Motion

Varför göra det lätt för sig när man kan krångla till det?

I politiken finns i huvudsak två vägar för att komma till ett beslut. Är man i ledning, i majoritet, sitter i presidiet, då ber man förvaltningen att ta fram ett underlag och ett beslutsförslag. Raka spåret!

Är man i opposition, endast en av många ledamöter, och vill komma fram med sina egna goda idéer och förslag, ja, då är det i regel en längre väg att gå. Att skriva en motion är en lämplig väg.

Sedan gäller det att i motionen formulera ett yrkande som kan locka fler att ansluta sig. Att kräva, att begära, att utmana är inte det man ska göra om man vill komma någon vart.

Ändå kan det gå galet.

I Vänersborg är ”dans på gång”. Det märks och det syns när man följer kulturutbudet. I alla fall det som våra ungdomar står för. Många grupper och många ungdomar uppträder i olika event. Även i Trollhättan är mycket på gång via N3.

Kunskapsförbundet ordnar gymnasial utbildning. Där finns det estetiska programmet med olika inriktningar, en av dessa är dans. Där är här motionen tar sin utgångspunkt.

Det hade varit fel att yrka ”Inrätta inriktningen dans på det estetiska programmet!”. För Kunskapsförbundets direktion fattar väl aldrig beslut utan ordentliga underlag, eller hur? Så yrkandet i motionen som lämnades in för ett halvt år sedan blev följande: ”Jag yrkar att direktionen ger uppdrag till en utredning för att kunna fatta ett beslut om inriktningen dans skall erbjudas på det Estetiska programmet från och med läsår 2019/20.”

Vilka utbildningar som skall erbjudas beslutar direktionen i morgon. Dans finns inte med. Ärendet innan gäller motionen. Förslaget är att motionen avslås. Samtidigt säger man att man inte är främmande för att ompröva frågan i händelse av att intresset från blivande gymnasieelever växer.

Men allt motionen begärde var ju att direktionen skulle skaffa sig ett underlag för att fatta ett välgrundat beslut den dagen det blir aktuell med att överväga att öppna för dansen i gymnasieskolans programutbud.

Kanske går det att vid sittande bord ändra på beslutsförslagets första del. Försöka duger!

Här hela underlaget som ledamöterna fick i utskicket.

Vad står egentligen i motion A 68?

Rubriker kan sättas för att informera om artikelns text, rubriker kan sättas för att antyda något, för att lockas ut på fel spår. ”V vill ha statistik över etnicitet.” Det var TT:s artikel som runt om i landet fick denna rubrik.

Som alltid, det är nog bäst att gå till källan. Det handlar om motion A 68, en motion på Vänsterpartiets kongress i Karlstad. Motionen fanns i blocket ”Allmänpolitiska motioner” som avhandlades på kongressens sista dag. ”Motion om Jämlikhetsdata” undertecknades av tre enskilda medlemmar, Momodou Malcolm Jallow, Malmö, Daniel Riazat, Falun, Rossana Dinamarca, Trollhättan. Samtliga är också riksdagsledamöter för Vänsterpartiet.

Partistyrelsen föreslog avslag på motionen och motiverade detta.

Kongressen beslutade dock att bifalla motionen.

Det låter galet! Är det så?

Snart är det dags att komma igång igen med RÖD LÖRDAG. En gång varje månad finns vi i gågatekrysset, nästa gång blir 2 september, veckan därefter träffas vi på Brålanda marknad.

Många samtal om olika ämnen, men ”pensionsfrågor” står nog högst på listan. Igen och igen händer det att en frågeställare tvivlande avslutar: ”Är det verkligen så?”

Låt oss beskriva läget så här: Vänsterpartiet är INTE med när det gäller grundläggande frågor i pensionssystemet, Vänsterpartiet är i högsta grad med när det gäller de små förbättringar som steg för steg vill ge lättnader för den grupp pensionärer som ligger sämst till.

Pensionssystemet regleras genom lagar som stiftas och ändras av riksdagen. Där finns åtta partier som alla har möjlighet att genom egna motioner, egna yrkanden och genom sitt röstande avgöra frågorna. Men sedan finns också ”Pensionsgruppen” som förvaltar ”pensionsöverenskommelsen”. Pensionsöverenskommelsen träffades 2008 när ”Genomförandegruppen” upplöstes. Den gamla gruppen och den nya gruppen bestod av företrädare för Socialdemokrater, Moderater, Kristdemokrater, Folkpartister och Centerpartister. Andra partier anslöt sig inte, Vänsterpartiet accepterade aldrig grundläggande principer i överenskommelsen.

