Kommunstyrelsens arbetsutskott

Tyvärr, en nödvändig interpellation

Känns inte roligt att behöva påminna kommunledningen om att ”lika villkor för alla” borde vara en gyllene regel.

 

Interpellation

till kommunstyrelsens ordförande

Rimliga villkor för förtroendevalda i alla partier

I början av maj lämnade Vänsterpartiet en motion med samma rubrik som jag väljer för denna interpellation.

Vi lät det inte vara någon tvekan om att vi ansåg att motionens yrkande borde bli föremål för en tämligen omgående behandling.

Eftersom vår uppfattning uppenbarligen inte delas av kommunledningen och ett beslut tycks dra ut på tiden återkommer jag genom denna interpellation.

Bakgrund: I kommunfullmäktige finns förtroendevalda från nio partier. Alla ärenden i fullmäktige förebereds nästan undantagslöst av, i tur och ordning, presidiets ärendegenomgång, därefter kommunstyrelsens arbetsutskott och slutligen kommunstyrelsen.

Varje måndag morgon sker ärendegenomgång.

Torsdag eftermiddag sker utskicket av kallelsen till kommunstyrelsens arbetsutskott som sammanträder på måndag eftermiddag i veckan därpå. I alla tider och fram till mars 2017 publicerades kallelsen och nästan samtliga handlingar på kommunens hemsida.

Onsdag eller torsdag publiceras protokollet från arbetsutskottet.

På torsdag eftermiddag, tre dagar efter arbetsutskottets sammanträde, kommer handlingar till kommunstyrelsen via NetPublicator. På fredag sedan även på kommunens hemsida.

Senaste utskicket till kommunstyrelsen var på 805 sidor, några fler sidor än handlingarna brukar omfatta i genomsnitt.

Kommunstyrelsens sammanträde börjar på onsdag morgon.

Representanter för tre partier har fem dagar (fredag – tisdag) att läsa sig in på underlaget, att samråda med andra förtroendevalda, att söka upplysningar från annat håll, att förankra tankarna i ett gruppmöte eller ett medlemsmöte. Vår erfarenhet är att den tiden är för kort, förberedelsearbetet tenderar att bli bristfälligt. Vänsterpartiets förtroendevalda upplever en klart försämrad situation efter förändringen i våras.

Representanter för sex partier har tolv dagar till sitt förfogande, deras förtroendevalda har tillgång till kallelsen och till nästan samtliga handlingar från och med att utskicket till kommunstyrelsens arbetsutskott har kommit.

Representanter för tre av dessa sex partier har ytterliga tre dagar, för ett antal ärenden tio eller sjutton dagar, försprång – vid ärendegenomgång beslutas nämligen när ett ärende ska föras in i kallelsen till ett kommande sammanträde i kommunstyrelsen.

Visserligen kan det tyckas att småpartier utanför kommunledningen inte borde klaga, det är bara att bli större och tillhöra kretsen utvalda.

Men två av partierna utanför har sex ledamöter vardera i kommunfullmäktige, medan fyra av de privilegierade partierna endast har två, tre eller fyra ledamöter.

Jag behöver inte fortsätta med ytterliga detaljer i beskrivningen, kommunstyrelsens ordförande har tillräcklig erfarenhet för att veta vilka nackdelar denna nya ordning för med sig för enskilda förtroendevalda från partierna som drabbas.

Därmed kommer jag till min fråga som av nödvändighet måste bli en tudelad fråga:

Om förändringen skedde med avsikt, vilka var motiven för förändringen?

Om förändringen skedde utan att kommunledningen var medveten om vad detta i praktiken förde med sig, när kan vi då räkna med att en kompromiss åter kan försäkra förtroendevalda från alla partier om rimliga villkor för sina politiska uppdrag?

Lutz Rininsland

Vänsterpartiet                                                             2017-08-21

Nya tag – höstens första medlemsmöte

Hängmattan i all ära, men nu är det åter dags att kolla almanackan och förbereda för möten och sammanträden. När kommunstyrelsens arbetsutskott samlas på måndag, är Vänsterpartiet inte med. Ingen av våra företrädare har en plats i utskottet, men tidigare var vi alltid med på annat sätt: Kallelsen och samtliga handlingar fanns på kommunens hemsida. Den som ville ”läsa på” hade möjlighet att göra detta. Sedan försvann först handlingarna, därefter även kallelsen. Hittills har ingen kommit med en förklaring varför kommunledningen valde att ändra på rutinerna. En märklig kontrast till öppenheten som kommunerna säger sig vilja eftersträva. Se t ex rapporten ”Öppenhetsindex 2017 – toppen och botten”.

