Vänsterpartiet Vänersborg

Medborgardialogen – behöver det vara så svårt?

Lättare sagt än gjort. Tycks vara en lång väg att komma från tanke till handling.

Vi skrev på vår hemsida om ”MEDBORGARDIALOGEN – den som väntar på något gott får vänta lite längre”. Nu till det konkreta fallet där det varken gick eller går enligt förhoppningarna, där kommundirektörens predikan om ”bemötande och service” klingar förgäves och där ”medborgardialogen” inte har nått fram på riktigt.

Vi har upprepade gånger skrivit om Kindblomsvägen.

Här på hemsidan: Ett ärende tur och retur samhällsbyggnadsnämnden” 3 januari 2013 och ”Åter till Kindblomsvägen” 4 mars 2013.

Ledamoten i kommunstyrelsen Lutz Rininsland bloggade om Kindblomsvägen tretton gånger, första gången den 7 oktober 2011 och senast 28 april 2013 ”Kindblomsvägen – tyvärr inte för sista gången”. Ledamoten i kommunfullmäktige Stefan Kärvling hade ”Kindblomsvägen” med vid 25 inlägg, det första den 8 september 2011. I sammanhang med det vi skriver om här är hans inlägg 4 november 2012 ”Medborgardialogen genomförd – och nu då?” extra viktig att känna till.

Men vad är det som föranleder ett nytt inlägg? Titta på följande handlingar:

Ett beslut som fattades av samhällsbyggnadsnämndens fastighetsutskott 10 januari 2013

Ett brev med ”information” från förvaltningen 2 april 2013

Ett brev med ”information” tillbaka till förvaltningen 8 april 213

Ett konstaterande i ett protokoll av samma utskott 4 juni 2013

Ett brev som förvaltningen skickade till några ”berörda” vid Kindblomsvägen 10 juni 2013

Ett brev tillbaka till förvaltningen med frågor från några ”berörda” 3 juli 2013

Därefter sänkte sig tystnaden, någon reaktion på frågorna har vi hittills inte kunnat se.

Det verkar vara svårt, men hjälp finns att få. SKL har nyss kommit med ett faktablad ”Faktablad 11 – Medborgardialog i planärenden” som är värdefull. Och snart, säkert innan valet i september 2014 har alla i vår kommun anammat att vi går mot nya tider.  Även på annat håll är man vaken – titta på en notis i ärendelistan från gårdagens regeringssammanträde (2013-08-08).

Hur menar vi?

Vi har under en längre tid haft denna annons i en lokal tidning: 

annonsen

Kanske dags att förnya texten men innan vi gör det vill vi ännu en gång betona hur viktigt vi tycker att budskapet har varit och fortfarande är. I kommunens vision står ”En kommun känd för nytänkande, effektivitet och god service, en kommun där medborgarna känner sig trygga, delaktiga och har inflytande.” I vårt valmaterial 2010 förklarade vi oss vilja arbeta för att delaktighet och inflytande skulle bli ”på riktigt”. 2010 avslutades mandatperioden där S och C som kommunledning motarbetade visionen å det grövsta. Sedan dess har det inte hänt särskilt mycket, tyvärr. Den borgerliga mini-alliansen M, FP och KD brister i handlingskraft. Medborgardialogen har inte kommit längre än några mindre lyckade försök att hitta rätt form. Medborgarförslag är på gång men det mesta går med snigelfart i Vänersborg.

Vänsterpartiet har lagt ett antal motioner för att försöka få till stånd modernare arbetsformer i våra nämnder och styrelser och i kommunfullmäktige. Men motionerna ligger sedan två, tre år nu och det börjar bli tveksamt om det fattas beslut innevarande mandatperiod. En motion kommer dock upp till hösten: ”Öppna nämndssammanträden”. Den 25 september förväntas kommunfullmäktige fatta ett beslut att i princip säga ja till ”möjligheten”. Längre fram kan sedan varje nämnd besluta om man vill ha ”vanliga medborgare” i sammanträdesrum där ärenden behandlas och beslutas. Vågar man hoppas på att någon nämnd redan 2014 vågar fatta ett sådant beslut? Eller blir det endast ett steg på vägen, kanske med beslutsformuleringen ”i princip ja, men det får avgöras av NYA nämnden efter valet i september 2014”?

Så kanske bör vi ändra vår text i annonsen. ”Vad vill Vänsterpartiet i Vänersborg? Bäst att kolla – följ vårt lokala arbete på hemsidan.”

 

Och hur blir hösten?