2010 blev det turbulent, Miljöpartiet inbjöds av Socialdemokraterna att delta i ”Pensionsgruppens” möten. Med hänvisning till att Miljöpartiet hade annan uppfattning ville de fyra borgerliga partierna inte längre vara med och tågade ut. Storm i vattenglaset kan man tycka. Att M, L, C och KD idag kan sitta med S och MP runt samma bord förklaras väl bäst av att MP:s tidigare avvikande uppfattning inte längre märks. Vänsterpartiet är fortfarande inte med i gruppen.

Så, visserligen är det åtta riksdagspartier som stiftar lagar, men när frågor behandlas så har sex partier i förväg bundit upp sig. För att illustrera detta, kan man titta i aktuella riksdagsunderlag.

Socialförsäkringsutskottets betänkande 2016/17:SfU2 ”Utgiftsområde 11: Ekonomisk trygghet vid ålderdom” behandlades i december 2016. Regeringens förslag godkändes på samtliga punkter. Nu är det i för sig korrekt att Moderaterna, Sverigedemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna inte har deltagit i anslagsbeslutet. Skälet för fyra av dessa fem var att man å ena sida egentligen inte ville avstyrka, å andra sidan visa sig vara i opposition som dock inte skulle gå så långt som att fälla regeringen.

Vad finns att läsa i betänkandet? T ex den här meningen: ”​Utskottets ställningstagande: Det är av stort värde för de försäkrade att pensionssystemet är tryggt, förutsägbart och långsiktigt. Pensionsöverenskommelsen bör värnas för att säkerställa att pensionssystemet vilar på en stabil grund. Det förhållandet att pensionssystemet regleras i lag innebär att samtliga riksdagspartier kommer att få ta ställning till eventuella förslag till förändringar av systemet.

Vänsterpartiet tog ställning genom sin motionEtt bättre pensionssystem”.

Utskottets majoritet (se ovan) svarade då: ”​Enligt utskottets mening innebär Pensionsgruppens uppdrag en omfattande genomlysning av pensionssystemet och dess utvecklingsmöjligheter. Det betyder att flertalet frågor som tas upp i motionerna är föremål för överväganden inom Pensionsgruppen. Med hänsyn till detta anser utskottet att gruppens fortsatta arbete bör avvaktas. Utskottet avstyrker därmed motionerna …”

Varpå Vänsterpartiet lämnade in en reservation (sidorna 28 och 29 i betänkandet).

Det var den ena sidan, Vänsterpartiet är utanför och riksdagens majoritet vill fortsätta hålla Vänsterpartiet utanför.

Å andra sidan samverkar Vänsterpartiet med regeringen när budgetförslagen utformas. Så var det från första början, fast 2014 förkastade ju de borgerliga partierna tillsammans med SD regeringens budget. 2015 och 2016 kom det ett antal förbättringsförslag och vi kan med stolthet notera att just på områden som berör äldre och pensionärer har förslag från Vänsterpartiet fått gehör, först hos regeringens förhandlare och sedan även i riksdagens kammare.

”Vänsterpartiet och regeringen har gemensamt infört flera reformer som främst kommer de pensionärer som har sämst ekonomi till del. Vi har exempelvis höjt bostadstillägget och vid två tillfällen sänkt skatten för pensionärer. Under 2017 kommer hälso- och sjukvården att bli avgiftsfri för personer som är över 85 år och tandvårdsbidraget höjas för personer som är 65-74 år.” Texten är från sidan ”Pensioneri Vänsterpartiets VÅR POLITIK A-Ö.

Inte bara att säga ja eller nej

Att vara förtroendevald för med sig att ta ställning. När det läggs fram förslag, ska man pröva och bedöma och därefter bifalla eller yrka avslag. Det finns också begränsade möjligheter att modifiera förslaget, att tillfoga eller dra bort, att förtydliga, att spetsa till. Men då är förutsättningen att den förtroendevalda lagt ner en del arbete, har fördjupat sig i frågan, letat upp alternativ eller kommit på egna idéer hur ett bra förslag kan göras än bättre. Och om allt ska komma på plats innan sammanträdet, innan beslutet skall fattas, gäller det också att förankra tankarna hos partiet, på ett medlemsmöte, på ett gruppmöte, eller i kontakt med partikamrater som intresserar sig för frågan.

