Vänsterpartiet Vänersborg

Detta med Visioner …

När kommunfullmäktiges ordförande, Lars-Göran Ljunggren inledde kommunfullmäktiges sammanträde i maj, så sade han ordagrant också följande: ”Som en liten extra information: Nästa fullmäktigesammanträde börjar vi redan klockan 15:00. Vi har ju en del ärenden att diskutera, bland annat detta med visioner och partiernas program. Då har vi från presidiet tänkt så här att vi ger varje parti tio minuter att ta sin presentation och sedan så kan man ha något kortare utbyte, men ganska begränsat. Och alltsammans räknar vi med att det ska vara färdigt inom två, två och en halv timme. Därefter avbryter vi den här diskussionen.”

Vad är nu detta? Ett ärende på fullmäktige som inte är ett beslutsärende? Partiernas presentationer och fri debatt, eller ”kortare utbyte”, om vad? ”Om detta med visioner”?

Nu finns utskicket till fullmäktiges möte 20 juni – varken på kallelsen eller i något underlag nämns överhuvudtaget att fullmäktige skall ha dessa överläggningar. Märkligt!

Här ett förtydligande: När kommunstyrelsen den 8 maj beslutade att flytta Mål- och resursplanen 2019 från 20 juni till 21 november 2018, så biföll en majoritet också följande yrkande av Lutz Rininsland (V):

”Avslag på punkterna angående mål och inriktning till förmån för att nästa kommunstyrelse initierar förändring av kommande inriktningsmål med syfte att kommunfullmäktige i juni får tillfälle att debattera olika infallsvinklar.”

Det blev bifall för detta förslag från Socialdemokraterna, Centerpartist och Miljöpartiet. Sverigedemokraterna avstod på vanligt sätt från att rösta. Moderaterna, Liberalerna och Kristdemokraterna hade velat att ”mål och inriktning” skulle förts fram som ett beslutsärende redan vid detta sammanträde i juni.

Det finns nio partier denna mandatperiod i vårt fullmäktige, det blir nittio minuter presentation och ”ett kortare utbyte”. Sannerligen ett gyllene tillfälle att så här i valrörelsen och strax innan sommarpausen kunna formulera sina tankar. Dock bör alla beakta vårt regelverk och därmed två beslut som fullmäktige tog i december 2013. Dessa är ”Beslut om Vision och inriktningsmål” och ””Beslut om regler för mål- och resultatstyrning”. Grundläggande är nämligen följande: Fullmäktiges beslut gäller! (tills fullmäktige fattar ett nytt beslut!)

Nu gäller det för alla partier och deras förtroendevalda och medlemmar att komma fram till hur reglerna bör förändras och hur kommunens övergripande inriktningsmål bör formuleras. Det är det som ska presenteras i fullmäktige den 20 juni. Och inte, som ordförande Ljunggren uttryckte det, ”detta med visioner och partiernas program”.

Jonas Sjöstedt – efter riksdagens omröstning

Torsdag den 7 juni var dagen när de kommersiella omsorgs- och skolkoncernerna trodde att de nu kan andas ut.

Kanske köpte Jan Emanuel Johansson ännu en ny lyxbil, Bert Karlsson flinande nog ikapp med Ebba Busch Thor, Peje Emilsson på Kunskapsskolan gjorde high five med Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson fick en klapp på huvudet av paret Bergström på Engelska skolan, som får fortsätta tjäna skattemiljoner och sätta glädjebetyg.

Torsdag den 7 juni var dagen när riksdagen röstade om vinstuttagen. Högern och SD röstade då tillsammans för obegränsade vinster i skolan, barnomsorgen, LSS och äldreomsorgen. Högerpartierna och SD har nu övertydligt visat vilkas ärenden de går. Vinstfesten kan fortsätta ett tag till, allt betalt med våra gemensamma skattepengar.

Vi har dock en varning till alla er som tror att ni kan andas ut. Det kan ni inte. Inte alls. Det finns ett parti som hela tiden stått upp mot vinstjakten och tänker fortsätta göra det. Vänsterpartiet. Och vi har majoriteten av folket med oss. De flesta svenskar anser inte alls att deras skattepengar ska hamna i fickorna på riskkapitalister eller i något skatteparadis, utan att de ska gå oavkortat till det de är avsedda för.

Personalen i hemtjänstbolaget som tjänar 1 800 kronor mindre i genomsnitt per månad, eftersom aktieägarnas utdelning går före rimliga löner, småbarnsföräldrarna som har sitt barn i för stora barngrupper i förskolan, eleverna i friskolan som läggs ner för att den inte är lönsam nog – alla vill de ha bort vinstjakten.

