Val 2018

Tuffa tider kräver oväntade beslut

Nästa vecka tisdag får kommunstyrelsen ett extraärende. Kommunstyrelsens ordförande, Marie Dahlin, S, föreslår att kommunens budgetbeslut skjuts från juni 2018 fram till november 2018.

Efter valet 8 september sammanträder ”gamla” fullmäktige en sista gång 10 oktober. Därefter tar det nyvalda fullmäktige plats på scenen. Nämnderna och kommunstyrelsen är kvar med det gamla manskapet till årets slut. Även om det känns som en alldeles för stor uppgift för en nyvald församling att omgående behöva ta itu med Mål- och resursplanen för 2019-2021, så borde det inte vålla några problem. Vid en titt på partiernas vallistor syns att tre av fyra ”nya” ledamöter borde ha erfarenhet från åtminstone en eller flera mandatperioder.

Klara besked alltså från dagens möte i budgetberedningen: Kommunstyrelsens ordförande föreslår att budgetbeslutet flyttas från 20 juni till 21 november 2018.

I budgetberedningen var det representanten från SD som beklagade detta. Han ville se ett beslut enligt plan redan i juni. SD misstänker att ”de styrande” inte velat framträda inför väljarna och bekänna färg, alltså att antingen förorda en höjning av kommunalskatten eller också att förorda och besluta om en nedskärning i verksamheten. Ett överraskande besked från ett parti som hittills nästan undantagslöst har anmält ”deltar ej” varje gång förberedande ställningstaganden behövde tas…

Var och en får tala för sig själv. Vänsterpartiet har under mandatperioden två gånger gjort gemensam sak med den borgerliga gruppen och en gång, nu senast, kommit överens med partierna som utgör kommunledningen. Tre gånger blev det beslut i enlighet med våra förslag, tre gånger förstärktes utrymmet för barn- och utbildningsförvaltningen och för socialförvaltningen att hantera verksamheten.

Och den linjen håller vi fast vid. Det är ingen hemlighet att vi bedömer nämndernas behov av förstärkning inför 2019 som motiverade. Vi vet att förslag på en inkomstförstärkning är ett mycket realistiskt förslag, om det går att undvika så måste det undersökas noggrant i det fortsatta arbetet.

Kommunstyrelsens ordförande kommer säkert att framträda i media och berätta om hur hon kommit fram till sitt förslag att skjuta på budgetbehandlingen fem månader. Hennes besvikelse över att ”de egna” i nämndernas presidier inte lyckades med hemläxan, att ge besked att det går att hålla sig till ramanvisningarna, att begränsa verksamheten, att ta bort eller att prioritera hårdare, att sänka nivån, att hitta på nya sätt att effektivisera …. Kärt barn har många namn!

Vi får se om det kommer att gå bättre, om det blir ett annat utfall om fem månader. En sak som vi från Vänsterpartiet även vid dagens möte hävdade med emfas: Ta bort förslaget om den sociala inkluderingspotten, den upplevdes som provocerande. Låt nästa mandatperiod börja med ett arbete som leder fram till ett helt program för den sociala inkluderingen, den är ju kommunens kanske viktigaste uppgift. Sök samförstånd, sök lösningar. Förankra förslagen innan de lanseras. Gör ett bättre arbete för hela kommunen. Det är möjligt, det finns förutsättningar.

Låt oss inte spilla tid fram till november, ja i första hand fram till den 9 september, med att hitta på enskilda lustigheter i partiernas valpropaganda. Låt vår uppmärksamhet gälla de stora frågorna. Låt bli att utfärda löften hit och dit, låt oss prata om vad vi verkligen vill.

Moderaterna har i budgetberedningen sagt att på juni-mötet skulle fullmäktige kunna debattera och besluta om våra mål med vår kommun. November-beslutet skulle sedan anknyta och lägga fast finansieringen. Inget dumt förslag. Vi störs inte ett ögonblick av att förslaget kommer från Moderaterna.

Det var ett bra möte idag. Vi var öppna mot varandra. Låt det bli en början. Nu ”tar vi om det hela”, det måste kunna sluta bättre än det första försöket.