Att vara i opposition innebär extra mycket ansträngning. Att säga nej för nej-sägandes skull är nonsens. Då blir det en anteckning i protokollet, inte mer. Men visst känns det frestande att stanna vid ett enkelt nej. Det har ju hänt hur ofta som helst att allt arbete förblev utan synlig resultat. Antingen nämndes det inte i lokala medier att någon från oppositionen motiverade sitt nej, eller också står det bara att det inte var ”enhälligt”, att två ledamöter sade nej, men det kommer inte fram vilket deras förslag var.

Här ett exempel hur en förtroendevald kan gå till väga. Vilket resultat det blir avgörs i slutet av februari eller egentligen längre fram. Frågan gäller en motion som Vänsterpartiet lämnade in i juli 2015: ”Kommunstyrelsens uppsiktsansvar över Kunskapsförbundet Väst”. I motionen beskrivs tydligt att något behöver förändras för att samspelet mellan Kunskapsförbundet och medlemskommunen Vänersborg skall fungera tillfredsställande.

Senare kom en granskningsrapport där revisorerna för förbundet, för Vänersborg och för Trollhättan samverkade. Vad motionen berörde bekräftades utan omsvep, slutsatsen och yrkandet i Vänsterpartiets motion fick stöd i revisorernas beskrivning av läget.

Hur var yrkandet? ”Kommunfullmäktige beslutar att uttala en rekommendation till kommunstyrelsen i syfte att styrelsen försäkrar sig om att information om Kunskapsförbundets verksamhet och viktiga beslut regelbundet förekommer på ärendelistan.

Någon kanske invänder: det ankommer ju på direktionen att leda verksamheten, kommunstyrelserna i medlemskommunerna har ju inte denna befogenhet. Rätt, men då gäller det också att veta vilka förutsättningar som gäller för förbundet.

Låt oss titta på vuxenutbildningen. Visserligen en mindre volym än utbildningen på ungdomsgymnasiet, men därutöver en verksamhet som i helt annan omfattning är beroende av ekonomiska beslut i medlemskommunernas politiska församlingar. Ungdomarnas gymnasiala utbildning finansieras nästan uteslutande genom överföring av statliga medel via kommunernas statsbidragspåsar. Allt löper per automatik. Vuxenutbildningen bedriver förbundet mot bakgrund av en uppdragsersättning som Trollhättans stad och Vänersborgs kommun förbinder sig till, var och en för sig.

Det går inte att komma förbi en enkel sanning: Vuxenutbildning står och faller med kommunens syn på finansiering – ska den i första hand ses som en kostnad eller ska den betraktas som en investering? Vänsterpartiet säger investering, både för alla individer som är beroende av en väl utbyggd vuxenutbildning och för samhället som kommer ifrån bidragsutbetalningar och som kan se fram emot större skatteintäkter.

Att det rör sig och att det krävs aktiva politiska beslut i de kommunala församlingarna framgår av regeringens meddelanden om förändringar. Utbildningsdepartementet berättar i sammanställningen över nya lagar och förordningar över flera förändringar som träder i kraft nu vid årsskiftet:

  • Rätt till behörighetsgivande utbildning inom komvux
  • En stärkt yrkeshögskola – ett lyft för kunskap
  • Kommuner ska samarbete om regionalt yrkesvux
  • Utbildningssatsning för anställda inom äldreomsorgen eller hälso- och sjukvården
  • Ändrade regler om slutbetyg och undervisningstid inom vuxenutbildningen

Vänsterpartiets motion talade lite försiktigt om ”information … förekommer på ärendelistan.”

Nu är motionen på väg uppåt, har redan varit i kommunstyrelsens arbetsutskott och kommer via kommunstyrelsen i januari till kommunfullmäktige 22 februari. Visserligen står det ”bifaller motionen”, men i övrigt framgår av arbetsutskottets protokoll att ”ärendelistan” ändras till ”meddelandelistan”. Det är skillnad det och vi har anledning att återkomma senare och förklara varför vi inte kan godta ett sådant beslutsförslag. Alltså: ett enkelt ja duger inte, då blir det inte den avsedda förändringen, och ett simpelt nej är lika fel. Lite mer arbete behövs således, vi ska se var vi landar.

