Kunskapsförbundet

Kort från kommunstyrelsen

Visserligen kommer från och med dagens sammanträde, det första i den nya mandatperioden, en officiell rapport att finnas på kommunens hemsida, men det ska inte hindra oss från att fortsätta med en kort sammanfattning av hur vi uppfattade mötet och hur vi ser på beslut som fattades.

Vänsterpartiet har två ledamöter och en ersättare i kommunstyrelsen. Samtliga med erfarenhet från tidigare mandatperioder. Det kan inte sägas om alla som samlades rund bordet vilket framkom tydligt vid presentationen. Tänka sig, samtliga femton ledamöter och samtliga femton ersättare fanns på plats. Även båda ledamöter från SD och deras ersättare, men utöver några ord vid presentationen anförde SD inget mer under hela sammanträdet, inte på någon punkt. Det fanns ju inte heller något som gick direkt att koppla till partiets stora fråga. Vi får väl avvakta och se om SD lyckas bättre nästa gång.

Det blev några föredragningar som inger förväntningar. Den första gällde ärendet ”Antagning av Policy för Socialt företagande”. I slutet på februari blir det kommunfullmäktige som fattar beslutet, men visst känns det som ytterligare ett steg helt i rätt riktning, att klarlägga vilka möjligheter som öppnar sig att med rätt samarbete stödja tillkomsten av sociala företag. Näringslivschefen Christel Thuresson, som tyvärr om någon vecka lämnar uppdraget för att arbeta med ett eget företag, har med detta policydokument ytterligare en gång visat sin skicklighet.

Elisabeth Carlstein är handläggare på ekonomistaben. Hon föredrog i fyra ärenden som alla handlade om den ”interna kontrollen”. Vilka resultat som framkom från kontrollen 2014 och vilka frågor som skall bevakas ”extra” 2015. Därutöver också ett dokument som ger förtydligande anvisningar kring kommunens reglemente för den interna kontrollen. Det blev en del diskussion och förhoppningsvis har alla i kommunstyrelsen uppfattat hur mycket arbete den enskilde ledamoten får lov att bidra med, att ”bara” lita på att förvaltningen gör rätt är att undandra sig ansvaret.

Mycket diskussion blev det i ett ”icke-ärende”. Kommunstyrelsen skulle bara notera att rapporten kring arbetet med framtagning av en Fiber- och bredbandsstrategi var försenat och skulle läggas fram i april. Det var många frågor och funderingar och till slut blev klarlagt att kommundirektören och IT-chefen skall informera kommunstyrelsen redan 4 mars så att beslut kan fattas 1 april.

I övrigt var det val, en helt odramatisk punkt på dagordningen. Det blev som vi hade skrivit om i förhand – den nu styrande minoriteten S+C+MP och den tidigare styrande borgerliga minoriteten M+FP+KD tilldelade sig samtliga uppdrag, i stort som förut 2010-2014 fast nu tvärtom. Således fick t ex Lennart Niklasson, S, ytterligare sju uppdrag, det ska förhoppningsvis inte hindra honom från att ägna sig åt att leda socialnämnden. Miljöpartiet fick väl inte fullt ut den förväntade tilldelningen av uppdrag. Vi kommer framförallt att vilja veta vad som blir kvar av Miljöpartiets valmanifest, när nu Marika Isetorp ställs inför den bistra verkligheten att sitta med fyra representanter från Vänersborgs betongpartier i kommunstyrelsens arbetsutskott.

I övrigt och utanför kommunstyrelsen kom en annan mycket negativ överraskning. Kunskapsförbundet Väst (kommunalförbundet Trollhättan-Vänersborg) gick miste om en utbildning som fanns med som ansökan hos Myndigheten för Yrkeshögskolan: ”Integrationspedagog”. Den utbildningen skulle ha gett oss kompetent personal i några av socialförvaltningens avdelningar, i utbildningsväsendet, på arbetsförmedlingarna, på migrationsverket, försäkringskassan, länsstyrelsen, sjukvårdens enheter, även polisen. Det gäller kompetens i frågor som rör asylsökande, nyanlända med uppehållstillstånd, ensamkommande barn och ungdomar, validering av utländsk utbildning. Den kompetensen behövs i vår och även i många andra kommuner i Västra Götaland. Det gäller olika befattningar från olika myndigheter som arbetar med i grunden samma målsättning. Men nej, det blev ett nej idag.