Ser bra ut framöver …

Ett bra gruppmöte igår kväll, bra anslutning. Några som hittills inte har ”förtroendeuppdrag”, men som nu finns på den kommunala vallistan, var närvarande. Inskolning pågår!

Nu vet vi hur vi vill ta ställning i alla ärenden på nästa veckans fullmäktige! Om inte något överraskande sker innan dess eller under mötet. Vi skriver inte under när någon påstår att allt är avgjort i förväg.

Sedan hann vi också med att titta på nämndernas kallelser denna och nästa vecka – i huvudsak är det MRP-frågan. Alla förvaltningar har sammanställt underlag till sina nämnder, nu krävs det ett ”politiskt svar” från nämnden till budgetberedningen. Hur skall beskedet hanteras att det inte kommer några tillskott 2019 jämfört med årets anslag, hur ska man bemöta Marie Dahlins krav att sänka de egna kostnaderna?

Fullmäktige kommer att ha sista ordet i november i år. Vilka ledamöter som får plats i nya fullmäktige avgörs 9 september. Det enda vi vet idag är hur vallistorna för alla nio partier ser ut. Den informationen finns sedan en vecka tillbaka på valmyndigheternas hemsida.

Här Vänsterpartiets kandidater, alla 27 fanns inte på plats när bilden togs.

Vänsterpartiets valplattform 2018

Du ska kunna lita på vården när du behöver den

Poängen med Vänsterpartiets sjukvårdspolitik är att du ska få den hjälp du behöver – när du behöver den. Men trots att Sverige har en hälso- och sjukvård i medicinsk världsklass så är det inte alltid så idag.

Vilken vård du får beror på var du bor, vilket ohälsoproblem du har och hur väl du kan tala för dig. Ibland till och med på vilken försäkring du har. Klassamhället märks allt tydligare i vården. Män och kvinnor behandlas inte lika. De med privata sjukvårdsförsäkringar kan köpa sig förbi köer. Feltänkta vårdvalssystem och vårdgarantier gör att någon som är friskare och mer lönsam att behandla kan komma att prioriteras före dig. Vinstintressen styr ofta var ny vård etableras och till vilka den riktas, vilket gör att pengar som skulle gått till storstädernas arbetarområden eller till glesbygd istället kan gå till områden där människor är friskare och rikare. Högern och Sverigedemokraterna slåss för att det ska förbli så här. Vi kämpar för att det inte ska spela någon roll vad vi har för inkomst eller utbildning, var vi bor eller vad vi har för kön eller könsidentitet. Den som har det största behovet av hälso- och sjukvård ska prioriteras högst oavsett.

Sjukvården rymmer hela livet. Där börjar det och där slutar det. Då måste den prioriteras därefter. Ett land som har råd med skatteavdrag för städning i hemmet måste ha råd med trygga och säkra förlossningar och med en värdig äldrevård som rymmer både promenader i solen och god vård vid livets slut. Tänderna måste behandlas som en del av kroppen och tandvården ska ingå i högkostnadsskyddet.

Du ska inte tvingas välja ”rätt” mellan en massa olika utförare – eller vara expert på vart i sjukvårdsbyråkratin du behöver vända dig – för att få den vård du behöver. Ändå är det ibland så det är. Resurserna räcker inte till när skattepengar som skulle gått till vården går till vinster, eller försvinner till skatteavdrag till de rikaste. Både den offentliga och den privata vården har allt mer omorganiserats för att likna privata företag, så att vårdpersonal får ”räkna pinnar” eller syssla med administration eller uppfylla affärsplaner istället för att hjälpa dig. Allt detta har både lett till sämre arbetsmiljö, stor brist på utbildad personal, färre vårdplatser, inställda operationer och dyra lösningar via bemannings- företag. Vårdchefer får jaga hyrläkare istället för att betala tillräckliga löner och erbjuda rimliga arbetsvillkor till personalen.