När sommarpausen började var vi många som noterade på en egen ”2do-lista” vad som skulle behöva läsas. Vid vårt första medlemsmöte får vi väl förhöra varandra vad som har blivit gjort av alla goda tankar. Medlemsmötet på torsdag med start klockan 18:00 i vår lokal på Kronogatan 31. Vi ägnar kvällen åt planeringsarbete för hösten och för inledningen av valrörelsen inför valet 2018. Planeringen har sin utgångspunkt i tre utbildningslördagar för partiernas styrelser i Fyrbodal som ordnades i april och maj. Utbildningen var samordnad över hela landet. Vänsterpartiet har fått god ordning på samarbetet mellan den centrala, regionala och lokala nivån.

Läsningen då? Bland alla skrifter och rapporter finns flera underlag som kommer väl till pass vid kommande större beslut. Vänersborg förväntas besluta om en ny Översiktsplan innan årets slut. Dessutom beslutar kommunfullmäktige i november om investeringsdelen i mål- och resursplanen för 2018, det hade man tagit undan i juni när budgetbeslutet i övrigt klubbades. Här en skrift från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL): ”Klimatet – så klart!”  Tankar kring ”Klimatanpassning” och ”Fortsatta steg mot minskad klimatpåverkan” bör finnas med när vi prioriterar vilka investeringar som ska komma först och vilka som måste anstå till senare. Detta gäller självfallet också för den slutliga utformningen av översiktsplanen.

Kommunstyrelsens ordförande klamrar sig fast i sitt hörn

I ett inlägg igår ställde vi frågan ”Hur ska det sluta?” Den frågan har vi inget svar på än. Däremot kan det vara av intresse att se svaret från kommunstyrelsens ordförande på frågorna vi ställde i fredags:
Ӏr kallelsen till kommunstyrelsens arbetsutskott komplett?
VAR ÄR ÄRENDET IDROTTSGATAN 7?
Glömdes ärendet eller har KSO beslutat att inte ta upp ärendet?
Vi ber om svar på våra frågor.”
Några minuter innan arbetsutskottets möte idag kom svaret:
”Ärendet kan inte tas upp då det inte finns några pengar till projektet Idrottsgatan 7.
Pengarna försvann i samband med beslutet i KS om överföring av investeringsmedel.
Hälsningar
Marie
Marie Dahlin (S) Kommunalråd”
Det ligger i vår kommuns intresse att någon ger Marie Dahlin en kompass för att hitta rätt igen, hennes handlingsförlamning vållar mycket oro bland elever, personal och föräldrar.
Lärarnas Riksförbund och Lärarförbundet skickade en skrivelse till ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige i samma ärende – här hela texten:

”Hej!

Den senaste tiden har bristen på lokaler för högstadieelever inför nästa läsår – men även på sikt – börjat diskuteras på skolorna, uppmärksammas i medierna och bland vårdnadshavare. Situationen förvärras ytterligare av att de enda lokaler som i nuläget finns tillgängliga – Idrottsgatan 7 – har en mycket dålig arbetsmiljö med misstänkta mögelskador i fastigheten.

I nuläget har hela skolorganisationen för högstadiet inför hösten satts på paus på grund av detta. Skolorna – med Silvertärnan i spetsen – vet inte ens om de kommer att ta emot tre, fem eller inga (!) nya klasser till hösten. Oavsett antalet nya elever vet man inte vilka lokaler man kommer bedriva verksamheten i eftersom befintliga lokaler inte räcker till. Framför allt är det är det ämnes-/specialsalarna (musik, slöjdämnena, hemkunskap) på Tärnan F-6 som sätter begränsningarna. Där är det trångt redan i nuläget.

Det finns långt gångna planer i flera etappsteg för permanent skolverksamhet på Idg 7. Att invänta en utredning för att undersöka behov och lösningar på lång sikt – hur välbehövlig den är – innebär därför risker för oönskade effekter på flera plan. De fyra miljoner som i nuläget är avsatta för Idg 7 räcker eventuellt för att åtgärda den undermåliga ventilationen (OVK:n är inte godkänd och Miljö- och hälsa är inkopplade) men löser inga av de andra problem som nämnts ovan.

