Socialnämnden

Glöm pausen – nu är vi tillbaka

Visst var det skönt att inte ständigt jagas av nya tjocka buntar med nämndshandlingar. Det blev mycket läsning ändå, men mest litteratur av eget val. Nu står dock höstens första nämndsmöten i våra almanackor. Här är en kort utblick på det som står närmast på tur.

Byggnadsnämnden startar på tisdag. På dagordningen finns bland annat ett nytt försök att komma igång med om- och tillbyggnad av Röseboskolan. I juni blev det avslag på ansökan om bygglov – vi ägnade då några rader åt fadäsen:

”Så fanns också en ”omröstning” som gällde en annan skola ”på landet”, Rösebo, där ansökan påminde mycket om bygglovsansökan för Mulltorp. Majoriteten med fyra ledamöter från S och en från C hade ett eget avvikande yrkande om återremiss. Men eftersom ingen begärde votering när tjänstgörande ordförande från M fann att ärendet skulle avgöras ”idag”, så fanns bara ett yrkande kvar och förvaltningens förslag om avslag vann. Varpå nämndens majoritet, fem sovande ledamöter från S och C, reserverade sig. Vem kan förklara detta?”

Samma tisdag skulle Kunskapsförbundet Väst haft sitt första sammanträde, men det kom i god tid ett meddelande med texten: Hoppas att ni haft en angenäm och avkopplande sommar! Meddelar härmed att direktionssammanträdet den 23 augusti är inställt. I stället fyller vi tiden bättre på kommande sammanträde den 27 september.” 

Det skulle ha funnits rätt så mycket att ta upp till diskussion redan nu i augusti, men presidiet fann uppenbarligen att det inte finns något behov att mötas nu. Är man utanför presidiet, så är det många gånger så att man är utan kunskap. 28 juni möttes presidiet med kommunalråden från medlemskommunerna Trollhättan och Vänersborg. Det är ju där principiellt viktiga frågor tas upp och det är i detta ägarsamråd som ekonomin för förbundet ”beslutas”. Två månader senare finns fortfarande inga minnesanteckningar offentliga. Förklaringen ger Marie Dahlin, S, kommunstyrelsens ordförande i Vänersborg. ”Jag är inte överens om anteckningarna, och skriver därför inte på förrän vi är överens. När det kommer att ske vet jag inte.” [2016-08-08]

Frågan som direktionen verkligen borde arbeta med är vuxenutbildningen. Beställningar från båda medlemskommuner ligger klart under nivån som efterfrågas från sökande, som med stora förväntningar vänder sig till förbundet. Utbildning behövs, utbildning är nödvändig. Det gäller yngre sökande som söker efter en andra chans, det gäller äldre som vill byta jobb, som vill komma vidare till annat. Och det gäller inte minst alla nyanlända som har skaffat sig kunskaper i svenska, men behöver mer, för att accepteras på den svenska arbetsmarknaden.

På onsdag sedan är det dags för kommunstyrelsens första sammanträde. Vi hade räknat med att byggplanerna i  kvarteret Misteln och Haren och på Norra Nabbensberg skulle finnas på dagordningen, så blev dock inte fallet. Det stora ärendet är istället ”Godkännande av program för detaljplaner för Skaven och delar av Öxnered”. Troligen den viktigaste handlingen i styrelsens bunt om 447 sidor. Lagom för att komma igång efter sommaruppehållet.

Torsdagens sammanträde med socialnämnden kommer inte att präglas av strider mellan olika uppfattningar, det förekommer inte så ofta överhuvudtaget i socialnämnden. Man blir säkerligen överens om avslag på två ansökningar om serveringstillstånd. Även nämndens yttrandena kring ovan nämnda tre detaljplaner borde ske i enighet.

Det som är det mest spännande för socialnämndens ledamöter är att få ta del av förvaltningens reaktion på budgetbeslutet strax innan sommarpausen. Kommunens minoritetsledning med S, C och MP fick ge sig, deras förslag på besparingar för nämnden röstades ner av fullmäktiges majoritet. Vänsterpartiet förväntar sig att förvaltningen visar ansvar och vet att hushålla väl, nu när önskemålet om resurstillskott fick gehör. Det finns gott om utmaningar kvar att bemästra och då känns det bra att nämnden och förvaltningen verkar arbeta i gott samförstånd.

Tydliga presentationer lönar sig

Den kommunala budgetprocessen är utdragen och pågår egentligen alltid, året runt. När fullmäktige är på väg att ta beslut ligger informationsflödet på topp. Då är det av stor betydelse hur informationen presenteras, om det finns kontinuitet i rapporteringen och att de förtroendevalda känner igen underlaget och tror sig kunna lita på uppgifterna.

Budgetbeslutet kring midsommar gäller nästa verksamhetsår 2017. Utfallet av förra året 2015 är utgångspunkten för budgetarbetet. En beskrivning av situationen ”nu 2016” och en utblick av förväntade förändringar kompletterar bilden. När resultatet kortfattat presenteras kan det te sig förvirrande. Här ett exempel från kommunens hemsida där fullmäktiges budgetbeslut sammanfattas:

Socialnämnden

Socialnämnden får en ramökning om 5,0 Mkr till äldreboendet Gläntan.

Nämnden tillförs 7 Mkr för ökade kostnader då Brålandaentreprenaden återförs till kommunal regi.

Från kommunstyrelsen överförs 5,1 Mkr till arbetsmarknadspolitiska insatser för ungdomar

Nämnden får ytterligare 37 Mkr i ramhöjning (varav 12 Mkr tillfördes redan i april 2016).

