Socialnämnden

Funderar vår kommunledning över varför man förlorar alla viktiga omröstningar? 

Återigen har kommunledningen inte lyckats få gehör för ett förslag. Visst finns det skäl att höja ögonbrynen över oppositionens agerande för att förhindra ett beslut ”i sista stund” med instrumentet återremiss. Men ser man på det som inte kom igång under ett helt arbetsår, ser man på alla de frågor som inte besvarades när ärendet äntligen landade i kommunfullmäktige, då borde man åtminstone kunna acceptera att ett yrkande på återremiss hängde i luften. Det finns säkerligen anledning att återkomma till ”Nunntorp 1:14”. Vi får räkna med att många vill höja sina röster och ondgöra sig över oss som inte ville sluta upp och dagdrömma bort 40 miljoner eller mer. Men vi har öppet redovisat varför vi inte såg en möjlighet att bifalla förslaget.

I lokaltidningen TTELA finns en artikel och en krönika kring fullmäktiges debatt. ”Ingen orkade bryta det politiska dödläget”. Niklas Johansson beskriver ”Realism mot önskedrömmar”, ”Framåtanda mot bakåtsträvande.” Med orden ”Ett otroligt fegt beslut” från kommunstyrelsens ordförande, Marie Dahlin, S, presenteras artikeln kring debatten ”Kommunen köper inte Nuntorp”.

Vänsterpartiets ledamot Stefan Kärvling och vår ordförande Marianne Ramm var våra företrädare i debatten. Stefan Kärvling redovisar på sin blogg  och ett tillägg idag argumentationen och svaren som inte lämnades.

Dagen efter fullmäktige hade Socialnämnden sitt sista sammanträde för året. Viktiga punkter var detaljbudgeten och verksamhetsplanen för 2017. Dessa dokument kan vara värdefulla att ha till hands när någon vill följa nämndens och förvaltningens arbete under det kommande året. Utmaningar saknas inte.

På Vänsterpartiets Facebook-sida redovisar vi ett initiativ som tyvärr inte landade nu utan får anstå till slutet av januari 2017. Vi lyckades inte få gehör för att frågan är brinnande aktuell. Här vår sammanfattning:

På Socialnämndens möte i november bad jag [Marianne Ramm] och Lutz om en redovisning om hur Vänersborgs kommun gör vid åldersuppskrivningar av barn. Vi hade fått signaler på att man redan samma dag som beskedet kom så fick personen flytta till migrationsverkets vuxenboende där plats finns. Detta lät INTE bra. Det är ett inhumant sätt att behandla barn på.

Socialchefen lovade att redovisa ”handhavandet” på nästa Socialnämndsmöte.
Igår fick vi besked om att det var som vi befarat. Då lade jag och Lutz förslaget om att, vid åldersuppskrivningar av barn, låta dom vara kvar inom socialtjänsten åtminstone de tre veckor som gäller för överklagandetiden. Detta för att de ska ges möjlighet att bearbeta beslutet tillsammans med personer de känner, få tid att säga adjö och förbereda flytt.
Konsekvenserna ska utredas till nästa sammanträde.
Läs gärna artikeln som bland annat yrkar på:
”att den godtyckliga uppskrivningen av barns ålder upphör i väntan på att säkrare metoder för medicinsk åldersbedömning finns på plats.”

Motsägelsefulla signaler

Veckans extra kommunstyrelsemöte tog på krafterna. Förberedelserna var ansträngande och även debatten och beslutet var på många sätt jobbiga. Ingen av partiernas femton ledamöter gick till mötet med någon annan avsikt än att verka för fortsatt naturbruksutbildning och särskoleverksamhet vid Nuntorp.  Det som skilde var hur vi uppfattade frågeställningen.

På den ena sidan fanns S och C, det tredje partiet ur kommunledningsminoriteten, MP, hade anmält förhinder för sin ordinarie ledamot Marika Isetorp och även för ersättaren Per Sjödahl. Det är bara att beklaga att Miljöpartiet återigen inte hade möjlighet att bekänna färg, nu när det gällde.

På den andra sidan fanns tre borgerliga partier, M, L och KD samt SD och V. Alla dessa partier hade också på olika sätt tidigare uttalat att det absolut var ett lokalt och regionalt intresse att naturbruksutbildningen kan bedrivas i Dalsland.

Vad var skillnaden? S och C begränsade i beslutsförslaget och i alla inlägg under sammanträdet ärendet till att endast gälla ett ja eller ett nej till frågan om kommunstyrelsen (och senare kommunfullmäktige) godkänner att det helägda Fastighetsbolaget förvärvar fastigheten Nunntorp 1:14 för 38 Mkr från regionen.

Majoriteten i kommunstyrelsen begärde en återremiss med motiveringen att beslutsförslaget borde förtydliga avsikten med förvärvet och bättre klarlägga förutsättningar för att hela affären inte skulle landa fel eller sluta med en brakförlust. Landa fel, eftersom ett antal frågetecken kring EU-statsstödsregler inte kunde redas ut. Brakförlust, eftersom ett flertal hittills okända aktörer behövde tillkomma för att ekvationen kunde gå ihop. Och så fanns det redan i underlaget tydliga skrivningar om en mycket hög risknivå. 38 Mkr för Vänersborgs kommun är ju inga småpengar att spela med!