Det är därför mycket oroande för både lärare, chefer på olika nivåer, elever och vårdnadshavare ur flera olika perspektiv när ärendet inte ens finns på ärendelistan den 29/3. Det ger dessutom ett märkligt intryck när arbetsmiljö- och lokalproblem i Kommunhuset verkar prioriteras framför en dräglig skolsituation – framför allt när problemen lyftes på nationell nivå för bara ett par veckor sedan:

https://www.av.se/press/nio-av-tio-skolor-slarvar-med-arbetsmiljon/

Bristen på beslut kan även ställa till problem med försörjningen av legitimerade lärare eftersom det finns en klar och tydlig risk att lärare, eftersom det är arbetstagarens marknad, söker sig till andra kommuner som erbjuder tydligare skolpolitik och bättre arbetsmiljö – och får en löneförhöjning till på köpet.

Vänersborgs kommun behöver fatta ett beslut som innebär en genomförbar skolorganisation.

Henrik Månsby, Lärarnas Riksförbund

Karin Einevik, Lärarförbundet

Hur ska det sluta?

När en ledande politiker inte får gehör för egna tankar och förslag, hur blir reaktionen? Eftertanke, självinsikt? Söka skuld hos andra? Man kan undra. Vi undrar.

Marie Dahlin, S, leder en minoritetskoalition i Vänersborg, där S har 14 ledamöter i fullmäktige, C och MP vardera 4. 22 ledamöter av 51 måste söka tidiga samtal, bör sträva efter att förankra sina förslag. Annars bäddar man för att snubbla gång på gång.

2016 var det oppositionens budget som gällde, 2017 är det oppositionens budget som gäller. Flera andra tunga förluster i avgörande omröstningar därtill. Insikt och förändrat beteende kunde varit en slutsats, en annan att avgå. Men bara att fortsätta som hittills är illa. I alla fall för vår kommun. Viktiga beslut schabblas bort helt eller dras i långbänk. Andra frågor sätts överhuvudtaget inte på dagordningen.

Fullmäktige är mer än en församling av trötta fritidspolitiker som säger ja och amen till alla beslutsförslag. Kommunstyrelsen är mer än en transportsträcka. Men det som kommer från kommunstyrelsens arbetsutskott har stor betydelse. Utskottets beslut borde präglas av klokhet och eftertanke. Här träffas kommunledningens politiker och högste förvaltningschef. Här borde en kommunledning i minoritet söka samtal och samförstånd.

En titt i protokoll från arbetsutskottet sammanträden ger en tydlig bild av hur ”intensiva” överläggningarna är:

2017-01-16, 6 ärenden, 15 minuter

2017-01-30, 12 ärenden, 15 minuter

2017-02-20, 15 ärenden, 25 minuter

I morgon, 2017-03-27, 30 ärenden, 701 sidor som är underlag för besluten. Kungörelsen kom på fredag eftermiddag, förhoppningsvis har arbetsutskottets fem ledamöter då också fått handlingarna. På kommunens hemsida ligger däremot inte mer än föredragningslistan, ”vi andra” kan bara se rubrikerna.

Och då ser vi att ett ärende saknas helt. En fråga som fyllt den lokala tidningen TTELA:s sidor upprepade gånger. ”Ingen upprustning – profilklasserna läggs ner” och ”Oenighet om pengar till nya skolan”. Redaktören Niklas Johansson ville vara än tydligare med en betraktelse: ”Politikerna måste kommunicera med varandra”.

Vad var det egentligen som hade hänt? Vad är det som gäller?

Skollokalerna i Vänersborg räcker inte till, antalet elever och antalet klasser har stigit och fortsätter att stiga. Planeringen hinner knappt med och stegen till att planen blir verklighet är långa. Och blir längre för att man inte talar med varandra, inte ställer frågan ”hur menar du? hur vill du ha det?” Ett dåligt samtal kan leda till missförstånd, att inte tala med varandra utan bara klubba snabba beslut bäddar för kaos.

