Kommunstyrelsen

Mandatperiodens absolut sista …

… sammanträde med kommunstyrelsen kommande onsdag 5 december 2018. Bo Carlsson (C) leder mötet.

Ett flertal ärenden går sedan vidare till kommunfullmäktiges möte 19 december. Där finns redan ”nya” ledamöter på plats, det är nya mandatperiodens tredje sammanträde.

Två delårsrapporter inleder, den första avser ”per augusti” och kommer från Kunskapsföretaget Väst (KFV). Den vanliga bilden här som för all utbildningsverksamhet, 31 augusti var det visserligen överskott men prognosen för hela året är ett underskott. Utbildning drivs inte månad för månad på samma vis, höstterminen är alltid dyrast. Att prognosen tyder på ett underskott som inte är större än 1,9 mkr måste anses vara ett positivt tecken.

Den andra rapporten gäller första halvåret 2018 och kommer från Fyrbodals kommunalförbund, vår närregions fjorton kommuner. Själva rapporten tycks inte finnas med i handlingarna, utan endast revisorernas utlåtande. Lite nonchalant, kommunstyrelsen föreslås ”notera informationen”. På förbundets hemsida finns såklart rapporten, halvårsresultatet var positivt, en halv miljon då och prognosen säger en miljon vid årets slut.

Tredje ärendet är av lagom intresse: Hur står det till hos SD, lär sig deras representanter bit för bit vad ärendena gäller? Staten har delat ut ett öronmärkt ”tillfälligt statsbidrag för ensamkommande unga asylsökande”. I Vänersborg är det socialförvaltningen som ansvarar för verksamheten, för formens skull ansökte därför socialnämnden hos kommunledningen att pengarna, en halv miljon, skulle föras över. I socialnämnden yrkade Ola Wesley avslag på denna begäran och reserverade sig. Två månader senare kommer kommunstyrelsen att bevilja att pengarna överförs. Vad säger SD i kommunstyrelsen? Ola Wesley är ersättare ”bakom” Kurt Karlsson och Anders Strand. Har de ett bättre grepp om vad frågan gäller?

Räddningstjänstförbundet NÄRF räknar upp sina taxor, Vänersborg biträder förslaget.

”Arbetsordningen för kommunfullmäktige” är nästa ärende. Lite oenighet tidigare om några mindre punkter hade landat i en återremiss, men nu borde förslaget få tummen upp.

”Nya regler för det kommunala pensionärsrådet” däremot lär det bli tvist om, om inte inom kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige så i vart fall bland pensionärsförbunden. Utgången oviss …

Det ”Kommunala rådet för funktionshinderfrågor” var tänkt att föras bort från socialnämndens ansvar och över till kommunstyrelsen. Efter flera års väntetid skall detta nu äntligen beslutas. Det kommer att ställas frågor. Det saknas väl något eller ska vi säga någon? Här talas endast om vem som ska föra rådets protokoll. En gång i tiden fanns en heltidstjänst som samordnare, någon som var spindeln i nätet när olika förvaltningar skulle bidra med att ge förutsättningar för alla invånare att kunna delta i aktiviteter.

Det är upplagt för strid om flytten av tryckeriverksamheten från samhällsbyggnadsnämnden till kommunstyrelsen – det föreslås i ett alternativt yrkande från (M) en utredning om att upphandla denna typ av verksamhet.

Och så den riktiga striden kring ”Reviderat konsortieavtal och förbundsordning för Kunskapsförbundet Väst”. Frågan behandlades 2016, Trollhättan, förbundets andra medlem, var klar med nya texter omgående, i Vänersborg blev det liggande av någon anledning.

Kurt Karlssons motion ”Svenska språket i tal och skrift inom Vänersborgs kommuns förvaltningar” föreslås bli avslagen, vilket dock inte betyder …. Glöm det, löjets skymmer vilar över det hela.

Det blir förmodligen ett enhälligt beslut att fortsätta konceptet ”Nationellt centrum för musiktalanger”.

Nog finns det ett behov att samtala om förslaget att bevilja strax över en miljon till Film i Väst för verksamhetsåret 2018. Dels, varför fattas beslutet ”i efterhand”? Dels, hur blir fortsättningen – med tanke på MRP 2019 och de iskalla vindar som blåser i kommunens egna verksamheter?

Blir det höga vågor när kommunstyrelsen kommer till förslaget att fastställa förlustbidraget för 2019 för Vattenpalatset Vänersborg – se beloppet 7777 Tkr, rätt, det är nästan 8 miljoner?

Det behövs en förändring av texten i avtalet som avser kommunens samverkan med externa entreprenörer för utbyggnaden av Holmängen. Anledningen är att det har dragit ut på tiden.

För sista ärendet föreligger två beslutsförslag. Planen för aktiviteter vid ”Vänersborgs kommuns 375 års jubileum år 2019” måste ju peka ut någon som har ansvaret att ”verkställa” allt som ligger i pipeline. Ska det vara kultur- och fritidsförvaltningen (kommunledningen) eller ska det vara kultur- och fritidsnämnden (Gunnar Lidell, M) som får uppdraget av kommunstyrelsen?

Och så undrar man hur stämningen är när Bo Carlsson, som nu är ordförande i kommunstyrelsen, vid mandatperiodens avslutningsmöte passar på att inbjuda till fikapaus och jultallrik?

Dela den här sidan:

Kopiera länk