Det blev återremiss. Och nu passar kommunstyrelsens ordförande, Marie Dahlin, S, på att berätta vid varje tillfälle som ges att det var de andra som sabbade planen och sade nej. Det är inte bra för vår kommun att ordföranden uppenbarligen inte förmår att inse att det hade funnits möjligheter att komma till ett enhälligt och positivt beslut. Varför började man inte i god tid efter regionfullmäktiges nedläggningsbeslut i september 2015? Det tar sin tid att lägga pusselbitar på rätt plats! Och det krävs viss skicklighet och inlevelse för att se bilden växa fram och bli klar.

Överraskande nog finns också tecken på att kommunstyrelsens ordförande kanske börjar förstå bättre. Två gånger i rad har kommunledningen förlorat budgetomröstningar och tvingas regera med en budget som i debatten förkastades som skadlig för kommunens sunda utveckling. Nu avslöjar ett förslag som skall tas upp för beslut i kommunstyrelsen 9 november en icke oväsentlig förändring. Förslaget diariefördes dagen efter kommunstyrelsens extra sammanträde och inleds med följande text av ekonomichefen:

”På uppdrag av kommunstyrelsens ordförande har ekonomikontoret arbetat fram en delvis ändrad process och tidplan för arbetet med Mål- och resursplan 2018-2020. Till skillnad från tidigare år utökas budgetberedningen med ett antal insynsplatser. Den nya budgetberedningen består av de ordinarie ledamöterna i kommunstyrelsens arbetsutskott. Gruppledarna från partierna Sverigedemokraterna, Välfärdspartiet och Vänsterpartiet får var sin insynsplats i budgetberedningen. Varken budgetberedningen eller insynsplatserna har någon ersättare.”

Snyggt och välbetänkt, det borde ge bättre förutsättningar för hela processen som är tänkt att avslutas med en omröstning i kommunfullmäktige 21 juni 2017.

Kommande vecka har vi ett medlemsmöte och Röd Lördag, dessutom är det tre sammanträden i kommunen som hanterar viktiga frågor.

Vårt medlemsmöte är på måndag 24 oktober med start klockan 18:00 i vår lokal på Kronogatan 31 – ”Bostäder” är temat.

På tisdag är det direktionen i Kunskapsförbundet som bl a tittar på delårsrapporten per augusti. Därutöver är det väl framförallt diskussionen kring en informationspunkt: Vilka program skall starta hösten 2017 och hur många platser skall erbjudas på förbundets tre olika gymnasieskolor?

På onsdag är det kommunfullmäktige. Här gäller det kommunens delårsrapport per augusti som skall fastställas. En interpellation från Vänsterpartiet lockar förhoppningsvis representanter också från andra partier upp i talarstolen. Hur kommunstyrelsens ordförande ser på frågan kring finansiering av yrkesvuxplatser framgår av hennes interpellationssvar som redan har diarieförts.

På torsdag är det socialnämnden. Som så ofta när det gäller socialnämnden tycks det inte finnas anledning att förutspå skiljaktiga uppfattningar kring några av den långa raden intressanta punkter på föredragningslistan.

För Vänsterpartiet återstår sedan RÖD LÖRDAG på oktobermarknadsdagen, det blir spännande att finnas ute en lördag när ”alla andra” också är det, normalt kryllar det verkligen inte av lördagsflanörer när vi träffas i gågatekrysset.

Ett ärende och en omröstning

Vid gårdagens möte med socialnämnden fanns följande enkla ärende:

Fråga om fortsatt öppna sammanträden i socialnämnden

Sammanfattning Kommunfullmäktige beslutade 2014-06-18, § 88, att nämnder skulle få besluta om att sammanträdena helt eller delvis skulle vara offentliga under en försöksperiod 2015-01-01—2016-06-30. Verksamheten skulle utvärderas efter försöksperioden och rapport presenteras för kommunfullmäktige.

Socialnämnden beslutade 2015-01-29 om att ha öppna sammanträden och har tillämpat detta efter kommunstyrelsen fastställt tillämpningsanvisningar. Det första öppna nämndsammanträdet hölls följaktligen 2015-03-26. Enligt vad dåvarande ordförande meddelade skulle sammanträdena vara öppna både under information och beslut, med undantag av sekretess.

Sedan öppna sammanträden infördes i socialnämnden har det endast vid ett tillfälle varit en åhörare under del av ett sammanträde.

En samlad utvärdering redovisades för kommunfullmäktige 2016-06-22. Fullmäktige beslutade bland annat att varje nämnd även fortsättningsvis ska ges möjlighet att ha helt eller delvis offentliga sammanträden efter beslut i den egna nämnden.

Socialnämnden har att ta ställning till om nämndens sammanträden fortsatt ska vara offentliga.

Förslag till beslut: Mot bakgrund av det låga intresset för allmänheten att delta i öppet sammanträde, ska socialnämndens sammanträden fortsättningsvis vara stängda.

P.T. Socialnämndens ordförande

Vänsterpartiets ledamöter i socialnämnden yrkade:

Socialnämnden beslutar att även fortsättningsvis hålla öppna sammanträden på samma villkor som gäller nu.