Norra skolan ligger vid Vänern. En skola med anor, en skola och en byggnad som alla vill vara rädda om. För att klara av platsbristen finns två paviljonger, praktiska, nyttiga. Men i längden ingen lösning, skolan behöver byggas om för att kunna ge plats för två paralleller. I investeringsbudgeten fanns pengar avsatt för detta, för 2017 och 2018. Nästan 30 miljoner. Den ansvariga nämnden insåg att arbetet inte skulle kunna ske förrän tidigast 2019 eller ännu senare. Nämnden föreslog att de avsatta pengarna skulle kunna användas till ombyggnad och anpassning av andra skollokaler som kommunen nyss hade förvärvat från Kunskapsförbundet Väst. Skolprojektet Idrottsgatan 7 behöver mer än 30 miljoner, men tillskottet från Norra skolans pengar var förutsättningen för att kunna göra nödvändiga arbeten snabbt. Men då behövs ett beslut i kommunfullmäktige, det räcker inte med nämndens goda vilja och att ärendet vilar på förvaltningens skrivbord.

Varför kommer inte frågan till kommunfullmäktige? Varför finns inte ärendet på morgondagens lista för kommunstyrelsens arbetsutskott? Det korta svaret är: Kommunstyrelsens ordförande, Marie Dahlin, S, talar inte med andra, hon frågar inte, hon bara handlar.

Det längre svaret är att kommunstyrelsen på sitt möte 1 mars behandlade ärendet ”reviderad investeringsbudget”. Kommunen planerar ju år efter år vad som ska ske nästkommande år, vad som kan tänkas komma under de fyra åren därefter. Beslutet för 2017 togs i juni 2016, beslutet för 2018 (med utblick på 2019-2022) tas i juni i år. Men nu i början av 2017 är det ju bara att konstatera att mer än en tredjedel av investeringar för 2016 ”inte blev av”, av olika skäl. Därmed transporteras en stor volym från 2016 in i 2017, varför det är bäst att se över beslutet från 2016 och skjuta några poster på framtiden. Därför ”försvann” anslaget till Norra skolan från 2017 och 2018. Oppositionen ville dock markera att paviljongerna ska bort, den planerade ombyggnaden skulle ske – fast senare. En sådan tanke behöver inte föra med sig att det behöver skrivas in ett belopp för 2019, 2020 eller senare. Alla vet ändå att ”den dagen” det ska ske, måste pengarna finnas på ett öronmärkt anslag.

Oppositionen var införstådd med att anslaget, som just nu inte behövdes för Norra skolan, skulle kunna tillföras Idrottsgatan 7, i enlighet med ett enhälligt beslut från den ansvariga barn- och utbildningsnämnden i november 2016. MEN DÅ MÅSTE JU ÄRENDET BEHANDLAS, TAS UPP I ARBETSUTSKOTTET, BEHANDLAS AV KOMMUNSTYRELSEN OCH BESLUTAS I KOMMUNFULLMÄKTIGE.

Marie Dahlin, S, frågade inte, hon bara ställde sig i ett hörn och förkunnande att oppositionen återigen inte fattade vad den gjorde. Är man i underläge, behöver man inte jämt utsätta sig för stryk. Och sedan tycka synd om sig själv och alla andra som blir lidande av utebliven handling och avsaknad av kloka, överenskomna beslut. Saknas mandat får man kompensera med goda samtal. Klarar man inte det, händer det igen och igen att det blir magplask, borde man dra den enda riktiga slutsatsen och avgå. Vänersborg mår inte bra av en kommunledning som prenumererar på misslyckanden.

Röd Lördag nu – nästa vecka gruppmöte

Året har knappt börjat, endast några kommunala utskott har haft sina första möten. Kommunstyrelsen och nämnderna träffas i slutet av januari, kommunfullmäktige första gången i slutet på februari.

På måndag samlas kommunstyrelsens arbetsutskott, enda större ärende borde vara ”Uppdragsavtal för vuxenutbildning 2017 – Kunskapsförbundet Väst. Vuxenutbildningen betalas i viss utsträckning med statliga bidrag, men hur mycket utbildning som erbjuds på gymnasial nivå och som yrkesvux hänger på vad kommunen vill finansiera. Att behovet av utbildningsplatser är stort, mycket stort och att vi måste räkna med ännu större efterfrågan under de närmaste åren, framgår med all tydlighet av underlaget. Vi får se vilket förslag utskottet lämnar till kommunstyrelsen som på sitt möte 25 januari avgör vilket uppdrag Kunskapsförbundet får.

