Vänsterpartiet Vänersborg

Kort från årsmötet: Styrelsen för 2013/2014

Vänsterpartiets lokalförening i Vänersborg hade årsmöte onsdag 27 mats 2013. Mötet godkände  den gamla styrelsens verksamhetsrapport och ekonomiska rapporten och beviljade avgående styrelsen ansvarsfrihet.

Styrelsen för tiden fram till årsmötet i februari 2014 består av:

Ordförande: Marianne Ramm
Sekreterare: Stefan Kärvling
Kassör: Lutz Rininsland
Ledamöter: James Bucci och Åsa Olin

Ersättare: Eldbjörg Bryntesson, Kenth Karlsson ch Emir Terzic.

Styrelse 2013

 

 

 

Spelar Vänsterpartiet roll?

Ja, Vänsterpartiet spelar roll. 

Att man lyssnar på Vänsterpartiets representanter vet vi. Det lönar sig i långa loppet att lägga ner mycket arbete och att alltid vara påläst. 

Sedan har det tagit tid för andra att acceptera och att inse att Vänsterpartiet kommer med bra förslag. Men nu händer det allt oftare att det är Vänsterpartiet som har ett avgörande inflytande på besluten i våra nämnder. 

Nu senast också i kulturnämnden, en och två och tre gånger. Ta en titt på handlingarna och i protokollet från kulturnämndens sammanträde 2013-03-25, läs vad som hände i ärende 3: Budget 2014 – här bordlades avgörandet till ett extra sammanträde längre fram i april. Vänsterpartiet hade tagit ställning mot en nedläggning av biblioteksfilialen i Vargön och mot en minskning av kommunens bidrag till föreningslivet. Eller ärende 9 – Vänsterpartiets Åsa Olin föreslog (på samma sätt som Stefan Kärvling (V) i barn- och ungdomsnämnden) en strykning av ett stycke i ett yttrande från förvaltningen. Det blev majoritet för Åsa Olins förslag. Så även i ärende 11 – Motionen om feriearbetande ungdomar. Motionen från socialdemokraterna skulle fått avslag enligt förvaltningen. Redan i socialnämnden hade dock Tove af Geijerstam (FP) yrkat bifall. I barn- och ungdomsnämnden kom Lena Eckerbom Wendel (M) med ett snarlikt bifallsyrkande. I kulturnämnden visade FP och M dock sin trofasthet – man höll fast vid ett ”nej” till motionen men förlorade i omröstningen, där återigen Åsa Olin (V) samlade majoriteten bakom sitt ”ja” till S-motionen.

Visst lyssnar man på Vänsterpartiet i Vänersborg. 

Vilka diskussioner förs egentligen?

Kommunfullmäktiges möte i mars ställdes in – brist på ärenden. Står politiken still i Vänersborg?  Ingalunda! Här kort information om det som sker just nu:

Kommunfullmäktige skall den 12 juni 2013 ta beslut om hur pengarna skall användas under budgetåret 2014. Kommunens intäkter genom kommunalskatt och statliga bidrag tycks aldrig räcka till för att betala verksamhetens kostnader.

Kommunfullmäktige tar övergripande beslut, våra nämnder och styrelser bestämmer över ”vad” som ska göras på vilket område, våra förvaltningar arbetar med ”hur” det ska göras.

Nu har kommunstyrelsen beslutat om ”anvisningar”. Här pekar kommunledningen på ”ramarna” som nämnderna har till sitt förfogande. Under sex hektiska veckor framöver skall alla förvaltningar begrunda vad som behöver göras. Räcker pengarna? Om inte, vilka besparingsförslag skall läggas, hur kan verksamheten begränsas eller omorganiseras? När förvaltningarnas förslag går till ett beslut i nämnderna i mitten av april, skall det finnas en konsekvensbeskrivning: ”Gör vi så, då för det med sig att …”

Vilket beslut fattade kommunstyrelsen? Det framgår av flera dokument:

En översiktlig bild finns i PowerPoint-presentationen.

Kommunstyrelsens protokoll: sida 22-24.

Bilagor till protokollet: ”efter” sista sidan (sida 50) kommer först förslaget som fanns på bordet, sedan ändringsförslaget från Gunnar Lidell (M) och därefter hela förslaget som ”vann”. Bakom förslaget som klubbades står sex ledamöter från M, FP och KD. Vänsterpartiet ledamöter reserverade sig skriftligt, finns också i slutet av hela protokollet. Sex ledamöter från S, C och MP sade ingenting.