Frågan gäller inte hur vädret blir till hösten. Hur blir det politiska klimatet? Efter genomklappningen vid kommunfullmäktiges juni-möte förs ”Budget 2014” via återremiss över kommunstyrelsen tillbaka till fullmäktige i september. Då kommer ett avgörande där flera partier måste bestämma sig hur ett majoritetsyrkande skall formuleras. Idag finns en stor skillnad mellan Vänsterpartiets förslag med förstärkningar på utbildning och omsorg och nedskärningstankar som är kvar hos M, FP och KD. Avgörande blir om S lokalt vill följa tankegångarna som S centralt för fram (bl a senast i Almedalen). Men då får man samtala med andra partier på ett acceptabelt sätt och inte hindra ett samarbete med t ex MP.

Det återstår inte så många veckor innan allt börjar rulla på igen. Ta gärna en titt på Vänsterpartiets preliminära almanacka för hösten 2013. Där saknas fortfarande anteckningar om medlemsmöten och verksamhet för våra studiecirklar. Den ”parlamentariska” kalendern däremot har kommit en bra bit på vägen, klicka gärna på länkarna i detta pdf-dokument.

Ingen rast och ingen ro

Snart inträder sommarpausen. Inga sammanträden, nästan inga.

Men först Aqua Blå, några representanter från alla partier svarar på frågor.

För Vänsterpartiets ledamöter och medlemmar i övrigt en dag på skolbänken, en söndag, i grannkommunen Trollhättan, med två inslag från VÄNSTERSKOLAN, det gäller retoriken och författande av debattartiklar.

På onsdag sedan med start redan klockan 13:00 kommunfullmäktige med budgetbeslutet för 2014. Hur det går är det ingen som vet. Att Vänsterpartiets ledamöter själva tycker om det egna förslaget råder ingen tvekan om. Medlemsmötet 20 maj filade på ett utkast, medlemsmötet 27 maj godkände det slutliga förslaget och vid mötet den 4 juni bekräftades att det är detta förslag som Vänsterpartiet fortfarande anser vara det bästa bland de inlämnade fyra förslag.

I övrigt är det kvar enstaka nämndsmöten: Barn- och ungdomsnämnden och Miljönämnden på måndag 10 juni, Byggnadsnämnden 18 juni, Samhällsbyggnadsnämnden 19 juni och som avslutning Socialnämnden 27 juni. Under juli är det endast socialutskottet som har planerade sammanträden.

Men sedan startar allt på nytt igen …. Och 2014 är ett valår. Hur ska det bli efter nästa val?

Jämställdhetsdagen 2013 i Vänersborg

en  tre              två

Jämställdhetsdagen 2013 i Vänersborg idag. Festsalen i Folkets Hus var välfylld med publik och utställare. Något över femton bord med lokala och regionala partier och föreningar. Salen fylldes under eftermiddagen, när Marcus Svensson föreläste om ”Våldtäktssamhället”.  En angelägen dag, ett angeläget tema med Mahatma Gandhis uppmaning ”You must be the change you want to see in the world”.

Vänsterpartiets Rossana Dinamarca fanns också vid vårt bord. 

5 6

fyra

Socialnämnden beslutade. Ja, och …

Socialnämnden avslutade klockan 16:00 ett långt sammanträde. Ärende 4 Mål- och resursplanen 2014 var det stora ärendet.

Utgångspunkten var ett besked från kommunstyrelsens ledamöter från M+FP+KD att nämnden skulle lägga fram förslag till besparingar, motsvarande 13 miljoner kronor. Ett besked om nedskärningar alltså. Sex av femton ledamöter i kommunstyrelsen står bakom beslutet. Inte fler. Å andra sidan var det bara två Vänsterpartister som sade emot. Sju ledamöter från S, C och Mp sade inget.

Egentligen behövde nämnden redovisa minskade utgifter och höjda intäkter genom avgifter som totalt slutade på 35 miljoner. Det orkade förvaltningen inte med. Förslagen som nämnden skulle yttra sig om stannade vid omkring halva det beloppet.

Det blev idel voteringar, här en kort sammanställning av alla beslut. Om dessa beslut har någon betydelse får vi se längre fram. För återigen deltog socialdemokratiska ledamöter, tre i antal, och den ensamma centerpartisten i ett sammanträde utan att i sak lämna ett besked eller delta i besluten. Det blev lite olika voteringsresultat men för det mesta var det mindre än hälften av alla ledamöter som röstade för förändringar. En mindre gruppering, oftast Vänsterpartiet och ledamoten från Välfärdspartiet som röstade emot, någon gång även ledamoten från Miljöpartiet. Men eftersom fyra ledamöter hela tiden avstod i slutomröstningen (någon gång även ledamoten från Miljöpartiet) så kan man fråga sig vad besluten är värda.

Höjning av taxan för larmtjänsten: 6 för höjning, 3 mot höjning, 4 deltog inte.

