Socialnämnden

Socialnämndens tunga ansvar – hur går vi vidare?

Socialnämndens sammanträde var på sätt och vis ett typiskt möte. En kompetent förvaltning berättade om verksamheten, det förekom inte några större omvälvande debatter innan de förtroendevalda till slut fattade några beslut som mest var av formell karaktär.

Men visst var det en intressant och lång dag. Som inte heller slutade med ordförandens klubbslag. För all den informationen som förmedlades behövde landa, begrundas enskilt och bearbetas tillsammans med partikamrater. Politik i allmänhet, kommunalpolitik i synnerhet måste ständigt utvecklas. Vänsterpartiet har framöver en viktig roll att fylla i att peka ut riktningen.

I nämndens månadsuppföljning har sedan början av året en ny post införts i nyckeltalens redovisning. “Vuxna – Våldsutsatta”. Vilket handlar om våld i nära relation och mäns våld mot kvinnor. Det är viktigt att denna post införts även om önskvärt vore att den inte skulle behövas. Ett prioriterat område för oss i Vänsterpartiet att bevaka, synliggöra och arbeta för att rätt resurser och insatser finns på plats. 

Vi har sedan januari sett att det funnits ett behov över tid både vad gäller skyddat boende, inkomna anmälningar och stöd och behandlingsinsatser. I dagsläget samarbetar Vänersborg med Trollhättans kommun som har ett mer utvecklat arbete kring våldsutsatta kvinnor och våld i nära relation – genom sin socialtjänst och kvinnojour. Vi efterfrågade om socialnämndens ledamöter kunde få en redovisning kring hur samarbetet med Trollhättan i nuläget fungerar – och om det är tillräckligt? En behovsinventering och nulägesanalys för “Våldsutsatta Vuxna” vore angeläget. Förvaltningschefen var inte negativ till önskemålet och skulle samråda med ordförande.

Vilka frågor belystes mer i torsdags? Här tre av de viktigaste:

  • Behovsinventering gällande lokaler och boenden 2021-2032
  • Information om revidering av riktlinje för färdtjänst och riksfärdtjänst – beslut skall fattas 16 december.
  • Information – lägesrapportering från arbetsmarknadsenheten och försörjningsstöd

I Vänersborg fanns dels en Bostadsförsörjningsplan, som varje mandatperiod skulle förnyas och beslutas av kommunfullmäktige, dels en Boendeplan som vid behov uppdaterades genom ett beslut i socialnämnden. Fanns!

Nu gäller förändringen. När statliga Boverket och Länsstyrelsen sammanställer den årliga regionala bostadsmarknadsanalysen, så är som förut kommunens bostadsförsörjningsplan underlaget. Men socialnämndens boendeplan har nu kommit på rätt plats. Socialnämndens uppgift vid novembermötet är samma uppgift som har riktats till kommunens alla nämnder – gör en behovsinventering för tio år framåt. Dokumenten sammanställs centralt och leder fram till ett beslut i kommunfullmäktige kring en gemensam lokalförsörjningsplan.

Vänsterpartiet ville inte delta i beslut att godkänna socialnämnden behovsinventeringen och prioriteringen i lokalförsörjningsunderlaget, bland annat mot bakgrund av den otydlighet kring vägen framåt för kommunens akutlogi belägen på Kyrkängen. I behovsinventeringen beskrivs på samma sätt som Vänsterpartiets tidigare motion i nämnden ”Handlingsplan för arbete mot hemlöshet och för Bostad först” att akutlogin “utvecklats till att bli en mer permanent boendeform och ett flertal av de som nyttjar akutlogin har nu övernattat där stadigvarande i uppemot två-tre års tid…” “Vidare har också kunnat konstateras en allt större utsatthet hos de personer som nyttjar akutlogin” .

Socialförvaltningen har i flertalet år beskrivit att det finns ett påtagligt behov av att ordna fler ensamhushåll, för att kunna tillgodose en trygg och långsiktig boendesituation för individer som befinner sig hemlöshet i kombination med övrig problematik. Trots att ensamhushållen funnits med och beslutats om tidigare skjuts investeringarna gällande dessa fram vilket beskrivs får negativa konsekvenser på flera plan. Vi är tveksamma till om prioriteringen i lokalförsörjnings underlaget är tillräcklig för att möta upp behoven hos enskilda individer och förutsättningar för förvaltningen att skapa ett hållbart akutboende i det syfte det ska vara . 

Våra förtroendevalda från socialnämnden kommer tillsammans med partikamrater från andra nämnder att gå igenom alla inkomna inventeringar. Hur högt än behovet för den ena eller den andra tillkommande lokalen bedöms i den enskilda nämnden, så är det ändå nödvändigt att komma till en prioritering där vi har ett extra ansvar att vara en röst åt den som ingen har. Vilket också innebär begränsningar – kanske inte att stryka helt utan att placera lokaler längre ner i prioriteringen de kommande tio åren.  

Färdtjänsten – här ligger beslutet i socialnämnden, den reviderade riktlinjen beslutas 16 december i nämnden och gäller från årsskiftet. Här finns en hemläxa som heter duga. Två presentationer ger bakgrunden: Först informationen om vad riktlinjen behöver innehålla och hur den ska tas fram, och sedan en gedigen genomgång av vad färdtjänst och riksfärdtjänst egentligen är, hur den har vuxit fram, vad lagen säger och vilket utrymme kommunen har för egna beslut.  Knappa tre veckor innan beslutet skall fattas! 

Den skarpa kritik som förts fram kring nuvarande riktlinje från de som är i behov av färdtjänst har i underlagen inkommit genom remissinstanser. Samtliga utlåtande kommer vi få ta del av inför nästa sammanträde – men utöver det för Vänsterpartiet självklart en dialog med de grupper som är i behov av färdtjänst. Vi föredrar att lyssna och tala “med” berörda istället för “om”.

Arbetsmarknaden – en statlig uppgift? I takt med att arbetsförmedlingen avvecklas lokalt och i hela landet riktas förväntningar till socialförvaltningens arbetsmarknadsenhet att lösa alla problem. Onsdagens beslut i riksdagen att rösta fram förslaget från M, SD och KD som ram för statens budget 2022 har inte underlättat. När arbetsmarknaden fungerar dåligt, stiger behovet att skydda individer och familjer genom att utbetala försörjningsstöd. Slagorden ”bidragslinje” kontra ”arbetslinje” upprepas ofta där borta på Helgeandsholmen, här hemma i socialnämnden är vi nästan förskonade från käbblet, om det inte vore för att en av ledamöterna återkommer till sitt mantra ”vad var det vi sade”. 

Socialnämndens ansvar och socialtjänstens vardag är ju att tillhandahålla det sociala skyddsnätet för invånare i Vänersborg. Den yttre ramen kommer från statens lagstiftning men lokalt sker avvägningar och prioriteringar. Här som överallt räcker inte resurserna till allt. 

Det är ett förtroende att representera Vänsterpartiet i socialnämnden, men det är också en uppgift som inte stannar vid att närvara vid ett möte en gång i månaden. 

Dela den här sidan:

Kopiera länk