En vecka efter kommunstyrelsens möte har S och C en debattartikel i den lokala tidningen TTELA med rubriken ”Vilken strategi har de styrande i Vänersborg?”.

Vad kan hända nu? Det mest sannolika är att förvaltningarna kämpar med anvisningarna för att på något sätt tvinga sig in i en kostym som är alldeles för trång. När nämnderna sedan lämnar sina konsekvensbeskrivningar, samlas ”oppositionen” på liknande sätt som i juni 2012. Då faller Gunnar Lidells förslag. När S, C och MP bestämda sig att för ”hålla tyst ” den 6 mars i kommunstyrelsen, så bäddade man för att förvaltningar och nämnder under de kommande sex veckorna sysselsätts med felaktiga underlag. Klartext vid rätt tidpunkt skulle fört med sig bättre användning av arbetstiden och kunde ha besparat personalen inom skolan och omsorgen onödig oro och ängslan.

Något att bita i

I mitten av veckan sammanträder kommunstyrelsen. Nuförtiden är det högst ett sammanträde per månad, men i gengäld är föredragningslistan diger och underlag för inläsning i tuffaste laget.

Störst uppmärksamhet riktar Vänsterpartiets ledamöter mot fyra ärenden:

3. Det återremitterade ärendet med exploateringen av grönområdet vid Kindblomsvägen återkommer nu till kommunfullmäktige – den frågan återkommer vi till.

7. Beslut om anvisningar budget 2014 – den frågan ägnade vi en hel afton i förra veckan, men även här återkommer vi senare.

18. Flygplatsbolagets ansökan – en fråga av mycket stor betydelse för Vänersborg och absolut värd en egen betraktelse senare

Idag några tankar kring ärende 5. Socialnämndens ansökan om att kunna tillgodoräkna sig ett statligt bidrag.

Socialnämnden behandlade i december frågan om ”Ansökan om utökad budgetram med riktat statsbidrag för stärkt stöd och skydd för barn och unga”. Väl medveten om att liknande framställningar ”om pengar” till punkt och prick måste vara fulländade för att ”gå hem” hos kommunledningen, skickades ärendet tillbaka till förvaltningen för finputsning. I januari ställde sig samtliga 13 ledamöter från samtliga partier bakom denna ansökan.

När kommunstyrelsen på onsdag skall formulera ett beslutsförslag för kommunfullmäktige 20 mars, är utgångspunkten ett ”nej” från kommunstyrelsens arbetsutskott som i sin tur stödjer sig på ett ”nej” från kommunens ekonomistab.

Bland kommunstyrelsens ledamöter och ersättare finns nio politiker som också är med i socialnämnden. ”Att sitta på två stolar” är en gängse företeelse i kommunalpolitiken. Att komma fram till två olika slutsatser beroende på vilken stol man sitter på brukar ha en och samma förklaring, igen och igen. I facknämnden representerar man denna speciella nämnds intressen, i kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige gäller det att ta ställning utifrån ett helhetsperspektiv.

Vänsterpartiets lokalförening har talat om denna problematik – och vi har kommit fram till att denna förklaring endast i något undantagsfall kan komma till användning, till exempel om det har framkommit viktig och ny information i ärendet mellan den första behandlingen i nämnden och den senare behandlingen i kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige. Men tumregeln är att våra ledamöter skall ha ”läst på” innan det första ställningstagandet.

Vi har läst på i det aktuella ärendet. Utgångspunkten är en proposition från regeringen 2012/13:10 ”Stärkt stöd och skydd för barn och unga”. Den propositionen landade i riksdagens socialutskott som tog ställning i sitt betänkande 2012/13:SoU4 med samma titel som propositionen. Riksdagens kammare följde utskottets beslutsförslag. Parallellt hanterade regeringen och riksdagen frågan om statens budget för 2013. Det gällde dels utgiftsområdet 9 ”Hälsovård, sjukvård och social omsorg” i budgetpropositionen 2012/13:1, dels riksdagens socialutskottets betänkande 2012/13:1.

