Kommunfullmäktige

Tänk om det vore så lätt

Ärendet ”Nunntorp 1:14” är inget lätt ärende, även om Vänsterpartiets ledamöter i slutet är överens om hur vårt ställningstagande måste se ut. Lokaltidningen TTELA berättar om ärendet idag.

För en vecka sedan lyckades vi med att få hela kommunfullmäktige att enhälligt ställa sig bakom vårt beslutsförslag som uttalade att handlingskraft behövs för utveckling av orten Brålanda: ”Kommunfullmäktige bifaller motionen och konstaterar att frågan om tågstopp är en del av det arbete som framöver behöver bedrivas på ett tydligare sätt för att visa att kommunen satsar på Brålanda.”

Och så kommer frågan om förvärvet av fastigheten Nunntorp 1:14 – och vi säger ”nej, tack”. Vad är detta för kullerbytta? Tomma ord för Brålanda går bra men när det blir ”på riktigt” då backar ni? Vi vet att vi komma att få höra detta! Och vi vet att frågan bör ställas. Vi vill också svara – och så hoppas vi att man också lyssnar när vi svarar.

Många kommunala frågor är enkla, några andra är dock mycket mer komplicerade. Vänsterpartiet har tidigt tagit ställning för Nuntorp. Vid regionfullmäktiges ödesdigra möte yrkade Vänsterpartiet bl a: ”Fastställa Regionutvecklingsnämndens uppdrag att beställa gymnasieutbildning inom naturbruk för ungdomar vid fyra skolor fr o m höstterminen 2017. Samtliga naturbruksskolor utvecklar egna profiler, men med följande inriktningar: … Nuntorp med inriktning lantbruk. Samtliga skolor ska även erbjuda särskola. … Det bör utredas hur samtliga skolor kan utveckla sin vuxenutbildning i dialog med berörda parter.”

Men våra representanter i regionfullmäktige fick inte gehör, det blev andra beslut. Och vilka de andra politikerna var som röstade för att avveckla Nuntorp behöver vi kanske inte räkna upp här, det framgår av omröstningslistan. Men Bo Carlsson var en av 76 ledamöter som röstade ja till regionstyrelsens förslag.

Här i Vänersborg har vi följt ärendet Nuntorp sedan dess, vi har varit aktiva långt innan ”Nunntorp 1:14” äntligen sattes på dagordningen av kommunledningen. Medan skolorna i Dingle och Mark nu har fått Skolinspektionens välsignelse och tillstånd att fortsätta med utbildning genom Dinglegymnasiet AB resp Strömma Naturbruksgymnasium AB är den vita fläcken Dalsland än mera tydlig.

Kommunledningen i Vänersborg har sovit och brustit i sin förmåga att handla rätt när tid fanns. Först när Hushållningssällskapet efter avslaget från Skolinspektionen skickade ut ett nödrop, blev det respons. Men tiden hade runnit förbi. Ingen förnuftig bedömare kan sätta frågetecken bakom oppositionens begäran om bättre underlag och förankring. Därför blev det en återremiss vid extra sammanträdet 19 oktober. Och nu skall förvärvet avgöras genom omröstning i kommunfullmäktige 14 december.

Det ser så ut som om kommunledningen får gehör för sitt förslag. Det är i princip samma kommunledning med S och C som 2007 och 2008, även om enstaka namn inte finns kvar, så fanns dock Marie Dahlin och Bo Carlsson redan då i ledande roller. 2007 – när ett oenigt fullmäktige beslutade att bygga Arena Vänersborg för 150 Mkr – och det blev 300 Mkr utan att någon någonsin ansökte om ett tilläggsbeslut. 2008 – när affären ”Topp i Brålanda” startade som slutade med att EU-tribunalen fann att 17,4 Mkr måste lämnas tillbaka efter att Vänersborg gav bort en fastighet till ett vrakpris [läs mer på kommunens hemsida under rubriken ”Avstående från medel”  eller i dagens TTELA ].

En kommunal fråga är inte alltid lätt, det finns inte bara svart eller vitt. När Vänsterpartiets ledamöter står och väger i ärendet Nunntorp 1:14 så spelar det en stor roll att vårt förtroende för kommunledningen med Marie Dahlin, S, och Bo Carlsson, C, inte längre finns. Det kan bli en bra debatt på fullmäktige innan årets slut.

Klargörande beslut på gång?

Vid kommunfullmäktige om två veckor avgörs frågan om Vänersborg ska förvärva fastigheten Nunntorp 1:14. Här finns fram till vårterminens slut elever kvar i högre årskurser, men när sommarlovet 2017 slutar är skolhuset tomt, alla elever flyttas till regionens kvarvarande naturbruksgymnasier. Någon ny antagning gjordes inte 2016, görs inte 2017 och om det åter ska bli en gymnasieutbildning hösten 2018, så måste senast i januari 2017 en ansökan av någon lämnas in till Skolinspektionen som därefter under hösten 2017 lämnar ett godkännande eller ett avslag på ansökan.