Det blev votering. Med siffrorna 7:6 blev beslutet att fortsätta med öppna sammanträden.

För öppen röstade 2xV, 3xM, 1 KD och en ledamot från MP som avvek från  ”kommunledningsminoriteten S, C och MP”. Men fyra ledamöter från S och ledamoten från C ville se sammanträden bakom stängda dörrar. Även SD föredrar att inte vilja ha allmänheten närvarande under överläggningarna.

I samma stund behandlade samhällsbyggnadsnämnden samma fråga. Där behövdes ingen omröstning. Beslutet blev att fortsätta med öppna sammanträden.

Tre tungviktare spurtade

I rasande fart hanteras en fråga som har haft arbetsnamnet ”Ett nytt ersättningssystem för mottagandet av ensamkommande barn och unga”. Förslaget lämnades från Arbetsmarknadsdepartementet den 21 juni, remisstiden avslutades 24 augusti.

Här hemma i Vänersborg hade socialnämnden sina möten 16 juni och 25 augusti, remissyttrandet skrevs av förvaltningen, undertecknades på delegation av ordföranden och anmäldes för nämnden 25 augusti. Samtliga inkomna yttranden sammanställdes över ett veckoslut och fanns tillgängliga måndag eftermiddag. Dagen efter, idag tisdag, kallades till en en pressträff – Magdalena Andersson, Per Bolund och Ylva Johansson sprintade till sina platser i Bella Venezia på Rosenbad.

I SKL:s remissvar fanns en anmärkning om själva processen som nog delas av många: ”SKL anser förfarandet vara orimligt, då de förändringar som har övervägts innebär avsevärt förändrade förutsättningar för kommunerna. Utskicket görs tätt inpå semestertiden och svar avkrävs direkt efter densamma. Utrymmet för lokalpolitisk process är mycket begränsat.”

Överhuvudtaget delas synpunkterna och reaktionen från SKL på regeringens promemoria av det stora flertalet remissinstanser. Vänersborgs remiss var av samma uppfattning, ja till grundtanken att förenkla och framöver använda schabloner för ersättniung från staten till kommunerna, men nej till tidpunkten för införandet 1 januari 2017 och nej till de låga beloppen för flertalet schabloner.

Idag presenterades vad regeringen hade kommit fram till, presskonferensen kan ses i efterhand. Här bilderna som visades vid presentationen av förslaget som nu kommer att landa i alla kommuner på socialtjänstens skrivbord. Gissa om socialcheferna och kommunens ekonomiansvariga behöver sammanträda!

Per Bolund försäkrade att regeringen såklart kommer att följa utvecklingen och om … så …

Nåja.

Men visst, inledningsvis betonades det flera gånger att det nya förslaget är ett resultat av överläggningarna mellan regeringen och Vänsterpartiet.

Vår slutsats är att vi lokalt också kommer att följa utvecklingen. Det finns anledning att göra så. Det lär inte dröja många dagar innan kommunens nionde parti pekar med hela handen och berättar vilka verksamheter som måste skäras ner för att bekosta mottagadet av ensamkommande barn och unga.

Glöm pausen – nu är vi tillbaka

Visst var det skönt att inte ständigt jagas av nya tjocka buntar med nämndshandlingar. Det blev mycket läsning ändå, men mest litteratur av eget val. Nu står dock höstens första nämndsmöten i våra almanackor. Här är en kort utblick på det som står närmast på tur.

Byggnadsnämnden startar på tisdag. På dagordningen finns bland annat ett nytt försök att komma igång med om- och tillbyggnad av Röseboskolan. I juni blev det avslag på ansökan om bygglov – vi ägnade då några rader åt fadäsen:

”Så fanns också en ”omröstning” som gällde en annan skola ”på landet”, Rösebo, där ansökan påminde mycket om bygglovsansökan för Mulltorp. Majoriteten med fyra ledamöter från S och en från C hade ett eget avvikande yrkande om återremiss. Men eftersom ingen begärde votering när tjänstgörande ordförande från M fann att ärendet skulle avgöras ”idag”, så fanns bara ett yrkande kvar och förvaltningens förslag om avslag vann. Varpå nämndens majoritet, fem sovande ledamöter från S och C, reserverade sig. Vem kan förklara detta?”

Samma tisdag skulle Kunskapsförbundet Väst haft sitt första sammanträde, men det kom i god tid ett meddelande med texten: Hoppas att ni haft en angenäm och avkopplande sommar! Meddelar härmed att direktionssammanträdet den 23 augusti är inställt. I stället fyller vi tiden bättre på kommande sammanträde den 27 september.” 