Och för att ytterligare underlätta ”att hitta rätt” kommer här de avgörande citaten: Regeringen anser att förslaget som innebär att en särskilt utsedd socialsekreterare ska besöka barn eller unga som placerats i ett annat enskilt hem än det egna är en ambitionshöjning i förhållande till i dag. Regeringens förslag skiljer sig dock från utredningens förslag eftersom det inte anger ett minsta antal besök per år. Detta eftersom det av gällande regler redan följer att nämnden ska följa vården genom regelbundna personliga besök i det hem där barnet eller den unge vistas samt ha enskilda samtal med barnet eller den unge. Däremot finns inga krav på att utse en särskilt namngiven socialsekreterare för varje barn och ungdom som ansvarar för kontakterna med barnet eller den unge. Kostnaderna för detta är förhållandevis låga i förhållande till de som utredningen beräknat. Uppgiften om en särskild utsedd socialsekreterare kräver i sig inte fler socialsekreterare än vad som behövs i dag för att följa vården. Däremot kräver uppgiften uppföljning, struktur och systematik, dvs. uppgifter av administrativ karaktär. Med utgångspunkt från övriga kostnadsberäkningar av liknande art anser regeringen att förslaget ska finansieras. [Prop. 2012/13:10, sid 124]

Sammanfattning: Regeringen anser att kommunerna ska kompenseras med 65 000 000 kronor för nya åtaganden och ambitionshöjningar från och med den 1 januari 2013 och tills vidare. Regeringen föreslår i budgetpropositionen för 2013 att från den 1 januari 2013 föra över 65 000 000 kronor från utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg anslag 4:7 Bidrag till utveckling av socialt arbete m.m. till utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till kommuner anslag 1:1 Kommunalekonomisk utjämning.” [Prop. 2012/13:10, sid 125]

Regeringens satsning för att bl.a. stärka skyddet för barn och ungdomar inom den sociala barn- och ungdoms-vården fortsätter. För 2013 innebär det att detta anslag ytterligare ökas med 60 miljoner kronor. Den 14 juni 2012 fattade regeringen beslut om en lagrådsremiss om stärkt stöd och skydd för barn och unga. Förslagen i lagrådsremissen innebär ett förtydligat ansvar för kommunerna och därmed bör det generella stödet till kommunsektorn i enlighet med den kommunala finansieringsprincipen höjas.” [Prop. 2012/13:1, sid 267]

Vi kan återkomma efter kommunstyrelsens möte på onsdag och berätta hur det gick. Varje politiker borde väl känna det som en utmaning att vara med om beslut som möts av förståelse från våra medborgare. 

Medlemsmöte 12 februari

Välkomna till medlemsmöte på tisdag 12 februari med start 18:00 i Folkets Hus, Hörnrummet. 

Rapport från konferensen ”Barnfattigdom och ojämlikhet” där Susanna Alakoski och Tapio Salonen höll föredrag och debatterade med konferensdeltagarna. Här lite mer information om konferensen och bilder från föredraget.

Vi kommer också att samtala kring dessa frågor i smågrupper på vårt möte.

Därutöver behöver vi föra samtal kring frågor som kommer från kommunens demokratiberedning. Allt går smidigare med en kopp kaffe eller the och en fralla – varsågod, vi bjuder.

Och som alltid – även icke-medlemmar är välkomna till våra möten. Vi förutsätter endast seriöst intresse och lite nyfikenhet för vårt lokala arbete.

 

 

Vänsterpartiet har ökat för tredje året i rad

a e

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

När de flesta partier minskar i medlemsantal går Vänsterpartiet istället starkt framåt. 1 januari 2013 hade partiet 12274 medlemmar. Det är det högsta medlemsantalet sedan 2003 och en nettoökning med 1028 medlemmar.

Förutom valåret 2010 så måste man gå tillbaka till 1998 för att hitta en nettoökning på fler än tusen medlemmar.
Alla distrikt utom tre ökar sitt medlemsantal. I absoluta tal ökar Storstockholm mest med 257 medlemmar, i relativa tal ökar Blekinge mest med 16,9 procent. Förutom Blekinge har Jämtland, Uppsala län och Västerbotten medlemsökningar på över 15 procent. Totalt ökar 13 distrikt med 10 procent eller mer.

På tio i topplistan över landets största partiföreningar dominerar Storstockholm med fem partiföreningar, men det är Skånedistriktet som genom Malmö tar hem förstaplatsen med 484 medlemmar. Tvåa kommer Uppsala med 345 medlemmar.
– Många tycker att det sker positiva förändringar i Vänsterpartiet och medlemsökningen innebär förmodligen att fler ser partiet som ett bra verktyg för förändring, säger Aron Etzler, Vänsterpartiets partisekreterare.