Gläntan”: På Niklasbergsområdet i Hagaparken finns fem äldreboenden. Eken, Björken och Linden byggdes om och blev större genom tillbyggnad. När turen hade kommit till Gläntan blev det stopp och boendet lades ner. Under en tid användes huset till annat. Nu är det bostadsbolaget VBAB som är i gång att bygga om och bygga till. Den kostnaden ligger inte på kommunen utan på bolaget. Däremot kommer ökade hyreskostnader att uppstå. Personalen flyttar över från det femte boende Solbacken (som sedan står i tur för ombyggnad), men det finns även behov att nyrekrytera. Därför finns redan anslaget en ramhöjning för innevarande år 2016 med 5 miljoner, nu tillkommer en ramökning med ytterligare 5 miljoner från 2017. Ett vilseledande beslut på sätt och vis, inte bara för att Gläntan framöver inte längre komma att heta ”Gläntan” utan får ett annat namn, mest för att ingenting är klart före tidigast september 2017. Därmed behövdes inte det andra, det nya tillskottet som fullmäktige beviljade. När allt rullar 2018 gäller dock att det totala tillskottet med 5+5 miljoner kommer att vara för lite för att täcka löpande kostnader.

Brålandaentreprenaden”: Det var ett tag sedan socialnämnden med knapp majoritet beslutade att inte påbörja en ny upphandling på öppna marknaden för den verksamhet, som först Carema och därefter Vardaga på kommunens uppdrag ansvarade för under en lång tid. Huvuddelen av kostnaden som nu tillkommer lär ligga på personalsidan. Avsikten är att förstärka bemanningen så att den ligger på samma nivå som i liknande verksamhet som bedrivs i kommunal regi. Längre fram kommer vi att få veta om uppskattningen 7 miljoner var korrekt eller inte.

Arbetsmarknadspolitiska insatser för ungdomar”: Här tillkommer inga nya pengar alls. År efter år fanns liknande belopp, varje år fick socialnämnden vända sig till kommunstyrelsen och anhålla om medel för insatser. Nu finns pengarna på socialnämnden och förvaltningen kan i sin planering slippa oroa sig för att beslutet kunde ha blivit ”inte hela beloppet i år”. Läs gärna ett avsnitt ur budgetunderlaget som beskriver socialnämndens arbete på området ”Arbetsmarknadspolitik”.

Ytterligare 37 miljoner i ramhöjning”: Det är denna fjärde punkt som är den verkliga förändringen. Budgetberedningen fick i slutet på februari se presentationen där socialnämndens presidium tydligt presenterade vilka behov och önskemål som fanns. I mars valde kommunledningen under ledning av socialdemokraterna att ignorera socialnämndens vädjan om förståelse, tvärtom uttalades ett sparbeting. I april kom det unika nya budgetbeslutet för 2016 [efter ett domslut som upphävde beslutet från juni 2015 på grund av formella fel]. Nu lade en majoritet till 12 miljoner för 2016, kommunledningen med S, C och MP stod dock fast vid beskedet att inte vilja lägga till. Nu i juni 2016 accepterade kommunledningen beloppet och ville öka socialnämndens ram med dessa 12 miljoner för 2017 och framåt. Men majoriteten röstade för en ramhöjning på 37 miljoner, alltså 25 miljoner mer än kommunledningen. Varför fem partier (M, L, KD, V och VFP) gjorde så är ganska enkelt att förklara. Det fanns en konsekvensbeskrivning i underlaget som talade klarspråk. Beskrivningen var, helt i linje med det som socialnämnden rapporterade i bokslutet för 2015, i princip samma sak som det som presenterades i februari för budgetberedningen. I mars begärde ändå budgetberedningen ett förtydligande, en konsekvensbeskrivning. Och den presenterades. Den accepterades av 23 ledamöter i fullmäktige, den underkändes av 22 ledamöter från S, C och MP.

Nu är beslutet fattat. Socialförvaltningen kan efter sommarpausen komma igång med finplanering av verksamheten 2017. Från Vänsterpartiets sida är förväntningen att förvaltningen fortsätter att planera för verksamhet med god kvalitet. Vi räknar också med att förvaltningen behåller uppsikt över sina kostnader, det vore att göra sig en björntjänst om man avviket från god ekonomisk hushållning och kontroll av kostnadseffektivitet. Det ska vara möjligt, nu när man slipper den eviga oron att inte kunna fullfölja vettiga insatser för att pengarna tar slut på halva vägen.

Det kretsar kring socialnämnden

Alla väntar, några få vet. Budgetberedningen har avslutat sitt arbete, underlaget går till information och förhandling med de fackliga företrädarna. Inför kommunstyrelsen 8 juni blir förslaget publikt, i kommunfullmäktige 22 juni fattas beslutet om Mål- och resursplanen 2017-2019.

I morgon sammanträder socialnämnden – två ärenden riktar fokus på den spännande frågan vilken väg Vänersborg vill gå. Elaka tolkningar talar om vägvaletmellan att slösa och att spara. Mer seriöst är det att tala om vägvalet mellan att hålla inne pengarna för att minska lånebehovet för nödvändiga investeringar elleratt satsa på verksamheter som skriker efter resurser för att kunna leva upp till lagstadgade föreskrifter och invånarnas förväntningar på god kvalitet i socialtjänsten.

Det handlar om delårsrapporten för januari till  april 2016 och om texten i en konsekvensbeskrivning som socialförvaltningen sammanställde på budgetberedningens begäran.

I delårsrapporten återfinns uppgifter från bokslutet 2015, där nämnden redovisade ett underskott på närmare 18 miljoner. Nu har nämnden fått ett nettotillskott på 12 miljoner, varför underskottet ”just nu” stannar vid 5,9 miljoner. I prognosen för hela 2016 syns dock att ingen förändring i utfallet är att räkna med. Förvaltningens sista mening i underlaget lyder: ”Socialnämnden har hittills i år inte givit förvaltningen i uppdrag att anpassa verksamheten för att få budget i balans.”