Flera andra frågor får vänta. Är det egentligen en självklarhet att rivningshotet för sessionssalen per automatik skall leda fram till ett beslut att bygga en helt ny samlingslokal för fullmäktige och regionfullmäktige?  Behovet gäller ett sammanträde per månad, egentligen inte ens det. För fullmäktige nio, tio kvällar per år, för regionfullmäktige visserligen alltid heldags- och två-dagars-sammanträden någon gång under året. Men eftersatta behov på fler lokaler finns för förskolor, för grundskolan, och enligt socialtjänstens boendeplan. Det finns frågetecken, flera sådana. Och i Vänersborg gäller det dessutom att tolka kostnadskalkyler på rätt sätt. Arena Vänersborg skulle byggas, annars fanns det fara för att det inte skulle kunna spelas bandy i stan. Men kostnaden blev mer än det dubbla, kommunfullmäktige hade endast beslutat knappt hälften av slutsummans 300 miljoner.

Hur kommunledningens tankar är för den närmaste framtiden borde bli tydligt under tiden fram till 1 mars. Då skall kommunstyrelsen fatta sitt beslut om ”Ramar och anvisningar för MRP 2018” på förslag av budgetberedningen. Förslaget förbereds i en serie sammanträden under februari. Skall det bli en tredje gång att kommunledningen får acceptera att förvalta oppositionens förslag? Eller växer insikten att det i längden är ohållbart att förlora den ena efter den andra omröstningen?

Vänsterpartiets förtroendevalda har nästa vecka ett bra tillfälle att tillsammans med övriga partimedlemmar samla egna tankar om hur våra förslag skall utformas. På gruppmötet 2017-01-18 informerar vi varandra hur det ser ut för olika verksamheter och vilka nämnder vi tänker prioritera. För att friska upp minnet, här ett underlag som visar hur läget var när kommunstyrelsen fattade sina beslut om ramsättningen i mars 2015 och 2016.

Mycket att samtala kring – dels på gruppmötet, dels på Röda Lördag. Fritt fram att för våra förtroendevalda påtala vilka synpunkter som finns, det bjuds på en kopp kaffe, det finns material från Vänsterpartiet på vårt bord, vi finns i gågatekrysset mellan 10:30 och 13:00.

Bara löjligt eller ett tecken på panik?

I kommunstyrelsens arbetsutskott sker viktiga vägval. Kommunala beslut växer fram i samtal och överläggningar mellan förvaltningsledningar och politiker i ledande positioner. När ärenden förs upp till kommunstyrelsens arbetsutskott, börjar den formella och protokollförda behandlingen som leder fram till bindande beslut i antingen kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige.

På måndag står 19 ärenden på arbetsutskottets ärendelista, ungefär det antal som hanteras vid varje sammanträde. Ärende 5 gäller ”Ingivna men inte slutbehandlade eller avgjorda motioner”. Här finns en diger förteckning, två motioner från 2013, fyra från 2014 och en handfull från vardera 2015 och 2016.  Som det brukar vara. Den sista på listan är en motion som inlämnades i veckan i kommunfullmäktige.

Det lämnades tre motioner i onsdags, två kom inte med på listan. MEN EN AV DESSA TVÅ FINNS REDAN PÅ ARBETSUTSKOTTETS ÄRENDELISTA, SIST SOM PUNKT 19: ”Svar på motion om kommunala bidrag m.m.

Vi tar det från början och ställer några frågor:

Motionen väckte förvåning, den undertecknades av en ledamot från (M) och en ledamot från (V). Motionen gäller en sakfråga. Det fanns ingen ideologi. ”Mot bakgrund av vad som sägs i motionen yrkas att Kommunfullmäktige uppdrar åt Kommunstyrelsen att i samverkan med Kultur- och fritidsnämnden tar fram förslag på vilka typer av bidrag gällande evenemang, jubileer, marknadsföring och sponsring som ska finnas tillgängliga att söka i kommunen. Rutiner för hur bidragen ska handläggas och beslutas, utifrån transparens och likabehandlingsprincip, förslag på årlig budget till respektive bidrag samt utarbeta en tydlig policy för hur kommunen ska hantera föreningar som vill marknadsföra event eller verksamhet på kommunens hemsida och via sociala medier.”

Kommunfullmäktige beslutade att remittera motionen till kommunstyrelsen och kultur- och fritidsnämnden. Det normala är att beslut vinner laga kraft någon vecka efter protokollets justering. Protokollet kommer att justeras nästa vecka tisdag på eftermiddag kl 15:45, dagen efter arbetsutskottets sammanträde.

Här behövs väl ingen fråga, något är fel.