En motion om Nuntorp – hur landar den?

SD lämnade i oktober 2015 ”Motion om Nuntorpsskolans framtid”. Motionen skickades av fullmäktige till Samhällsbyggnadsnämnden. Nämnden instämde i september 2016 i förvaltningens yttrande som mycket tydligt uttalar att motionen inte hör hemma i nämnden. I veckan ligger ärendet på kommunstyrelsens bord, i utskicket finns följande förslag:

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige bifaller motionen och antar samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande 2016-09-14 som sitt eget. Motionen som därmed är besvarad och avslutad för Kommunfullmäktiges del.

Vår uppfattning är att kommunstyrelsen inte kan föreslå kommunfullmäktige att ”antar samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande som sitt eget”. Antingen väljer man att förbigå med tystnad detta korrekta påpekande, nämligen att nämndens förvaltning och nämnden gör rätt att inte yttra sig i själva sakfrågan, eller också uttalar fullmäktige i klartext att man delar uppfattningen att motionen remitterades till fel adress.

Sedan gäller det en annan del i beslutsförslaget ”att bifalla motionen”.

Motionen har en brödtext och två att-satser där motionären yrkar. Brödtexten förtydligar motionens rubrik: ”Motion om Nuntorpsskolans framtid”. Om vi har lyssnat rätt så är samtliga nio partier eniga om att det är ett angeläget spörsmål.  Ingen har sagt att det är bra att naturbruksutbildningen på Nuntorp avslutas, tvärtom, alla ser det av flera anledningar som önskvärt att verksamheten kan fortsätta.

Men grundregeln i behandlingen av en motion är att beslutet skall avse det som framställs som yrkande. Och här finns det två att-satser där den andra att-satsen förutsätter att yrkandet från den första att-satsen kan besvaras med ”ja, det är möjligt”, det är möjligt att förvärva fastigheten från Västra Götalandsregionen.

När motionen skrevs, i oktober förra året, var det inte klarlagt hur regionen såg på en försäljning och vem man skulle vända sig till med ett erbjudande om att köpa, inte heller visste man något om omfattningen av affären eller om prisläget.

Idag vet vi mycket mer. Och det finns redan ett politiskt beslut som klarlägger på vilket sätt partierna i Vänersborg ser på motionens två att-satser. Av särskilt intresse är att motionärens parti idag, ett år efter att motionen lämnades in, också har ändrat sin ståndpunkt.

Nu finns det bara en minoritet bland ledamöterna som vill följa tågordningen från SD-motionen: ”Köp och se senare hur vi ska gå vidare …”

Sex av nio partier har fastnat för ett annat sätt att tänka. Det är mycket önskvärt att verksamheten vid Nuntorp utvecklas och möter förväntningen på en fortsatt naturbruksutbildning med hög kvalitet och på nära håll. Men det förutsätter att många fler pusselbitar kan komma på plats, risken med att ett köp slutar med en stor ekonomisk förlust måste hanteras och undanröjas.

Med andra ord, den andra att-satsen borde komma först, ett kommunalt beslut om att förvärva fastigheten från regionen förutsätter en omvänd turordning av ”beslutsgången”.

Därför är det inte möjligt för oss att ställa oss bakom formuleringen att kommunstyrelsen beslutar om ett förslag till kommunfullmäktige att bifalla motionen.

”Bifall till motionen” är kommunledningens politik som uttrycktes i ärendet som man förlorade i kommunstyrelsen tidigare. Då gällde det endast att ta ställning till att ge Fastighetsbolaget grönt ljus att köpa. Alla andra frågor ”tillhörde inte ärendet”, så var tanken.

Nu hänger det på motionärens parti att ta ställning. Står man fast vid motionen som den skrevs för ett år sedan eller står man fast vid sitt nej till kommunledningens begäran att särskilja frågan om förvärv från frågan om det kan gå vidare därefter. Svaret får vi på onsdag.

Bara löjligt eller ett tecken på panik?