Borgerliga partier och SD vet om att deras egna väljare inte gillar hur de röstat i vinstfrågan i dag, därför vill de inte gärna prata om den konflikten, men väljarna ser ju vad som händer.

Denna torsdag, den 7 juni, är därför en dag för större insikt. Det är en dag när ännu fler inser vad som händer när välfärden förvandlas till en marknad, där olika aktörer konkurrerar om kunderna. Barns rätt till kunskap, sjukas rätt till vård och äldres rätt till omsorg förvandlas till varor, vilka som helst, att producera så billigt som möjligt för att ge största möjliga vinst åt några få stora bolag, deras ägare och riskkapitalister.

Från 1990-talet har Sverige genomgått ett av de mest långtgående privatiseringsexperimenten i världen. Stora delar av den skattefinansierade välfärden – skolor, omsorg, vård – har öppnats upp för vinstdrivande bolag. Inte i något land tillåts vinstintresset på sådant sätt inom till exempel skolan.

Länge var Vänsterpartiet ensamma om att motsätta sig denna utveckling. Men steg för steg har vi börjat vända både debatten och politiken. På 1990- och 2000-talet drev vi igenom stopplagar och lokala privatiseringsstopp och satsade på den kommunala välfärden.

2012 lade vi förslag på hur man kunde få bort vinstjakten helt från välfärden – utan att röra medborgarnas möjligheter att välja välfärd. Strax följde LO efter och motsträvigt även S och MP. 2014 fick vi regeringen med på att utreda frågan. Som en följd av det röstades det i dag om lagförslaget att skattepengar ska gå till välfärd och inte riskkapitalbolag.

Vänsterpartiet släpper aldrig frågan om att skattepengar ska gå till välfärd, inte privat profit. Nu är det valrörelse och nu tar vi den till svenska folket. Efter att högern och SD fällt förslaget i riksdagen ska vi påminna väljarna om att partier som sätter riskkapitalbolagen före deras rätt till skola och omsorg, kommer att göra det på andra områden också.

Vi tänker låta de borgliga och Sverigedemokraterna betala ett högt politiskt pris för att de låter välfärdsbolagen tömma vår gemensamma skattkista – på elevernas och de omsorgsbehövandes bekostnad.

Så håll andan välfärdskapitalister. Håll andan högerpartier och Sverigedemokrater. Nu gör vi genomförandet av den nya lagstiftningen till en valfråga. På valdagen den 9 september kan vi tillsammans se till att vinstjägarna försvinner från välfärden.

Jonas Sjöstedt, partiledare (V)

Landsbygdspolitik är i ropet

Det är dags att skapa en landsbygdspolitik för hela Sverige för att hela Sverige.

Det var slutraden i ett kort och tydligt uttalande som Landsbygdsriksdagen i Örnsköldsvik antog. Hela konferensen dokumenterades, även partiledarpanelen är inspelad. 

På konferenser talar man med varandra, i riksdagen beslutar man. Det kan vara skillnad, mellan att allmänt välvilligt formulera goda avsikter och att svart på vitt ”bekänna färg”.

Två veckor efter mötet i Örnsköldsvik debatterade man i riksdagen, idag ska beslutet komma. Riksdagens arbete följer för det mesta samma trappsteg: Till grund ligger en proposition från regeringen (Prop. 2017/18:179 ”En sammanhållen politik för Sveriges landsbygder – för ett Sverige som håller ihop”). Sedan tillkom cirka 70 yrkanden i följdmotioner och cirka 70 yrkanden i motioner från allmänna motionstiden 2016/17 och 2017/18. Det är riksdagens Näringsutskott som hanterar underlaget och skriver ett betänkande (2017/18:NU19 ”En sammanhållen politik för Sveriges landsbygder”)

I betänkandet framkommer vilka partier som står bakom vilka delar av beslutet, vilka partier som har annan uppfattning och därför skriver reservationer eller tillfogar särskilda yttranden.

Med betänkandet på bordet följer riksdagsdebatten och något senare beslutet. Vid debatten finns för det mesta endast enskilda ledamöter närvarande, till omröstningen kallas hela riksdagen in till kammaren.

Det blev en bra debatt i tisdags. För Vänsterpartiet argumenterade Håkan Svenneling från Värmlandsbänken. Här hela hans anförande och även ett replikskifte med företrädaren för Centerpartiet.