Det skulle ha funnits rätt så mycket att ta upp till diskussion redan nu i augusti, men presidiet fann uppenbarligen att det inte finns något behov att mötas nu. Är man utanför presidiet, så är det många gånger så att man är utan kunskap. 28 juni möttes presidiet med kommunalråden från medlemskommunerna Trollhättan och Vänersborg. Det är ju där principiellt viktiga frågor tas upp och det är i detta ägarsamråd som ekonomin för förbundet ”beslutas”. Två månader senare finns fortfarande inga minnesanteckningar offentliga. Förklaringen ger Marie Dahlin, S, kommunstyrelsens ordförande i Vänersborg. ”Jag är inte överens om anteckningarna, och skriver därför inte på förrän vi är överens. När det kommer att ske vet jag inte.” [2016-08-08]

Frågan som direktionen verkligen borde arbeta med är vuxenutbildningen. Beställningar från båda medlemskommuner ligger klart under nivån som efterfrågas från sökande, som med stora förväntningar vänder sig till förbundet. Utbildning behövs, utbildning är nödvändig. Det gäller yngre sökande som söker efter en andra chans, det gäller äldre som vill byta jobb, som vill komma vidare till annat. Och det gäller inte minst alla nyanlända som har skaffat sig kunskaper i svenska, men behöver mer, för att accepteras på den svenska arbetsmarknaden.

På onsdag sedan är det dags för kommunstyrelsens första sammanträde. Vi hade räknat med att byggplanerna i  kvarteret Misteln och Haren och på Norra Nabbensberg skulle finnas på dagordningen, så blev dock inte fallet. Det stora ärendet är istället ”Godkännande av program för detaljplaner för Skaven och delar av Öxnered”. Troligen den viktigaste handlingen i styrelsens bunt om 447 sidor. Lagom för att komma igång efter sommaruppehållet.

Torsdagens sammanträde med socialnämnden kommer inte att präglas av strider mellan olika uppfattningar, det förekommer inte så ofta överhuvudtaget i socialnämnden. Man blir säkerligen överens om avslag på två ansökningar om serveringstillstånd. Även nämndens yttrandena kring ovan nämnda tre detaljplaner borde ske i enighet.

Det som är det mest spännande för socialnämndens ledamöter är att få ta del av förvaltningens reaktion på budgetbeslutet strax innan sommarpausen. Kommunens minoritetsledning med S, C och MP fick ge sig, deras förslag på besparingar för nämnden röstades ner av fullmäktiges majoritet. Vänsterpartiet förväntar sig att förvaltningen visar ansvar och vet att hushålla väl, nu när önskemålet om resurstillskott fick gehör. Det finns gott om utmaningar kvar att bemästra och då känns det bra att nämnden och förvaltningen verkar arbeta i gott samförstånd.

Tydliga presentationer lönar sig

Den kommunala budgetprocessen är utdragen och pågår egentligen alltid, året runt. När fullmäktige är på väg att ta beslut ligger informationsflödet på topp. Då är det av stor betydelse hur informationen presenteras, om det finns kontinuitet i rapporteringen och att de förtroendevalda känner igen underlaget och tror sig kunna lita på uppgifterna.

Budgetbeslutet kring midsommar gäller nästa verksamhetsår 2017. Utfallet av förra året 2015 är utgångspunkten för budgetarbetet. En beskrivning av situationen ”nu 2016” och en utblick av förväntade förändringar kompletterar bilden. När resultatet kortfattat presenteras kan det te sig förvirrande. Här ett exempel från kommunens hemsida där fullmäktiges budgetbeslut sammanfattas:

Socialnämnden

Socialnämnden får en ramökning om 5,0 Mkr till äldreboendet Gläntan.

Nämnden tillförs 7 Mkr för ökade kostnader då Brålandaentreprenaden återförs till kommunal regi.

Från kommunstyrelsen överförs 5,1 Mkr till arbetsmarknadspolitiska insatser för ungdomar

Nämnden får ytterligare 37 Mkr i ramhöjning (varav 12 Mkr tillfördes redan i april 2016).

Gläntan”: På Niklasbergsområdet i Hagaparken finns fem äldreboenden. Eken, Björken och Linden byggdes om och blev större genom tillbyggnad. När turen hade kommit till Gläntan blev det stopp och boendet lades ner. Under en tid användes huset till annat. Nu är det bostadsbolaget VBAB som är i gång att bygga om och bygga till. Den kostnaden ligger inte på kommunen utan på bolaget. Däremot kommer ökade hyreskostnader att uppstå. Personalen flyttar över från det femte boende Solbacken (som sedan står i tur för ombyggnad), men det finns även behov att nyrekrytera. Därför finns redan anslaget en ramhöjning för innevarande år 2016 med 5 miljoner, nu tillkommer en ramökning med ytterligare 5 miljoner från 2017. Ett vilseledande beslut på sätt och vis, inte bara för att Gläntan framöver inte längre komma att heta ”Gläntan” utan får ett annat namn, mest för att ingenting är klart före tidigast september 2017. Därmed behövdes inte det andra, det nya tillskottet som fullmäktige beviljade. När allt rullar 2018 gäller dock att det totala tillskottet med 5+5 miljoner kommer att vara för lite för att täcka löpande kostnader.

Brålandaentreprenaden”: Det var ett tag sedan socialnämnden med knapp majoritet beslutade att inte påbörja en ny upphandling på öppna marknaden för den verksamhet, som först Carema och därefter Vardaga på kommunens uppdrag ansvarade för under en lång tid. Huvuddelen av kostnaden som nu tillkommer lär ligga på personalsidan. Avsikten är att förstärka bemanningen så att den ligger på samma nivå som i liknande verksamhet som bedrivs i kommunal regi. Längre fram kommer vi att få veta om uppskattningen 7 miljoner var korrekt eller inte.