Ärendet var redan i mitten av oktober i kommunstyrelsen, men då beslutade en majoritet av ledamöterna att vänta med beslutet, man önskade klargörande besked på ett flertal frågor.

Till dagens sammanträde fanns följande förslag från arbetsutskottet (Bo Carlsson, C, och Marie Dahlin, S),

”Kommunfullmäktige godkänner att Fastighets AB Vänersborg förvärvar fastigheten Nunntorp 1:14 från Västra Götalands läns landsting. Köpesumman ska uppgå till högst 38 Mkr. Fastighets AB Vänersborg äger rätt att slutföra avtalsförhandlingarna med Västra Götalands läns landsting och teckna erforderliga handlingar.”

Sverigedemokraterna hade ett eget yrkande:

”Kommunfullmäktige godkänner att Fastighets AB Vänersborg förvärvar fastigheten Nunntorp 1:14 från Västra Götalands läns landsting. Syftet med köpet är att arrendera ut fastigheten till lämplig aktör att bedriva utbildning/naturbruksgymnasium och särskolegymnasium samt vuxenutbildning i gröna näringarna. Köpesumman ska uppgå till högst 38 Mkr. Fastighets AB Vänersborg äger rätten att slutföra avtalsförhandlingarna med Västra Götalands läns landsting och teckna erforderliga överlåtelsehandlingar.”

Efter en paus i sammanträdet lämnade Madelaine Karlsson, S, ett förslag som blev kommunstyrelsens beslut:

”Kommunfullmäktige godkänner att Fastighets AB Vänersborg förvärvar fastigheten Nuntorp 1:14 från Västra Götalands läns landsting. Köpesumman ska uppgå till högst 38 Mkr. Syftet med köpet är främst att arrendera ut fastigheten till lämpliga aktörer för att bedriva utbildning/naturbruksgymnasium och särskolegymnasium samt vuxenutbildning i gröna näringar. Fastighets AB Vänersborg äger rätt att slutföra avtalsförhandlingarna med Västra Götalands läns landsting och teckna erforderliga överlåtelsehandlingar.”

Det fanns också två avslagsyrkanden. Se protokollet från dagens sammanträde. Sista ordet om två veckor, onsdag 14 december, i kommunfullmäktige.

Mitt i veckan

Kommunfullmäktige idag, onsdag. Ett flertal ärenden där utgången emotses med stort intresse. Skiftande majoriteter och en allt svagare kommunledning med tre partier i minoritetsställning och utan ett gemensamt koncept är bakgrunden. Men nu tillkommer en tung störningsfaktor – lokaltidningen TTELA. Synpunkterna har tidigare varit att rapporteringen inte skett regelbundet, att artiklarna tycks ha kommit mer eller mindre på måfå. Men nu handlar det om ren desinformation. Är det missförstånd eller med vilken avsikt görs det?

Det gäller ett ärende om badplatsen i Väne-Ryr, en motion från maj 2015. Fullmäktige har att ta ställning till om man vill bifalla eller avslå yrkandet om ett uppdrag till förvaltningen att sköta badplatsen. Det är fullständigt nonsens att skriva att beslutet gäller ett beslut om ett bidrag med 20.000 kronor: ”Byalaget vädjar om pengar till badplatsen”. Det finns regler för hur en motion ska behandlas och vad som kan beslutas i anslutning till behandlingen av en motion. Men visst, ikväll kommer säkerligen en och annan att kliva upp i talarstolen och anföra ”Det har ju stått i tidningen …”

Då är det väl bara rätt att genast bekräfta att lokaltidningens andra nyhet är korrekt: ”Musikutbildningen till båda städerna”. Vänsterpartiet Vänersborg har tidigare varit mycket aktiv i Kunskapsförbundet i fråga om det Estetiska programmet, även angående det Humanistiska programmet. Igår föll allt på plats, med klara siffror beslutade direktionen vad som skall gälla inför antagningen 2017.

Med på fullmäktiges lista finns fler motioner där man inte på förhand kan ta utgången för given. Brålanda-motionen, Nuntorp-motionen, här prövas på nytt hur kommunledningens insatser bedöms av fullmäktiges ledamöter.

Det finns en interpellation till ordföranden i Samhällsbyggnadsnämnden som ställer frågan om vad som nu kommer att hända när köpeavtalet för byggbolaget som ville uppföra parhus i skogsdungen vid Kindblomsvägen har förfallit. Ett skriftligt svar finns här, det lär nog bli några följdfrågor.

Kommunstyrelsens ordförande får en fråga som är av stor vikt för utvecklingen av industriområdet i Vargön. Vad hon svarar och hur svaret skall tolkas återkommer vi till. Och förmodligen kommer även lokaltidningen att bevaka frågan – och berätta korrekt.