Senare idag med start klockan 16:00 röstar riksdagen, landsbygdsfrågorna är punkt 8 av en lista med 15 betänkanden från 8 olika utskott.

En sak vet vi här i Vänersborg – landsbygdsfrågor har en central betydelse för sammanhållningen i vår kommun. Det vet vi och det påminns vi också ständigt om. Brålanda företagarförening och Brålanda Galleria har inbjudit till en temadag ”Inför Valet” nu på lördag 9 juni.

En delseger, ja, men nu återstår mycket lokalt

I måndags gällde riksdagens debatter inte endast frågan om ”vinstuttag i välfärden”, det fanns flera andra betänkanden från olika utskott som togs upp.

Från finansutskottet fanns betänkande 2017/18:FiU49 med titeln ”Extra ändringsbudget för 2018 – Ny möjlighet till uppehållstillstånd”. Utskottet tog här ställning till dels propositionen 2017/18:252 med samma rubrik, dels ett antal motioner som hade väckts med anledning av propositionen.

Debatten klargjorde att riksdagens majoritet vid omröstningen på torsdag kommer att ställa sig bakom regeringens och utskottets förslag. Det är inte bara Vänsterpartiet utan även Centerpartiet som vill rösta för förslaget.

Debatten blev mycket längre än det förutsågs när den planerades. Flera talare använde fler minuter än de som anmäldes i förväg. Dessutom förekom ett antal läsvärda replikskiften. För Vänsterpartiet var det Nooshi Dadgostar, för Centerpartiet Johanna Jönsson som berättade om partiernas dilemma: Å ena sidan ville man hellre ha ett förslag som rensade bort alla oklarheter och osäkerheter, å andra sidan gällde det tiden. Hellre ett beslut överhuvudtaget, även om det inte var riktigt bra, än inget beslut alls.

Den som vill kan läsa debatten i sin helhet, texten är tagen från riksdagens snabbprotokoll.

Vänsterpartiet centralt har på sin hemsida lagt ut information med rubriken ”En delseger – men vi är inte nöjda”.

I Vänersborg betyder regeringens och riksdagens agerande oerhört mycket. Vi ser ju att samtidigt som Migrationsverket stänger boenden för asylsökande på många orter, så fylls anläggningen på Restad med enskilda och familjer som flyttas hit.

Självfallet räknar vi med att Vänersborg vet hur arbetet ska organiseras för att alla nyanlända ska känna sig välkomna. Men för att vara på den säkra sidan, ber vi kommunstyrelsens ordförande att på nästa fullmäktige informera om kommunledningens vidtagna åtgärder. Här Vänsterpartiets interpellation.

”Vinster i välfärden” – från debatten i riksdagen

Debatt igår måndag – beslut på torsdag.

Riksdagens snabbprotokoll kommer alltid tidigt på morgonen ”dagen efter”. Tydliga uttalanden, skillnader i uppfattningen blev klarlagda. Välskrivna manuskript utmärkte de flesta anföranden, replikskiften höll en godtagbar nivå.

Vill man så kan man i efterhand under ett antal timmar se och höra debatten. [Det pågår ett tekniskt arbete på riksdagens webbsida just nu, vissa störningar, det saknas länken till en del av gårdagens debatt. Här länken till den första delen.]

Här klipp från snabbprotokollet – det gäller anföranden från Vänsterpartiets talare vid gårdagens debatt:

Håkan Svenneling

Ulla Andersson

Alis Esbati

Karin Rågsjö

Daniel Riazat

Nästan ingenting att rapportera

Kommunstyrelsen i förmiddags. Nästan ingenting att rapportera. Om det inte vore för beskedet som alla väntade på. Nu blev det officiellt och offentligt vem som har fått anställning som kommundirektör. Pascal Tshibanda behöver inte längre göra förtydligandet: bara ”tillförordnad”, nej nu är han kommundirektör på riktigt. Vi vill också säga grattis till utnämningen, vi vill också ge uttryck för våra höga förväntningar. Det är oerhört mycket i Vänersborg som är påbörjat, det är mycket litet som har landat. Börjar politiken samtala mera med varandra, då mognar också politiken. En mognare, viljestarkare och mer handlingskraftig politik behöver en förvaltning med struktur och med sting. Det kan bli riktigt bra, om var och en sköter sin sida för det gemensamma bästa.

I övrigt var det tre voteringar, samtliga gällde avvikande yrkanden från de tre borgerliga partierna M , L och KD. Inga principiella frågor, inte ens en fråga av någon större vikt. Markeringar bara. Samtliga omröstningar slutade 11 mot 4.

