Asylpolitik

Därför röstar vi nej idag …

Kunskapsförbundets direktion, byggnadsnämnden, kommunfullmäktige – idag och i morgon onsdag, sedan är det en paus i kommunalpolitiken fram till augusti. Vi har förberett oss som vanligt, vi vet vad vi vill yrka, tror oss veta hur vi kommer att rösta (om inte samtalen och debatten öppnar för annat). Det är dock inte det som är i våra tankar när vi sitter på våra platser, det är annat.

Plats: riksdagens kammare

Klockslag: 15:30

Ärendet: Socialförsäkringsutskottets betänkande 8: Bet. 2015/16:SfU16 Tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige

Det är så oerhört tungt att sitta tillsammans med ledamöter från andra partier vars representanter i riksdagen kommer att rösta för någonting som vi för bara ett år sedan inte trodde var möjligt i Sverige. Det är svårt att behålla koncentrationen på det som står på våra ärendelistor.

Christina Höj Larsen förde Vänsterpartiets talan i riksdagen igår, vi skulle vilja att många läser hennes anförande eller tar del av hela debatten i skrift eller som webb-sändning. Idag kallas ledamöterna för att trycka på knapparna, ja, nej eller avstår. Av riksdagens protokoll kommer att framgå vem som tryckte på vilken knapp.

Idag är inte vilken dag som helst.

Vad undrar du över?

juni2Dagens RÖDA LÖRDAG var den sista innan sommarlovet. Vi annonserade i veckan:”Vad undrar du över? Budgetarbetet är i full gång och du undrar kanske var (V)i står?”

Själv undrade vi en stund varför det var så folktomt i centrum. Men visst, det var ju skolavslutning igår och alla tycktes njuta av att kunna sova ut ordentligt. Någon berättade dock från Kumlienskolan att där var det inte många som längtade till lediga dagar och veckor. Varken elever eller deras föräldrar. Kumlienskola ligger på Restad Gård och där tycks alla barn längta till skolan för att kunna lära sig det nya språket, mer och mer och bättre och bättre.

Några frågor gällde som väntat budgetarbetet och varför S och V i Vänersborg inte tycks kunna samarbeta. Vårt svar är att i år fanns i alla fall en början. S hade gett uppdrag åt en representant för sin samarbetspartner C i kommunens minoritetsledning att samtala med oss. Alltid en början, men det ledde inte till något resultat, även i år tycks S lita på stöd från SD för att föra sitt budgetförslag i hamn.

De flesta frågor gällde faktiskt något som tycks beröra många människor i Vänersborg men som inte beslutas här utan i riksdagens kammare  genom ett antal omröstningar tisdagen 21 juni. Dagen innan debatteras frågan. Det handlar om ”Tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige”, regeringens proposition 2015/16:174. Riksdagen fick lagförslaget från regeringen S och MP den 28 april. Samtliga andra partier har skrivit var sin motion. För Vänsterpartiet och för Sverigedemokraterna vållade detta inga större kval, båda partier har sina inställningar klara och håller fast vid sina ståndpunkter. Fyra andra partier har vridit och vänt på sin argumentation för att få det rätt på något sätt. Centerpartiet har också valt att gå en egen väg, medan M, L och KD söker efter förklaringar varför man så snabbt ändrade kursen med 180 grader.

Här propositionen och samtliga motioner:

Den 14 juni justeras socialförsäkringsutskottets betänkande 2015/16:SfU16 som därefter blir offentligt. Då vet vi vilken linje de olika partierna tänker följa när debatten förs i riksdagens kammare måndag 20 juni. Lagen föreslås träda i kraft 20 juli 2016.