Arbetsmarknadspolitiska insatser för ungdomar”: Här tillkommer inga nya pengar alls. År efter år fanns liknande belopp, varje år fick socialnämnden vända sig till kommunstyrelsen och anhålla om medel för insatser. Nu finns pengarna på socialnämnden och förvaltningen kan i sin planering slippa oroa sig för att beslutet kunde ha blivit ”inte hela beloppet i år”. Läs gärna ett avsnitt ur budgetunderlaget som beskriver socialnämndens arbete på området ”Arbetsmarknadspolitik”.

Ytterligare 37 miljoner i ramhöjning”: Det är denna fjärde punkt som är den verkliga förändringen. Budgetberedningen fick i slutet på februari se presentationen där socialnämndens presidium tydligt presenterade vilka behov och önskemål som fanns. I mars valde kommunledningen under ledning av socialdemokraterna att ignorera socialnämndens vädjan om förståelse, tvärtom uttalades ett sparbeting. I april kom det unika nya budgetbeslutet för 2016 [efter ett domslut som upphävde beslutet från juni 2015 på grund av formella fel]. Nu lade en majoritet till 12 miljoner för 2016, kommunledningen med S, C och MP stod dock fast vid beskedet att inte vilja lägga till. Nu i juni 2016 accepterade kommunledningen beloppet och ville öka socialnämndens ram med dessa 12 miljoner för 2017 och framåt. Men majoriteten röstade för en ramhöjning på 37 miljoner, alltså 25 miljoner mer än kommunledningen. Varför fem partier (M, L, KD, V och VFP) gjorde så är ganska enkelt att förklara. Det fanns en konsekvensbeskrivning i underlaget som talade klarspråk. Beskrivningen var, helt i linje med det som socialnämnden rapporterade i bokslutet för 2015, i princip samma sak som det som presenterades i februari för budgetberedningen. I mars begärde ändå budgetberedningen ett förtydligande, en konsekvensbeskrivning. Och den presenterades. Den accepterades av 23 ledamöter i fullmäktige, den underkändes av 22 ledamöter från S, C och MP.

Nu är beslutet fattat. Socialförvaltningen kan efter sommarpausen komma igång med finplanering av verksamheten 2017. Från Vänsterpartiets sida är förväntningen att förvaltningen fortsätter att planera för verksamhet med god kvalitet. Vi räknar också med att förvaltningen behåller uppsikt över sina kostnader, det vore att göra sig en björntjänst om man avviket från god ekonomisk hushållning och kontroll av kostnadseffektivitet. Det ska vara möjligt, nu när man slipper den eviga oron att inte kunna fullfölja vettiga insatser för att pengarna tar slut på halva vägen.

Det kretsar kring socialnämnden

Alla väntar, några få vet. Budgetberedningen har avslutat sitt arbete, underlaget går till information och förhandling med de fackliga företrädarna. Inför kommunstyrelsen 8 juni blir förslaget publikt, i kommunfullmäktige 22 juni fattas beslutet om Mål- och resursplanen 2017-2019.

I morgon sammanträder socialnämnden – två ärenden riktar fokus på den spännande frågan vilken väg Vänersborg vill gå. Elaka tolkningar talar om vägvaletmellan att slösa och att spara. Mer seriöst är det att tala om vägvalet mellan att hålla inne pengarna för att minska lånebehovet för nödvändiga investeringar elleratt satsa på verksamheter som skriker efter resurser för att kunna leva upp till lagstadgade föreskrifter och invånarnas förväntningar på god kvalitet i socialtjänsten.

Det handlar om delårsrapporten för januari till  april 2016 och om texten i en konsekvensbeskrivning som socialförvaltningen sammanställde på budgetberedningens begäran.

I delårsrapporten återfinns uppgifter från bokslutet 2015, där nämnden redovisade ett underskott på närmare 18 miljoner. Nu har nämnden fått ett nettotillskott på 12 miljoner, varför underskottet ”just nu” stannar vid 5,9 miljoner. I prognosen för hela 2016 syns dock att ingen förändring i utfallet är att räkna med. Förvaltningens sista mening i underlaget lyder: ”Socialnämnden har hittills i år inte givit förvaltningen i uppdrag att anpassa verksamheten för att få budget i balans.”

Klart att somliga vill tolka detta som nämndens olydnad gentemot kommunfullmäktiges regelverk som föreskriver: ”Vid hantering av befarade eller konstaterade budgetavvikelser är facknämnder och enheter skyldiga att vidta de åtgärder som erfordras för att styra verksamheten, så att de ekonomiska ramarna hålls.”

Skynda långsamt, läs först det andra dokumentet ”Konsekvensbeskrivning om socialnämnden inte tillförs 36 Mkr i Mål- och resursplan 2017-2019”. Även här, ord och inga visor, klartext …

Två ståndpunkter står således mot varandra, någon måste ge vika. Traditionellt är det S och V som sätter verksamheten först: Fungerar samhället och välfärden bra , så finns förutsättningar för en god utveckling framöver. Spara för att inte belasta kommande generationer för dagens låt-gå-politik, hålla igen för att stå rustad när sämre tider kommer – det brukar de borgerliga partierna värdesätta högre.

