Öppna nämndssammanträden

Ett ärende och en omröstning

Vid gårdagens möte med socialnämnden fanns följande enkla ärende:

Fråga om fortsatt öppna sammanträden i socialnämnden

Sammanfattning Kommunfullmäktige beslutade 2014-06-18, § 88, att nämnder skulle få besluta om att sammanträdena helt eller delvis skulle vara offentliga under en försöksperiod 2015-01-01—2016-06-30. Verksamheten skulle utvärderas efter försöksperioden och rapport presenteras för kommunfullmäktige.

Socialnämnden beslutade 2015-01-29 om att ha öppna sammanträden och har tillämpat detta efter kommunstyrelsen fastställt tillämpningsanvisningar. Det första öppna nämndsammanträdet hölls följaktligen 2015-03-26. Enligt vad dåvarande ordförande meddelade skulle sammanträdena vara öppna både under information och beslut, med undantag av sekretess.

Sedan öppna sammanträden infördes i socialnämnden har det endast vid ett tillfälle varit en åhörare under del av ett sammanträde.

En samlad utvärdering redovisades för kommunfullmäktige 2016-06-22. Fullmäktige beslutade bland annat att varje nämnd även fortsättningsvis ska ges möjlighet att ha helt eller delvis offentliga sammanträden efter beslut i den egna nämnden.

Socialnämnden har att ta ställning till om nämndens sammanträden fortsatt ska vara offentliga.

Förslag till beslut: Mot bakgrund av det låga intresset för allmänheten att delta i öppet sammanträde, ska socialnämndens sammanträden fortsättningsvis vara stängda.

P.T. Socialnämndens ordförande

Vänsterpartiets ledamöter i socialnämnden yrkade:

Socialnämnden beslutar att även fortsättningsvis hålla öppna sammanträden på samma villkor som gäller nu.

Det blev votering. Med siffrorna 7:6 blev beslutet att fortsätta med öppna sammanträden.

För öppen röstade 2xV, 3xM, 1 KD och en ledamot från MP som avvek från  ”kommunledningsminoriteten S, C och MP”. Men fyra ledamöter från S och ledamoten från C ville se sammanträden bakom stängda dörrar. Även SD föredrar att inte vilja ha allmänheten närvarande under överläggningarna.

I samma stund behandlade samhällsbyggnadsnämnden samma fråga. Där behövdes ingen omröstning. Beslutet blev att fortsätta med öppna sammanträden.

Tre reservationer – här om s.k. ”öppna” sammanträden

Man ska aldrig ta ut något i förskott. Det finns alltid risk att det spricker. I Arenan finns sprickor efter sättningar. I den här aktuella frågan har ingenting satt sig, inte ens efter tjugo år …

Det blir öppna sammanträden i kommunstyrelsen från 1 april. När några informationer har avverkats och politikerna börjar tänka högt kring en mängd beslutsärenden, då har allmänheten dock redan fått lov att lämna lokalen.

Läs Vänsterpartiets reservation i ärendet för att få hela bilden. På den här hemsidan har vi tidigare varit alldeles för optimistiska,  jämför med några inlägg:

Är öppenhet önskvärd?

Fjärde steget framåt, tredje bakåt

Kommunstyrelsen nästa

Kommunstyrelsen nästa …

Nu går det undan. Nya nämnderna är i gång och vid sidan om den vanliga ärendelistan är det utbildningar och informationer som dominerar sammanträdena under den första månaden. Vår ledamot i barn- och utbildningsnämnden beskriver därför på sin blogg det som gällde nämndens aktuella ärenden och i ett annat inlägg kommer en utförlig skildring av allehanda upplysningar kring kommunallagen och förvaltningslagen.

Från byggnadsnämndens första sammanträde berättas om voteringar kring bygglovsfrågor. Kommunledningens samarbetspartier S, C och MP har inte i någon nämnd egen majoritet. Därutöver är ju SD nu för första gången med i samtliga nämnder, vilket ytterligare förstärker osäkerheten angående vilka beslut som kommer att fattas i diverse ärenden. SD måste ju först komma på plats – efter fullmäktiges val i december kom först två avsägelser och (delvis otillåtna) nomineringar som senare följdes av att alla ändringar återtogs.