Ta en titt på en film som Röda korset har lagt ut på YouTube inom ramen för sin kampanj ”Riv lagen, inte familjer”:

På onsdag träder den nya lagändringen för asylsökande i kraft

Det råder osäkerhet och även okunskap om vad som gäller, vilket förslag som träder i kraft och vem som står bakom förslaget. Här en kort redovisning:

Riksdagen beslutade 2016-04-27 att bifalla förslag i regeringens proposition 2015/16:146 ”Extra ändringsbudget för 2016 – Ändring av rätten till bistånd för vissa utlänningar”.

Förslaget bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna [S och MP] och Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna.

Vänsterpartiet har ju i övrigt förhandlat med regeringen om budgetförslagen och är också överens om ändringsbudgeten. Men på denna punkt har Vänsterpartiet inte kommit överens med S och MP, varför regeringen fick lägga fram denna proposition vid sidan om alla andra förslag.

Propositionen behandlades i finansutskottet och utskottets betänkande 2015/16:FiU42 innehåller två reservationer.

Sverigedemokraterna yrkade inte att propositionen skall avslås men ansåg att förslaget ”är alltför begränsat”.

Vänsterpartiet yrkade på avslag och anförde: ”Vänsterpartiet är djupt kritiskt till den utveckling inom asylpolitiken som regeringen drivit fram och även till förslagen i denna proposition.”

Vid omröstningen i riksdagen biföll samtliga ledamöter från S, MP, M, C, L och KD förslaget till lagändringen, SD vidhöll att man ville gå längre.

Den stora förändringen i asylpolitiken kommer att beslutas enligt riksdagens kalender 2016-06-21.

Det borde lossna …

Vänersborg låter tala om sig. Igen och igen. De sista dagarna i samband med mottagningen av asylsökande och en stor befolkningsökning genom anhöriginvandring. Utan tvekan har Vänersborg sedan 2013 hunnit ikapp och gått om närliggande kommuner i Västra Götaland. När det gäller antalet nyanlända stiger siffrorna brant och såväl antalet asylboendeplatser som antalet anläggningar är nu många fler än i många andra kommuner.

Visst kan man förstå kommunstyrelsens ordförande när hon försöker sammanfatta läget som personalen inom socialtjänsten och skolan befinner sig i. Pressen är oerhört stor och det som inte hanns med innan slutet på dagen tycks ofta större än det lilla man lyckades åstadkomma. Men skickliga politiker bör inte bara ha talets gåva, talet bör inte skynda snabbare än tanken. Vid några av de mest tveksamma uttalanden som nådde riksmedia lät det som att allt var förankrat i kommunstyrelsen – och det var det inte. Det behöver betonas.

Idag på eftermiddagen kom ett klarläggande besked från Stockholm. Den två veckor gamla överenskommelsen mellan regeringen och allianspartierna kläddes i siffror och ligger nu på riksdagens bord – propositionen kring en extra ändringsbudget. För Vänersborg innebär den att vi i december kan räkna in ett extra tillskott på 73,8 Mkr. Pengarna ska självfallet också täcka kostnaderna nästa år, 2016.

Igår hade Rädda Barnen inbjudit lokala politiker för ett samtal. En viktig punkt gällde en förhoppning om att kommunen borde inrätta en tjänst som samordnare för alla frågor som hänger ihop med organisationens arbete för flera av flyktinggrupperna. Rädda Barnen har alltså samma uppfattning och önskemål som flera andra ideella organisationer i Vänersborg har gett uttryck för.

Sedan i början av juni finns en motion som har samma syfte och yrkande, motionen kommer från socialnämndens integrationsberedning. Än har det inte hänt något. I slutet på november behandlar socialnämnden motionen, någon gång i februari eller mars 2016 kan den tidigast föras till ett beslut i kommunfullmäktige.

Redan i morse – innan Magdalena Andersson berättade om detaljerna i propositionen – hade Vänsterpartiet lämnat in en fråga till kommunstyrelsens ordförande.  Rädda Barnens önskemål om att kunna söka kontakt med ”kommunen och andra” via en samordnare är ju precis det som motionen syftar till. Så frågan som ska besvaras i kommunfullmäktige nästa vecka lyder:

Kan inte en sådan anställning av en kommunal asylsamordnare ske utan att vi behöver invänta resultatet av en utdragen motionsbehandling?  