Klart att somliga vill tolka detta som nämndens olydnad gentemot kommunfullmäktiges regelverk som föreskriver: ”Vid hantering av befarade eller konstaterade budgetavvikelser är facknämnder och enheter skyldiga att vidta de åtgärder som erfordras för att styra verksamheten, så att de ekonomiska ramarna hålls.”

Skynda långsamt, läs först det andra dokumentet ”Konsekvensbeskrivning om socialnämnden inte tillförs 36 Mkr i Mål- och resursplan 2017-2019”. Även här, ord och inga visor, klartext …

Två ståndpunkter står således mot varandra, någon måste ge vika. Traditionellt är det S och V som sätter verksamheten först: Fungerar samhället och välfärden bra , så finns förutsättningar för en god utveckling framöver. Spara för att inte belasta kommande generationer för dagens låt-gå-politik, hålla igen för att stå rustad när sämre tider kommer – det brukar de borgerliga partierna värdesätta högre.

I Vänersborg är det tvärtom. Det visade sig i mars när ramsättningsbeslutet fattades av kommunstyrelsen efter votering med 7:6 – då avgjorde SD genom att säga varken bu eller bä och S vann med beskedet: Förvänta er inga nya resurser. I april förlorade dock S i kommunfullmäktige när det av förvaltningsrätten upphävda budgetbeslutet för 2016 fick tas på nytt. Nu fick socialnämnden på förslag av M, L och KD ett mycket behövligt tillägg för detta år. Nästan i klass med det Vänsterpartiet hade tänkt sig. Och för oss var det inte alls obekvämt att tillstyrka det moderata förslaget.

Rykten säger att S nu kommer med ett förslag som är på samma nivå – som en ramhöjning framöver. Ändras inställningen så välkomnar vi detta. Men än har vi inte sett budgetberedningens förslag.

God ekonomisk hushållning och sunt förnuft

Är det samma sak? Finns det samklang? Eller kan god ekonomisk hushållning stå i motsats till sunt förnuft? Vi letar efter svar på frågorna – och vi vet att vi har sällskap. Vi tänker i första hand på ledningen av socialförvaltningen i Vänersborg, sannolikt är också andra förvaltningar upptagna med att samla kraft för det som väntar.

Kommunstyrelsens femton ledamöter avgjorde i förra veckan med röstsiffrorna sju mot sex hur budgetprocessen skall fortsätta under våren. Två ledamöter från SD valde att inte delta i beslutet, orden ”jag avstår” var Kurt Karlssons och Anders Strands enda bidrag. Därmed vann förslaget som ordföranden i kommunstyrelsen, Marie Dahlin, S, hade lagt fram. Några dagar senare återgav den lokala tidningen TTELA hennes tankar bakom direktiven för det fortsatta arbetet: ”Försiktigt budgetförslag inför nästa år.

Här vill vi hålla oss till vad förslaget betyder för socialnämnden och dess förvaltning. Peter Trollgärde, S, är ordförande i socialnämnden sedan september 2015. Bara en kort tid därefter satte han streck över ett förslag från förvaltningen som hade skissat på en rad drastiska åtgärder för att komma tillrätta med ett stort underskott under 2016. Socialnämndens nettoanslag för 2015 var 822 940 Tkr, nämnden har med cirka 40,6 % den största andelen av kommunens totala omslutning. Underskottet för 2015 stannade slutligen på 17,2 Mkr, det motsvarar 2,1% av de resurser som nämnden förfogar över under ett år.

Det finns en rad dokument där det beskrivs dels övergripande, dels detaljerat orsaken till underskottet och varför det inte kunde förhindras. Det är socialnämndens fem sidor i kommunens bokslut – nämnden godkände underlaget vid sammanträdet 2016-01-21 men bokslutet har inte behandlats än av kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. En månad senare, 2016-02-25, ställde sig nämnden bakom verksamhetsberättelsen som på sina 44 sidor belyser samtliga enheters verksamhet.

Redan 2016-02-09 träffade budgetberedningen under en heldag presidierna i Barn- och utbildningsnämnden, Samhällsbyggnadsnämnden och Socialnämnden. Där redovisade ”socialen” för alla deltagare hur man såg på:

  • Bokslut 2015: verksamhet, resultatavstämning, ekonomi
  • Nuläge 2016: ekonomi, ramanpassning, verksamhet
  • Omvärldsanalys för de fyra avdelningar VoO, IFO, OoF och AMA
  • Utmaningar och behov inför MRP 2017-2019

Sammanfattningsvis: Underskottet på nästan 20 Mkr för 2015 ”skrivs av” vid bokslutet, är alltså inte en skuld som behöver ”betalas”. Men ingenting har efter årsskiftet ”förändrats i sak”, för närvarande ser det alltså inte bättre ut än att socialnämnden 2016 inte kan bedriva samma verksamhet utan att på nytt hamna på ett växande underskott. Och underlaget om framtiden, 2017 och framöver, pekar tvärtom på behov av ökade resurser.