Dagen efter kommunfullmäktige hade förvaltningschefen en färdig handling, ett yttrande, undertecknat och diariefört. Samma dag, igår, godkänner kultur- och fritidsnämndens ordförande å nämndens vägnar detta yttrande. Hon gör detta med åberopande av delegationsordningen § 5 punkt 1.1 – här gäller det brådskande ärenden: ”Delegering av beslutanderätten i brådskande ärenden där nämndens avgörande inte kan avvaktas En nämnd får enligt 6 kap. 36 § KL uppdra åt ordföranden eller en annan ledamot i nämnden att besluta i ärenden som är så brådskande att nämndens avgörande inte kan avvaktas. Det rör sig alltså här om ärenden som oundgängligen måste avgöras. Vilka beslut som kan delegeras och om det finns några begränsningar framgår inte av lagtexten. Ärenden som avgjorts med stöd av denna bestämmelse skall anmälas vid nämndens nästa sammanträde. Denna typ av beslut anses som ett beslut av nämnden.

Här behövs väl inte heller någon fråga, något är mycket fel.

Fortfarande samma dag, igår, hinner kommundirektören också med att författa ett tjänsteutlåtande. Det tycks finnas ordning och reda på alla skrivbord i kommunhuset, sist inkommen, först ut.

Och nu väntas kommunstyrelsens arbetsutskott på måndag komma fram till ett beslutsförslag till kommunstyrelsen 2016-10-12 och kommunfullmäktige 2016-10-26.

Då är det bra att  veta att arbetsutskottet brukar ta god tid på sig att väga alla ärenden innan man skrider till beslut. Sista sammanträdet i början av september var utdragen, enligt protokollet hela 30 minuter. Snabbare gick det i augusti, då tog det bara 20 minuter.

Nej, här blev det inte heller någon fråga.

Vad är det som händer egentligen i Vänersborg? Det finns gott om kommuner i Sverige med minoritetsstyre. Det började efter valet 2010 och många fler kommuner har det blivit efter valet 2014. Uppenbarligen går det att hantera på annan ort. Men här? Två gånger i rad fick kommunledningen acceptera att oppositionens budgetförslag segrade. Ett kommunalråd från minoritetsstyret fick uppleva att fullmäktige vägrade ge ansvarsfrihet för ett sidouppdrag. Och nu i veckan lyckas minoriteten inte ens ha tjänstgörande ledamöter på alla sina stolar i fullmäktiges sessionssal.

I ljuset av detta, hur ska man tolka försöket att så snabbt som möjligt sopa undan denna motion?

Det blev en fråga till slut.

P.S.

Det blev också en del reaktioner. Här en handling som diariefördes idag.

Första möte inför 2017

Två dagar innan midsommarafton ligger beslutet om Mål- och resursplanen för 2017 på bordet för 51 ledamöter i kommunfullmäktige. Några ledamöter kommer då att vara mycket väl pålästa, andra har det svårare med att skaffa sig en överblick.

Idag är det alltså första mötet – budgetberedningen sitter mellan 08:30 och 17:00. Vem är budgetberedningen? Det är de fem ledamöterna från kommunstyrelsens arbetsutskott: Marie Dahlin (S), Bo Carlsson (C) och Marika Isetorp (MP) från minoritetsstyret i Vänersborg. Dessutom Gunnar Lidell (M) och Peter Göthblad (L) från mini-alliansen. De tre första har 22 mandat bakom sig, Gunnar och Peter 15 mandat, KD tillhör ju också mini-alliansen. I budgetberedningen återfinns alltså representanter från fem partier med 37 av 51 fullmäktigemandat bakom sig. Helt utanför är V och SD som har 6 mandat vardera och det lokala Välfärdspartiet. 

Vad sker idag? Kommunstyrelsens arbetsutskott fick redan i måndags en föredragning kring ”preliminär bokslutsrapport”, alltså en överblick hur utfallet blev för 2015, om det blev pengar över eller vilka som rapporterar att man hamnade på minussiffror. Det viktigaste är ju inte tillfälliga engångshändelser som påverkar ekonomin, avgörande är hur den fortsatta utvecklingen kommer att prägla det löpande budgetåret 2016. På dagensmöte fyller ekonomistaben på med ”omvärldsbevakningen”, där regeringens och riksdagens arbete och beslut utgör en betydande del av underlaget. 

När kommer de övriga partierna in i bilden? Mycket senare. Budgetberedningen har fem mötesdagar till i sin almanacka. Först därefter görs en sammanställniung och resultatet presenteras för ”alla” så att kommunstyrelsen kan fatta ett beslut om budgetramar 2017. 