Höjning av taxan för hemsjukvård: 6 – 3 – 4

Höjning av egenavgiften för färdtjänsten: 5 – 3 – 5

Höjning av avgifter för kost: 6 – 3 – 4

Några beslut om nedläggning av vissa verksamheter: 5 för – 3 emot – 5 deltog inte 

Då vet vi i alla fall att vi inte vet hur det blir i slutändan. Nu kommer nästa rond i budgetberedningen, därefter i slutet på maj talar kommunstyrelsen och i juni beslutar kommunfullmäktige. Då måste alla kort upp på bordet. 

Men under tiden har förvaltningar och nämnder slitit med frågorna, lagt ner timmar, dagar och veckor för att leta efter möjliga förändringar. Kanske helt, kanske delvis i onödan. Vad vill Socialdemokraterna?

 

Vänersborg trampar på stället

Vänersborg tillhör den lilla gruppen svenska kommuner som redan i juni vill klubba budgeten för nästkommande år. De flesta kommuner befäster sin planering med ett klubbslag i fullmäktige i oktober/november. Därför är det bråttom i Vänersborg redan nu – men i själva verket verkar vi stå stilla i en återvändsgränd. Det är Socialdemokraterna i Vänersborg som tar på sig ett ansvar som de har svårt att leva upp till.

Den 6 mars beslutade kommunstyrelsen om ”ramsättningen”. Här bestämdes vad nämnderna får räkna med 2014. Det var utgångspunkten när nämnderna skrev ner vad som behövs för att genomföra verksamheten enligt plan. När tilldelade resurser inte räcker till måste planeringen göras om och anpassas.

Den 6 mars bestämde sex av femton ledamöter vad som skulle gälla – märkbara nedskärningar rakt över. Två ledamöter argumenterade mot. Hela sju ledamöter sade ingenting. Fyra socialdemokrater, centerpartisten och de två ledamöterna från Miljöpartiet.

Nu är vi framme vid nästa vända. I samhällsbyggnadsnämnden verkar alla partier med undantag för Vänsterpartiet acceptera att förutsättningar för ett godtagbart arbete kommer att saknas 2014. I kulturnämnden sade samtliga ledamöter att man inte accepterar föreslagna försämringar i verksamheten. Barn- och ungdomsnämnden sammanträder på måndag. Kan det tänkas att socialdemokraterna återigen förblir tysta, avstår från att lämna besked och därmed bidrar till att nämnden själv anmäler till kommunledningen att man är villig att avbryta den satsningen på skolan som gjordes för ett år sedan? Även socialnämnden hanterar sin planering på ett sammanträde på måndag. Det är bl a mycket kännbara avgiftshöjningar för vårdtagare som föreslås, det är tydliga förändringar och försämringar som blir konsekvensen av minskande anslag. Det blir så – om socialdemokratiska ledamöter fortsätter att sitta tysta.

Om det skulle finnas en tydlig majoritet i politiken i Vänersborg, om det skulle finnas en kommunledning som har makt och mandat att peka med hela handen i vetskap om att det blir som man säger, ja då kunde man förstå en opposition som väljer att låta det hela rulla på. Men M+FP+KD har ingen makt, varken i kommunstyrelsen eller i kommunfullmäktige. 6 av 15, 20 av 51 – det är inget mandat. Vänersborg är i behov av politiker som säger vad de vill. Det är nu våra förvaltningar behöver veta vad som gäller. Det är inte rimligt att först göra en stor administrativ insats för att rikta in sig på stora nedskärningar – för att kanske, kanske om två månader höra att det inte behövdes alls eftersom juni-beslutet får ett helt annat innehåll.

I samhällsbyggnadsnämnden fick Vänsterpartiet inte gehör. I kulturnämnden blev det en enig nämnd som gjorde som vi önskade – vi behövde inte ens yrka. I barn- och ungdomsnämnden och i socialnämnden ser det dagen innan sammanträdena så ut att Vänsterpartiet ensamt vill gå emot nedskärningar i verksamheten. Om inte, tja om inte …

Medlemsmöte 10 april

På medlemsmötet för vi en diskussion kring utredningen ”Aktivt sommarlov för barn och ungdomar i Vänersborgs kommun”. Folkhälsosamordnaren Anne-Lie Lindgren har skrivit rapporten i anslutning till att en motion från Adam Frändelid (V) bifölls av kommunfullmäktige. Dock finns idag endast beslutet att göra utredningen och att informera fullmäktige om att utredningen gjorts.

Vilka slutsatser skall vi dra och vilka steg vill vi föreslå för att komma närmare själva syftet med motionen? Vi välkomnar till en diskussion på vårt möte, onsdag 10 april, med start 18:00 i Folkets Hus, Hörnrummet.