Nu vet vi också hur turerna går med Vänsterpartiets motion från 2012 som avsåg möjligheten att det kan förekomma öppna nämndssammanträden. Allt tycktes ju klart när kommunstyrelsens nya ordförande, Marie Dahlin, S, bromsade med ett ge uppdrag om ytterligare en utredning. Vi kunde inte låta bli att skämta om detta. Förmodligen reagerade någon på kommunkansliet också och undrade. Så nu har Marie Dahlin skrivit ett utredningsdirektiv som avslutas med att den politiska behandlingen av utredningens resultat skall ske 1 april.

Ett annat initiativ från Vänsterpartiet var förslaget om att det skall ske en rapportering från kommunstyrelsen i direkt anslutning till sammanträdet. Och så blir det nu också, även om det kom ett litet hinder på vägen vid premiären. Kommunstyrelsen möts i morgon onsdag, just då ligger kommunens hemsida nere, varpå rapportering försenas till dagen därpå.

dagordningen för kommunstyrelsen står olika val – till kommunstyrelsens arbetsutskott och till en rad andra organ. Här syns det tydligt att de ”stora” partierna (som inte finns i Vänersborg) ersätts av två stora minoriteter: S+C+MP med 22 av 51 ledamöter i fullmäktige och M+FP+KD med 15 ledamöter. Dessa två grupperingar tar i morgon rubbet av allt som kommunstyrelsen har att erbjuda, för de andra tre partierna finns inget kvar. Det är så det fungerar.

I övrigt handlar det om fyra ärenden med anknytning till ”internkontrollen”, något som brukar klubbas utan diskussion. Så kommer det dock inte att vara i morgon.

Fjärde steget framåt, tredje bakåt …

Lokaltidningen har en liten ruta på ledarsidan ”Citerat”. Där fanns idag plats för ett uttalande av Beatrice Ask (M): ”Man är inte i den politiska branschen om man inte samtidigt är optimist när det gäller att hitta vägar framåt.”

Uttalandet kan ha avsett partikollegan Gunnar Lidell, vårt moderata kommunalråd. Han måste ha sett fram emot att vid årsskiftet bli avlöst av Marie Dahlin (S) som ordförande i kommunstyrelsen. För visst skedde bytet i grevens tid, strax innan det verkligen kunde ha blivit allvar.

Tre dagar innan årsskiftet skrev vi på vår hemsida ”Är öppenhet önskvärd?” Det såg nämligen så ut att Vänsterpartiets motion om möjligheten till öppna nämndssammanträden efter hela tre år skulle ge resultat. Motionen hade ju skickats på remiss till alla nämnder, varpå kommunfullmäktige följde upp och i princip biföll motionen. Det hade inte funnits absoluta invändningar på något håll, även om mottagandet kan betecknas som ljumt i några nämnder. Det blev alltså ”ja” och utredningen gjordes som därefter åter skickades ut på remiss till samtliga nämnder. När alla svaren hade kommit andra gången, beslutade kommunfullmäktige att nu skulle alla nämnder beredas möjlighet att ha öppna nämndssammanträden. Det beslutades samtidigt om ett regelverk och om när en utvärdering skulle göras.

Nu behövdes alltså bara det fjärde steget framåt – det trodde vi den 28 december. Nu tre veckor senare fanns inte punkten på någon av nämndernas kallelse till första sammanträdet. Vi började undra och letade efter förklaringar.

Vi hittade en – nya ordförande i kultur- och fritidsnämnden, Marika Isetorp (MP) skrev till Vänsterpartiets ledamot Åsa Olin: ”Tack för ditt mejl. Jag ser också fram emot den nya nämnden. Du för fram bra tankar och vi har tagit upp frågan på presidiemötet och även på nämndernas ordförandemöte. Det lutar dock åt att vi avvaktar den utredning som kommunstyrelseförvaltningen ska göra. Det kan finnas fördelar med att de olika nämnderna har samma bestämmelser när det gäller öppna sammanträden.