Vänsterpartiet brukar väga alla alternativa förslag, oberoende varifrån förslagen kommer. Men denna gång var det inget vi fastnade för. Det kan ju inte heller uteslutas att våra tankar var något splittrade, för samtidigt med kommunstyrelsens möte rullade debatten i Sveriges riksdag igång. Där gäller det idag frågan om ”vinster i välfärden”. Ingenstans är skillnaden mellan Vänsterpartiet och de fyra borgerliga partierna M, C, L och KD tydligare än i denna fråga.

I morgon kommer protokollet från dagens debatt, Vänsterpartiets talare Ulla Andersson, Håkan Svenneling, Ali Esbati, Karin Rågsjö och Daniel Riazat var väl förberedda. I morgon skall vi lägga ut länkar till deras anföranden.

Visst vet vi att göra skillnad mellan ”där och här”, visst har vi kunnat vara överens i sak och i omröstningar med Moderaterna här i Vänersborg. Men nu är valrörelsen är igång och det börjar synas lokala företrädares namn under insändare och debattartiklar vars budskap vi absolut inte kan dela. Även om det märks att texterna är centralt författade, även om vi förstår att lokala politiker verkar känna sig tvungna att underteckna, så gör det såklart att avståndet här hemma blir onödigt stort.

Låt oss se fram emot en mandatperiod där alla kan komma till ett samtal. Där ingen utesluts från början. Bristande vilja att komma vidare, oförmåga att lära sig och förstå, sådant kan vara anledning att några partier droppar av. Finns murar oss emellan, så får vi hantera dessa. Men låt oss inte bygga murar alldeles i onödan. Det finns så mycket annat som behöver göras.

Aqua Blå dagar – lata dagar?

Vänersborg kan se fram emot några fina dagar, ännu en gång tycks Aqua Blå-besökarna välkomnas av sol och värme. Det kommer att bli folkvimmel på Sanden, på Hamngatan och på Fisketorget. Där träffas också politiker från samtliga nio partier som har anmält kandidater till nästa mandatperiods fullmäktige. För några kan det vara en konflikt: Visserligen skönt att mingla och roa sig, men här försvinner tiden som borde ägnas åt annat.

Kommunstyrelsens sista sammanträde innan sommaren har nämligen flyttats från 6 juni till måndag 4 juni. Handlingarna skickades ut sent i tisdags. Och det är nog den tjockaste bunten underlag på hela året (646 sidor).

Här några nedslag:

Ärende 2 – Delårsrapporten per 30 april – hur är läget efter de första fyra månaderna?

Sammanfattningen pekar på att politiken har många uppgifter att lösa:

Sammanfattande slutsatser
Enligt prognosen kommer kommunen klara ett av fyra finansiella mål. Det mål som uppnås avser kassalikviditeten och nås via ökad upplåning. För att uppnå resultatmålet krävs ett resultat på 24 mkr d.v.s. en budget i balans. För att nå målet om förbättrad soliditet måste resultatet uppgå till c:a 75 mkr, förutsatt prognostiserad investeringsnivå.
Under de senaste åren har kommunen haft en god tillväxt av intäkter från skatter och generella statsbidrag, vilket tillsammans med vissa poster av engångskaraktär har gjort det möjligt att upprätthålla en god ekonomisk resultatnivå. Detta trots en hög kostnadsutveckling. Enligt prognosen för 2018 ökar verksamhetens nettokostnader med hela 6,1 %, medan skatter och generella statsbidrag, till följd av en inbromsad konjunktur, endast ökar med 3,5 %.
Det låga prognostiserade resultatet i kombination med en fortsatt hög investeringsnivå, gör att kommunen i bokslut 2018 inte bedöms uppnå en god ekonomisk hushållning ur ett finansiellt perspektiv.

Ärende 3 – Fyrbodals kommunalförbund – Årsredovisning 2017

Det är förbluffande lite information som våra representanter i förbundet lämnar till politiken här på hemmaplan. När året har gått och det ska fattas ett beslut att inte ha invändningar mot att godkänna årsredovisningen, först då blir det tydligt vad som sker i Fyrbodal, där Vänersborg ingår som en av fjorton kommuner, en av de tre stora tillsammans med Trollhättan och Uddevalla. Se t ex vilken uppsjö av projekt som bedrivs. Vänersborg är delaktig i de flesta, dock inte i alla.