I Vänersborg är det tvärtom. Det visade sig i mars när ramsättningsbeslutet fattades av kommunstyrelsen efter votering med 7:6 – då avgjorde SD genom att säga varken bu eller bä och S vann med beskedet: Förvänta er inga nya resurser. I april förlorade dock S i kommunfullmäktige när det av förvaltningsrätten upphävda budgetbeslutet för 2016 fick tas på nytt. Nu fick socialnämnden på förslag av M, L och KD ett mycket behövligt tillägg för detta år. Nästan i klass med det Vänsterpartiet hade tänkt sig. Och för oss var det inte alls obekvämt att tillstyrka det moderata förslaget.

Rykten säger att S nu kommer med ett förslag som är på samma nivå – som en ramhöjning framöver. Ändras inställningen så välkomnar vi detta. Men än har vi inte sett budgetberedningens förslag.

God ekonomisk hushållning och sunt förnuft

Är det samma sak? Finns det samklang? Eller kan god ekonomisk hushållning stå i motsats till sunt förnuft? Vi letar efter svar på frågorna – och vi vet att vi har sällskap. Vi tänker i första hand på ledningen av socialförvaltningen i Vänersborg, sannolikt är också andra förvaltningar upptagna med att samla kraft för det som väntar.

Kommunstyrelsens femton ledamöter avgjorde i förra veckan med röstsiffrorna sju mot sex hur budgetprocessen skall fortsätta under våren. Två ledamöter från SD valde att inte delta i beslutet, orden ”jag avstår” var Kurt Karlssons och Anders Strands enda bidrag. Därmed vann förslaget som ordföranden i kommunstyrelsen, Marie Dahlin, S, hade lagt fram. Några dagar senare återgav den lokala tidningen TTELA hennes tankar bakom direktiven för det fortsatta arbetet: ”Försiktigt budgetförslag inför nästa år.

Här vill vi hålla oss till vad förslaget betyder för socialnämnden och dess förvaltning. Peter Trollgärde, S, är ordförande i socialnämnden sedan september 2015. Bara en kort tid därefter satte han streck över ett förslag från förvaltningen som hade skissat på en rad drastiska åtgärder för att komma tillrätta med ett stort underskott under 2016. Socialnämndens nettoanslag för 2015 var 822 940 Tkr, nämnden har med cirka 40,6 % den största andelen av kommunens totala omslutning. Underskottet för 2015 stannade slutligen på 17,2 Mkr, det motsvarar 2,1% av de resurser som nämnden förfogar över under ett år.

Det finns en rad dokument där det beskrivs dels övergripande, dels detaljerat orsaken till underskottet och varför det inte kunde förhindras. Det är socialnämndens fem sidor i kommunens bokslut – nämnden godkände underlaget vid sammanträdet 2016-01-21 men bokslutet har inte behandlats än av kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. En månad senare, 2016-02-25, ställde sig nämnden bakom verksamhetsberättelsen som på sina 44 sidor belyser samtliga enheters verksamhet.

Redan 2016-02-09 träffade budgetberedningen under en heldag presidierna i Barn- och utbildningsnämnden, Samhällsbyggnadsnämnden och Socialnämnden. Där redovisade ”socialen” för alla deltagare hur man såg på:

  • Bokslut 2015: verksamhet, resultatavstämning, ekonomi
  • Nuläge 2016: ekonomi, ramanpassning, verksamhet
  • Omvärldsanalys för de fyra avdelningar VoO, IFO, OoF och AMA
  • Utmaningar och behov inför MRP 2017-2019

Sammanfattningsvis: Underskottet på nästan 20 Mkr för 2015 ”skrivs av” vid bokslutet, är alltså inte en skuld som behöver ”betalas”. Men ingenting har efter årsskiftet ”förändrats i sak”, för närvarande ser det alltså inte bättre ut än att socialnämnden 2016 inte kan bedriva samma verksamhet utan att på nytt hamna på ett växande underskott. Och underlaget om framtiden, 2017 och framöver, pekar tvärtom på behov av ökade resurser.

Nu avgjorde kommunstyrelsen 2016-03-02 hur man ska gå vidare. Peter Trollgärde fanns på plats, det var hans första sammanträde med kommunstyrelsen där han nu hade kommit med som ersättare. Han hörde partikamraten Marie Dahlins förslag:

  • Socialnämndens budgetram utökas med sammanlagt 214 Tkr. Äldreboendet Gläntan, som tillfördes 5 000 Tkr i budget 2016 tillförs ytterligare 5 000 Tkr för helårseffekt. Effektiviseringsbetinget minskar ramen med 4 111 Tkr och sänkt personalomkostnadspålägg med 675 Tkr. (Tillskottet till ”Gläntan” är ett missförstånd, pengarna behövs först 2018. Personalomkostnadspålägg är ett nollsummespel, det man får mindre motsvarar att man också har mindre kostnad.)
  • Direktiv: ​Budgetförslag inom ram: Nämnderna ska presentera sina budgetförslag inom ram med beskrivning om åtgärder och konsekvenser för att nå dessa. Kommunstyrelsens arbetsutskott kommer att följa upp nämndernas ramanpassningsarbete i tät dialog med nämndernas presidier.
  • ​Verksamhetsförändringar/ramanpassning: Eventuella verksamhetsförändringar samt konsekvenser anges här. Nämnderna ska utförligt beskriva åtgärder till ramanpassning. Under denna rubrik beskrivs även övriga förändringar i verksamhetens omfattning och inriktning som bedöms vara av betydelse.

