Skattepolitik

Vänsterpartiets skatteförslag

För en vecka sedan informerade vi om Vänsterpartiets förslag. Vi länkade då till Ulla Anderssons debattartikel i Dagens Nyheter och till faktaunderlaget från skatteseminariet på Almedalens första dag. Här nu länken till bilderna som presenterades vid seminariet.

Eftersom upprepning inte lär skada, en gång till Vänsterpartiets sju utgångspunkter:

Utgångspunkter för ett hållbart framtida skattesystem

1. Säkra välfärdens finansiering genom att öka skatteintäkterna. Nivåerna ska finansiera en rimligt stigande ambitionsnivå i välfärdsåtagandet.
2. Ökad ekonomisk jämlikhet. Omfördelningen mellan hög- och låginkomsttagare måste bli mer jämlik. Beskattningen av förmögenheter och kapital måste öka samtidigt som låg- och medelinkomsttagare i huvudsak ska betala samma
inkomstskatt som i dag eller i vissa fall något lägre. Passivt ägande av kapital ska inte premieras före arbete.
3. Lika skatt vid lika inkomst. Det är inte rimligt att sjuka, arbetslösa, föräldralediga och pensionärer ska betala mer i skatt vid lika inkomst än den som arbetar och är frisk. Principen lika skatt vid lika inkomst behöver återupprättas.
4. Höjda grundavdrag kombinerat med få undantag. Skattesystemet bör vara enkelt,och det bör vara generöst vid låga inkomster. Stabila inkomster bör samtidigt  beskattas stabilt.
5. ”Förorenaren betalar” är en princip som de flesta säger sig förorda. Idag gäller den inte i den utsträckning som behövs. Miljöskadliga subventioner behöver fasas
ut och de styrande miljöskatterna utökas samtidigt som politiken måste tillse att miljö- och klimatvänliga alternativ finns.
6. Hela landet ska leva. Skatteutjämningssystemet måste därför ses över och den ekonomiska utjämningen mellan geografiska områden med skilda förutsättningar
måste utökas.
7. Skattepolitiken ska understödja full sysselsättning. Det som behövs är ett mer progressivt skattesystem där de ökade skatteintäkterna bland annat investeras i fler anställda inom den ständigt underfinansierade välfärden och i forskning och utveckling som understödjer en modern industripolitik.

Dela den här sidan:

Kopiera länk