En motion om Nuntorp – hur landar den?

SD lämnade i oktober 2015 ”Motion om Nuntorpsskolans framtid”. Motionen skickades av fullmäktige till Samhällsbyggnadsnämnden. Nämnden instämde i september 2016 i förvaltningens yttrande som mycket tydligt uttalar att motionen inte hör hemma i nämnden. I veckan ligger ärendet på kommunstyrelsens bord, i utskicket finns följande förslag:

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige bifaller motionen och antar samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande 2016-09-14 som sitt eget. Motionen som därmed är besvarad och avslutad för Kommunfullmäktiges del.

Vår uppfattning är att kommunstyrelsen inte kan föreslå kommunfullmäktige att ”antar samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande som sitt eget”. Antingen väljer man att förbigå med tystnad detta korrekta påpekande, nämligen att nämndens förvaltning och nämnden gör rätt att inte yttra sig i själva sakfrågan, eller också uttalar fullmäktige i klartext att man delar uppfattningen att motionen remitterades till fel adress.

Sedan gäller det en annan del i beslutsförslaget ”att bifalla motionen”.

Motionen har en brödtext och två att-satser där motionären yrkar. Brödtexten förtydligar motionens rubrik: ”Motion om Nuntorpsskolans framtid”. Om vi har lyssnat rätt så är samtliga nio partier eniga om att det är ett angeläget spörsmål.  Ingen har sagt att det är bra att naturbruksutbildningen på Nuntorp avslutas, tvärtom, alla ser det av flera anledningar som önskvärt att verksamheten kan fortsätta.

Men grundregeln i behandlingen av en motion är att beslutet skall avse det som framställs som yrkande. Och här finns det två att-satser där den andra att-satsen förutsätter att yrkandet från den första att-satsen kan besvaras med ”ja, det är möjligt”, det är möjligt att förvärva fastigheten från Västra Götalandsregionen.

När motionen skrevs, i oktober förra året, var det inte klarlagt hur regionen såg på en försäljning och vem man skulle vända sig till med ett erbjudande om att köpa, inte heller visste man något om omfattningen av affären eller om prisläget.

Idag vet vi mycket mer. Och det finns redan ett politiskt beslut som klarlägger på vilket sätt partierna i Vänersborg ser på motionens två att-satser. Av särskilt intresse är att motionärens parti idag, ett år efter att motionen lämnades in, också har ändrat sin ståndpunkt.

Nu finns det bara en minoritet bland ledamöterna som vill följa tågordningen från SD-motionen: ”Köp och se senare hur vi ska gå vidare …”

Sex av nio partier har fastnat för ett annat sätt att tänka. Det är mycket önskvärt att verksamheten vid Nuntorp utvecklas och möter förväntningen på en fortsatt naturbruksutbildning med hög kvalitet och på nära håll. Men det förutsätter att många fler pusselbitar kan komma på plats, risken med att ett köp slutar med en stor ekonomisk förlust måste hanteras och undanröjas.

Med andra ord, den andra att-satsen borde komma först, ett kommunalt beslut om att förvärva fastigheten från regionen förutsätter en omvänd turordning av ”beslutsgången”.

Därför är det inte möjligt för oss att ställa oss bakom formuleringen att kommunstyrelsen beslutar om ett förslag till kommunfullmäktige att bifalla motionen.

”Bifall till motionen” är kommunledningens politik som uttrycktes i ärendet som man förlorade i kommunstyrelsen tidigare. Då gällde det endast att ta ställning till att ge Fastighetsbolaget grönt ljus att köpa. Alla andra frågor ”tillhörde inte ärendet”, så var tanken.

Nu hänger det på motionärens parti att ta ställning. Står man fast vid motionen som den skrevs för ett år sedan eller står man fast vid sitt nej till kommunledningens begäran att särskilja frågan om förvärv från frågan om det kan gå vidare därefter. Svaret får vi på onsdag.

Röd Lördag avslutar veckan

Det var en vecka med viktiga sammanträden. Det kunde ha sagts mycket men det blev inte mycket till svar.

Direktionen i Kunskapsförbundet efterlyser tydliga besked. Från Vänersborgs kommun inväntas ett klargörande hur samtalen kring lokalerna i Vänerparken förs fram till en lösning som är bra för alla inblandade. Det borde kunna ske ganska snart. Klarhet är att föredra, ovisshet leder fel.

Förbundets prognos pekar idag på en förlust vid årets slut, men medlemskommunerna har redan förklarat att de röda siffrorna till största delen kommer att täckas, det handlar ju om kostnaden för språkintroduktionen. Direktionen skall fatta ett beslut kring budgeten för 2017 i november månad, men än återstår att se vilket uppdrag Trollhättan och Vänersborg kan tänka sig att ge förbundet. Finansieringen av gymnasieutbildningen för ungdomarna sker med någorlunda ”automatik”, men vuxenutbildningen är föremål för ”beställningar” år efter år. Om två månader skriver vi 2017.