För att du ska få den hjälp du behöver måste de som arbetar i vården få göra sitt jobb i lugn och ro. De måste få det förtroende och de arbetsvillkor de förtjänar, så att de kan, orkar och vill stanna kvar. Svårt sjuka måste ha kontakt med vårdpersonal som de känner igen. Äldre med flera eller allvarliga hälsoproblem måste ha en sammanhållen vård och omsorg. Ingen ska bollas runt inom vården eller mellan vården och omsorgen. Höjda löner, bättre arbetsvillkor, fler kollegor och mer inflytande gör att barnmorskor, undersköter- skor och läkare är en betydligt bättre medicin än alla hyrläkare och marknadslösningar i världen. Sverige måste ta ut tillräckligt med skatter för att de ska räcka till den vård vi behöver. Sverige ska ha en förlossningsvård i toppklass. Det ska finnas ett nationellt mål om att ha en barnmorska per aktiv förlossning. Den psykiatriska vården är på många håll nedprioriterad, trots att den psykiska ohälsan är ett stort samhällsproblem. Vänsterpartiet vill se ett nationellt psykiatri- lyft som innebär att den psykiatriska vården får samma fokus som cancervården. De som uppsöker vården för akut psykisk ohälsa, exempelvis självmordstankar eller psykostillstånd, ska få omedelbar hjälp eftersom det är livshotande tillstånd.

Du ska inte behöva vara frisk, rik och välutbildad för att få rätt vård i Sverige. Tvärtom ska du få mest hjälp när du behöver den som bäst.

Vänsterpartiets valplattform 2018

Skolan ska lägga grunden för ett liv med möjligheter – återupprätta den jämlika skolan 

  Varje människa behöver kunskap om sig själv och sin omvärld. Ju mer hon förstår, desto större förmåga får hon att hantera sin omvärld. Möjligheterna att påverka sitt eget liv och samhället blir större. Kunskap är makt. En skola för ett modernt och demokratiskt samhälle handlar inte bara om att utbilda för arbetslivet – det handlar också om allas rätt till bildning.
  Vänstern byggde upp en skola för alla på 1900-talet, i strid mot en höger som ville att kunskap skulle vara ett privilegium för några få. I inget annat land var skillnaderna i resultat mellan skolor så små som här. I dag går utvecklingen åt fel håll: elevers bakgrund spelar allt större roll. Hur mycket elever lär sig beror idag alltmer på vilken skola de hamnar i och vilka föräldrar de har. Så behöver det inte vara. Vänsterpartiet vill skapa en jämlik och sammanhållen skola. Skolan och förskolan ska lägga grunden för ett liv med möjligheter – inte ett förstelnat klassamhälle.
  Vi lever i en komplex och föränderlig värld. För att kunna delta och påverka i ett demokratiskt samhälle krävs idag mer kunskap om hur samhället fungerar. När skillnaderna i studieresultat ökar urholkas den demokratiska debatten – och i längden möjligheten att ha en livaktig demokrati. Vänsterns ideal kring demokrati bygger på upplysta samhälls-medborgare. Det kräver både ett sammanhållet skolsystem och en hög nivå av kunskap hos hela befolkningen. Skolan måste såväl kunna utveckla elevers kunskaper om demokratins former som nödvändig kunskap om världen.
  En jämlik skola och förskola är bra för alla. När elever med olika bakgrund och livsåskådning möts förbättras inte bara resultaten utan också sammanhållningen. Därför ska utbildningen vara konfessions- fri och upptagningsområdena för skolorna ska motverka segregation – huvudprincipen ska vara att alla går i den skolan som ligger närmas hemmet, men det ska finnas möjlighet att genom upptagningsområdenas utformning motverka segregation. Skolan kan inte avskaffa klassamhället, men jämna ut klasskillnader så att alla barn får en bra start i livet. Därför bör den tillföras mer resurser som fördelas efter behov, så att de barn som behöver stöd kan få det direkt och inte halkar efter.
  För att kunna kompensera för elevers olika bakgrund och behov måste skolans resurser användas rätt och i tid. För elever i behov av särskilt stöd sätts idag de största insatserna in först i slutet av grund- skolan och i gymnasieskolan, trots att all forskning visar att tidiga insatser ger bäst resultat. Vi vill ändra på detta och se till så att det finns tillräckliga resurser för särskilt stöd redan i förskolan och under de första åren i grundskolan. Alla barn ska ha rätt till en förskola där den pedagogiska verksamheten håller högsta kvalitet.
  Alla har förmåga att läsa vidare och så många som möjligt ska få den chansen om de vill. Kunskap och lärande ska vara tillgängligt genom hela livet. Teoretiska och praktiska kunskaper är viktiga för alla. Social snedrekrytering motverkas genom att göra högre utbildning tillgänglig i hela landet men också genom att bygga billiga hyresrätter så att den som vill kan ta steget och flytta till en högskoleort. Du ska kunna studera oavsett klassbakgrund. Studiemedel som går att leva på är en nödvändig förutsättning för att fler ska kunna studera på heltid. För att skuldbördan inte ska bli mer betungande för den enskilde ska andelen bidrag i studiemedlen öka, så kan samhället skapa möjlighet för att fler ska kunna studera.
  Skolan och förskolan lämpar sig inte för affärstänkande. En bra utbildning är en mänsklig rättighet. Då ska inte skolor kunna gå i konkurs mitt i terminen. Elever ska kunna lita på att de har en skola att komma tillbaka till efter sommarlovet. Skolan blir bättre om lärarna får fokusera på undervisning, istället för på att skapa vinster åt ägarna eller på att locka till sig fler elever. Staten behöver återta ansvaret för skolan från kommunerna, men kommunerna ska avgöra vilka skolor som ska finnas i kommunen och var. Det är inte föräldrarnas ansvar att se till att barnen hamnar på en bra skola – i Sverige ser vi till att alla skolor är bra.
  Skolan och förskolan ska också vara en trygg plats, fri från rasism, sexuella övergrepp och mobbing. De ska arbeta normkritiskt – ingen elev ska känna sig kränkt eller osynliggjord. Ingen ska behöva gå till skolan med en klump i magen.

