artikel

Seniorkortet 65+ ? Ja eller Nej?

Tidigare motioner har fått avslag. Även medborgarförslag med samma önskemål har avslagits.

Västtrafiks kort för avgiftsfria resor erbjuds i Vänersborg endast till seniorer 75 år och äldre. I många kommuner i regionen, däribland Trollhättan och Mellerud, gäller 65+.

På fullmäktiges ”väntelista” återfinns ett nytt medborgarförslag från oktober 2021 och ett annat från november. Samtidigt registrerades Vänsterpartiets senaste motion med yrkandet om övergång från 75+ till 65+.

Styrelsen för Västtrafik och regionens kollektivtrafiknämnd överlägger för närvarande om en förändring av systemet med periodkort.  Seniorkort kommer också i framtiden att vara ett alternativ som kommunerna kan ”köpa till”. 

MEN – troligen kommer det inte att vara på plats under 2022, kanske först andra halvåret 2023.

Då tycks kommunledningen i Vänersborg dra slutsatsen: Vi gör inget nu, vi avvaktar.

Det är inte Vänsterpartiets slutsats – vi vet att det är fullt möjligt att byta från 75+ till 65+ nu under våren 2022.

Därav en interpellation till kommunstyrelsens ordförande, Benny Augustsson, S. Svaret lämnas vid fullmäktiges kommande möte 16 februari.

Interpellation till kommunstyrelsens ordförande

Blir det Ja? eller Nej? Eller kanske senare?
I motionen ”Beslut om tillköp av Västtrafiks Seniorkort 65+” (Dnr 2021/429) yrkade Vänsterpartiet i november 2021: ”kommunfullmäktige beslutar att överenskommelsen om tillköp hos Västtrafik av Seniorkortet ändras snarast efter årsskiftet så att 65+ kortet erbjuds i stället för det nu gällande 75+ kortet”.

I motionens brödtext hänvisade vi till pågående utredningar och drog slutsatsen att det fortfarande fanns en möjlighet att i början av 2022 fatta beslut att erbjuda äldre kommuninvånare i Vänersborg samma förmånliga seniorkort som t ex Trollhättan och Mellerud erbjuder.

Från kommunkansliet fick vi nu information om att svar på både vår motion och två medborgarförslag med identiska förslag om Seniorkort 65+ skulle få svar först efter dess att
pågående utredningar hade kommit i mål. ”Detta efter avstämning med våra tre kommunalråd.”

Givetvis är vi tacksamma för ett besked om hur tankarna är i kommunhuset. Men vi ville också informera oss vidare om hur långt utredningen hade kommit och vilken tidsplan som var aktuell.

Västtrafiks besked är att det dröjer längre än det vi uppgav i motionen: 

Förslag till beslut om nytt seniorerbjudande väntas kunna presenteras för beslut under hösten 2022. Tidsplan för införandet av det nya erbjudandet sätts när det finns ett beslut, men införandet kommer som tidigast ske under 2023. I samband med införandet av ett nytt erbjudande kommer vi att införa ett tillfälligt förändringsstopp gällande befintliga avtal.

Ovanstående kan väl läsas som ”tidigast hösten 2023”.
Men Västtrafik besvarade även vår andra fråga. Beskedet är klart och tydligt:

Det finns i nuläget inga hinder för en kommun att fatta beslut gällande förändring av sitt seniorerbjudande. Ledtiden från det att kommunen har meddelat Västtrafik sitt beslut tills de nya villkoren kan börja gälla är cirka 3 månader.”

Vänsterpartiet står kvar vid uppfattningen att Vänersborgs kommun borde fatta ett beslut ”snarast möjligt” att byta från 75+ till Seniorkort 65+.

Min fråga, med bakgrund av informationen, lyder:
Vilken inställning kommer kommunstyrelsens
ordförande fram till?

Lutz Rininsland                                           2022-01-25

Dela den här sidan:

Kopiera länk