Mäktiga maktspråket – och en mindre miss

Vänsterpartiets ledamöter har under ett år tagit ställning för några familjer som ansökte om att deras fastigheter skulle överföras från Vänersborgs kommun till att bli del av Trollhättans stad. En titt på kommungränsen visar att det handlar om en handfull villor som befinner sig på två öar som finns på mark som i övrigt tillhör Trollhättan. Vi behöver inte upprepa allt vi yrkade i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige, våra reservationer har vi tidigare också återgivit här på hemsidan.

Nu kom beskedet från Kammarkollegiet i Stockholm: Ansökan avslås. Avdelningschefen, enhetschefen och båda advokatfiskaler hittade de rätta paragraferna för att säga nej. Inte heller befanns det föreligga synnerliga skäl. Och så hade ju också de två berörda kommunerna visat sig vara ovilliga att medverka. Berörda familjer har fått var sitt exemplar av avslagsbeslutet per delgivningskvitto. Är det någon annan som vill fördjupa sig i Kammarkollegiets skrivelse, så finns den här.

Sedan var det en annan sak som vi behöver anmärka på. På onsdag 10 juni, sammanträder kommunstyrelsens arbetsgrupp. På dagordningen finns ärende 7, Samarbete fiberutbyggnad i Vänersborgs kommun. Den andra sidan i underlaget visar handlingen som vänder sig till operatörer som kan tänkas vilja samarbeta med kommunen. Där står att kommunstyrelsen har fattat beslut 1 juni om kommunens fiberstrategi. Där står också att ansökan skall vara kommunen tillhanda senast 17 juni 2015.

Det som är rätt är följande: Kommunstyrelsen beslutade 1 juni att föreslå kommunfullmäktige att fatta beslut kring kommunens fiberstrategi. Kommunfullmäktige kommer att fatta sitt beslut på sammanträdet 17 juni, på sena eftermiddagen eller tidiga kvällen. I vart fall efter att tiden har gått ut att inkomma med en ansökan. Vi undrar om någon av arbetsutskottets ledamöter nu på onsdag upptäcker ”missen”. Och om så är fallet, hur man reagerar. Eller gör kommunfullmäktige som kommunstyrelsen säger?

Kategorier
Arkiv