Frågan om vuxenutbildningen och yrkesvux ställdes också i en interpellation från Vänsterpartiet på veckans fullmäktigemöte i Vänersborg. Något tydligt besked eller någon utfästelse kom inte från kommunledningen, det sades blott att samtal med Trollhättan skall föras och att det finns hopp att dessa samtal ger resultat.

Det är inte många ledamöter som kommer upp i talarstolen i vårt fullmäktige.  I onsdags var det ingen från varken MP, L eller SD som anmälde sig på talarlistan. Och inläggen från de styrande partierna S och C är också korta och avvaktande. Det känns som om alla väntar på något …

Det blev inte heller något svar på punkten ”revisorernas utlåtande kring delårsbokslutet ”. Vänersborg har kört fast med mål- och resursstyrningen, det måste till ett samtal hur vi kan komma vidare. Men när Vänsterpartiet berättade om egna tankar, vilka steg som vi kanske kan tänkas börja med, då var ingen av våra sju revisorer i salen för att kommentera. Endast gruppledaren för M reagerade, tankarna ansågs vara intressanta, men M var tydligt med att inte dela vår ståndpunkt. Bra, då blev det sagt. Hur ska vi tolka kommunledningens totala tystnad?

Vi är besvärliga och ställer frågor: Hur skulle det ha gått och hur skulle det gå framöver, om inte den styrande minoriteten två gånger i år blivit nedröstad med sitt förslag till budget 2016 och 2017? Nu kan såväl barn- och utbildningsförvaltningen som socialförvaltningen hantera sin verksamhet som står under hård press. Det var avgörande miljonbelopp som kom till i april och i juni. Mot alla protester från S, C och MP – som dock idag verkar gilla att ha blivit överkörda.

Lusten att tala för sin egen politik utmärker inte vår kommunledning, desto mer tid och kraft ägnar man åt att skriva om politik och politiska frågor – men vad är det egentligen man skriver?

Här länkarna till några debattartiklar, där Marie Dahlin, S och Bo Carlsson, C, började med att undra varför M och V kunde samarbeta kring några sakfrågor. V svarade på hemsidan, M svarade i lokaltidningen TTELA tillsammans med V, och Stefan Kärvling, Vänsterpartiets ledamot i fullmäktige och barn- och utbildningsnämnden svarade på sin blogg och i tidningen.

Sedan följde flera inlägg som var och en kan läsa själv – vi behöver inte skriva någon på näsan vad man ska tycka.

Öppet brev till en negativ och bitter Stefan Kärvling

Jag hatar dig inte, Marie Dahlin

Stefan Kärvling är ett hot mot demokratin

En demokrati har yttrandefrihet

Men nu tänker vi bara på morgondagen och oktobermarknaden. Ska bli kul att finnas därute och mingla. Det förutspås kyla, inget problem, vi har varma röda jackor. Väl mött!

rl-marknad

Motsägelsefulla signaler

Veckans extra kommunstyrelsemöte tog på krafterna. Förberedelserna var ansträngande och även debatten och beslutet var på många sätt jobbiga. Ingen av partiernas femton ledamöter gick till mötet med någon annan avsikt än att verka för fortsatt naturbruksutbildning och särskoleverksamhet vid Nuntorp.  Det som skilde var hur vi uppfattade frågeställningen.

På den ena sidan fanns S och C, det tredje partiet ur kommunledningsminoriteten, MP, hade anmält förhinder för sin ordinarie ledamot Marika Isetorp och även för ersättaren Per Sjödahl. Det är bara att beklaga att Miljöpartiet återigen inte hade möjlighet att bekänna färg, nu när det gällde.

På den andra sidan fanns tre borgerliga partier, M, L och KD samt SD och V. Alla dessa partier hade också på olika sätt tidigare uttalat att det absolut var ett lokalt och regionalt intresse att naturbruksutbildningen kan bedrivas i Dalsland.

Vad var skillnaden? S och C begränsade i beslutsförslaget och i alla inlägg under sammanträdet ärendet till att endast gälla ett ja eller ett nej till frågan om kommunstyrelsen (och senare kommunfullmäktige) godkänner att det helägda Fastighetsbolaget förvärvar fastigheten Nunntorp 1:14 för 38 Mkr från regionen.

Majoriteten i kommunstyrelsen begärde en återremiss med motiveringen att beslutsförslaget borde förtydliga avsikten med förvärvet och bättre klarlägga förutsättningar för att hela affären inte skulle landa fel eller sluta med en brakförlust. Landa fel, eftersom ett antal frågetecken kring EU-statsstödsregler inte kunde redas ut. Brakförlust, eftersom ett flertal hittills okända aktörer behövde tillkomma för att ekvationen kunde gå ihop. Och så fanns det redan i underlaget tydliga skrivningar om en mycket hög risknivå. 38 Mkr för Vänersborgs kommun är ju inga småpengar att spela med!

