Vänsterpartiet Vänersborg

Måndag 14 april – Vänersborg eller Trollhättan?

Ann Olsson, miljösamordnare på utvecklingskontoret, Vänersborgs kommun är gäst hos Vänsterpartiets lokala miljögrupp i Vänersborg. Träff i Vänsterpartiets lokal på Kronogatan 31 för ett samtal kring kommunens miljöarbete. Start klockan 18:00 – välkommen, mötet är öppet för alla som har intresse för aktuella miljöfrågor.

Vid samma tidpunkt börjar i Trollhättan ett Öppet möte med Eva Olofsson. Hon är riksdagsledamot från Göteborg och representerar Vänsterpartiet i socialförsäkringsutskottet. Vänsterpartiet Trollhättan inbjuder till samtal kring socialförsäkringar och välfärdsfrågor med start klockan 18:00 i Folkets Hus i Trollhättan

Förberedelse en del av uppdraget

Skillnaden är inte så stor men ändå. Att representera ett parti i någon nämnd eller styrelse är ett uppdrag som den enskilda får av sitt parti. I fullmäktige har varje ledamot däremot ett direkt uppdrag som väljarna gav på valdagen och som i regel gäller hela mandatperioden.

Vänsterpartiet har denna mandatperiod åtta ledamöter och fyra ersättare. Alla tolv är kvar sedan valet 2010. Samtliga brukar finnas på plats, ”platsen är tom” gäller inte för Vänsterpartiet när man bläddrar i ”deltagarlistan” i kommunfullmäktiges protokoll.

Att känna förtroende och att visa ansvar är viktigt för fritidspolitiker. Därför var partigruppens inställning klar: Alla ska få en god möjlighet att förbereda sig inför ett möte, alla ska ha tillfälle att skaffa sig överblick över samtliga ärenden och samtidigt läsa sig in på djupet i ett mindre antal frågor.

Vi följer ärenden så snart dessa dyker upp på arbetsutskottets lista. Sedan är kommunstyrelsen oftast två veckor innan fullmäktige och senast då får hela fullmäktigegruppen besked om vilka frågor som transporteras vidare till fullmäktige i slutet på månaden. Vid gruppens möte en vecka innan fullmäktige går vi genom alla ärenden, fördelar arbetsuppgifter och stämmer av vem eller vilka som ska förbereda ett anförande, om vi ska framföra något avvikande yrkande, om vi vill begära omröstning i någon fråga och om det behövs förbereda reservationstexter.

Idag har kommunfullmäktiges ärendelista för den 23 april (efter påsk) inte kommit ut än, men vi vet redan vilka punkter vi behöver ägna oss åt när vi har gruppmötet nästa vecka.

Här de viktigaste:

Årsbokslut 2013 och revisionsberättelse för år 2013

Revisorerna tar bladet från munnen och talar klartext. Här finns deras syn på kommunens kontakter med Bert Karlsson angående Ursand Camping. Revisorerna kritiserar bristande ärendehantering i byggnadsnämnden och byggförvaltningen. Revisorerna berör åter kvarstående frågetecken kring finansieringen av fibernätet. Och slutligen får barn- och ungdomsnämnden veta på vilka punkter man borde koncentrera sig och vad som egentligen borde finnas med i nämndens årsredovisning.

Ett bra tillfälle att belysa några obesvarade frågor i fullmäktiges offentlighet. Revisorernas enskilda rapporter behandlas ju normalt endast vid slutna nämndssammanträden.

Men det finns mer på dagordningen:

Översvämningsprogrammet för Vänersborg (samt en reservation)

Yttrandet över utredning rörande Arena Vänersborg (reservation)

Nog för en givande afton i kommunhusets sessionssal onsdag 23 april. Och tillräckligt mycket att prata om vid Vänsterpartiets gruppmöte tisdag 15 april. Det är för oss en självklarhet att vara öppen för andra som intresserar sig för vårt lokala arbete. Vill man bidra med synpunkter så ska man sig känna välkommen, vi träffas klockan 18:00 i partiets lokal på Kronogatan 31.  

Det hänger ihop …

I söndags hade vi ett möte i Folkets Hus med Malin Björk, tämligen välbesökt.

Idag var det JÄMSTÄLLDHETSDAGEN i kommunhuset, Vänsterpartiet fanns på plats, föredrag från EXPO och sist bland föreläsarna Rosanna Dinamarca.