Nu avgjorde kommunstyrelsen 2016-03-02 hur man ska gå vidare. Peter Trollgärde fanns på plats, det var hans första sammanträde med kommunstyrelsen där han nu hade kommit med som ersättare. Han hörde partikamraten Marie Dahlins förslag:

  • Socialnämndens budgetram utökas med sammanlagt 214 Tkr. Äldreboendet Gläntan, som tillfördes 5 000 Tkr i budget 2016 tillförs ytterligare 5 000 Tkr för helårseffekt. Effektiviseringsbetinget minskar ramen med 4 111 Tkr och sänkt personalomkostnadspålägg med 675 Tkr. (Tillskottet till ”Gläntan” är ett missförstånd, pengarna behövs först 2018. Personalomkostnadspålägg är ett nollsummespel, det man får mindre motsvarar att man också har mindre kostnad.)
  • Direktiv: ​Budgetförslag inom ram: Nämnderna ska presentera sina budgetförslag inom ram med beskrivning om åtgärder och konsekvenser för att nå dessa. Kommunstyrelsens arbetsutskott kommer att följa upp nämndernas ramanpassningsarbete i tät dialog med nämndernas presidier.
  • ​Verksamhetsförändringar/ramanpassning: Eventuella verksamhetsförändringar samt konsekvenser anges här. Nämnderna ska utförligt beskriva åtgärder till ramanpassning. Under denna rubrik beskrivs även övriga förändringar i verksamhetens omfattning och inriktning som bedöms vara av betydelse.

Socialförvaltningen säger i sina handlingar som nämnden har ställt sig enhälligt bakom:

  • God ekonomisk hushållning: Uppnåddes under året. Bedömningen görs att förvaltningen har en måluppfyllelse gällande god ekonomisk hushållning. Dock har förvaltningen inte en budget i balans beroende på ökade volymer och avsaknad av lösningar på hemmaplan. Restriktioner beslutade av socialnämnden råder. Huvuddelen av underskottet är svår att påverka och för att nå full budgetbalans krävs beslut om kraftfulla åtgärder.

En polemisk fråga måste ställas: Är det ”God ekonomisk hushållning” att tvinga sex, sju högsta chefer på socialförvaltningen att under några hektiska veckor (fram till 21 april som är deadline för nämnderna) producera en handfull besparingsförslag motsvarande cirka 20 Mkr? Förslag som det inte kommer att finnas majoritet för, inte i nämnden, inte i kommunstyrelsen, inte i kommunfullmäktige? Sådana förslag måste underkastas förhandlingar med de fackliga organisationerna, formuleringar i förslagen måste vara tydliga och ”korrekta”. Vilka signaler sänder man till personalen? Till människor som förlitar sig på socialtjänstens skyddsnät? Är det möjligen så att Marie Dahlin förväntar sig trollkonster av våra förvaltningschefer: Kom med rejäla förslag men oroa ingen, ni vet ju redan att vi aldrig låter det värsta ske på riktigt.

Och så den avslutande glidningen: Tänk om Sverigedemokraterna hade förstått att deras närvaro på den politiska scenen kräver mer än att luta sig tillbaka och låta andra avgöra komplicerade ärenden. T ex att kasta en blick på sina vallöften från 2014, där det på pappret ges en hel del utfästelser till väljarna. Socialdemokraterna i Vänersborg har nu i praktiken för andra gången fått genom sin vilja i budgetfrågor, först i kommunfullmäktige i juni 2015 och nu i kommunstyrelsen. Med Sverigedemokraternas hjälp.

En intensiv vecka väntar

Januari brukar vara en relativ lugn månad på den kommunala scenen, men därefter sätter det fart. Budgetberedningen har suttit i en mängd möten. Inget har blivit känt utåt, beredningens politiker och presidierna i de stora nämnderna har varit tystlåtna. Den 2 mars skall dock kommunstyrelsen bestämma hur ramsättningen inför den fortsatta manglingen skall formuleras. I april svarar sedan nämnderna med konsekvensbeskrivningar och eventuellt med förnyade önskemål om resursförstärkning. I juni kulminerar allt i fullmäktiges beslut om Mål- och resursplanen för 2017. Vänsterpartiet inväntar nu utskicket av budgetberedningens underlag, därefter kallas partiets förtroendevalda till ett extra gruppmöte.

På måndag har Barn- och utbildningsnämnden en proppfull ärendelista. Viktigaste punkten kan sägas vara diskussionen kring ”skolutredningen”. I korthet: Vänersborgs skolor är överfyllda, nya skolbyggnader skulle behövas i morgon. Alla har vetat om det och nu finns ett underlag för ett beslut. Men även om det är bråttom, behövs det tid för att genomföra en bra dialog och söka en bred förankring. Nämnden borde besinna sig och inte pressa fram ett beslut. Vår ledamot i nämnden beskriver situationen på sin egen blogg.

På tisdag träffas ledamöterna i direktionen för Kunskapsförbundet Väst i Trollhättan. Vi har ju överlämnat den gymnasiala utbildningen och vuxenutbildningen till ett kommunalförbund, där Trollhättan och Vänersborg försöker hantera utmaningarna gemensamt. Det gnisslar fortfarande i förbundet, eftersom ”ägarna”, de två kommunerna, eller rättare sagt, de två kommunalråden tillika ordföranden i kommunstyrelsen, titt som tätt ingriper och fattar egna beslut som egentligen borde ligga hos direktionen. 14 mars blir revisorernas rapport offentlig: Äntligen skall det komma en bättre handledning hur föreskrifterna i ”förbundsordningen” skall tolkas, kanske blir det sedan äntligen arbetsro för förbundet. Under tiden brottas skolorna och vuxenutbildningen med ett tungt arbete kring kvalitetsförbättringar. Den som vill informera sig om förbundets verksamhet hittar mycket på förbundets hemsida.