Det blev återremiss. Och nu passar kommunstyrelsens ordförande, Marie Dahlin, S, på att berätta vid varje tillfälle som ges att det var de andra som sabbade planen och sade nej. Det är inte bra för vår kommun att ordföranden uppenbarligen inte förmår att inse att det hade funnits möjligheter att komma till ett enhälligt och positivt beslut. Varför började man inte i god tid efter regionfullmäktiges nedläggningsbeslut i september 2015? Det tar sin tid att lägga pusselbitar på rätt plats! Och det krävs viss skicklighet och inlevelse för att se bilden växa fram och bli klar.

Överraskande nog finns också tecken på att kommunstyrelsens ordförande kanske börjar förstå bättre. Två gånger i rad har kommunledningen förlorat budgetomröstningar och tvingas regera med en budget som i debatten förkastades som skadlig för kommunens sunda utveckling. Nu avslöjar ett förslag som skall tas upp för beslut i kommunstyrelsen 9 november en icke oväsentlig förändring. Förslaget diariefördes dagen efter kommunstyrelsens extra sammanträde och inleds med följande text av ekonomichefen:

”På uppdrag av kommunstyrelsens ordförande har ekonomikontoret arbetat fram en delvis ändrad process och tidplan för arbetet med Mål- och resursplan 2018-2020. Till skillnad från tidigare år utökas budgetberedningen med ett antal insynsplatser. Den nya budgetberedningen består av de ordinarie ledamöterna i kommunstyrelsens arbetsutskott. Gruppledarna från partierna Sverigedemokraterna, Välfärdspartiet och Vänsterpartiet får var sin insynsplats i budgetberedningen. Varken budgetberedningen eller insynsplatserna har någon ersättare.”

Snyggt och välbetänkt, det borde ge bättre förutsättningar för hela processen som är tänkt att avslutas med en omröstning i kommunfullmäktige 21 juni 2017.

Kommande vecka har vi ett medlemsmöte och Röd Lördag, dessutom är det tre sammanträden i kommunen som hanterar viktiga frågor.

Vårt medlemsmöte är på måndag 24 oktober med start klockan 18:00 i vår lokal på Kronogatan 31 – ”Bostäder” är temat.

På tisdag är det direktionen i Kunskapsförbundet som bl a tittar på delårsrapporten per augusti. Därutöver är det väl framförallt diskussionen kring en informationspunkt: Vilka program skall starta hösten 2017 och hur många platser skall erbjudas på förbundets tre olika gymnasieskolor?

På onsdag är det kommunfullmäktige. Här gäller det kommunens delårsrapport per augusti som skall fastställas. En interpellation från Vänsterpartiet lockar förhoppningsvis representanter också från andra partier upp i talarstolen. Hur kommunstyrelsens ordförande ser på frågan kring finansiering av yrkesvuxplatser framgår av hennes interpellationssvar som redan har diarieförts.

På torsdag är det socialnämnden. Som så ofta när det gäller socialnämnden tycks det inte finnas anledning att förutspå skiljaktiga uppfattningar kring några av den långa raden intressanta punkter på föredragningslistan.

För Vänsterpartiet återstår sedan RÖD LÖRDAG på oktobermarknadsdagen, det blir spännande att finnas ute en lördag när ”alla andra” också är det, normalt kryllar det verkligen inte av lördagsflanörer när vi träffas i gågatekrysset.

Det blir ett extra sammanträde

Vi berättade igår om att frågan om Naturbruksutbildningen vid Nuntorp hade hamnat under mycket stor tidspress. Vi skrev att vägen till en möjlig lösning förutsätter ett extra sammanträde med kommunstyrelsen och ett extra ärende vid nästa kommunfullmäktige 26 oktober. Idag kom kallelsen till ett extra ks-möte onsdag 19 oktober. Handlingarna kom på måndag, här finns hela beslutsunderlaget. Som dock långt ifrån ger tillfredsställande svar på alla frågor.

Bekänna färg?

delar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kommunstyrelsen bereder alla förslag som kommunfullmäktige någon vecka senare skall besluta om. Därutöver finns ett flertal ärenden som avgörs direkt av kommunstyrelsen. Gott om möjligheter att föra ideologiska och politiska samtal en gång varje månad när kommunstyrelsen samlas under en onsdagsförmiddag. Skulle man kunna tro.

Verkligheten är annorlunda. Mängder med presentationer, långa informationspass, korta frågor i marginalen. Vill man inte, vågar man inte? Så var det även igår, ta en titt på föredragningslistan och ta del av all information som ledamöterna fick under tre timmar (länkar till presentationer en bit längre ner på sidan).