Och vilken roll får Vänsterpartiet?

Kommunfullmäktiges nya mandatperiod börjar (som en följd av fjolårets riksdagsbeslut om ändringar i kommunallagen) den 15 oktober istället för som tidigare 1 november. Motivet till att lägga starten tidigare var att valresultatet skulle ge snabbare avtryck i bildandet av eventuellt nya majoriteter för kommunledningen.

Här i Vänersborg förlorade M tre av sina tretton mandat och S vann två utöver tidigare tolv mandat. Här en gång till tabellen:

C FP M KD S V MP FV VFP SD Antal Ledning
1973  13 8 6  1  19  2  49  C FP M KD
1976 13 7 6 1 20 2 49  C FP M KD
1979 12 7 8 21 3 51  C FP M
1982 11 4 10 23 3 51 S V
1985 9 10 10 18 4 51 C FP M
1988 8 7 8 1 19 4  4 51 S V MP
1991 7 5 9 4 15 3 2 6 51 C FP M KD FV
1994 4 3 7 2 21 3 2 9 51 S V MP
1998 4 2 6 4 16 5 2 12 51 C FP M KD FV
2002 4 5 6 4 20 5 2 5 51 S C V
2006 5 4 9 4 21 4 2 2 51 S C
2010 3 5  13 2 12 8 4 2  2 51 FP M KD
 2014  4  3  10  2  14  6  4  2  6 51

Moderaterna har därmed fortfarande med tio ledamöter ”lika med högsta genom åren” om man bortser från 2010. Socialdemokraterna har fortfarande lägst ”genom tiderna” om man bortser från 2010.

S har förklarat sig som ”vinnare” och talade direkt efter valdagen om att föra samtal med alla partier. Som oftast i Vänersborg är S framme med snabba uttalanden som senare inte betyder något. När kommunfullmäktige sammanträder i morgon har det gått exakt en månad sedan valdagen. Åtminstone Vänsterpartiet har inte hört ett ljud från S.

Däremot har det kommit fram tillräckligt många pusselbitar för att vi ska våga dra en slutsats: När M+FP+KD med sina 20 av 51 mandat 2010 antog utmaningen att överleva fyra år som minoritetsregering, så gjorde man det i tillförsikt att S+C med sina 15 mandat skulle hålla sig till en ”tyst överenskommelse”: Om vi är överens om att vi inte är överens på ett fåtal punkter, så kan vi väl tillsammans klara av allt annat. Vi tål er, ni tål oss! Och så säger vi att vi är i opposition med varandra.

Nu ser det ut som att det blir ”business as usual” à la Vänersborg. Fast nu är det bara 18 mandat (S 14 och C 4) för en ”minoritetsregering”, det mesta tyder på att det känns alldeles för klent. Så man lägger till Miljöpartiets fyra mandat (till vilket pris återstår att se så småningom). S+C+MP med 22 öppnar för ”business as usual” fast tvärtom, M+FP+KD med sina 15 mandat denna mandatperiod är med på noterna, ”same procedure” fast med ombytta roller.

För att säga det rakt ut: Det är våra slutsatser, inget annat, vi vet inte vem som har fört vilka samtal med vem. Kanske blir det klart redan en vecka senare när nya kommunfullmäktige samlas till ett späckat första sammanträde den 22 oktober. Som förresten inleds av en ledamot från Vänsterpartiet, som sedan 1982 och genom åren har klättrat fram till positionen ”ålderspresident”.

20 + 15 av 51 under 2010-2014, 22 + 15 av 51 (med omvänd ordning) från 2014 och fyra år framåt. Är det då konstigt att Vänsterpartiet är Vänersborgs oppositionsparti ”nummer ett”? För visst kan vi vara helt säkra på en sak: Såsom socialdemokraterna röstade 2010 med de borgerliga partierna genomgående för att hålla Vänsterpartiet borta från alla poster i nämndernas presidier, så kommer de borgerliga partierna rösta med socialdemokraterna i Vänersborg för att åter hålla presidierna rena från Vänsterpartiets ledamöter. Allt är väl förberett för att ännu en gång stämpla oppositionen som ”Nej-sägare”, för så blir det ju när ordföranden lägger fram två yrkanden: majoritetens förslag som ska besvaras med ”Ja” och oppositionens yrkande där bifall uttrycks med att ropa ”Nej” vid omröstningar.

