-06-03

Kategorier

Arkiv