Sedan blev det en bensträckare på en kvart. Några passade på att samråda partivis eller inom partigruppen, andra missade tillfället som skulle visa sig efteråt i beslutsomgången. I ärendet om ”Svar på motion om kommunala bidrag” insåg kommunstyrelsens ordförande, Marie Dahlin, S, att hon hade galopperat ordentligt fel, men hon glömde uttrycka sig så tydligt att även hennes trogna fyra socialdemokratiska kollegor fattade vändningen under galgen. Protokollet berättar om ett putslustigt resultat vid omröstningen.

Ekonomistabens insats gällde i huvudsak en presentation av delårsrapporten per augusti. Oppositionen hade i april gått förbi kommunledningen och tillskjutit resurser till båda socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden, därav en rätt så ljus bild över läget ”nu” och en förhoppning att hela året avslutas med siffrorna på rätt sida. Blev det någon diskussion? Nej, inte alls, alla tycktes nöjda.

Kommunstyrelsens ledamöter vet ju att det finns åtminstone tre frågor som när som helst kan ändra förutsättningarna. En genomgripande renovering av ett ”sjukt” kommunhus och en eventuell rivning av sessionssalen belastar ekonomin på ett sätt som vi idag inte har ett begrepp om.

Prislappar för två andra investeringar däremot är inte obekanta.

Det gäller en industrilokal som ”måste till” för projektet Wargön Innovation, annars blir det tvärstopp. Tanken är att kommunen bygger och projektet är hyresgäst under inkörningen. Man talar om ett belopp som håller sig strax under 40 miljoner. Ett avgörande borde komma innan årsskiftet.

Det gäller naturbruksskolan på Nuntorp. När regionen beslutade att inte fortsätta att bedriva utbildning i lokalerna strax söder om Brålanda, var det Hushållningssällskapet som samlade många goda krafter i hela Dalsland och utarbetade en plan hur verksamheten kunde fortsätta, förnyas och utvecklas. Grundbultarna i planen var dels att Skolinspektionen godkände ansökan att bedriva gymnasieskolan och gymnasiesärskolan, dels att Vänersborgs kommun skulle förvärva anläggningen och hyra ut den. Skolinspektionen kom nyss med ett besked om avslag, ett besked som är så tveksamt i en mängd formuleringar att en överklagan borde kunna bli framgångsrik. Men kommunens del i det hela? I denna fråga har minoritetsstyret i Vänersborg misslyckats totalt, mycket prat och ingen verkstad.

Det handlar om en prislapp i samma storlek som Wargön. För Nuntorp gäller det att köpa något som ”är” och som borde vara värt att utvecklas, för Wargön är det en satsning i helt nya områden. För Wargön kan beslutet komma i december, för Nuntorp måste beslutet komma nu, som ett ärende på fullmäktiges möte 26 oktober. Alltså någon dag innan fristen går ut för Hushållningssällskapet att skicka in en överklagan av Skolinspektionens beslut. För detta krävs två saker: ett extrainsatt kommunstyrelsemöte bereder ett beslutsförslag och politiken i Vänersborg lägger fokus på att komma fram till ett enhälligt beslut att säga ja till att förvärva skolan från regionen. Om två veckor alltså. Visst borde förvaltningen kunna granska alla underlag en gång till och bedöma vad ett förvärv för med sig, vilka reparationer och underhållsarbeten som tillkommer, vilka anpassningar till lagstiftningen om tillgänglighet som måste ske, etc. Hela Nuntorp-frågan har omgärdats med alldeles för många falska utfästelser, brutna löften och ömsesidiga anklagelser. Ta fram underlaget, belys frågan om likställighetsprincipen, berätta på vilket sätt vi ska tolka begränsningar av vår kommunala handlingsfrihet som kommer från EU-lagstiftningen. Allt det här borde ha varit på bordet för länge sedan, regionfullmäktiges nedläggningsbeslut kom i september 2015. Vill vi så kan vi. Det är nu det gäller att bekänna färg. Kommer underlaget att berätta för oss att hela affären landar på en nivå som vida överstiger det som hittills varit känt, då finns också ett svar: Vi ville, men vi kunde inte. 

Kan en annan bild i presentationen för delårsbokslutet underlätta att komma vidare? I budget för 2016 låg en investeringsvolym på 309 miljoner, fram till augusti investerades för 110 miljoner, prognosen för hela 2016 är 191 miljoner. Med andra ord: Kommunen slipper ”just nu” att söka ytterligare lån, 118 miljoner av den tänkta investeringsnivån finns ”kvar”. Är det något som borde tas med i diskussionen?

Integrationen med all rätt en prioriterad fråga

För en vecka sedan fanns en interpellation från Vänsterpartiet på fullmäktiges dagordning. Vi informerade redan tidigare om socialförvaltningens och utvecklingskontorets försök att åstadkomma en förbättring av kommunens integrationsarbete. I interpellationen ställde vi frågan om Vänersborg med egna medel kunde rekrytera en bostadssamordnare. Länsstyrelsen hade avslagit kommunens ansökan. Samtidigt uttalade man: ”Länsstyrelsen bedömer att verksamheten bör kunna ingå i kommunens ordinarie verksamhet  …”

Kommunstyrelsens ordförande Marie Dahlin var avvisande. Inget om detta hade funnits med när budgeten diskuterades under våren, inget stod i fullmäktiges beslut i juni. Och då kan man inte komma med en begäran om en tjänst senare. Ordföranden angav att hon har en budget att förhålla sig till.