Vänsterpartiet, detta ”Nej-sägar-parti” dristar sig dock att vid ”gamla” fullmäktiges sista sammanträde lämna in två motioner som vill något. Av den gångna mandatperiodens lite mer än trettio V-motioner blev det ju  också bifall till mer än två-tredje delar. Och så fortsätter Vänsterpartiet med motioner som det inte blir lätt att yrka avslag på. Vilken röra! I Vänersborg!

Här våra motioner:

Preliminär utvärdering ”Två år med Kunskapsförbundet Väst”

Bostadsförsörjningsplan och Översiktsplan – inte samma sak och båda behövs

Gör slag i saken! Översätt vallöften till handling och beslut!

Sist undrade vi varför ett kommunalråd med åtta års erfarenhet väljer att skylta med sin okunskap. Kunskapsförbundets sammanträde igår gav tillfälle att efterlysa om Gunnar Lidell, M, möjligen kan ha gått miste om korrekt information.

Nu vet vi – inte en chans. Samtliga tillfrågade bekräftade att kommunledningarna i Trollhättan och Vänersborg informerades i april om oron inför hösten 2014 och om hotet för en mängd inställda kurser på vuxenutbildningen våren 2015. Även Henrik Josten, M, vice ordförande i förbundet, begärde ordet och förklarade uttryckligen att han hade informerat partikollegan och kommunalrådet i hemstaden Vänersborg.

I vilket läge har vuxenutbildningen i Trollhättan och Vänersborg nu hamnat? Verksamhetschefen Lennart Hanssons presentation av utvecklingen inleddes på följande sätt: ”Enligt de båda diagrammen nedan ser man tydligt att reduceringen av kurser är omfattande och att sannolikt kommer man inför våren 2015 endast kunna erbjuda en fjärdedel så många kurser som man gjort under höstterminen 2013.” Powerpoint-bilderna var skrämmande.

Hur kunde det gå så illa? Det finns inte en enskild förklaring utan åtminstone tre.

1) Från valrörelsen minns alla fortfarande debatten om ”satsning på” eller ”nedskärning av” vuxenutbildning och yrkesvux. För Kunskapsförbundets del är nedskärningen ett faktum, satsningen efter SAAB-konkursen klingade ut och det statliga extra-tillskottet finns inte längre. Utbildningsledningen konstaterar att efterfrågan av utbildning och behov av kurser visserligen minskade men att nedskärningen kom alldeles för snabbt och för tidigt. [Förmiddagens nyhet om varsel i Trollhättan ”Upp till 200 får gå från NEVS” påminner om läget i Tvåstadsområdet.]

2) Kunskapsförbundet ansvarar för den gymnasiala utbildningen och vuxenutbildningen i Trollhättan och Vänersborg. Den gymnasiala utbildningens volym är lätt att beräkna, antalet i årskullarna kan enkelt tas fram och utgör underlaget för planeringen. Fast den snabba ökningen av tillkommande ungdomar med det speciella behovet att först få genomgå en god grundläggande utbildning i svenska har i år vållat stora bekymmer – utgifter och ”inkomster” går inte i takt med varandra. För vuxenutbildningen gäller dock andra förutsättningar. Det är förbundets medlemskommuner som ”beställer” hur mycket utbildning som skall ”levereras”, alltid under förutsättning att beställd utbildning skall erbjudas med god kvalitet. Trollhättan och Vänersborg ”beställer”, Kunskapsförbundet ”producerar”.

3) Hur mycket vuxenutbildning behövs? Kunskapsförbundets ledning, antagningsenheten, lärarna, studievägledarna vet ganska väl vad som behövs, hur mycket som efterfrågas, hur kurserna hänger ihop, hur behörighetsregler fungerar, hur basutbildning och spetsutbildning samspelar. Och så finns de som söker kurserna. Och här finns en svårighet att formulera konkret ”vad som behövs” och vad som efterfrågas. Om kurskatalogen inte erbjuder en viss kurs till hösten, är det inte meningsfull att söka kursen. Är beskedet att kursen inte heller kommer att erbjudas till våren, händer det att sökande överger tanken på en sammanhängande utbildning med en viss inriktning.