På onsdag sammanträder kommunfullmäktige. Ledamöterna skall få en introduktion till den nya tekniska utrustningen i kommunhusets sessionssal. Om man kunde önska sig något, så vore det att fullmäktiges ordförande anpassar sig något och inser att också ledningsstilen borde förnyas. Tittar man sig omkring i andra kommuner så hittar man många idéer till möjliga förbättringar. Det andra önskemålet är att fler ledamöter kommer upp till talarstolen och deltar i debatten om sakfrågor. Det är pinsamt att observera hur mycket som är avgjort i förväg. Det är ju inte givande att så många gånger höra samma sak på en kväll: ”Mycket har sagts, jag vill inte förlänga debatten utan bara säga att jag tillstyrker kommunstyrelsens förslag.” Vänsterpartiet är nyfiket på vilket öde som väntar partiets två motioner, om ”avgiftsfri kollektivtrafik för 65+” och om önskemålet att få kommunens fortsatta insatser för den lilla lokala badplatsen i Väne-Ryr. I kommunstyrelsen var det nästan ingen diskussion i sak men klara voteringsresultat – för avslag, först 11:4 och sedan 13:2.

På torsdag är det socialnämndens tur. Det bör råda stor enighet i alla beslutsärenden på detta sammanträde. Det är först i april som nämndens ledamöter behöver bekänna färg. Den 21 april avgörs hur socialnämnden skall förhålla sig till kommunstyrelsens förslag om ramsättningen för MRP 2017. Det finns ett bra underlag för den som vill veta mer om socialnämndens situation idag och framöver – ta en titt på verksamhetsberättelsen för 2015 (handlingen är uppe för godkännande nu i veckan), där beskrivs utförligt varför det blev ett underskott på 17,2 Mkr.

Veckan avslutas sedan på lördag med ÅRSMÖTET, 27 februari, 10:30, IOGT-NTO på Vallgatan.

Lite blandat

Almanackan för 2016 håller på att fyllas, första halvåret redovisar vi på vår alltid aktuella sida ”På gång”.  Där finns information om kommande medlemsmöten, gruppmöten och Röda Lördagar. Länkar till nämnder, styrelser och fullmäktige leder även till ”läs mera”-sidorna, där det går att klicka fram ärendelistor, handlingar och beslutsförslag. Här finns också kontaktinformation till Vänsterpartiets representanter i enskilda nämnder.

Det senaste fullmäktige blev en demonstration av hur det fungerar med Vänersborgs styrande partier. Finns det känsliga frågor så söker sig Socialdemokraterna och Moderaterna alltid så nära varandra som möjligt. Miljöpartiet, Centern, Kristdemokrater och Liberalerna söker också skydd under majoritetsparaplyet. Känsliga frågor – tja, lösningen är enkel: Svara inte på frågor, lämna inga förklaringar, lita på att utfallet av eventuella voteringar ger klara besked. Se, vilka majoriteter, så många som röstar för samma förslag, så många kan inte ha fel, eller hur?

Lite längre ner på ärendelistan finns alltid någon liten fråga där man tar fram någon liten aspekt där man skiljer sig åt, då kan man ta en längre och livlig debatt om påvens skägg – och vips, bilden av en fungerande demokrati med majoritet och opposition synliggörs.

Nu är det inte bara fullmäktige, det börjar också prägla nämndernas arbete. Barn- och utbildningsnämnden utvecklar tekniken innevarande mandatperiod till nya höjder, vår partirepresentant Stefan Kärvling vittnar om detta på sin egen alltid aktuella blogg.

Socialnämndens ledamöter brukar kallas för ”socialnämndsparti”, enigheten bland alla partier i den nämnden är uppseendeväckande. Nu sprack det för några månader sedan, när Socialdemokraterna överraskande anslöt sig till Vänsterpartiets yrkande att föra en större enhet i äldreomsorgen från Vardaga tillbaka till verksamhet i kommunal regi.

Men fullmäktiges skådespel i mitten av november följdes av en repris i slutet på månaden i socialnämnden. Inte svara på frågor, inte debattera, inte framföra egna synpunkter – bara rösta, det finns ju två förslag, och ett voteringsresultat med 11 mot 2 säger väl allt. Så många kan bara inte ha fel, eller hur?

Nu återstår december månad, några korta veckor med viktiga beslut. Bland annat skall alla nämnder yttra sig om sina egna förslag till detaljbudget för 2016. Här gäller det att vara uppmärksam.

Och det är också inför kommunfullmäktige om en vecka som Vänsterpartiet är uppmärksamt. Om riksdagens finansutskott och riksdagens kammare beslutar i enlighet med regeringens proposition om ”Extra ändringsbudget” så tillfaller 73,8 miljoner Vänersborgs kommun. Låter stort, men de extra utgifterna för 2015 och 2016 är säkerligen inte mindre. Allt går så snabbt att fullmäktige denna gång inte kan stödja sig på ett förslag från kommunstyrelsen. Förslaget kommer som ett delegationsbeslut från kommunstyrelsens ordförande, Marie Dahlin, S. Inte minst några av hennes spontana brev till företagarna, till de ideella föreningar och även socialdemokraternas hemsida gjorde att vi ville förebygga och vi vände oss därför till kommunfullmäktiges presidium. Får se, om det ger något resultat. Ordföranden är på utlandssemester och hinner precis tillbaka dagarna innan fullmäktiges julbord.

Motgångar på löpande band – gör vi något fel?

Förra veckan var det fråga om den lilla skogen på Blåsut – enligt gällande detaljplan från 1933 var en tredjedel av ytan ”kvartersmark”. Hela den lilla skogen är mindre än ytan av vår riksbekanta bandyhall Arena Vänersborg. Kvartersmarken, obebyggd under alla sina mer än 80 år, var skog och skulle så förbli, tyckte vi, och sådär fyrtio, femtio familjer som bor runtomkring.