I kommunstyrelsens arbetsutskott sker viktiga vägval. Kommunala beslut växer fram i samtal och överläggningar mellan förvaltningsledningar och politiker i ledande positioner. När ärenden förs upp till kommunstyrelsens arbetsutskott, börjar den formella och protokollförda behandlingen som leder fram till bindande beslut i antingen kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige.

På måndag står 19 ärenden på arbetsutskottets ärendelista, ungefär det antal som hanteras vid varje sammanträde. Ärende 5 gäller ”Ingivna men inte slutbehandlade eller avgjorda motioner”. Här finns en diger förteckning, två motioner från 2013, fyra från 2014 och en handfull från vardera 2015 och 2016.  Som det brukar vara. Den sista på listan är en motion som inlämnades i veckan i kommunfullmäktige.

Det lämnades tre motioner i onsdags, två kom inte med på listan. MEN EN AV DESSA TVÅ FINNS REDAN PÅ ARBETSUTSKOTTETS ÄRENDELISTA, SIST SOM PUNKT 19: ”Svar på motion om kommunala bidrag m.m.

Vi tar det från början och ställer några frågor:

Motionen väckte förvåning, den undertecknades av en ledamot från (M) och en ledamot från (V). Motionen gäller en sakfråga. Det fanns ingen ideologi. ”Mot bakgrund av vad som sägs i motionen yrkas att Kommunfullmäktige uppdrar åt Kommunstyrelsen att i samverkan med Kultur- och fritidsnämnden tar fram förslag på vilka typer av bidrag gällande evenemang, jubileer, marknadsföring och sponsring som ska finnas tillgängliga att söka i kommunen. Rutiner för hur bidragen ska handläggas och beslutas, utifrån transparens och likabehandlingsprincip, förslag på årlig budget till respektive bidrag samt utarbeta en tydlig policy för hur kommunen ska hantera föreningar som vill marknadsföra event eller verksamhet på kommunens hemsida och via sociala medier.”

Kommunfullmäktige beslutade att remittera motionen till kommunstyrelsen och kultur- och fritidsnämnden. Det normala är att beslut vinner laga kraft någon vecka efter protokollets justering. Protokollet kommer att justeras nästa vecka tisdag på eftermiddag kl 15:45, dagen efter arbetsutskottets sammanträde.

Här behövs väl ingen fråga, något är fel.

Dagen efter kommunfullmäktige hade förvaltningschefen en färdig handling, ett yttrande, undertecknat och diariefört. Samma dag, igår, godkänner kultur- och fritidsnämndens ordförande å nämndens vägnar detta yttrande. Hon gör detta med åberopande av delegationsordningen § 5 punkt 1.1 – här gäller det brådskande ärenden: ”Delegering av beslutanderätten i brådskande ärenden där nämndens avgörande inte kan avvaktas En nämnd får enligt 6 kap. 36 § KL uppdra åt ordföranden eller en annan ledamot i nämnden att besluta i ärenden som är så brådskande att nämndens avgörande inte kan avvaktas. Det rör sig alltså här om ärenden som oundgängligen måste avgöras. Vilka beslut som kan delegeras och om det finns några begränsningar framgår inte av lagtexten. Ärenden som avgjorts med stöd av denna bestämmelse skall anmälas vid nämndens nästa sammanträde. Denna typ av beslut anses som ett beslut av nämnden.

Här behövs väl inte heller någon fråga, något är mycket fel.

Fortfarande samma dag, igår, hinner kommundirektören också med att författa ett tjänsteutlåtande. Det tycks finnas ordning och reda på alla skrivbord i kommunhuset, sist inkommen, först ut.

Och nu väntas kommunstyrelsens arbetsutskott på måndag komma fram till ett beslutsförslag till kommunstyrelsen 2016-10-12 och kommunfullmäktige 2016-10-26.

Då är det bra att  veta att arbetsutskottet brukar ta god tid på sig att väga alla ärenden innan man skrider till beslut. Sista sammanträdet i början av september var utdragen, enligt protokollet hela 30 minuter. Snabbare gick det i augusti, då tog det bara 20 minuter.

Nej, här blev det inte heller någon fråga.