Lustbetonad läsning blir möjlig framåt slutet på ärendelistan:

Ärende 22: Miljö- och klimatstrategi för kollektivtrafik i Västra Götaland

Ärende 24: Strategi för kollektivtrafik på jämlika villkor

Men så kom den där åskknallen emellan:

Ärende 23: Yttrande med anledning av revisionen av plan- och exploateringsverksamheten

I detta ärende talar revisorerna klartext och samhällsbyggnadsnämndens ledning och förvaltningen får utfärda ett löfte att ”det ska bli bättre”.

Fem av tjugosex ärenden – förvånas inte om några ledamöter från kommunstyrelsen inte tillbringar hela dagen på Aqua Blå-området.

Det måste gå att förändra

För någon dag sedan berättade vi om en central punkt på fullmäktiges program i juni. Vi inledde med påannonseringen från ordföranden Lars-Göran Ljunggren. Någon tyckte att det inte hade varit nödvändigt att återge hans något slarviga sätt att uttrycka sig. Men det fanns en avsikt: Vi bekymrar oss för att både han och ett större antal ledamöter inte förstår att denna debatt ska leda fram till en grundläggande förändring. Den ska inte handla om kosmetiska uppfräschningar av texterna kring vision, målstyrning och inriktningsmål.

Vi får se vilka andra partier som vill vara med på tanken att tiden är inne för att kasta överbord det som har blivit mer av en belastning än ett stöd för politikerna.  Förtroendevalda har fått ett uppdrag: Vi väljare vill att ni spelar en roll i utvecklingen av samhället, ni ska se till att rätt saker blir bra utförda, ni ska göra det möjligt att samhället fungerar som vi vill ha det.

Den som är insatt i hur arbetet sker i våra nämnder och styrelser vet att det är oändligt mycket tid som går åt för annat. Det är redovisningar, avrapporteringar, statistik, måluppfyllelse, power-point-bilder i ändlösa serier, kvantitativa utvärderingar, procentförbättringar eller i delar av procent, trender, prognoser gröna, gula och röda prickar. Politikernas frågor och debattinlägg handlar allt som oftast om detaljfrågor, utbrutna ur helheten, lekmännens funderingar och välmenande tips till professionen. Så är det för det mesta! Och det här måste gå att ändra!

Vi ska återkomma med att referera samhällsdebattörer som är inte på samma linje.

Men här något annat, något som har samband.

Kunskapsförbundets direktion fick i fredags en presentation från förbundets enhet för Stöd och service, den som tidigare kallades Administrativa enheten. Här för den intresserade pdf-versionen av Kvalitetsrapporten 2017.

Rapporten berättar om mål och måluppfyllelse, om problem och förslag till lösningar, om kompetens, om utbildning, om förändringar som har gjorts och som kommer att behöva göras. Egentligen inget annat än vi känner igen från alla våra kommunala förvaltningar.

Men det finns en stor skillnad. Politikerna i Kunskapsförbundet har aldrig satt några mål, aldrig pekat specifikt på det ena eller det andra, inte lagt sig i professionens arbete. I bakhuvudet fanns kanske tanken: Snälla, gör ett gott arbete! Och över allt svävade förbundets stora vision: ”En drömfabrik där alla växer och känner framtidslust.”

Den som läser rapporten förstår att personalen bidrar med sin del. Det var egna tankar och eget arbete: Hur gör vi bäst för att vårt dagliga arbete ska underlätta och möjliggöra för elever och för all pedagogisk personal att nå sina mål.

”Den administrativa enheten ansvarar för lokaler, IT, vaktmästeri, skoladministration, lokalvård, skolmåltid och café samt det interkommunala området på gymnasiet. Syftet är att driva alla enheter på ett professionellt sätt så att högsta kvalité på utförda tjänster uppnås kostnadseffektivt samtidigt som lagar och förordningar följs.”

”I Kunskapsförbundet arbetar vi utifrån begreppen kvalité, attraktivitet och effektivitet. I begreppen avses en professionell verksamhet där personalen har en adekvat utbildning för sitt uppdrag och ett systematiskt kvalitetsarbete med ständiga förbättringar finns.”

Tänk, allt det där och mycket därtill framöver utan att politiken hade satt mål eller behövde sätta nya mål. Direktionen ”noterade informationen”.

Två avslutande anmärkningar: Vid nästa sammanträde finns det under punkten ”Backspegeln” en möjlighet att återkomma med eventuella frågor kring presentationen. Det brukar inte bli så många frågor…

Det andra: Självfallet, om en ledamot i direktionen får kännedom om att någon verksamhet spårat ut på annat sätt, så finns inga hinder att efterlysa besked vid ett kommande möte.

Kategorier

Senaste kommentarer

Arkiv