P.S: Korrekt, lokalavdelningen i Vänersborg bidrog till ökningen.

God fortsättning! Hur då?

Sista ordet är inte sagt – lokaltidningen skriver idag om nästa steg i berättelsen om Topp och kommunens inblandning. Det blir en spännande fråga att se om Vänersborgs kommun vill vända sig till nästa instans i den juridiska hierarkien. 

Flera partikamrater skriver bloggar, där var och en får stå för sina egna ord och tankar. Men vi vill i alla fall hänvisa till två inlägg i Topp-debatten, den ena från Stefan Kärvling och den andra från James Bucci.

James Bucci var partiets representant i kommunstyrelsen under den gångna mandatperioden. Här en länk till hans reservation från november 2008 som gäller just den frågan som för tillfälle ger rubriker.

Budgetarbete 2012 a la Lilla Paris

Idag behandlade kommunstyrelsen budgeten för 2012 och mycket har vänsterpatiet varit med om i vår Vänersborg men idag var en förste vad gäller sättet att sätta en budget.

För en vecka sedan lämnades en information till kommunstyrelsen med vad man skulle kunna tolka som minoritetsstyret M+FP+KDs budgetförslag som skulle ha lett till ett resultat på 31 mkr samtidigt som ett antal nämnder skulle inte få täckning för sina behov. Ett budgetförslag som hade hunnits förkastas av samtliga fack.

Igår pejlades det från minoritetsstyrets håll hur vänsterpartiet tänkte sig kring budgeten och hur vi tänkte förhålla oss till 11 av de 31 mkr som M+FP+KD nu tänkte fördela ut. Beskedet som gavs var att vänsterpartiet tänkte fördela ut mer än 11 mkr, att vi inte tänkte föreslå en skattehöjning och att vi inte visste något om hur S har resonerat. Mer än så avslöjades inte kring vårt budgetförslag.

Idag undertecknade vi vårt budgetförslag 08.15 och överlämnade det till kommunsekreteraren för kopiering. Underlaget fanns vid varje ledamots plats vid starten av sammanträdet 08.30. Det var det enda skriftliga förslag som fanns utdelad under hela förmiddan. Strax innan lunch läste S upp sitt förslag snabbt följd av MP. För minoritetsstyrets förslag fick vi vänta tills på eftermiddag då det kom ett förslag som såg mycket likt förslaget från S, så gott som plankat skulle man kunna säga. För all del var S förslag inte så värst långt från vårt förslag så mest jobbigt måste det ha varit för minoritetsstyret att behöva frångå fördelning av sina ursprungliga 11 mkr till att istället behöva fördela 23 mkr.

Eftersom det fanns en nyansskillnad mellan M+FP+KD och S förslag så blev det på pappret att minoritetsstyrets förslag gick igenom men ni som läser här vet nu hur det verkligen har legat till och det öppnar förstås en intressant fråga – Vilka är det som egentligen styr i Vänersborg?

Och här får ni som har intresse läsa de fyra olika budgetförslag i den ordning som de dök upp

Rättelse

 S har inte delat ut en extra 10 mkr till försörjningsstöd och inte heller M+FP+KD. Innebörden är därför att dessa partier har enbart fördelat 13 mkr och inte de 23 mkr som vi skrev om efter kommunstyrelsen. Våra respektiva budget förslag ligger därför 12,3 mkr från varandra istället för de  2,3 mkr som vi först trodde.

(V)ikileaks levererar Arena Vänersborg takrasutredningen plus lite till

Radio Väst har idag uppmärksammat innehållet i takrasutredningen som belades med sekretess när den landade i kommunens diariet för nästan ett år sedan.

Vill ni också läsa utredningen?      Tackar vänsterpartiet Vänersborg som frågar

Och om ni vill läsa mera om Arena Vänersborgs problem bjuder (V)ikileaks på följande

Det verkar som om Arena Vänersborg kommer att kosta några kronor till och kom ihåg att ledande politiker inom S, C, M, FP och KD genomförde valrörelsen i Vänersborg 2010 med kännedom om många av Arena Vänersborgs brister medan alla andra fick ingenting veta om den verkliga omfattning av skandalen.

Detta faktum till trots lyckades vänsterpartiet i Vänersborg att få 15% av väljarstödet och vi lovar er att vi kommer att fortsätta att lyfta på locket.

Kategorier
Arkiv