Behåll överblick

”Valets viktigaste frågor” var rubriken på diverse notiser i våra medier i slutet av förra veckan.

Vill man så kan man läsa hela rapporten ” Viktigaste politiska frågan” ( Totalt har 1586 intervjuer
genomförts). Och därtill den andra delen av undersökningen: ”Bästa parti i de viktigaste frågorna” (Totalt har 1000 intervjuer genomförts).

Sedan är det åtta enskilda som också har synpunkter och svar på vad som är viktigt, det kan man läsa sig till på riksdagens hemsida: ”Vilken fråga tror du kommer att bli viktigast i valet 2018 och varför?” Ingen fick dock frågan om vilket parti som är bäst, det var liksom ingen mening att ställa den frågan.

Men det finns också annat av intresse på riksdagens hemsida. Lika mycket som många av våra företrädare i kommunens olika nämnder anstränger sig att lära känna verksamheten och att förstå hur man gör för att upptäcka det som inte fungerar bra och vad som behöver förbättras, lika mycket är det en uppgift för riksdagens ledamöter i de olika utskotten att hålla sig ajour.

”Däruppe” är det absolut lättare att ställa rätt fråga till rätt person eller institution. Men man delar med sig, ganska schysst egentligen. Det gäller bara att ta sig tid. Och om arbetet eller annat hindrar en att ta del av informationen ”live”, så går det lika bra i efterhand.

Här två exempel: Onsdag, 7 mars på förmiddagen ”Öppet seminarium om samordnad individuell plan”. Alla som följer ”socialens” verksamhet vet om dessa ”SIP” – görs det rätt är samarbetet kring dessa planer av avgörande betydelse för den enskilde.

Dagen efter borde ledamöter i barn- och utbildningsnämnden och i Kunskapsförbundets direktionen känna sig manade: ”Öppen utfrågning om trygghet och studiero i skolan”.

Kunskapsförbundet, jovisst, här är förslaget för tisdag, 6 mars: Öppet Hus och inspirationsföreläsning. Temat är: Möt framtidens arbetsmarknad med en Yrkeshögskoleutbildning. Föreläsningen är klockan 14:00-16:00: ”Digitala revolutionen” med Bo Dahlbom. (Googla gärna ”Bo Dahlbom”!)