Magdalena Andersson sade något om att vi har fullt förtroende för kommunala politiker som förstår att använda extra tillkommande medel på ett klokt sätt. Vi tror att hon också tänkte på sin partikamrat i Vänersborg, Marie Dahlin. Vänsterpartiet i Vänersborg är ett oppositionsparti men det hindrar oss inte från att hålla tummarna för att Marie Dahlin också denna gång är lika spontan som alltid – fast kanske en aning klokare i sina beslut än vanligt.

Inte varje dag ….

…. vi behöver komplettera ett inlägg på vår egen hemsida, men nu blev det så.

I förmiddags berättade vi om händelserna på och kring Restad Gård, migrationsverkets anläggning för 900 asylsökande. Senare kom först ett inlägg i den lokala tidningen TTELA som tog ställning mot klottervågens budskap i centrum i Vänersborg – läs ”Upprörda röster efter nedklottringen”.

Därefter fanns tidningen på plats när de boende på Restad Gård samlades utanför migrationsverkets lokaler: ”Asylsökande manifesterade mot våld”.

Även inne i kommunhuset rör det sig. För länge, länge sedan hade kommunledningen hört av sig till migrationsverket med ett yttrande. ”Vänersborg …. säger  …. stopp ….”.Nu kom ett svar från migrationsverket till kommunstyrelsens ordförande. Visst diskuteras det på stan. Allting är inte bara svart eller vitt.

Det  finns en viss förväntan inför kommunstyrelsen nästa vecka och inför kommunfullmäktige nästa månad – kommer det att finnas någon ledamot som framför annan uppfattning än att Vänersborg tar sitt ansvar på allvar, den som kommer hit som flykting eller söker skydd ska veta att vi bryr oss. Vi kan inte lösa allt, det är många förväntningar som ställs på oss, men vi ska inte svika.

Sommarpausen avslutas – vad väntar?

Bortsett från socialnämndens socialutskott kallas det inte till några sammanträden i nämnder eller styrelser under sommaren. Sedan är det alltid kommunstyrelsens arbetsutskott som är först ute. Sent i fredags eftermiddag kom handlingarna, idag på eftermiddagen samlas utskottet kring 25 ärenden som finns på kallelsen. Några frågor avgörs direkt, andra går vidare för beslut i kommunstyrelsen 26 augusti och ett mindre antal för ett beslut i kommunfullmäktige 16 september.

Efter den långa pausen finns som alltid två stora frågor: vilka handlingar är med, vilka är fortfarande inte med?

Två stora frågor är med, inte oväntat. Till kommunstyrelsen går ”Planprogram för utveckling av Onsjö” och ”Uppdragsavtal för vuxenutbildning 2015, Kunskapsförbundet Väst”. Båda transporteras endast till kommunstyrelsen och förs inte vidare till kommunfullmäktige. Dit kommer dock så småningom ärendet ”Utveckling av Onsjö”.

Vad finns att säga om ”Onsjö”? Frågan kom till under slutskedet av budgetförhandlingar inför 2015, när den nya styrande minoriteten sökte efter kompromisser för att något så när komma överens. Socialdemokraterna övergav utbyggnaden av Mariedal, enda sättet att få med Miljöpartiet. ”Onsjö” slängdes fram som ett hastigt alternativ. Nu ser det lite bättre ut. Planprogrammet ger en god möjlighet att komma med yttranden under tiden för samrådet. Men det gäller också att vara observant: Kommunstyrelsen ger uppdraget till fortsatt behandling och i förslaget finns tanken med att samrådstiden skall vara endast mellan 1 och 29 september. I planprogrammet finns avsnitt om förtätning som påverkar boende på Onsjö. Redan vid ”medborgardialogträffen” 3 mars 2015 var intresset mycket stort och synpunkterna många. Men planprogrammet avser såklart i första hand utbyggnaden av södra delen av Onsjö. Och då finns en fråga som inte får något svar under september: Flygplatsen Malöga på andra sidan Göta Älv står inför en uppgradering som med största sannolikhet medför tuffare begränsningar för bostadsbyggande i närheten av landningsbanan. Det känns lite märkligt att detta inte berörs i avsnittet ”Flygbuller” som andas stor optimism att allt kommer att ordna sig.