Vad är det som händer egentligen i Vänersborg? Det finns gott om kommuner i Sverige med minoritetsstyre. Det började efter valet 2010 och många fler kommuner har det blivit efter valet 2014. Uppenbarligen går det att hantera på annan ort. Men här? Två gånger i rad fick kommunledningen acceptera att oppositionens budgetförslag segrade. Ett kommunalråd från minoritetsstyret fick uppleva att fullmäktige vägrade ge ansvarsfrihet för ett sidouppdrag. Och nu i veckan lyckas minoriteten inte ens ha tjänstgörande ledamöter på alla sina stolar i fullmäktiges sessionssal.

I ljuset av detta, hur ska man tolka försöket att så snabbt som möjligt sopa undan denna motion?

Det blev en fråga till slut.

P.S.

Det blev också en del reaktioner. Här en handling som diariefördes idag.

Som man frågar får man svar

Allting tar tid, kommunala beslutsprocesser tar mycket tid. Länge händer inget. Om inte något annat kommer upp som blir en påminnelse. Då sker ett ryck. Det borde göras en utredning. Men om man ställer den rätta frågan, så får man kanske det rätta svaret – och behöver inte göra någon utredning.

I mars 2015 lämnades en motion från några av Vänsterpartiets förtroendevalda: ”Motion om en flygplatsutredning till kommunfullmäktige i Vänersborgs kommun”.

I september anhöll Vänersborg om yttranden från Trollhättan, Uddevalla och Lysekil samt Fyrstads flygplats. Uddevalla och Fyrstads flygplats svarade i november. Samma månad skickades en fråga till F7 i Såtenäs. ”Undertecknad vill få en uppdatering i frågan då det inte finns någon anledning att utreda saker om inget intresse föreligger från den viktigaste parten i ärendet, F7 Såtenäs.

Därefter var det stiltje. På alla fronter.

I augusti 2016 kom ett ärende kring Fyrstads flygplats – ett yttrande föranlett av ett EU-beslut om gränserna för statligt stöd till näringslivet, i detta fall kommunernas årliga bidrag till flygplatsbolaget. Vänsterpartiets ledamot i kommunstyrelsen biträdde förslaget men bad om att få göra en anteckning till protokollet.

Då väcktes förvaltningen till liv och en kopia av den tidigare frågan sändes på nytt till F7. Nu kom svaret omedelbart. En hänvisning till Försvarsmaktens Högkvarter med förklaringen ”Lokalt gör vi det som vi får order & uppdrag på” och den avslutande meningen: ”Lokalt kommer vi dock med nu kända förutsättningar att avråda.

Själva motionen kommer väl att behandlas i början av 2017, två år efter att den lämnades till kommunfullmäktige.

Titta där – några visar musklerna

Kunskapsförbundet Väst, Vänersborgs kommun och Trollhättans kommun – alla tre är mottagare av en mycket kritisk rapport från revisorerna.  Vi berättade om rapporten redan 6 mars på Vänsterpartiets hemsida. Fyra dagar senare publicerade lokaltidningen TTELA två artiklar kring rapporten.  Samma dag satte företrädare för M, L och KD i Vänersborg sin namnteckning under en gemensam motion som nu kommer att tas upp i kommunfullmäktige i Vänersborg.

Det finns åtskilligt vi undrar över när vi granskar texten och yrkandet.

”Tanken med förbundet var (1) att samordna resurserna kring gymnasie- och vuxenutbildningarna i Tvåstad och därigenom uppnå en högre kvalitet för eleverna (2) i en tid av vikande elevunderlag (3) samtidigt som man åstadkom en god resurshushållning(4). Nu har tre år gått och vi kan tyvärr konstatera att inget av det ovan nämnda har inträffat.”

  1. Vår uppfattning: ”Tanken med förbundet är ….” – har ni övergett tanken?
  2. En högre kvalitet för eleverna – förbundet är på väg mot högre kvalitet.
  3. I en tid av vikande elevunderlag – också det har tyvärr inträffat.
  4. God resurshushållning – den utmärker förbundet, men från början och egentligen fortfarande gäller att förväntningarna är högre än viljan att betala vad det kostar.

Förbundet ansvarar för verksamheten, två kommuner ger förbundet pengarna. Om kommunerna inte betalar, måste förbundet minska sina utgifter – hur kan man då förvånas över att antalet lärare minskar? Revisorernas rapport beskriver utförligt att kommunledningarnas beteende har hindrat förbundet från att fatta långsiktiga beslut, ingen önskar ad-hoc-lösningar. Motionen gör en snäv tolkning av revisorernas rapport.