A1

 

 

 

A2

 

 

 

 

 

 

 

På tisdag är det medlemsmöte som ägnas åt frågor som vi tar med från mandatperioden som avslutas i höst till den nya mandatperioden som räcker fram till 2018. Det gäller våra lokala och regionala frågor. Men mycket hänger ihop med vilka förutsättningar som ges till vår kommun från riksdag och regering. Och visst vore det en stor fördel om Vänsterpartiet i riksdagsvalet kommer upp till ett röstetal som vi hade i Vänersborg i kommunalvalet 2010 – 14,99% är skapligt.

Hur som helst, det är en bra bit kvar till 14 september. Vi ägnar kvällen åt det lokala arbetet men vi har redan laddat ner Vänsterpartiets valplattform och där finns mycket inspiration att hämta.

MEDLEMSMÖTE TISDAG 8 APRIL, 18:00

VÄNSTERPARTIETS LOKAL Kronogatan 31

Medlemsmöte 8 april

Efter ett välbesökt möte med Malin Björk är det åter dags att ägna tid och tanke åt kommunala frågor. Vi arbetar vidare med den lokala valplattformen och hur vi vill presentera oss inför nästa mandatperiod. Utgångspunkten är att vi kan blicka tillbaka på fyra intensiva år. Men visst vill vi sätta än mer färg på det som behöver ske i hela Vänersborgs kommun.

MEDLEMSMÖTE TISDAG 8 APRIL, 18:00

VÄNSTERPARTIETS LOKAL på Kronogatan 31

Vår debattartikel bemöter Kurt Karlsson (SD)

1 april berättade lokaltidningen TTELA att Jimmie Åkesson skulle komma till Vänersborg. Dagen efter fanns en debattartikel av fullmäktigeledamoten Kurt Karlsson, SD, i tidningen. 

Idag fick vi tillfälle att bemöta Kurt Karlsson i lokaltidningen. Eftersom texten inte är densamma som den vi lämnade till redaktionen, återger vi här vår text i sin helhet: 

TTELA har plats för en debattartikel per dag. Tidningen får in fler texter än det finns plats för. Därför placeras debattartiklarna allt som oftast i samband med andra aktuella händelser. En sådan är besöket på ett äldreboende i Vänersborg av ordföranden för Sverigedemokraterna. Det vi undrar över är om tidningen har klart för sig att debattartikeln motverkar tanken med besöket. Jimmie Åkesson strävar ju efter att på alla sätt och vis uppfattas som ”korrekt och saklig”.

Kurt Karlssons artikel präglas av bristande kunskap, vars slutsatser leder in i ideologiernas mörkaste vrår…

Karlsson skriver:

”Vi Sverigedemokrater anser att PRO:s krav är välgrundat och bör sättas i relation till de miljarder skattemedel som vräks ut beroende på flyktingpolitiken.”

PRO ställde tre frågor, organisationen ställde inga krav i insändaren. Redan här hamnar Karlsson fel.  Karlsson hamnar av bristande kunskap ofta fel. Och han tycks aldrig ha något intresse av att ta reda på de faktiska omständigheterna. Karlsson svarar inte ens på PRO:s frågor.

Kurt Karlsson och SD har bara ett intresse – att ställa utsatta grupper mot varandra. SD, precis som sina förebilder på den yttersta högerkanten, slår alltid uppifrån och ner. Det är alltid samhällets mest utsatta grupper som ska ta ansvaret för den politik som förs.

På det här sättet spelar SD på fördomar och fiskar i mycket grumligt vatten. Att skylla Sveriges politik på människor som flyr från krig och som i många fall inte ens har rösträtt är att rikta kritiken bort från de verkliga makthavarna.

Karlsson fortsätter att visa sin okunnighet när han skriver:

”Vänersborgs kommun har slutit avtal med Migrationsverket om mottagande av 579 personer.”

Det är fel. Vänersborg har ett avtal med Migrationsverket på att ta emot 50 personer. De krigsflyktingar som finns på Restad Gård har inte kommunen slutit avtal om. De har hittat en fristad i Vänersborg från inbördeskrigets Syrien därför att Migrationsverket har slutit ett avtal med ägaren av Restad Gård. Kommunen har inget med detta avtal att göra.

Enligt Kurt Karlsson blir det alltså 47,5 milj kr till Vänersborgs kommun av staten i två år för de asylsökande. Det är ett absurt påstående!

Kanske skulle Karlsson ta reda på fakta innan han basunerar ut sina fördomar? Kanske kunde Karlsson och SD kräva t ex högre skatt på de miljardvinster som företagen gör i Sverige?

De pengarna hade räckt både till vettiga villkor för pensionärerna och till en human flyktingpolitik. 

… noterar information och förklarar utredningen avslutad

Se där, sista ordet sagt om magplasket med Arena-fadäsen?