För Vänsterpartiets del betyder det att vi fram till början av mars har gott om tid att göra annat. Vi följer med uppmärksamhet dragkampen som utspelar sig riksplanet mellan Alliansens partier, då med C i kvartetten. Faller man för kraven och frestelsen att fälla Stefan Löfvens regering så rikserar en mängd goda beslut att sopas bort. Vänsterpartiet har ju på riksplanet haft stor förhandlingsframgång och lyckats att få regeringspartierna S och MP med på att föreslå riksdagen beslut om avgörande förbättringar. Avgörande? Ja, kanske inte i det ”stora hela”, men av mycket stor vikt för alla som berörs av enskilda förbättringar. 

Vi hoppas att budgetberedningen är vaken och förstår att formulera bra förslag. Vår möjlighet att påverka kommer sent, men vi kommer att vara förberedda när det blir vår tur.

Gott om tid att läsa på

Vid kommunfullmäktige i slutet på februari finns det med ett ärende som ”kostar” kommunen 6½ miljon kronor.  Det torde vara anledning nog att sätta sig ner och studera underlaget och begrunda beslutsförslaget.

Det finns således tillräckligt med tid att läsa på, att göra anteckningar och formulera frågor kring det som behöver förklaras än bättre. När partigruppen, alltså Vänsterpartiets valda representanter från nämnder, styrelser och kommunfullmäktige, träffas 25 januari 0ch 16 februari kan alla medlemmar med intresse för frågan ansluta sig och bidra till hur vårt ställningstagande blir. Det är viktigt för oss att vi känner oss säkra på att ha påverkat beslutet efter bästa förmåga.

Detta är bakgrunden till att vi ofta publicerar underlaget till viktiga ärenden så snart dessa blir offentliga. Handlingarna till fullmäktige finns på kommunens hemsida först omkring tio dagar innan sammanträdet. Beredningen inför fullmäktige sker någon vecka dessförinnan, handlingar till kommunstyrelsen brukar komma ut fem-sex dagar innan styrelsens sammanträde. Den kortaste varseltiden gäller för kommunstyrelsens arbetsutskott, hela bunten med 393 sidor för 18 ärenden kom  i fredags sent på eftermiddagen och sammanträdet är på måndag efter lunchen. Här blir problemet ganska tydligt: Å ena sidan väger arbetsutskottets behandling mycket tungt, här sker ju den avgörande första formella behandlingen – och det är verkligen inte lätt att senare vrida besluten i annan riktning. Kommunalrådens tyngd spelar roll, det vore en prestigeförlust att behöva göra en pudel. Å andra sidan kan man ställa frågan hur väl pålästa arbetsutskottets fem ledamöter är och hur mycket förankring det har hunnits med ”över en helg” i deras partigrupper

Här ärendet där totalt 6½ miljoner kronor under perioden 2016-2019 ska vara kommunens del i ett projekt som kan, om allt går bra, ge mångdubbel utdelning. Det handlar om ärendet ”Medfinansiering av projektet Wargön Innovation” och det avser ny verksamhet på den stora ödelagda industritomten där Holmen Papers lade ner sin pappersproduktion för ett antal år sedan.

Och här är hemläxan för den som vill veta vad beslutet egentligen gäller:

PM från Wargön Innovation

Projektansökan – Tillväxtverket

Beslut från Tillväxtverket 2015-12-15

Medfinansieringsintyg [observera: från början av oktober 2015]

Gruppmöte

Vi har behövt ändra dagen för vårt nästa gruppmöte – vi träffas

TISDAG 10 NOVEMBER, 18;00 I VÅR LOKAL KRONOGATAN 31.

Vi får rapport från barn- och utbildningsnämnden och vi går genom handlingar för:

Kommunstyrelsen onsdag 11 november och Kommunfullmäktige onsdag 18 november.

(Handlingar och föredragningslistor finns på kommunens hemsida.)

Välkommen att delta i våra samtal kring kommunala frågor.

 

I duktiga kommuner löper det mesta på räls

 

I Vänersborg är det nio partier som delar 51 platser i fullmäktige. Vänsterpartiet har sex platser, endast. Men vilket väsen partiet för! Aldrig får kommunledningen någon arbetsro, jämt är det någon från Vänsterpartiet som ingriper. Ska bli spännande att se var det landar denna gång.