Förbundet har precis påbörjat sitt fjärde år. Under två av de första tre åren var en av motionärerna, Gunnar Lidell, M, ordförande i kommunstyrelsen i Vänersborg. Vi har läst varje protokoll och minnesanteckning från ägarsamrådet, inte någonstans framkommer att Gunnar Lidell under 2013-2014 eller senare (nu som kommunalråd utsedd av oppositionen) har påtalat det hemska spelet som kommunstyrelsens ordförande i Trollhättan beskylls för i motionen.

Varför valde M, L och KD att byta ut sina ledamöter och ge uppdraget till nya representanter utan erfarenhet från förbundets arbete under den nya mandatperioden? Motionen gör gällande att man haft ögonen på problemen länge, då borde man beaktat behovet av kontinuitet.

Nästan lika tyst som Gunnar Lidell tycks vara i ägarsamrådet är partiernas företrädare i förbundets direktion. Där finns två borgerliga representanter som verkligen tar för sig, båda tillhör Centerpartiet Trollhättan. Att Centerpartiet i Vänersborg snart inte längre finns märks på två sätt: ”Alliansens” motion borde ju komma från fyra partier, men i Vänersborg är C idag identiskt med S, så till den milda grad att S tog alla platser i direktionen, C från Vänersborg finns ingenstans.

Motionen kom i anslutning till revisorernas rapport, en kompakt och lång rapport, fylld med beskrivningar av ett invecklat och komplicerat rävspel. Med all respekt har vi anledning att tvivla om Tove af Geijerstam , L, Marie-Louise Bäckman, KD, och Lena Eckerbom Wendel, M, verkligen har satt sig in i rapportens frågeställningar och slutsatser innan de satte sina namnteckningar på Gunnar Lidells motion.

Själva yrkandet föranleder också funderingar.

Att få ordning och klarhet kring regelverket var också syftet med Vänsterpartiets motioner, tre i antal, men dessa tycks ha kommit från fel håll. Att det är så svårt att hålla sig till sakfrågorna.

Till frågan om alternerande ordförandeskap. Vi håller med om att en ordförande som inte varit särskilt framgångsrik i sitt ledningsuppdrag kan och bör ersättas av någon som kanske lyckas bättre, men för oss spelar det överhuvudtaget inte någon roll om ordföranden kommer från Vänersborg eller Trollhättan. Vad föranleder denna punkt i yrkandet?

Slutligen öppningen för ett utträde ur förbundet. Vi vill ordna upp det som med all rätt kritiseras av revisorerna, öppet och ärligt, i direktionen och i vår egen kommun. Med tanke på hur lite förståelse Vänersborgs kommunledning under Marie Dahlin, S, Bo Carlsson, centerpartiet, och Marika Isetorp, MP, visar för vår kommuns grundskola och förskola, skräms vi av tanken att gymnasieutbildningen och vuxenutbildningen skall föras ”hem till Vänersborg”.

Hur lite fantasi får man lov att ha?

Kommunstyrelsen skall nästa vecka komma med ett förslag till kommunfullmäktige om hur en motion om skötseln av en mindre badplats ska besvaras. På kommunstyrelsens bord ligger protokollet från arbetsutskottet: AVSLAG PÅ MOTIONEN.

Underlaget är på sex sidor, förslagsvis läser man bakifrån och framåt.

I Vänersborg har det under decennier funnits en kultur som utmärkts av överenskommelser via handslag. Det har gällt framförallt fritidssektorn och frågor som oftast sköts av byalag, samfälligheter och diverse mindre föreningar. Det hade många positiva sidor – istället för att slösa med sammanträdesarvoden för allehanda nämnder, styrelser och utskott lades pengar på ”verkstan”, saker och ting ordnades med sunt förnuft och gott omdöme. Vän av ordning har naturligtvis rätt, går detta till överdrift så kan det sluta illa.

Det gick också fel, helt fel. Men det är en annan historia, fullmäktige var ju inblandad, i alla fall i början, innan man började ”ta i hand” igen och det skenade iväg mot det största monumentet på fritidsområdet man kunde hitta på: Arena Vänersborg.