Kommunfullmäktige gav kommunstyrelsen ett uppdrag: ”genomför utredningen i enlighet med motionerna”.  Uppdraget gick vidare till revisorerna Ernst & Young. När Vänersborgs kommun förlikade sig med WSP, fick E & Y beskedet ”varsågod, nu kan ni överlämna den färdiga utredningen”.

Utredningen togs emot, lästes och sattes på dagordningen för kommunstyrelsen för vidare transport till kommunfullmäktige 23 april. Utöver utredningen finns kommundirektörens tjänsteyttrande som avslutas med orden som ni redan har läst i rubriken till detta inlägg.

Det är två punkter som hindrar oss från att brista ut i applåder.                             

För det första (jämför med den ”röda” rutan i texten):

Motionen efterlyste om ”någon har orsakat Vänersborgs kommun skada”. Då gällde det i huvudsak frågan om skillnaden mellan det beviljade anslaget på 140 miljoner kronor och den faktiska kostnaden på närmare 300 miljoner. 160 miljoner spenderades utan att det någonsin fattades något protokollfört beslut om detta. Motionen syftade inte på tvistefrågorna som bollades mellan Vänersborgs kommun och WSP, där handlade det inte ens om en tiondel av 160 miljoner. Det är anmärkningsvärt att erbjuda denna tolkning, det är ett billigt försök att komma runt själva frågan som skulle utredas.

För det andra (jämför med den ”blåa” rutan i texten):

Ernst & Young tipsar om en mängd förbättringsförslag som ska göra det möjligt för Vänersborgs kommun, för politiker och tjänstemän, att hantera regelverket som det är tänkt att användas. Kommundirektören redovisar också på ett antal punkter att Vänersborgs kommun redan har ändrat eller kommer att ändra sitt sätt att arbeta.

Med respekt, detta är ett försök som inte duger …

Innan 2007, innan allt startade, var Vänersborgs kommun inget kommunalt U-land. Vänersborgs politiker och tjänstemännen i kommunhuset kände väl till regelverket, använde sig av regelverket och fattade beslut i enlighet med regelverket.

Sedan började det stegvis tummas på reglerna. I mängder av tidigare sekretessbelagda och nu offentliga dokument bekräftas att beslut fattades mot reglerna, fattades av icke-behöriga, redovisades inte för dem som var behöriga och skulle haft information. Det var det som hände! Och det var det vi trodde skulle komma fram i en utredning. Men nej, så blev det inte.

Och slutligen: S Anders Larsson och Lars-Göran Ljunggren hördes inte ens av Ernst & Young.  Man kan visst också uttrycka detta på fint sätt:

Inom ramen för utredningen har följande personer tillfrågats att delta i intervjuer men avböjt:

• Ordförande i barn- och ungdomsnämnden under perioden 2006 till oktober 2009.

• Ordförande i barn- och ungdomsnämnden under perioden oktober 2009 till juni 2010.

• Ordförande i kommunstyrelsen under perioden 2006 till 2010.

Vi vill se framåt, vi vill medverka till en lösning för det som belastar Vänersborg ekonomiskt idag och mer än tjugo år till om vi inte gör någonting. Varje år går mellan 25 och 30 miljoner till arenan, mer än dubbelt så mycket som fullmäktige räknade med vid beslutet, det borde kunna kallas för ”skada”.

Vänersborgs nyvalda kommunfullmäktige måste 2015 komma fram till svar på några frågor:

  • Finns det tänkbara alternativa användningsmöjligheter för Arenan i syfte att minimera den ekonomiska belastningen?
  • Finns det en möjlighet att hitta privata entreprenörer som är villiga att bedriva verksamhet i Arenan?
  • Finns det någon som vill dela ansvaret att driva Arenan med kommunen?

Vänsterpartiet beklagar att utredningen avslutas med ett icke-beslut av kommunfullmäktige som smakar trist. Vänsterpartiet vill inte stanna med det, vi vill gå framåt och göra något åt kommunens gökunge.

Vore det bara det ena ….

