MRP 2019

Reservationer gör sig bättre i klartext

Reservation i ärendet ”Mål- och resursplan 2019-2021”

Från kommunstyrelsen lämnas ett beslutsförslag till kommunfullmäktiges sammanträde 2018-11-21. Det handlar om förslaget från kommunstyrelsens ordförande. Genom att en omröstning begärdes framgår nu tydligt att företrädare för samtliga av kommunledningens partier står bakom förslaget.

Det vinnande underlaget är marginellt förändrat jämfört med det som kommunstyrelsens ordförande tidigare uttryckligen betecknade som ”mitt förslag”.

Därutöver finns tre andra yrkanden som med stor sannolikhet i en eller annan form på nytt framförs i kommunfullmäktige.

Varför är det så? Varför kan inte kommunstyrelsen lägga fram ett huvudförslag som har stöd av en majoritet? Varför upprepas samma bild igen och igen?

Vänsterpartiet följde arbetet på en insynplats i budgetberedningen. Visserligen borde insatsen varit begränsad, det är ju själva tanken när beredningen erbjuder ”insyn”. Vi utnyttjade dock ett flertal tillfällen att markera vårt önskemål att samtala om helheten i mål- och resursplanen.

Budgetprocessen uppenbarade att flera av kommunens tunga verksamheter idag med all rätt talar om en underfinansierad budget. Behovet att även samtala om alternativa vägar att förstärka finansieringen måste ha varit tydligt för beredningens ledamöter och alla andra som följde arbetet från en insynsplats.

Vänsterpartiet markerade sin vilja till att söka efter vägar att nå fram till majoritetslösningar genom att lägga fram ett ”utkast”, alltså inget avslutande yrkande vid budgetberedningens sista arbetsmöte 5 oktober. Samma dag, som ordföranden i kommunstyrelsen presenterade ”sitt förslag” angav hon på direkta frågor att det inte varit förankrat hos andra partier i kommunledningen, ja inte heller vid den tidpunkten ens i det egna partiet

Sedan inträdde tystnad – fram till kommunstyrelsens extra möte den 31 oktober. Där var det inte heller tal om att söka efter kompromissar eller överenskommelser, det var raka bud (bortsett från nämnda avvikelser som gällde tidpunkten för färdigställandet av den planerade idrottshallen och frågan om när spaden skall sättas i jorden i Östra Mariedal).

Jag väljer med denna reservation att markera min oförståelse över den totala avsaknaden av det politiska samtalet. Vänersborg förtjänar bättre än att fortsätta vingla vidare in i ännu en mandatperiod med en svag minoritetsledning.

Lutz Rininsland                                      2018-11-05

Vänsterpartiet

Dela den här sidan:

Kopiera länk