Vi röstades ner, 36 ledamöter av fullmäktiges 51, röstade för exploatering. Endast två var i talarstolen. Det ska byggas, var deras budskap! Punkt slut! Ingen som ville svara på frågor, ingen som ville bemöta synpunkter och invändningar. Varför? Det räcker väl att veta att det finns en majoritet – S, C, M, FP, KD och så ett stillatigande miljöparti med budskapet ”Vi deltar inte i ärendet.” Varför anstränga sig, vi håller ihop, eller hur? Majoriteten vinner, så är reglerna.

Det fortsatte i tisdags. I Kunskapsförbundet Väst (Trollhättans och Vänersborgs gymnasieskolor och vuxenutbildning) lyckades Vänsterpartiet i oktober att övertyga direktionens ledamöter att fatta mod och tala klarspråk med kommunalråden i våra ägarkommuner (jämför med den röda rutan i bifogade dokument). Utskicket till novembersammanträdet innehöll samma förslag fast med annan formulering (jämför med den blåa rutan). Den socialdemokratiska majoriteten använda en lång ajourneringspaus för att komma med nya formuleringar, för att klargöra frågan och förhindra eventuella feltolkningar. Beslutsförslaget lästes upp men fanns aldrig i utskriven form eller på ledamöternas surfplattor. Och då blev det ett ja till det tredje förslaget – som inte alls säger samma sak (jämför med texten i slutet på dokumentet). Nu finns inte längre någon begäran om en permanent ramhöjning, nu talas endast om 2016. Sensmoral: Gör aldrig avkall på kravet att nya beslutsförslag i komplexa ärenden skall föreligga skriftligt hos alla ledamöter innan omröstningen sker. Känns snopet hur det blev! Känns också olustigt att inte veta om majoriteten ville luras eller om det bara blev så galet utan att man egentligen hade onda avsikter.

Misstag kan vara bra, om man lär sig av dem.

Därför lade Vänsterpartiet vid dagens socialnämndsmöte fram ett eget förslag om hur ett yttrande till en motion kunde hanteras på ett bättre sätt än det som framgick av förvaltningens yttrande. Saken gällde en begäran att Vänersborg 2015 bestämmer sig för att tillsätta en asylsamordnare, en sådan hade funnits när Migrationsverket tecknade avtal med Restad Gård 2013 och Vänersborgs kommun ville göra en egen insats för att mottagningen skulle fungera på bästa sätt. Här behöver vi inte referera alla detaljer – ingen kan ha missat att läget 2015 är något mer ansträngt än det var 2013. Ta en titt på ärendet såsom det beskrivs i nämndens underlag – här föreslås avslag. Jämför med Vänsterpartiets papper, som mest är ett försök att förhindra ett beslut ”mot bättre vetande”. Ledamöterna fick också se en sammanställning på fem sidor över alla insatser som våra ideella organisationer gör, det är ju dessa grupper som Vänsterpartiet tänkte på när vi lämnade ett eget förslag. Båda ledamöterna för Vänsterpartiet argumenterade, belyste, betonade – och vädjade att få frågor av någon som eventuellt inte ville biträda vårt förslag. Det kom ingen fråga, det kom inga synpunkter, varken på det liggande förslaget eller på vår framställning. Ingenting. Sedan blev det ajournering för gruppvisa överläggningar, dessa drog ut långt över tiden. Nämnden återsamlades, det befanns föreligga två förslag varav förvaltningens utskickade beslutsförlag ansågs ha vunnit. Det kunde också bekräftas i den begärda voteringen. V-förslaget fick två V-röster, förvaltningens avslag samlade elva ledamöter från S, C, MP, M, KD, L och SD.

Tänk att vi inte låter oss tystas. Motionen kommer i januari till kommunstyrelsen och i februari till kommunfullmäktige. Men redan 9 december skall Vänersborg genom ett fullmäktigebeslut preliminärt ta ställning till hur vi tänker använda 73,8 miljoner som kommer till vår kommun genom den ”extra ändringsbudgeten” som snart klubbas av riksdagen. De ideella organisationerna (Röda Kors, Rädda barnen, m fl) får 105 miljoner för sitt arbete I HELA SVERIGE.

När det händer …

Vänersborg är inte Trollhättan, men vi samarbetar. Inte på sådant intimt sätt att vi här i Vänersborg och de där i Trollhättan pratar om ”vi” är eller ”vi” gör. Men så händer det i Trollhättan det som kunde ha hänt här, som kunde ha hänt var som helst i Sverige. Det hände i Trollhättan och på ett slag kändes det som det har hänt ”oss”. Vi delar sorgen – och vi har samma beslutsamhet att visa vägen framåt. Omtanke om varandra, hänsyn till varandra, respekt för varandra – tillsammans ska vi uppmärksamma det som bör göras för att motverka hat och ondska i vårt samhälle.

Att lyssna på varandra, att låta de bästa idéerna komma fram och rösta för de bästa förslagen som finns i våra ärenden är också något som borde stå högst på listan för kommunens förtroendevalda politiker. Vi är inte där än, men visst känns det som att det ibland lönar sig att aldrig ge upp, att ha kvar hoppet. Prestige borde kunna underordnas när bättre förslag läggs fram, oberoende av vem som presenterar nya tankar först. Visst kan man kompromissa när andra har bättre lösningar. Men visst är det också en sporre att vi som parti för våra samtal och vår dialog så att det är vi som kommer med de bästa lösningarna. Som övertygar andra.