Bara glida med har aldrig varit Vänsterpartiets melodi. Absolut inte i Vänersborg. Under en mängd av år var vi partiet ”utanför”. Behövdes vi på det lokala planet, öppnade S famnen och inbjöd oss ”att finnas med”. Nästa gång S själv hamnade i opposition (och majoriteten skiftar i Vänersborg i stort sett vid varje val), ja då fanns vi utanför igen och ansågs av alla vara oppositionen ”där ute”. Men så hände det att ihärdigt arbete i vår partigrupp och världens blunder hos de stora partierna gav oss åtta av femtioen mandat i fullmäktige. Vi spelar roll, man lyssnar på oss eller rättare sagt – det funkar inte att låta bli att lyssna på oss. Efter valdagen i september 2014 ska vi tillhöra majoriteten som styr Vänersborg. Då ska vi visa att vi menar vad vi säger när vi för fram våra förslag. Förskola och skola måste få gehör för barnens, föräldrarnas och personalens förhoppningar att den nedåtgående trenden skall stoppas. Vi vill se stabilitet för den sociala omsorgen och ge rimliga förutsättningar att utveckla våra äldreboenden och boenden för andra grupper med särskilda behov. Betoning på kulturens viktiga uppgift för breda grupper kan inte begränsas genom satsningar på ett mindre antal ambitiösa och kostsamma projekt. Samma sak gäller idrotten och fritiden, det finns mer än en idrottsklubb i Vänersborg, det finns mer än en idrott som utövas.

I veckan står viktiga frågor i förgrunden, kommunstyrelsen har en diger dagordning. Bokslut för 2013, löpande hantering av nämndernas budget för 2014 och intensiv mangling inför 2015 – allt går i ett, allt hänger ihop. Ett stort översvämningsprogram skall tas.  Våra gäster från Botswana kommer till kommunstyrelsen. De kommunala bolagen avrapporterar hur det gått men passar oftast på att utveckla idéer hur det kan bli bättre – bara ägarna, kommunen, visar insikt i behovet av nödvändiga förstärkningar.

På onsdagkväll ska Vänsterpartiet lägga kommunala handlingar åt sidan. I stället ska vi lyssna. Vi har inbjudit till ett ÖPPET MÖTE för alla som har intresse för vårt arbete och vill ta sig tid en kväll att berätta för oss vad man önskar ska ske framöver. Förhoppningvis ansluter också några ur skaran av nya medlemmar som har kommit till under de sista månaderna.

På söndag är det sedan ett annat samtal vi kan föra. Malin Björk är i Vänersborg och vi kan säkerligen höra med henne vilka frågor som växer fram och avgör hur valet till EU-parlamentet utfaller. Malin Björk har på kort tid skaffat sig ett namn i Sverige och hon är nästan varje dag i elden i någon radio- eller TV-intervju. Det blir så, när man talar rakt på sak och kommer med ett tydligt budskap. Att bara vilja framstå som allmänt EU-kritisk duger nog inte, ett antal representanter från olika partier är sent ute med sina försök att anpassa sig till den allmänna inställningen ”inte mer makt till EU”. För att vara trovärdig bör man ta en titt på de senaste fem åren sedan EU-valet 2009. Här kan Vänsterpartiet med stolthet visa vad uthållighet och konsekventa ställningstaganden kan föra med sig. Vi får se om vi lyckas få fram budskapet till väljarna. 

Se framåt – visst ska det hända

Vi ställde fram klockorna en timme, dagarna blir allt längre. Det är bra att få ”extra” tid, det återstår mycket som skall göras. Första etappmålet väntar oss den 25 maj, då siktar vi i Vänstern på framgång över hela Europa. Och vår förhoppning är att prognoserna ska visa sig vara felaktiga – och att extremhögern inte alls får det stora antalet mandat som det nu talas om.

När det sedan blir dags att vrida klockorna bakåt igen, då hoppas vi också kunna se tillbaka på framgångarna på den andra stora dagen, valdagen 14 september. Efter åtta år med alliansen i Sverige är det hög tid att komma till en förändring. Det gäller både riksdag och regering, det gäller här hemma att sätta streck över dessa fyra år av kräftgång. Tiden av obeslutsamhet skall övergå till en tid där ord skall avlösas av handling. Förskolan och skolan i Vänersborg behöver uppleva att kommunen vill göra allt för att skapa förutsättningar för lärandet, våra barn och ungdomar behöver en politisk majoritet som verkligen anvisar medel för att inleda förändringen. Den sociala omsorgen och äldreomsorgen måste få respekt när man vill utveckla sin verksamhet för att leva upp till kommuninvånarnas behov. Kulturen behöver nödvändigt stöd för att erbjuda en plattform för alla kreativa människor och föreningar i vår kommun.

Det är mycket som ska bli bättre, så visst är det gott med långa dagar som gör det möjligt att hinna med allt som ska göras. Då behövs också många som vill vara med. Även om Vänsterpartiet lokalt sedan årsskiftet åter har vuxit med tio nya medlemmar, så har vi plats och arbetsuppgifter för fler. På onsdag 2 april har vi ÖPPET MÖTE i Folkets Hus med start klockan 18:00. Vi vänder oss till dem som nyss har kommit till oss, vi inbjuder dig som funderar över att vilja bli aktiv – pröva om vi kan vara rätt parti för dig. Välkommen!

Kategorier
Arkiv