Kommunledningarna i Trollhättan och Vänersborg informerades i april om läget inför hösten 2014 och de dystra utsikterna våren 2015. Med facit i hand vet vi att medlemskommunerna än så länge blundar.

Vad händer nu? Trollhättan är i slutskedet av ett arbete som leder fram till ett budgetbeslut för all kommunal verksamhet 2015, beslutet fattas troligen i november. Vuxenutbildning är INTE kommunal verksamhet, det är Kunskapsförbundet som bedriver verksamhet. Men betalar inte Trollhättan, beställer inte Trollhättan, blir den aviserade nedskärningen ett faktum.

Vänersborg har redan fattat sitt budgetbeslut för 2015. Men när budgeten fastställdes i juni var nog nästan samtliga partier överens om en sak – det kommer ett nytt beslut efter valet. Hur stora förändringar som görs är dock oklart, fortfarande är det ingen som vet vem som ska leda kommunen den kommande mandatperioden.

Vilka summor pratar vi om? Punkt 3) ovan beskriver varför det är inte möjligt att säga vad som behövs. Det beror ju på vad som läggs in i ordet ”behövs”. En gissning som ingen invände mot vid gårdagens sammanträde talar om 20 miljoner, det betyder omkring 12 miljoner från Trollhättan och omkring 8 miljoner från Vänersborg.

Gunnar Lidell var inne på de rätta frågorna i nämnd tidningsnotis. ”Vi ska ta ett nytt budgetbeslut i november och då kommer vi med säkerhet att diskutera det här, men just nu känns läget väldigt oklart i och med att vi inte vet vad som händer i regeringsfrågan, säger Gunnar Lidell.”

Avslutningsvis därför bara några få länkar – utfästelser från S och MP känns väl igen? Socialdemokraternas Magdalena Andersson och Miljöpartiets Per Bolund har säkerligen detta i sina läsplattor. Vänsterpartiet kommer inte att lägga hinder i vägen för att en ny regering, en ny riksdag fastnar för ett budgetbeslut för 2015 som låter oss tro på ett litet under i elfte timmen. Det borde komma pengar till våra kommuner som borde underlätta att rätt beslut fattas i våra städers kommunfullmäktige i november.

Man häpnar inte! Dumheter!

Det fanns en liten artikel i lokaltidningen TTELA häromsistens ”Mycket viktiga utbildningsplatser”. I artikeln kommer avgående kommunalråd Gunnar Lidell (M) till tals: ”Gunnar Lidell i Vänersborg säger att han inte är tillräckligt insatt i sakfrågan, men att minskningen av kursutbudet inte är bra. – Jag känner stor oro inför att ungdomsarbetslösheten kan komma att öka och då behövs verkligen de här utbildningsplatserna.”

Inte tillräckligt insatt? Jösses, vad behövs egentligen för att Gunnar Lidell ska känna sig ”insatt” i verkligheten?

Här en sida från ett sammanträde med Kunskapsförbundets direktion 2014-03-18. Lennart Hansson, verksamhetschefen för vuxenutbildningen talade klartext med politikerna från Trollhättan och Vänersborg. I direktionens presidie är Henrik Josten (M), representant för Vänersborg och 1:e vice ordförande. Direktionen beslutade med anledning av informationen ”… att anta … framlagda ansökan hos medlemskommunerna Trollhättan och Vänersborg om utökat anslag för gymnasial vuxenutbildning 2014 och inleda dialog för 2015 års behov.”

Direktionen är direktionen, den gruppen politiker har som uppgift att ta ansvar för att gymnasieutbildningen och vuxenutbildningen m.m. fungerar i Kunskapsförbundet för invånarna i Trollhättan och Vänersborg.

”Medlemskommunerna” stavas i Trollhättan Paul Åkerlund (S), Peter Eriksson (M) och Monica Hanson (S), och i Vänersborg Gunnar Lidell (M), Marie Dahlin (S) och Johan Ekström (FP).

När direktionen beslutar att hos medlemskommunerna ansöka om något, som t ex förståelse för en prekär situation, så sker detta i något som kallas för ägarsamråd. Där träffas ovannämnda 2 x 3 politiker med presidiet från Kunskapsförbundet, Maud Bengtsson (S) Trollhättan, Henrik Josten (M) Vänersborg och Theresia Nordlund (S) Vänersborg. Självfallet är också ledande förvaltningschefer och ekonomer på olats.