Även om det var tuffa dagar efter illdådet på Kronan i Trollhättan, så ställdes inte våra sammanträden in. På Kunskapsförbundets möte handlade diskussionen på nästan samtliga punkter om hur vi ska agera vid nästa sammanträde i november – ska vi trotsa skollagen och rösta för en budget 2016 som tvingar oss att bedriva undervisningen på en nivå som ligger under gränsen för en godtagbar verksamhet? Eller ska vi trotsa våra medlemskommuner Trollhättan och Vänersborg och bestämma oss för en underfinansierad budget som inom ett år leder fram till att samtliga ledamöter vägras ansvarfrihet? Vänsterpartiets ledamot fick med en anteckning till protokollet som ingen annan invände mot: ”Direktionen ställer sig enigt bakom presidiets förslag att informera ägarsamrådet om att ett kommande MRP- och budgetbeslut innefattar att våra ägarkommuner höjer ramen med 11,2 Mkr och beviljar en tillfällig höjning med 5 Mkr för 2016.”

I rena farten lyckades Vänsterpartiet också att få gehör för ett ändringsförslag i det planerade programutbudet för nästa läsår. Även 2016 ska eleverna kunna söka det Humanistiska programmet, ett alternativ som försvinner från många gymnasieskolor men som fortfarande känns rätt för ett litet antal av våra ungdomar i årskurs 9.

På kommunstyrelsens möte dagen efter lyckades Vänsterpartiets Marianne Ramm att välta omkull ett vansinnigt beslut från arbetsutskottet. Projektet ”Cityvärdar” avslutas, punkt. Hela ärendebeskrivningen i övrigt talade endast om en sak – alla, verkligen alla, intygade att det var ett projekt som var mycket lyckat, som hade lyckats över förväntan. Men beslutsförslaget var – ingen fortsättning, inga pengar finns. Marianne pläderade i sådär tio minuter. Det gav resultat, även om det i slutändan behövdes en reservation. Ledamöter från S, från M, från MP och från KD erkände en och en att bifall till förslaget att avsluta ett vinnande koncept kändes för tufft. Det trollades fram en kompromiss – förvaltningen skall till december ta fram ett förslag hur en ”omstart” för det avslutade projekt kan ske. Prestige stavades för ett litet ögonblick med litet ”p”.

Men PRESTIGE samlade sex (fem?) av nio partier i ett annat ärende. Vänersborg har i likhet med många andra kommuner ett skriande behov av bostäder. Här gällde det fyra parhus i en skogsdunge på bakgården av ett tjugofemtal villor byggda på 30-talet under förra seklet. Frågan har varit aktuell sedan 2008 och Vänsterpartiet har varit och är mycket engagerat i ärendet. Vi har ägnat ett flertal inlägg på vår hemsida åt frågan om Kindblomsvägen, flera partiaktiva har också bloggat. Centerpartiet har nu ändrat sig helt, MP kraftsamlade till anteckningen i protokollet ”deltar ej”. Nu har Vänsterpartiet endast sällskap av SD:s ledamöter. Det förvånar inte ett dugg, varje gång det finns en möjlighet att markera mot betongpartierna i kommunen så kommer man att passa på. Fortsättningen följer ….

Från dagens sammanträde i socialnämnden kan rapporteras att samtliga ledamöter tycks tillhöra ”socialnämndspartiet”. Så är ofta fallet. Man behöver inte blir oense om man i grunden har samma uppfattning. Inte ens ledamöter från SD stör – när alla deras frågor besvaras kommer SD i regel av sig. Vi andra lyssnar, vi svarar – och sedan kommer inget mer.

Men under sammanträdet rapporterades också från det arbete som sker i samband med återtagandet av en verksamhet från Vardaga som från och med 2017 skall tillhöra den kommunala äldreomsorgen.  Omröstningen för något halvår sedan var en seger för Vänsterpartiet, det blev en 7:6 votering till fördel för det bästa förslaget (tycker vi). I övrigt samtalade socialnämnden mycket om det som just nu överskuggar allt annat. Vänersborg har skaffat sig ett gott rykte i arbetet med att skapa ett föredömligt mottagande. Migrationsverket är inte sent att tacka för det. Låt oss hoppas att det inte brister, så många som vill så mycket, nämnden fick en tydlig beskrivning.

Kunskapsförbundet och socialnämnden – lika och olika

Kunskapsförbundet hade ett extrainsatt direktionsmöte i fredags, socialnämnden har sammanträde helt enligt plan i veckan. Direktionens ledamöter och nämndens ledamöter brottas just nu med samma stora problem – 2015 slutar med ett stort underskott.

I övrigt är det fler olikheter än likheter: Direktionens ledamöter kommer till hälften från Trollhättan och underskottet berör såväl Trollhättan som Vänersborg. Socialnämnden ansvarar i huvudsak endast för frågor som berör Vänersborg, samtliga politiker är från den egna kommunen. Kunskapsförbundet befinner sig för närvarande ”vid sidan om” den egentliga beslutsprocessen, socialnämnden har full koll över sina frågor. Medan socialnämndens ledamöter drunknar i diverse underlag inför varje sammanträde, har direktionens politiker det enklare. Till extrasammanträdet meddelas inte mycket mer än dag, tid och plats för träffen.

Vad händer i Kunskapsförbundet egentligen? Tre punkter belyser vad som sker och kommer att ske, på den öppna scenen och bakom kulisserna.

Revisorerna är på gång – såväl förbundets egna förtroendevalda revisorer samt den anlitade revisionsbyrån Pricewaterhouse Cooper, Vänersborgs förtroendevalda revisorer och sannolikt även revisorerna från grannkommunen har insett att det måste bli ordning på torpet. Idag ”bestämmer” och ”beslutar” två kommunalråd över huvudet på direktionen. Det sker i strid med gällande reglementet. Två alternativa lösningar erbjuder sig: antingen anpassas regelverket till det verkliga skeendet eller så måste även våra ledande politiker inse att paragraferna gäller alla.