Här finns hela utredningen och här ett textstycke från rapporten:

En resa genom kommunen
Barn och ungdomarsuppväxtvillkor präglas mycket av föräldrarnas situation
när det gäller utbildningsbakgrund, inkomstnivå, sysselsättningsgrad, samt
etnisk bakgrund. Men även bostadsområdet man bor i påverkar. Att se på
Vänersborgs kommun som helhet kan därför bli missvisande, men även om
man bryter ner det i olika bostadsområden måste man hela tiden ha i åtanken
att det finns stora variationer även i bostadsområdet.
För att spegla detta lite har jag valt att ta er på en liten resa från Flanaden via
Öxnered till Brålanda utifrån statistik från SCB. Vi startar resan på Flanaden
som har 2 200 invånare varav 44 % är mellan 0-29 år, nära på hälften av
dem är utrikesfödda. Andelen förvärvsarbetande på Flanaden mellan 20-64
år är 48 % och medelinkomsten för familjerna är 376 tkr. Utbildningsnivån
är låg endast ca 8 % har eftergymnasial utbildning.
Vi lämnar så Flanaden och åker över Dalbobron till Öxnered. I Öxnered är
det 2 515 invånare varav 37 %, är mellan 0-29 år. Här är det endast 5 % som
är utrikesfödda. 89 % av invånarna i Öxnered mellan 20-64 år förvärvsarbetar
och medelinkomsten för familjer är 664 tkr. Här har 34 % eftergymnasial
utbildning.
Resan går vidare mot Brålanda som har 1376 invånare varav 29 % är mellan
0-29 år. Andelen utrikesfödda i Brålanda ligger på samma nivå som Öxnered.
Andelen förvärvsarbetande mellan 20-64 år är 77 % alltså något lägre
än Öxnered men bra mycket högre än Flanaden. Sett till utbildningsnivån så
har ca 8 % eftergymnasial utbildning som inte skiljer sig så mycket från de
boende på Flanaden. Medelinkomsten för familjerna är 480 tkr.

Kort från årsmötet: Styrelsen för 2013/2014

Vänsterpartiets lokalförening i Vänersborg hade årsmöte onsdag 27 mats 2013. Mötet godkände  den gamla styrelsens verksamhetsrapport och ekonomiska rapporten och beviljade avgående styrelsen ansvarsfrihet.

Styrelsen för tiden fram till årsmötet i februari 2014 består av:

Ordförande: Marianne Ramm
Sekreterare: Stefan Kärvling
Kassör: Lutz Rininsland
Ledamöter: James Bucci och Åsa Olin

Ersättare: Eldbjörg Bryntesson, Kenth Karlsson ch Emir Terzic.

Styrelse 2013

 

 

 

Spelar Vänsterpartiet roll?

Ja, Vänsterpartiet spelar roll. 

Att man lyssnar på Vänsterpartiets representanter vet vi. Det lönar sig i långa loppet att lägga ner mycket arbete och att alltid vara påläst. 

Sedan har det tagit tid för andra att acceptera och att inse att Vänsterpartiet kommer med bra förslag. Men nu händer det allt oftare att det är Vänsterpartiet som har ett avgörande inflytande på besluten i våra nämnder. 

Nu senast också i kulturnämnden, en och två och tre gånger. Ta en titt på handlingarna och i protokollet från kulturnämndens sammanträde 2013-03-25, läs vad som hände i ärende 3: Budget 2014 – här bordlades avgörandet till ett extra sammanträde längre fram i april. Vänsterpartiet hade tagit ställning mot en nedläggning av biblioteksfilialen i Vargön och mot en minskning av kommunens bidrag till föreningslivet. Eller ärende 9 – Vänsterpartiets Åsa Olin föreslog (på samma sätt som Stefan Kärvling (V) i barn- och ungdomsnämnden) en strykning av ett stycke i ett yttrande från förvaltningen. Det blev majoritet för Åsa Olins förslag. Så även i ärende 11 – Motionen om feriearbetande ungdomar. Motionen från socialdemokraterna skulle fått avslag enligt förvaltningen. Redan i socialnämnden hade dock Tove af Geijerstam (FP) yrkat bifall. I barn- och ungdomsnämnden kom Lena Eckerbom Wendel (M) med ett snarlikt bifallsyrkande. I kulturnämnden visade FP och M dock sin trofasthet – man höll fast vid ett ”nej” till motionen men förlorade i omröstningen, där återigen Åsa Olin (V) samlade majoriteten bakom sitt ”ja” till S-motionen.

Visst lyssnar man på Vänsterpartiet i Vänersborg. 

Senaste inläggen
Kategorier
Arkiv