Vilken utredning? Tja, det är inte alltid så lätt att hitta rätt i kommunens diarium. Det fanns en skrivelse, ett uppdrag om en utredning, den hade registrerats, men nu i en ny akt med en ny beteckning. Vi som bevakade ärendets gamla akt …

Marie Dahlin (S) gav alltså kommundirektören ett uppdrag ”att utreda den praktiska handläggningen av frågan för kommunstyrelsens del”.

Nu blir det spännande. Regelverket finns, men hur ska det gå till? Det finns två dörrar till sammanträdesrum 225, ska det vara möjligt att låta allmänheten tillträda genom båda eller bara genom en och i så fall vilken? När tidigast ska köbildningen utanför möteslokalen tillåtas, först när kommunhuset öppnas för dagen eller redan på kvällen innan? Ska stolarna stå längs väggen eller …? Ledamöterna bjuds INTE på fika i pausen, ska det gälla för allmänheten också? Vår kommundirektör har ett digert jobb framför sig.

Och han ska bli färdigt ”senast 31 mars 2015”. Eftersom kommunstyrelsen först dagen efter, på självaste 1:a april, har möte, måste detta betyda att redovisningen skall ske redan vid sammanträdet innan, alltså 4 mars. I början av april är protokollet justerat och har vunnit laga kraft. Därefter kan andra nämnder fundera över egna bestämmelser om den praktiska handläggningen som enligt Isetorps skrivelse helst ska vara ”samma”. Men hur då? Andra nämnder, andra lokaler, andra dörrar, andra tider, några med fulla lokaler och andra med mycket plats, några nämnder med myndighetsutövning och andra utan, några med sekretessbelagda ärenden och andra inte. Det får väl utredas …

Vår motion skrevs i april 2012, nu tycks det vara möjligt att komma igång strax innan midsommar 2015. Kanske. Suck!

Är öppenhet önskvärd?

I juni 2014 fattade kommunfullmäktige ett enhälligt beslut med följande lydelse:

”Kommunfullmäktige beslutar anta ”Regler för öppna sammanträden” att gälla under en försöksperiod från 2015-01-01 till 2016-06-30. Efter ett år av försöksperioden ska verksamheten utvärderas och rapport  ska presenteras för kommunfullmäktige senast i mars 2016. Kommunfullmäktige har därefter att eventuellt åter ta upp frågan”.

Är det nu fritt fram att bevista kommunstyrelsens och nämndernas sammanträden? Inte alls, det återstår beslut i kommunstyrelsen och i varje enskild nämnd. Förra mandatperiodens beslut öppnar bara möjligheten. Nu ankommer det på politikerna i ”nya” kommunstyrelsen och de ”nya” nämnderna att gå från ord till handling genom nästa beslut.

På flera håll var det ju inte helt tydliga signaler om gillandet. Men Vänsterpartiets motion från 2012 har alltså nu i början av 2015 äntligen kommit fram till ett avgörande. Nu kan, om kommunstyrelsen vill detta och varje nämnd för sina egna sammanträden också fattar ett eget positivt beslut, allmänheten i begränsad omfattning få tillträde till möten där mängder av frågor avgörs.

Här ännu en gång motionen och därefter samtliga beslut från aktuella nämnder:

Kommunstyrelsen

Barn- och ungdomsnämnden (har blivit barn- och utbildningsnämnden)

Byggnadsnämnden

Kulturnämnden (har blivit kultur- och fritidsnämnden)

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Samhällsbyggnadsnämnden

Socialnämnden

Vi återkommer här på hemsidan framåt mars och berättar om det har blivit ”grönt ljus” överallt eller om någon nämnd har ångrat sig och vill fortsätta arbeta med slutna sammanträden bakom stängda dörrar.

Kategorier
Arkiv