Seniorkortet 65+

Vem fortsätter att säga NEJ till seniorkortet 65+ ?

Två gånger har fullmäktige avslagit Vänsterpartiets yrkande om att ersätta Västtrafiks erbjudande om Seniorkort 75+ med det alternativ som många kommuner i Västra Götaland har beslutat sig för: Seniorkortet 65+.

I september kom ett nytt medborgarförslag med samma önskemål. I oktober nästa medborgarförslag, samma tanke. Och vid fullmäktiges möte nästa vecka ett tredje medborgarförslag, olika avsändare, olika texter, samma förslag: Anslut Vänersborgs kommun till Västtrafiks erbjudande om Seniorkort 65+.

Risken är överhängande att alla tre medborgarförslag möts av mycket förståelse – och ett avslagsyrkande. ”Vänta, det är förändringar på gång, vi får avvakta och se vad som händer.”

Vänsterpartiet har tagit reda på vad som händer och därför lämnar vi in en motion vid fullmäktiges sammanträde 17 november. 

Om det blir 65+ så spelar det oss ingen roll om det blir en majoritet för något av de tre medborgarförslagen eller för vår motion, huvudsaken är att det blir en förändring. 

Motion till kommunfullmäktige

Beslut om tillköp av Västtrafiks Seniorkort 65+

Det är en uppskattad förmån att i efterhand kunna avlyssna fullmäktiges förhandlingar inför ett beslut. Argumenten till förmån för huvudförslaget och för avvikande förslag blir tydliga och underlättar förståelsen för innebörden av fattade beslut.

Vid mötet 2021-10-20 föreslog kommunfullmäktiges ordförande i ärendet ”Medborgarförslag om att seniorkort bör ges redan vid 65+” [KS 2021/370, § 137 i protokollet] att ärendet skulle överlämnas till kommunstyrelsen för avgörande.

Vänsterpartiets företrädare yrkade att medborgarförslaget skulle remitteras till kommunfullmäktige.

Ordföranden motiverade sitt förslag med en hänvisning till att medborgarförslaget skulle bli avgjort snabbare genom ett beslut i kommunstyrelsen.

Ordföranden fick stöd av ledamoten Dan Nyberg. Han hänvisade även till pågående överläggningar i regionens kollektivtrafiknämnd.

Motförslaget motiverades med en hänvisning till medborgarförslagets dignitet, underförstått att förslaget ännu en gång framförde samma önskemål som hade funnits i ett antal motioner och medborgarförslag som samtliga fick avslag.

Vänsterpartiets förtroendevalda har efter fullmäktige i oktober inhämtat information och besked från kollektivtrafiknämnden i Västra Götaland och från styrelsen för Västtrafik om hur frågan om seniorkort mm ligger till.

Bilden som framkommer är tämligen klar:

  • I första hand arbetar man med inriktningen att Seniorkort 65+ skall vara huvuderbjudandet för kommunernas tilläggsköp.
  • Åtminstone ett alternativ för tilläggsköp gällande 75+ finns dock fortfarande med vid pågående arbete.
  • Nu och ett litet tag framöver är det fortfarande möjligt att kommunerna gentemot Västtrafik kan ändra tidigare överenskommelser om tilläggsköp. För Vänersborgs del alltså om att övergå från 75+ till 65+.
  • Beslut om det nya seniorerbjudande väntas i juni 2022 och när det finns en tidplan för implementeringen av det nya erbjudandet införs ett förändringsstopp på 6 månader som innebär att inga avtal kan ändras 6 månader i förhållande till att det nya seniorerbjudandet införs.

Slutsatsen blir därmed följande: Antingen byter Vänersborgs kommun till Seniorkort 65+ inom den närmaste framtiden – eller också kan denna övergång till 65+ först ske tidigast någon gång första halvåret 2023

I bokslutet 2020 gjorde Vänersborgs kommun ett resultat på 161 miljoner, prognosen för 2021 tyder på att resultatet landar på samma nivå. Det har aldrig funnits resultat i denna storlek tidigare, överskottet är en följd av statens agerande för att motverka befarade obalanser i pandemins spår.

Västtrafik har också fått tillskott, men aldrig motsvarande de verkliga förlusterna genom utebliven biljettförsäljning.

Vänsterpartiet delar kommunens inställning att en välfungerande och återställd kollektivtrafik är av stor nytta, för enskilda och för hela samhället.

Mot bakgrund av ovan beskrivna läge vill vi ge oss och hela fullmäktige en möjlighet att få en förändring på plats som efterfrågas av så många av kommunens invånare. Och att detta sker ”nu” när tid fortfarande finns och inte behöver anstå till 2023.

Vänsterpartiet yrkar att

  • kommunfullmäktige beslutar att överenskommelsen om tillköp hos Västtrafik av Seniorkortet ändras snarast efter årsskiftet så att 65+ kortet erbjuds i stället för det nu gällande 75+ kortet.

Lutz Rininsland                                                         Stefan Kärvling

2021-11-12

Dela den här sidan:

Kopiera länk