Visst känns det märkligt att behöva uppleva hur illa kommunledningen förmår att förstå sig på sådant som kan vara nödvändigt, även om det inte till punkt och pricka löper enligt plan och almanacka.

Vänersborgs budget för 2016 och 2017 är inte Marie Dahlins budget – oppositionen röstade ner det socialdemokratiska förslaget och gav socialtjänsten och skolan åtskilliga miljoner utöver ramen. Det var insikten i behovet, insikten att hösten 2015 hade medfört stora påfrestningar på båda förvaltningar nu och något år framöver.

Sedan var det beklämmande att höra kommunstyrelsens ordförande bekräfta vad som fanns att läsa redan i hennes skriftliga svar”Jag har aldrig hört talas om att vi har sökt pengar för denna typ av tjänster.”

Vänersborg är en av fjorton kommuner i Fyrbodal. Här sker samordning av insatser som stöd till varandra, i olika projekt och alltid med avsikt att lära från varandra.

När Fyrbodal beskriver sin verksamhet så intar ”Integration” en framskjuten plats. Här finns även länkar till hittills åtta nyhetsbrev, Fyrbodals Integrationsstrateg är ansvarig.

I senaste nyhetsbrevet skriver ordföranden för styrgruppen Integration, Monica Hansson, S, Trollhättan: ”I år består utmaning i att få våra nyanlända delaktiga i samhället.” Vi tror inte att någon nekar till att ”delaktighet i samhället” förutsätter att man har en bostad. Och bristen på bostäder är ett skriande problem för många, inte bara för nyanlända.

Styrgruppen för Integration i Fyrbodal? Ja, där samordnas från politiskt håll vad våra fjorton kommuner gör på var sitt håll och tillsammans. En av styrgruppens fem ledamöter med tillgång till förstahandsinformation är Marie Dahlin, S, Vänersborg. Som i interpellationsdebatten vidhöll vad hon hade skrivit i förväg, ”aldrig hört talas om.”

En blick på andra länkar på Fyrbodals hemsida för integration leder till ”Goda exempel”. Där finns en länk till Uddevalla, där man någon dag efter att vi hade lämnat in vår interpellationsfråga kunde utropa ”Bingo”: ”Uddevalla vill samverka kring bostadslösningar.

Vi hoppas att Vänersborgs utvecklingskontor gör ett nytt försök. Det finns anledning. I cirkuläret 2016:50 från SKL står följande:

Ökade § 37-medel 

Inom ramen för länsstyrelsernas uppdrag att verka för ökad beredskap och mottagingskapacit i kommunerna tillförs de medel som kommuner kan ansöka om enligt 37 § förordningen (2010:1122) om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar. De s.k. § 37-medlen uppgår till totalt 80 miljoner under 2017 inkluderat en förstärkning med på 20 miljoner som tillförs för att skapa förutsättningar för en god bostadsförsörjning i kommunerna genom att förmedla eller på annat sätt underlätta uthyrning av privatpersoners bostäder. 

Där hänvisar man till Regeringens budgetproposition 2016/17:1, utgiftsområde 13 ”Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering”, sida 40:

Ökade medel för beredskap, mottagningskapacitet och samverkan.

Länsstyrelserna har i uppdrag att verka för ökad beredskap och mottagningskapacitet i kommunerna samt förbättrad samverkan. I propositionen Vårändringsbudget för 2016 tillförde regeringen 10 miljoner kronor för att skapa förutsättningar för en god bostadsförsörjning i kommunerna genom att förmedla eller på annat sätt underlätta uthyrning av privatpersoners bostäder. Regeringen anser att satsningen bör fortsätta och förstärkas till 20 miljoner kronor per år under 2017 och 2018. 

Hur var det nu? Lära av varandra? Det är väl ingen skillnad mellan de nyanländas behov i Uddevalla och de i Vänersborg. Det går inte att förneka att Vänersborg upplevs som en stad och en kommun där man vill stanna. Det har många asylsökande på Restad sagt. Och det är många som är kvar på asylboendet fast ett positivt besked till ansökan om uppehållstillstånd har kommit och som frågar samma sak: Kan inte Vänersborg göra mer för att hjälpa till? Nu? Eller måste vi verkligen vänta på nästa budgetbeslut i juni 2017 inför 2018?

Bara löjligt eller ett tecken på panik?