Den 16 april 2014 var det ägarsamråd. Där framställdes [§ 7 i protokollet] den ansökan som Kunskapsförbundets politiker hade enats om en månad tidigare.  Av någon anledning var dock Maud Bengtsson ensam om att företräda politikerna från Kunskapsförbundet.

Alla andra fanns dock på plats, även Gunnar Lidell. Verksamhetschefen för vuxenutbildningen fick nu i ägarsamrådet tillfälle att informera om den uppkomna situationen som hotade att leda fram till nedskärningen i utbildningsutbudet.

Hur det kan komma sig att Gunnar Lidell idag säger sig inte vara tillräckligt insatt kan nog bara förklaras av honom själv.

Det är ”medlemskommunerna” som sitter på pengarna och som beslutar om finansieringen av Kunskapsförbundets verksamhet. Politikerna i förbundets direktion kan bara förvalta det som beviljas. Men meningen är ju att det ska finnas en pågående dialog och ett informationsflöde som leder till rätt beslut. Här vilar ett stort ansvar på de ledande partierna, det är Moderaterna och Socialdemokraterna i Vänersborg och det är Socialdemokraterna i Trollhättan.

Nu fruktar faktiskt hundratals unga och äldre vuxna för sina utbildningsplatser, blir kursen inte av överhuvudtaget eller måste jag avbryta en pågående utbildning när fortsättningskursen ställs in?

Ska det verkligen vara så illa att alla broschyrer som delades ut under valrörelsen idag endast gör nytta som kladdpapper och anteckningsblock? Var det inte några som i sina analyser kom fram till att Sverigedemokraternas framgångar beror på missnöje med etablerade partier och frustrationen över alla brutna löften?

I morgon träffas Kunskapsförbundets direktion på ett nytt sammanträde, det första efter sommarpausen och ett av de få som återstår innan manskapet byts ut. Alldeles i början tillkom nu ett informationsärende: ”Lennart Hansson, verksamhetschef vuxenutbildningen, informerar om läget med kurser som vi inte kan starta samt eventuella personalneddragningar inom vuxenutbildningen.”

 

Nu rullar det på igen …

Ingenting nytt att berätta, allt tar tid. Valnattens resultat bekräftades i onsdags vid ”uppdateringen av det preliminära valresultatet”. Mandatfördelningen ändrades inte. Nu inväntar alla den slutliga rösträkningen för att se om avgivna personvalsröster ändrar på partiernas prioritering eller om ledamöterna kallas in enligt rangordningen på valsedeln.

Med på frågan ”vem med vem” har vi från Vänsterpartiets sida inget att rapportera, vi vet inte mer än det som fanns att läsa i lokaltidningen och att höra på lokalradion.

Under tiden rullar det kommunala arbetet vidare. nämnderna har sina sammanträden med ”gamla” ledamöter som får hålla ut fram till årsskiftet. Barn- och ungdomsnämnden brottades med tre stora frågor. Underskottet som håller på att bli större och som självfallet påverkar vad som kan gälla 2015, ”gruset i maskineriet” när det gäller projektet ”ny förskola” och ett nytt försök att lämna in ett förslag till investeringsbudget för 2015. Nämndens beslut dokumenteras i protokollet. Men Vänsterpartiets ledamot i nämnden har skrivit en egen redogörelse på sin blogg.

Samhällsbyggnadsnämnden behövde också samla sig kring ett nytt förslag till investeringsbudget för 2015. Kommunledningen hade i juni skickat tillbaka underlaget till barn- och ungdomsnämnden och samhällsbyggnadsnämnden med uppmaningen att återkomma med reviderade planer. ”Gamla” fullmäktige hinner inte med något nytt beslut, det landar på ”nya” fullmäktiges bord. Det bäste vore om beslutet tas 19 november eller 10 december, då kan samtidigt en ”ny majoritet” ge till protokoll om budgetbeslutet från juni 2014 skall ändras eller inte. Det borde bli ändringar, men idag är det helt oklart vilka partier som samlar sig kring ett nytt förslag.

Kunskapsförbundet sammanträder nästa tisdag, föredragningslistan berättar inget som antyder att det inte kan bli ett lugnt och sansat möte med ett flertal mycket nyttiga informationspunkter.