Socialförvaltningen säger i sina handlingar som nämnden har ställt sig enhälligt bakom:

  • God ekonomisk hushållning: Uppnåddes under året. Bedömningen görs att förvaltningen har en måluppfyllelse gällande god ekonomisk hushållning. Dock har förvaltningen inte en budget i balans beroende på ökade volymer och avsaknad av lösningar på hemmaplan. Restriktioner beslutade av socialnämnden råder. Huvuddelen av underskottet är svår att påverka och för att nå full budgetbalans krävs beslut om kraftfulla åtgärder.

En polemisk fråga måste ställas: Är det ”God ekonomisk hushållning” att tvinga sex, sju högsta chefer på socialförvaltningen att under några hektiska veckor (fram till 21 april som är deadline för nämnderna) producera en handfull besparingsförslag motsvarande cirka 20 Mkr? Förslag som det inte kommer att finnas majoritet för, inte i nämnden, inte i kommunstyrelsen, inte i kommunfullmäktige? Sådana förslag måste underkastas förhandlingar med de fackliga organisationerna, formuleringar i förslagen måste vara tydliga och ”korrekta”. Vilka signaler sänder man till personalen? Till människor som förlitar sig på socialtjänstens skyddsnät? Är det möjligen så att Marie Dahlin förväntar sig trollkonster av våra förvaltningschefer: Kom med rejäla förslag men oroa ingen, ni vet ju redan att vi aldrig låter det värsta ske på riktigt.

Och så den avslutande glidningen: Tänk om Sverigedemokraterna hade förstått att deras närvaro på den politiska scenen kräver mer än att luta sig tillbaka och låta andra avgöra komplicerade ärenden. T ex att kasta en blick på sina vallöften från 2014, där det på pappret ges en hel del utfästelser till väljarna. Socialdemokraterna i Vänersborg har nu i praktiken för andra gången fått genom sin vilja i budgetfrågor, först i kommunfullmäktige i juni 2015 och nu i kommunstyrelsen. Med Sverigedemokraternas hjälp.

En intensiv vecka väntar

Januari brukar vara en relativ lugn månad på den kommunala scenen, men därefter sätter det fart. Budgetberedningen har suttit i en mängd möten. Inget har blivit känt utåt, beredningens politiker och presidierna i de stora nämnderna har varit tystlåtna. Den 2 mars skall dock kommunstyrelsen bestämma hur ramsättningen inför den fortsatta manglingen skall formuleras. I april svarar sedan nämnderna med konsekvensbeskrivningar och eventuellt med förnyade önskemål om resursförstärkning. I juni kulminerar allt i fullmäktiges beslut om Mål- och resursplanen för 2017. Vänsterpartiet inväntar nu utskicket av budgetberedningens underlag, därefter kallas partiets förtroendevalda till ett extra gruppmöte.

På måndag har Barn- och utbildningsnämnden en proppfull ärendelista. Viktigaste punkten kan sägas vara diskussionen kring ”skolutredningen”. I korthet: Vänersborgs skolor är överfyllda, nya skolbyggnader skulle behövas i morgon. Alla har vetat om det och nu finns ett underlag för ett beslut. Men även om det är bråttom, behövs det tid för att genomföra en bra dialog och söka en bred förankring. Nämnden borde besinna sig och inte pressa fram ett beslut. Vår ledamot i nämnden beskriver situationen på sin egen blogg.

På tisdag träffas ledamöterna i direktionen för Kunskapsförbundet Väst i Trollhättan. Vi har ju överlämnat den gymnasiala utbildningen och vuxenutbildningen till ett kommunalförbund, där Trollhättan och Vänersborg försöker hantera utmaningarna gemensamt. Det gnisslar fortfarande i förbundet, eftersom ”ägarna”, de två kommunerna, eller rättare sagt, de två kommunalråden tillika ordföranden i kommunstyrelsen, titt som tätt ingriper och fattar egna beslut som egentligen borde ligga hos direktionen. 14 mars blir revisorernas rapport offentlig: Äntligen skall det komma en bättre handledning hur föreskrifterna i ”förbundsordningen” skall tolkas, kanske blir det sedan äntligen arbetsro för förbundet. Under tiden brottas skolorna och vuxenutbildningen med ett tungt arbete kring kvalitetsförbättringar. Den som vill informera sig om förbundets verksamhet hittar mycket på förbundets hemsida.