I kommunstyrelsens arbetsutskott sker viktiga vägval. Kommunala beslut växer fram i samtal och överläggningar mellan förvaltningsledningar och politiker i ledande positioner. När ärenden förs upp till kommunstyrelsens arbetsutskott, börjar den formella och protokollförda behandlingen som leder fram till bindande beslut i antingen kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige.

På måndag står 19 ärenden på arbetsutskottets ärendelista, ungefär det antal som hanteras vid varje sammanträde. Ärende 5 gäller ”Ingivna men inte slutbehandlade eller avgjorda motioner”. Här finns en diger förteckning, två motioner från 2013, fyra från 2014 och en handfull från vardera 2015 och 2016.  Som det brukar vara. Den sista på listan är en motion som inlämnades i veckan i kommunfullmäktige.

Det lämnades tre motioner i onsdags, två kom inte med på listan. MEN EN AV DESSA TVÅ FINNS REDAN PÅ ARBETSUTSKOTTETS ÄRENDELISTA, SIST SOM PUNKT 19: ”Svar på motion om kommunala bidrag m.m.

Vi tar det från början och ställer några frågor:

Motionen väckte förvåning, den undertecknades av en ledamot från (M) och en ledamot från (V). Motionen gäller en sakfråga. Det fanns ingen ideologi. ”Mot bakgrund av vad som sägs i motionen yrkas att Kommunfullmäktige uppdrar åt Kommunstyrelsen att i samverkan med Kultur- och fritidsnämnden tar fram förslag på vilka typer av bidrag gällande evenemang, jubileer, marknadsföring och sponsring som ska finnas tillgängliga att söka i kommunen. Rutiner för hur bidragen ska handläggas och beslutas, utifrån transparens och likabehandlingsprincip, förslag på årlig budget till respektive bidrag samt utarbeta en tydlig policy för hur kommunen ska hantera föreningar som vill marknadsföra event eller verksamhet på kommunens hemsida och via sociala medier.”

Kommunfullmäktige beslutade att remittera motionen till kommunstyrelsen och kultur- och fritidsnämnden. Det normala är att beslut vinner laga kraft någon vecka efter protokollets justering. Protokollet kommer att justeras nästa vecka tisdag på eftermiddag kl 15:45, dagen efter arbetsutskottets sammanträde.

Här behövs väl ingen fråga, något är fel.

Dagen efter kommunfullmäktige hade förvaltningschefen en färdig handling, ett yttrande, undertecknat och diariefört. Samma dag, igår, godkänner kultur- och fritidsnämndens ordförande å nämndens vägnar detta yttrande. Hon gör detta med åberopande av delegationsordningen § 5 punkt 1.1 – här gäller det brådskande ärenden: ”Delegering av beslutanderätten i brådskande ärenden där nämndens avgörande inte kan avvaktas En nämnd får enligt 6 kap. 36 § KL uppdra åt ordföranden eller en annan ledamot i nämnden att besluta i ärenden som är så brådskande att nämndens avgörande inte kan avvaktas. Det rör sig alltså här om ärenden som oundgängligen måste avgöras. Vilka beslut som kan delegeras och om det finns några begränsningar framgår inte av lagtexten. Ärenden som avgjorts med stöd av denna bestämmelse skall anmälas vid nämndens nästa sammanträde. Denna typ av beslut anses som ett beslut av nämnden.

Här behövs väl inte heller någon fråga, något är mycket fel.

Fortfarande samma dag, igår, hinner kommundirektören också med att författa ett tjänsteutlåtande. Det tycks finnas ordning och reda på alla skrivbord i kommunhuset, sist inkommen, först ut.

Och nu väntas kommunstyrelsens arbetsutskott på måndag komma fram till ett beslutsförslag till kommunstyrelsen 2016-10-12 och kommunfullmäktige 2016-10-26.

Då är det bra att  veta att arbetsutskottet brukar ta god tid på sig att väga alla ärenden innan man skrider till beslut. Sista sammanträdet i början av september var utdragen, enligt protokollet hela 30 minuter. Snabbare gick det i augusti, då tog det bara 20 minuter.

Nej, här blev det inte heller någon fråga.

Vad är det som händer egentligen i Vänersborg? Det finns gott om kommuner i Sverige med minoritetsstyre. Det började efter valet 2010 och många fler kommuner har det blivit efter valet 2014. Uppenbarligen går det att hantera på annan ort. Men här? Två gånger i rad fick kommunledningen acceptera att oppositionens budgetförslag segrade. Ett kommunalråd från minoritetsstyret fick uppleva att fullmäktige vägrade ge ansvarsfrihet för ett sidouppdrag. Och nu i veckan lyckas minoriteten inte ens ha tjänstgörande ledamöter på alla sina stolar i fullmäktiges sessionssal.

I ljuset av detta, hur ska man tolka försöket att så snabbt som möjligt sopa undan denna motion?

Det blev en fråga till slut.

P.S.

Det blev också en del reaktioner. Här en handling som diariefördes idag.

Kategorier
Arkiv