Och vad finns att säga om ”Vuxenutbildningen”? I korthet följande: Kunskapsförbundet Väst har ansvar för vuxenutbildningen i Trollhättan och Vänersborg, men förbundet har i princip endast möjlighet att ordna utbildning i den omfattning som ägarkommunerna ger uppdraget till – och betalar för. Inga pengar – ingen utbildning. Lite pengar – lite utbildning. Det gäller att lusläsa texten i ärendet, sedan får man klart för sig hur åtminstone kommunledningen i Vänersborg tänker. Redan för ett år sedan har Vänsterpartiet lämnat en motion till kommunfullmäktige i Vänersborg som gäller förhållandet mellan kommunen och förbundet, men motionen har hittills inte tagits fram för behandling.

Det är nog de två stora punkterna bland tjugofem ärenden. Vilka andra frågor kunde man ha väntat sig på dagordningen efter två månaders sommarvila? I första hand självfallet den stora frågan för barn- och utbildningsnämnden: Hur i all sina dar ska det gå att få ihop den bistra verkligheten med allt skönmåleri som kommunledningen ägnade sig åt när budgetbeslutet inför 2016 klubbades i juni? För barnomsorgen och skolan gäller ju läsårstider, så skriande brist på resurser 2016 påverkar redan i högsta grad höstterminen 2015. Sedan väntar också gymnasieutbildningen på en förklaring. Kommunalråden i Trollhättan och Vänersborg stoppade den politiska ledningen, direktionen i Kunskapsförbundet Väst, från att genomföra förändringar i syfte att få bättre balans i budgeten utan långvariga nedskärningar i lärarkåren. Nu är det ett faktum att ett större antal lärare och även övrig personal ”försvinner” utan hopp om att det endast handlar om en i tid begränsad nödlösning. Vänsterpartiet i Vänersborg hävdar att kommunalråden i båda kommunerna idag överträder sina befogenheter. Det finns motioner som har fört upp frågan på dagordningen och det är till synes även annat och andra på gång som delar den uppfattningen. I Vänersborg är det ju Marie Dahlin, S, som anger inriktningen i politiken: ”Går det så går det!”

Och så finns det ett mycket stort frågekomplex som inte heller gör något som helst avtryck på höstens första ärendelista: Såväl i det mycket stora asylboendet Restad Gård som i delar av Vänersborgs bostadsområden väntar man. På Restad Gård på ett besked om permanent uppehållstillstånd, väntetiden tycks bara bli längre och längre, för det mesta ett helt år. Därefter ska mycket ske, allt på en gång, men så är det inte heller. Hittar man ingen bostad startar inte ”etableringsfasen”. Frustration är ordet. Och det gäller också för Torpaområdet där trångboddheten blir större och större, där anhöriginvandringen fördubblar antalet boende i somliga lägenheter samtidigt som antalet som kommer ifrån arbetslösheten till sysselsättning och riktiga jobb inte ändras till det bättre.

Vänersborg är inte unik med denna situation, inte på något sätt. Men visst sker det mycket landet runt för att hitta lösningar. Även i Vänersborg finns det många som gör behjärtansvärda insatser, men det känns som att frågorna borde ha en plats som ”stående punkt” på kommunledningens dagordning.

Har alla undvikit att tala om ”frågan”?