Val till kommunfullmäktige – 9 september 2018

Kommunalval 2018 – Vänersborg
VÄNSTERPARTIET
1. Marianne Ramm
2. Stefan Kärvling
3. Kate Giaever
4. Lutz Rininsland
5. Monica Andersson
6. James Bucci
7. Pia Sturm Nordh
8. Magnus Kesselmark
9. Gunnel Boman
10. Peter Lénberg
11. Eva Lindgren
12. Magnus Lilja
13. Eldbjörg Bryntesson
14. Göran Stenman
15. Elisabeth Eliasson Eklund
16. Martin Foldemark
17. Ninja Balaj
18. Kenneth Allblom
19. Gittan Kollberg
20. Pontus Gläntegård
21. Andrea Petersen
22. Christian Stern
23. Jenny Lassila
24. Adam Frändelid
25. Ann-Christine Wollny
26. Robert Zackrisson
27. Ebon Rhedin
28. Jon Arvidsson

 

Kongress om två veckor

Hög tid att kasta en blick på kongressens viktigaste fråga: Valplattformen.

Den som vill följa hur förslaget togs fram kan på kongressidan läsa det ursprungliga utkastet, motionerna och hur partistyrelsen har inarbetat motionärernas synpunkter. Delegaternas uppgift på kongressen är att komma fram till slutliga utformningen. Här versionen som läggs på bordet.

Jonas Sjöstedt svarade nyss på en presskonferens på många frågor kring inriktningen av partiets arbete under 2018. Här stolparna i Jonas inledning under konferensen.

9 – 11 februari 2018 – Karlstad

Kommunstyrelsen 8 + 3 =11

Kommunstyrelsens första sammanträde valåret 2018 är på onsdag 17 januari. Sedan följer ytterligare sju sammanträden innan valdagen söndag 9 september. Därefter är tre sammanträden med det ”gamla manskapet” planerade innan årsskiftet. Ledamöter i nämnder och styrelser tillträder ju först efter 1 januari 2019, deras mandatperiod sträcker sig fram 31 december 2022.

För kommunfullmäktige gäller annat: Fram till valdagen skall det bli åtta sammanträden, det första 31 januari, det sista 10 oktober. Det nyvalda fullmäktige har sedan tre sammanträden under 2018: 24 oktober, 21 november och 19 december.

Allt naturligtvis under förutsättning att det inte kallas till något extra sammanträde. Här kan man bara spekulera. Det finns ju ingen röd tråd, kommunledningens minoritetspartier hankar sig fram från månad till månad. Det finns nog ingen som önskar att det ska fortsätta så här ytterligare en mandatperiod.

Socialdemokraterna och Centerpartiet i Vänersborg låtsas som ingenting. Visserligen finns det lokala frågor som kan lösas utan att rikspartiernas strider behöver inverka menligt, men hur det går hem bland partimedlemmarna och väljarna återstå att se. Eller ska man tro att motsättningarna mellan Stefan Löfven och Annie Lööf också är bara på skoj? Vad Miljöpartiets väljare har fått ut av sina förtroendevalda är en intern hemlighet. Partiets representanter tycks inte komma ihåg mycket av den kämpaglöd som präglade deras valmanifest 2014.

Vad som är på gång, vilka partier som söker ett hållbart samförstånd inför nästa mandatperiod ser man nog först efter valdagen i september. Men ganska snart kommer det att synas om det finns förutsättningar för ett majoritetsstyre.

Budgetberedningen möts i slutet på januari och i början av februari. Den 28 februari skall kommunstyrelsen bestämma vilka ramar som skall gälla för samtliga nämnder för 2019. Kommunfullmäktige fattar sedan budgetbeslutet vid sitt sammanträde 20 juni.

Men även här spelar det roll att 2018 är ett valår. Juni-beslutet av det ”gamla fullmäktige” kan nämligen ändras genom ett nytt, ett annat beslut av det ”nya fullmäktige”, i så fall i november.

Det är nog ett bra tips att ha koll hur det utvecklas under den närmaste tiden. Även att höra efter vem som stod bakom vilka viktiga beslut 2015, 2016 och 2017. Att bara lita på alla nya löften som poppar upp under valrörelsen kan inte vara det klokaste.

Vänsterpartiet lovade 2014 att vara öppet och lyhört, att berätta inför beslut hur partiet ”tänker” och att låta bli att ingå hemliga överenskommelser. Därför anser vi det angeläget att uppdatera vår hemsida regelbundet.

 

Kategorier
Senaste kommentarer
Arkiv