I korthet: För några år sedan gällde det ett litet skogsområde som angränsar till ett tjugofemtal villors bakgårdar. Någon ville placera fyra parhus på Kindblomsvägen. Det fanns en motion, det kom ett medborgarförslag, det var en stor medborgardialog i kommunhusets sessionssal. Protesterna gjorde att entreprenörer drog sig ur, projektet tycktes avblåst.

Det var många som drog en suck av lättnad, andra varnade, på allvar och med ett skämt: ”Nästa gång försöker kommunen sälja till ett pris som är tillräckligt lågt för att frågan inte behöver gå till fullmäktige.”

Nu händer allt på en gång: Först fanns en artikel i den lokala tidningen TTELA som gällde byggandet i Trollhättan, men på tre rader fanns beskedet om en nyhet som gällde Vänersborg. Några dagar senare kom artikeln i TTELA som berättar vad som är tanken nu, år 2015.

Så här gick det:

Den 18 mars samlades ett fåtal ledande politiker och ett antal tjänstemän från berörda förvaltningar på Quality Hotel för att samtala med några byggentreprenörer som hade fått inbjudan till en BODIALOG.

Den 19 mars publicerade kommunstyrelsens ordförande, Marie Dahlin, S, tillsammans med Mickael Brunberg, VD för Brunbergs Bygg, ett gemensamt pressmeddelande.

Kort därefter sammanställde Samhällsbyggnadsnämndens förvaltning en begäran till nämnden att fatta några beslut som gällde nämndens delegeringsordning. Det fanns också med en tanke om att nämnden skulle begära en förändring av reglerna som gäller bemyndigande vid köp eller försäljning av fastigheter.

Samhällsbyggnadsnämnden ställde sig i mitten av april bakom förvaltningens förslag.

En månad senare, 2015-05-18, skrev Mickael Brunberg till kommunen och anmälde att han ville köpa fastigheten vid Kindblomsvägen. Skrivelsen diariefördes först i fredags, 2015-08-28, samma dag som den andra tidningsartikeln kom och samma dag som Vänsterpartiet anmälde att det saknades handlingar i diariet.

Länsstyrelsens naturvårdshandläggare i Mariestad förlängde den 17 juni en dispens. Tidsfristen hade ju redan hunnit gå ut efter att det tidigare blev stopp i affären. Det behövdes ”grönt ljus” på nytt och det kom med denna skrivelse till mark- och exploateringsingenjören Maria Wagerland. Om länsstyrelsen gjorde det på eget bevåg eller om någon hade efterlyst en ny dispens från Mariestad, kan vi inte veta. I diariet finns ingen handling.

Vad händer nu? Idag klockan 13:00 samlas kommunstyrelsens arbetsutskott. Sista ärendet som kom med på dagordningen är ”Riktlinjer för köp eller försäljning av fastighet”. Här finns ett beslutsunderlag som möter samhällsbyggnadsnämnden halva vägen – bemyndigandet skall inte gälla upp till en gräns på 4 450 000 kronor, utan stannar vid halva beloppet, alltså 2 225 000 kronor. Tillräckligt högt för att Kindblom kan säljas utan att det behöver bli ett ärende för kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen.

I kommunstyrelsens arbetsutskott finns bland fem ledamöter Bo Carlsson (C) och Marika Isetorp (MP) som båda en gång för länge sedan undertecknade en motion med innehållet att bevara skogsområdet och skydda det från att fyra parhus ska trängas in.

Efter ks-au idag går frågan om ”gränssättning” för köp eller försäljning vidare till kommunfullmäktige – där avgörs ärendet den 21 oktober.

Men det finns två problem, dels man kan ju inte längre lita på någon och dels har uttrycket ”som på räls” kommit på skam. I kommunjuristens underlag står den avslutande meningen: ”Fastighetsköp och fastighetsavyttring som är av principiell beskaffenhet, strategiska eller av större vikt ska alltid underställas Kommunfullmäktige oavsett belopp.

Kan man påstå att ett förvärv av fastigheten är av större vikt, när den för några år sedan sysselsatte fastighetsutskottet, samhällsbyggnadsnämnden, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige i minst fyra omgångar, bortsett från att även byggnadsnämnden, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige sysselsatte sig med en sidoaspekt i Kindblom-frågan? Det tycker Vänsterpartiet att man kan…

 

Kategorier
Senaste kommentarer
Arkiv