På hemmaplan agerade SD på fel spår. Beslutsförslagen i fullmäktige avsåg dels nya avtal med migrationsverket om mottagande av flyktingar som har beviljats uppehållstillstånd, dels mottagande av ensamkommande barn. SD talade om ”asylboende” i Vänersborg. Visserligen behövs det en diskussion om vilka insatser som kan och bör göras för snart 1000 asylsökande i vår kommun, men i beslutsprocessen är det nödvändigt att alla håller sig till det ärendet avser. SD lämnade två gånger förslag om avslag. Det kan SD visst göra, men då blir det helt uppenbart att man inte har förstått varför nya avtal behöver skrivas i varje fall.

Gruppledaren för SD kände sig trängd när han konfronterades med ett otal upplysningar i sak. Det gjordes många försök att få honom att förstå beslutsförslagen. Då kontrade SD:s gruppledare och sade att han var väl insatt, att hans far hade varit invandrare och kommit från Småland till Västergötland. Av ren förskräckelse över detta uttalande glömde hela SD-gruppen sedan att reservera sig när de nya avtalstexterna godkändes.

I media och i många insändare sägs att ”invandringen” inte tas på allvar och att det borde ske klara ställningstaganden. För Vänsterpartiet kan inte detta gälla, vårt parti och vår riksdagsgrupp har öppet redovisat vad vi står för och på vilka punkter vi anser att förändringar och förbättringar behöver ske.

Men även i övrigt pågår ett arbete som inte tillräckligt uppmärksammas. Riksdagen har nyss ställt sig bakom förslagen som kommer från Socialförsäkringsutskottet, läs mera i betänkandet 2014/15:SfU4 ”Utgiftsområde 8 Migration”.

Ett annat dokument hänger efter omröstningen den 3 december i luften, det är ju inte säkert i vilken utsträckning regeringen nu kan verka för ”egen” politik. Men underlaget borde studeras av den som på allvar önskar delta i debatten: Regeringens skrivelse 2014/15:19 ”Riksrevisionens rapport om att tillvarata och utveckla nyanländas kompetens”. Skrivelsen kom från regeringens arbetsmarknadsdepartement den 27 november.  Riksrevisionen skrädde inte orden när man pekade på rader av förbättringsmöjligheter. Nu återstår att se vilka av regeringens besked som kan omsättas i handling.

Från samma departement kom i oktober ett annat dokument som inte får glömmas: ”Slutrapport – regeringens samordnare för kommunalt flyktingmottagande”.

Vänsterpartiet har under riksdagens allmänna motionstid lämnat in två motioner. Lokalt känner vi en styrka att vårt parti centralt arbetar så grundligt med alla detaljfrågor och att det inte finns tveksamheter var vi står. Här motionerna en gång till: ”Flyktingmottagande”, 2014/15:79, av Christina Höj Larsen m.fl. (V) och ”Flykting- och migrationspolitik”, 2014/15:82, av Jonas Sjöstedt m.fl. (V).

Migration och asylpolitik

Onsdag 24 april behandlade riksdagen Socialförsäkringsutskottets betänkande 2012/13:SfU7 ”Migration och asylpolitik”. För Vänsterpartiet var det Christina Höj Larsen som deltog i debatten.

Måndag 13 maj välkomnar vi Christina Höj Larsen i Vänersborg på vår studiecirkel.

Som alltid ska vi också denna kväll möta vår gäst och föreläsare väl förberedda. Därför lite aktuellt underlag för inläsning:

Socialförsäkringsutskottets betänkande 2012/13:SfU7 Migration och asylpolitik [välj pdf-filen]

Vänsterpartiets motion: 2012/13:Sf225 Flykting- och migrationspolitik

Christina Höj Larsens anförande [text] och videoinspelningen 

Riksdagens debatt Snabbprotokollet 2012/13:97 [i protokollet finns alla inlägg och replikskiften med början i § 15]

Riksdagens beslut Snabbprotokollet 2012/13:98 [omröstningen redovisas i § 8]

Kategorier
Arkiv