På torsdag är det socialnämndens tur, där finns däremot ett flertal frågor som ”berör”. Information om mottagningen av ensamkommande barn på Gläntan och situationen för de hemlösa i Vänersborg – bara information, inga beslutspunkter.

När det gäller avtalet med migrationsverket om mottagningen av ensamkommande barn och ungdomar så bör Vänersborgs kommun omgående se till att avtalet skrivs om. Vi tar emot fler ungdomar än det som är avtalat. ”Ordning och reda” borde i görligaste mån eftersträvas även om man kan ha förståelse för migrationsverkets pressade arbetssituation. Men verket borde ha klart för sig att det egna arbetet blir bättre om kontakterna med kommunerna sköts på sådant sätt att mottagningen kan planeras, förberedas och ordnas i enlighet med avtalade åtaganden.

Idag väntar ju alla kommuner med spänning på slutrapporten från Lars Stjernkvist, regeringens samordnare för ökat kommunalt flyktingmottagande. Vänersborgs kommun har i sitt remissyttrande visat sig positiv och förstående men med avsikt också talat klartext.

Hemlöshet är den andra informationspunkten. Någonstans kring 20-25 i av våra invånare har ingen bostad att gå till. Vänersborgs kommunfullmäktige har i juni 2014 antagit en reviderad boendeplan där det sägs vad som måste ske. Tyvärr valde fullmäktige en formulering som inte riktigt ger hopp om ett tak över huvud för den gruppen som har hamnat utanför. ”Socialnämnden har att genomföra planen i den takt som de ekonomiska förutsättningarna medger.”  Den som vill fördjupa sig hur hemlösheten under ett antal år har studerats kan läsa slutrapporten från en annan av regeringens samordnare, Michael Anefur, ”Bostad sökes”.

Socialnämnden får också veta att underskottet för 2014 håller på att växa. Årsprognosen beräknas visa underskott med totalt 7,7 Mkr.

Nya fullmäktige, varsågod och kavla upp skjortärmarna.

Det går inte på räls

Vänersborg och Trollhättan ”äger” tillsammans Kunskapsförbundet Väst. Förbundet ansvarar för utbildning vid tre ungdomsgymnasieskolor (Birger Sjöberggymnasiet i Vänersborg, Magnus Åbergsgymnasiet och Nils Ericsonsgymnasiet i Trollhättan) samt vuxenutbildningen vid Komvux i Vänersborg och Lärcentrum i Trollhättan. Sjösättningen av kommunalförbundet drog ut på tiden men sedan 1 januari 2013 är det direktionen som utgör ledningen.

Varför går det inte riktigt så problemfritt som det fanns förhoppning om? Det stora hindret är nog uppdelningen mellan vem som har ledningen och vem som har makten. En av våra representanter i direktionen beskrev situationen efter det första halva året på sin egen blogg.

Hur det går vidare efter sommarpausen vet vi inte. Meningen är att direktionen skall komma till ett beslut framåt oktober. Då sammanfaller det med budgetbeslutet i Trollhättan och Vänersborg. Trollhättan har ju alltid sena budgetmöten och Vänersborg kom inte till skott vid sitt möte i juni och lämnade tillbaka budgetärendet till kommunstyrelsen.

Det ”sammanfaller” i tid, ja – men beslutet om resurstilldelningen är inte en fråga för fullmäktigeförsamlingarna. Avgörandet ligger hos två kommunledningar, med andra ord, det är tre plus tre kommunalråd som avgör vilka möjligheter Kunskapsförbundet får.

Inte nog med det – det finns ytterligare ett hot. Fortfarande vet ingen om regeringen står kvar vid tidigare beslut om väsentliga begränsningar i flödet av pengar från staten till kommunerna. Läs här två pressmeddelanden från maj 2013, ett från SKL och ett från utbildningsdepartementet. Frågan får en än bättre belysning i en motion som fanns med på SKL-kongressen 2011.

När sommarpausen är slut borde det vara på tiden att ställa frågor till kommunledningen. Vänsterpartiet i Vänersborg anser att det ska ges klara besked vad kommunen vill. Det går inte för Gunnar Lidell att låtsas att han inte vet om vem som egentligen kan avgöra gymnasieskolornas möjlighet att erbjuda en utbildning av god kvalitet.

Kategorier
Arkiv