Budget 2017

Tydliga presentationer lönar sig

Den kommunala budgetprocessen är utdragen och pågår egentligen alltid, året runt. När fullmäktige är på väg att ta beslut ligger informationsflödet på topp. Då är det av stor betydelse hur informationen presenteras, om det finns kontinuitet i rapporteringen och att de förtroendevalda känner igen underlaget och tror sig kunna lita på uppgifterna.

Budgetbeslutet kring midsommar gäller nästa verksamhetsår 2017. Utfallet av förra året 2015 är utgångspunkten för budgetarbetet. En beskrivning av situationen ”nu 2016” och en utblick av förväntade förändringar kompletterar bilden. När resultatet kortfattat presenteras kan det te sig förvirrande. Här ett exempel från kommunens hemsida där fullmäktiges budgetbeslut sammanfattas:

Socialnämnden

Socialnämnden får en ramökning om 5,0 Mkr till äldreboendet Gläntan.

Nämnden tillförs 7 Mkr för ökade kostnader då Brålandaentreprenaden återförs till kommunal regi.

Från kommunstyrelsen överförs 5,1 Mkr till arbetsmarknadspolitiska insatser för ungdomar

Nämnden får ytterligare 37 Mkr i ramhöjning (varav 12 Mkr tillfördes redan i april 2016).

Gläntan”: På Niklasbergsområdet i Hagaparken finns fem äldreboenden. Eken, Björken och Linden byggdes om och blev större genom tillbyggnad. När turen hade kommit till Gläntan blev det stopp och boendet lades ner. Under en tid användes huset till annat. Nu är det bostadsbolaget VBAB som är i gång att bygga om och bygga till. Den kostnaden ligger inte på kommunen utan på bolaget. Däremot kommer ökade hyreskostnader att uppstå. Personalen flyttar över från det femte boende Solbacken (som sedan står i tur för ombyggnad), men det finns även behov att nyrekrytera. Därför finns redan anslaget en ramhöjning för innevarande år 2016 med 5 miljoner, nu tillkommer en ramökning med ytterligare 5 miljoner från 2017. Ett vilseledande beslut på sätt och vis, inte bara för att Gläntan framöver inte längre komma att heta ”Gläntan” utan får ett annat namn, mest för att ingenting är klart före tidigast september 2017. Därmed behövdes inte det andra, det nya tillskottet som fullmäktige beviljade. När allt rullar 2018 gäller dock att det totala tillskottet med 5+5 miljoner kommer att vara för lite för att täcka löpande kostnader.

Brålandaentreprenaden”: Det var ett tag sedan socialnämnden med knapp majoritet beslutade att inte påbörja en ny upphandling på öppna marknaden för den verksamhet, som först Carema och därefter Vardaga på kommunens uppdrag ansvarade för under en lång tid. Huvuddelen av kostnaden som nu tillkommer lär ligga på personalsidan. Avsikten är att förstärka bemanningen så att den ligger på samma nivå som i liknande verksamhet som bedrivs i kommunal regi. Längre fram kommer vi att få veta om uppskattningen 7 miljoner var korrekt eller inte.

Arbetsmarknadspolitiska insatser för ungdomar”: Här tillkommer inga nya pengar alls. År efter år fanns liknande belopp, varje år fick socialnämnden vända sig till kommunstyrelsen och anhålla om medel för insatser. Nu finns pengarna på socialnämnden och förvaltningen kan i sin planering slippa oroa sig för att beslutet kunde ha blivit ”inte hela beloppet i år”. Läs gärna ett avsnitt ur budgetunderlaget som beskriver socialnämndens arbete på området ”Arbetsmarknadspolitik”.

Ytterligare 37 miljoner i ramhöjning”: Det är denna fjärde punkt som är den verkliga förändringen. Budgetberedningen fick i slutet på februari se presentationen där socialnämndens presidium tydligt presenterade vilka behov och önskemål som fanns. I mars valde kommunledningen under ledning av socialdemokraterna att ignorera socialnämndens vädjan om förståelse, tvärtom uttalades ett sparbeting. I april kom det unika nya budgetbeslutet för 2016 [efter ett domslut som upphävde beslutet från juni 2015 på grund av formella fel]. Nu lade en majoritet till 12 miljoner för 2016, kommunledningen med S, C och MP stod dock fast vid beskedet att inte vilja lägga till. Nu i juni 2016 accepterade kommunledningen beloppet och ville öka socialnämndens ram med dessa 12 miljoner för 2017 och framåt. Men majoriteten röstade för en ramhöjning på 37 miljoner, alltså 25 miljoner mer än kommunledningen. Varför fem partier (M, L, KD, V och VFP) gjorde så är ganska enkelt att förklara. Det fanns en konsekvensbeskrivning i underlaget som talade klarspråk. Beskrivningen var, helt i linje med det som socialnämnden rapporterade i bokslutet för 2015, i princip samma sak som det som presenterades i februari för budgetberedningen. I mars begärde ändå budgetberedningen ett förtydligande, en konsekvensbeskrivning. Och den presenterades. Den accepterades av 23 ledamöter i fullmäktige, den underkändes av 22 ledamöter från S, C och MP.

Nu är beslutet fattat. Socialförvaltningen kan efter sommarpausen komma igång med finplanering av verksamheten 2017. Från Vänsterpartiets sida är förväntningen att förvaltningen fortsätter att planera för verksamhet med god kvalitet. Vi räknar också med att förvaltningen behåller uppsikt över sina kostnader, det vore att göra sig en björntjänst om man avviket från god ekonomisk hushållning och kontroll av kostnadseffektivitet. Det ska vara möjligt, nu när man slipper den eviga oron att inte kunna fullfölja vettiga insatser för att pengarna tar slut på halva vägen.

Kopiera länk