På onsdag sammanträder kommunfullmäktige. Ledamöterna skall få en introduktion till den nya tekniska utrustningen i kommunhusets sessionssal. Om man kunde önska sig något, så vore det att fullmäktiges ordförande anpassar sig något och inser att också ledningsstilen borde förnyas. Tittar man sig omkring i andra kommuner så hittar man många idéer till möjliga förbättringar. Det andra önskemålet är att fler ledamöter kommer upp till talarstolen och deltar i debatten om sakfrågor. Det är pinsamt att observera hur mycket som är avgjort i förväg. Det är ju inte givande att så många gånger höra samma sak på en kväll: ”Mycket har sagts, jag vill inte förlänga debatten utan bara säga att jag tillstyrker kommunstyrelsens förslag.” Vänsterpartiet är nyfiket på vilket öde som väntar partiets två motioner, om ”avgiftsfri kollektivtrafik för 65+” och om önskemålet att få kommunens fortsatta insatser för den lilla lokala badplatsen i Väne-Ryr. I kommunstyrelsen var det nästan ingen diskussion i sak men klara voteringsresultat – för avslag, först 11:4 och sedan 13:2.

På torsdag är det socialnämndens tur. Det bör råda stor enighet i alla beslutsärenden på detta sammanträde. Det är först i april som nämndens ledamöter behöver bekänna färg. Den 21 april avgörs hur socialnämnden skall förhålla sig till kommunstyrelsens förslag om ramsättningen för MRP 2017. Det finns ett bra underlag för den som vill veta mer om socialnämndens situation idag och framöver – ta en titt på verksamhetsberättelsen för 2015 (handlingen är uppe för godkännande nu i veckan), där beskrivs utförligt varför det blev ett underskott på 17,2 Mkr.

Veckan avslutas sedan på lördag med ÅRSMÖTET, 27 februari, 10:30, IOGT-NTO på Vallgatan.

Lite blandat

Almanackan för 2016 håller på att fyllas, första halvåret redovisar vi på vår alltid aktuella sida ”På gång”.  Där finns information om kommande medlemsmöten, gruppmöten och Röda Lördagar. Länkar till nämnder, styrelser och fullmäktige leder även till ”läs mera”-sidorna, där det går att klicka fram ärendelistor, handlingar och beslutsförslag. Här finns också kontaktinformation till Vänsterpartiets representanter i enskilda nämnder.

Det senaste fullmäktige blev en demonstration av hur det fungerar med Vänersborgs styrande partier. Finns det känsliga frågor så söker sig Socialdemokraterna och Moderaterna alltid så nära varandra som möjligt. Miljöpartiet, Centern, Kristdemokrater och Liberalerna söker också skydd under majoritetsparaplyet. Känsliga frågor – tja, lösningen är enkel: Svara inte på frågor, lämna inga förklaringar, lita på att utfallet av eventuella voteringar ger klara besked. Se, vilka majoriteter, så många som röstar för samma förslag, så många kan inte ha fel, eller hur?

Lite längre ner på ärendelistan finns alltid någon liten fråga där man tar fram någon liten aspekt där man skiljer sig åt, då kan man ta en längre och livlig debatt om påvens skägg – och vips, bilden av en fungerande demokrati med majoritet och opposition synliggörs.

Nu är det inte bara fullmäktige, det börjar också prägla nämndernas arbete. Barn- och utbildningsnämnden utvecklar tekniken innevarande mandatperiod till nya höjder, vår partirepresentant Stefan Kärvling vittnar om detta på sin egen alltid aktuella blogg.

Socialnämndens ledamöter brukar kallas för ”socialnämndsparti”, enigheten bland alla partier i den nämnden är uppseendeväckande. Nu sprack det för några månader sedan, när Socialdemokraterna överraskande anslöt sig till Vänsterpartiets yrkande att föra en större enhet i äldreomsorgen från Vardaga tillbaka till verksamhet i kommunal regi.

Men fullmäktiges skådespel i mitten av november följdes av en repris i slutet på månaden i socialnämnden. Inte svara på frågor, inte debattera, inte framföra egna synpunkter – bara rösta, det finns ju två förslag, och ett voteringsresultat med 11 mot 2 säger väl allt. Så många kan bara inte ha fel, eller hur?

Nu återstår december månad, några korta veckor med viktiga beslut. Bland annat skall alla nämnder yttra sig om sina egna förslag till detaljbudget för 2016. Här gäller det att vara uppmärksam.

Och det är också inför kommunfullmäktige om en vecka som Vänsterpartiet är uppmärksamt. Om riksdagens finansutskott och riksdagens kammare beslutar i enlighet med regeringens proposition om ”Extra ändringsbudget” så tillfaller 73,8 miljoner Vänersborgs kommun. Låter stort, men de extra utgifterna för 2015 och 2016 är säkerligen inte mindre. Allt går så snabbt att fullmäktige denna gång inte kan stödja sig på ett förslag från kommunstyrelsen. Förslaget kommer som ett delegationsbeslut från kommunstyrelsens ordförande, Marie Dahlin, S. Inte minst några av hennes spontana brev till företagarna, till de ideella föreningar och även socialdemokraternas hemsida gjorde att vi ville förebygga och vi vände oss därför till kommunfullmäktiges presidium. Får se, om det ger något resultat. Ordföranden är på utlandssemester och hinner precis tillbaka dagarna innan fullmäktiges julbord.

Kategorier
Arkiv