Ett antal år senare ville man visa handlingskraft och förde över anläggningarna till samhällsbyggnadsförvaltningen och den rätta professionen, bort från välvilliga och vänliga tjänstemän på fritidsförvaltningen. Inför övergången höjdes röster: Strikt hantering i enlighet med föreskrifter och förordningar kommer att kosta, kan alla användare hädanefter betala notan? Svaret på den frågan återstår fortfarande, men visst syns det att det blir bekymmersamt för många föreningar som bygger sin verksamhet mest på sina medlemmars ideella insatser och klena medlemsavgifter.

Men bokstavstrogenhet i samhällsbyggnadsförvaltningen och dess nämnd skördar också andra offer. Se denna motion, underlaget visar ju klart och tydligt vad det handlar om. I utkanten av kommunen, på gränsen till Uddevalla, ligger Väne-Ryr och Ryrsjön. På sommaren finns det ett flertal vackra, breda, härliga stränder här i Vänersborg – stränderna vid Vänern såsom Sikhall i norr, Bert Karlssons Ursand, Nordkroken i Vargön och Gaddesanna vid Vänersnäs, inte att glömma Skräcklan mitt i stan. Men för knappt hundra familjer därute i Väne-Ryr synes avståndet långt till alla dessa pärlor. Ryrsjön duger gott och väl.

Vad ber våra kommuninvånare egentligen om, vad är det motionen yrkar? Svaret är: Om vi från den lokala samfälligheten sköter vårt, kan ni från kommunen ta ifrån oss det tyngsta som endast behövs vid några tillfällen, fast gärna regelbundet vid behov. Alltså: tömma dasset, forsla bort det uppsamlade skräpet, hjälpa till om det är någon gång något som överstiger föreningens förutsättningar att lösa själv.

Förvaltningen och dess nämnd har sagt ifrån: Inte vårt bord. Kommunstyrelsen har att ta ställning till förslaget om motionen skall avslås. Sedan är det kommunfullmäktige som beslutar. Vem är egentligen ”kommunen”? Är det bara invånarna, som bor i centrum, i centralorterna Brålanda, Frändefors och Vargön? Är det inte alla som är skrivna här och som betalar sin kommunalskatt? Vill man inte förstå att det lilla också spelar roll för några, och att ett avslag känns bryskt och orättvist. Visst kan kommunfullmäktiges ledamöter ge ett uppdrag till samhällsbyggnadsnämnden och till förvaltningen: Sätt er ner med representanter för Väne-Ryr och kom överens. För att undvika att det kommer kritik senare: Skaka inte bara hand utan skriv under en överenskommelse. Gör det!

En motion vid rätt tid

Vänersborgs kommunledning bjöd in byggentreprenörer och fastighetsägare till en Bo-dialog. Läser man ”pressinformationen” efter mötet så tycks det finnas skäl att inte tappa hoppet än. Det råder nämligen en skriande bostadsbrist i vår kommun. Inte nog med att vi får invänta ett beslut om nya riktlinjer till ett bostadsförsörjningsprogram (sist vi fattade ett beslut kring ett program var 2007). Nya illavarslande besked kommer från flygplatsbolaget som ägs av några kommuner, Trollhättan och Vänersborg är störst bland ägarna. Det kommunägda bolag behöver söka nya tillstånd i samband med en uppgradering – och då drabbas Trollhättan och Vänersborg omgående, rapporterar lokaltidningen TTELA. Klara besked lär komma först tidigast 2017.

Så länge vill vi inte vänta. Nu prövar några ledamöter från Vänsterpartiet i Vänersborg att ta upp en fråga som var aktuell för länge, länge sedan men som har ansetts tabubelagd under snart tjugo år. Alldeles i vår närhet finns det militära flygplatsen Såtenäs … Läs gärna vår motion som kommunfullmäktige tar upp nästa onsdag för att sedan skicka vidare för utredning, en utredning som förhoppningsvis inte dras i långbänk

I övrigt är vi på gång – nu på lördag kallar vi våra medlemmar till en RÖD LÖRDAG i gågatukrysset.

bild1_thumb.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

Och på lördag eftermiddag är vi många som följer en inbjudan från nya Vänersborgare som bor samlade på Restad Gård med plats för 900 asylsökande.

Kategorier
Senaste kommentarer
Arkiv