Det andra är att det fanns en klar medvetenhet hos direktionen att 2015 och 2016 skulle tuffa beslut behövas för att komma fram till balans i ekonomin. Det fanns en antydan om att dessa tuffa beslut skulle fattas rakt över eftersom ljuset nu började synas i slutet på tunneln. Kommunalråden i ägarsamrådet satte dock stopp, nu ser det så ut att besluten skulle ha långtidsverkan utan hopp om förbättring ”inom kort”.

Det tredje är att direktionens presidium och kommunalråden fortsätter att träffas ”ofta”, så även igår, på en söndag (!!). Från dessa ägar”samråd” förmedlas sedan till alla andra diverse beslut genom kortfattade protokoll. Själva direktionen kommer att träffas 6 och 27 oktober. Vid första mötet lär det komma en bunt handlingar med alternativa beslutsförslag och i slutet på oktober blir det omröstning. Sista ordet är inte sagt men situationen kan bäst beskrivas så här: Ett ja till ytterligare besparingar kan mycket väl betyda att man väljer att ignorera gällande lagstiftning (skollagens bindande föreskrifter), ett nej att gå med på besparingsförslaget kan däremot leda till vägrad ansvarsfrihet i slutet på budgetåret.

Socialnämnden då? Nämnden får en ny ordförande som i alla fall i lokalpolitiska sammanhang måste betecknas som ett oprövat kort. Av presentationen i lokaltidningen TTELA framgår att Peter Trollgärde ser som den största utmaningen ”att få ordning på ekonomin”. Vid det här laget har han säkert upptäckt att det inte på något sätt är svårt att läsa sig fram till varför socialnämnden förväntas hamna på ett underskott i slutet på året. Prognos på minus 21,1 Mkr motsvarar cirka 2,6 % av nämndens nettobudget. Jakten kan börja! Gäller det att få in fler intäkter, genom taxor och avgifter, eller nya tillskott från kommunen centralt? Gäller det att begränsa kostnader, genom nedskärningar i personalstyrkan, kvalitetsförsämringar, eller genom att ta bort någon verksamhet helt? Eller är det effektiviseringar? Det kan ju inte vara lätt för en ny ordförande som kommer till sitt första sammanträde som ny ledamot mitt under en mandatperiod att hitta rätt. Från Vänsterpartiets sida vill vi hälsa honom välkommen och önska allt väl, nämnden och hela socialförvaltningen är värda att tillsättningen blir lyckad.

Hur som helst – redan vid detta sammanträde kommer nämnden att begära ett tilläggsanslag för det löpande året. Längre fram under hösten får socialnämnden ta sig an uppgiften att hantera 2016, det finns ingenting som antyder att det blir bättre i sin helhet, även om vissa verksamheter nästa år kan andas lite friare.

Kommunen återtar verksamheten

På måndag väntar en föredragningslista med 37 ärenden på kommunstyrelsens ledamöter. Handlingarna kom igår torsdag och omfattar 1051 sidor. Faktiskt ett större antal riktigt viktiga ärenden som kommer att avgöras med omröstningar:

Mål- och resursplan 2016

Barn- och utbildningsnämndens ansökan om ramökning

Kultur- och fritidsnämndens ansökan om ramökning

Mål och riktlinjer för sådana kommunala angelägenheter som utförs av privata utförare

Fiberstrategi Vänersborgs kommun 2015-2022

Inflytande för barn och ungdomar i Vänersborgs kommun

Lokaltidningen TTELA hann idag med att berätta om kommunledningens förslag till Mål- och resursplanen 2016. En annan artikel berättar att: ”Oppositionspartierna M, FP och KD har lagt ett budgetförslag som ger nämnderna drygt sex miljoner kronor mer att röra sig med.” Budgeten omfattar två miljarder, skillnaden mellan dessa två förslag är hårfin.

TTELA konstaterar också att kommunledningen S, C och MP samlar 22 mandat och har ett övertag över M, FP och KD som endast förfogar över 15 mandat. Oftast brukar SD och Välfärdspartiet med 6 resp 2 mandat rösta med M, då blir det 22:23 vid en omröstning den 17 juni i kommunfullmäktige. Vänsterpartiet med 6 mandat lägger på måndag ett eget förslag i kommunstyrelsen.

En nyhet som TTELA dock missade idag var beslutet som socialnämnden fattade igår efter en omröstning som slutade 7:6. Frågan gällde entreprenaden i Brålanda, där Carema och nu Vardaga har hanterat äldreomsorgen m.m. från 2006 och fram till sista januari 2017. På bordet fanns följande förslag:

  1. Driften för verksamhet enligt socialtjänstlagen (SoL), hälso- och sjukvårdslagen (HSL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) i Brålanda från och med 2017-02-01, ska upphandlas enligt lagen om offentlig upphandling (LOU).
  2. I förfrågningsunderlaget ska beaktas kvalitet, personaltäthet, redovisning och uppföljning särskilt, i syfte att säkerställa att offentliga medel används till den verksamhet de är avsedda för, och på ett sådant sätt att de kommer brukarna till godo och därmed även begränsa oskälig vinstutdelning till bolags aktieägare.

Först anmälde socialnämndens ordförande, C, att sista delen på andra punkten skulle strykas ”… och därmed även begränsa oskälig vinstutdelning till bolags aktieägare.” Därefter begärde Vänsterpartiets två ledamöter avslag på förslaget. En bit in på eftermiddagen och efter en ajournering som drog ut över tiden fattades beslutet. Det blev avslag, verksamheten kommer åter att bedrivas i kommunal regi från 1 februari 2017. För avslag röstade V 2, S 4 och MP 1, för det ändrade förslaget som ville se en ny upphandling röstade M 2, C 1, FP 1, KD 1 och SD 1.

Kategorier
Arkiv