3 december

3 december – angår det mig?

Vänsterpartiet i både Trollhättan och Vänersborg har med stort intresse och mycket engagemang på nära håll följt hur det går för Kunskapsförbundet Väst. Båda kommunernas ungdomsgymnasium, särgymnasium och vuxenutbildning är samlade i förbundet.

Från första början vid starten i januari 2013 var det helt klart att ungdomsdelen brottades med underskott. Framåt 2016 finns det möjlighet att komma ikapp och redovisa en budget i balans.

Vuxenutbildningen, som finansieras genom båda kommunernas ”beställningar”, började riktigt bra men är nu i kris. Kommunala tillskott kan knappast kompensera neddragningen av statsbidragen och att diverse projektmedel som kom i samband med SAAB-krisen nu har upphört att gälla.

Så förhoppningarna var stora, det utlovades i regeringens budgetproposition statliga satsningar som skulle ha kunnat göra skillnad och som skulle ha räddat ett större antal kurser.

Så kom den 3 december – det blev en stor besvikelse för Kunskapsförbundet, för oss kommunpolitiker som vill så mycket men behöver statliga resurser för att kunna förverkliga våra avsikter, men framförallt för de studerande och alla som vänder sig till vuxenutbildningen 2015 och framöver. Nu krossas många drömmar att utbilda sig bort från arbetslöshet, att skaffa sig bevis på förvärvad kunskap som gör skillnad mellan att få en anställning eller inte.

Läs i det följande underlag som riksdagen röstade om:

S och MP-regeringens avsikter kring vuxenutbildningen finns i budgetpropositionen (sida 91 ff). Vänsterpartiet har sagt att man står bakom utfästelserna och röstar för förslagen.

Komvux och yrkesvux

Komvux är en viktig del i kommunernas vuxenutbildning. Verksamheten ger många vuxna personer en möjlighet att få behörighet till högre studier samtidigt som andra får möjlighet att komplettera gammal och inte längre gångbar kunskap. Vissa får mitt under en pågående yrkeskarriär, via komvux, en möjlighet att byta yrkesinriktning medan det för andra kan handla om att vidareutbilda sig inom sitt yrkesområde i syfte att stärka sina yrkeskunskaper och därmed sin ställning i arbetslivet.  Den statligt finansierade yrkesinriktade gymnasiala vuxenutbildningen, yrkesvux, är viktig för den svenska arbetsmarknadens kompetens-försörjning. Yrkesvux når grupper som saknar gymnasieutbildning med yrkesinriktning eller som har behov av att komplettera sin gymnasiala yrkesutbildning. I och med att fler får en yrkes-utbildning motverkas brister på arbetsmarknaden och matchningen stärks.  Regeringen föreslår att medel avsätts för en förstärkning av antalet utbildningsplatser i kom-vux och yrkesvux motsvarande 10 000 utbildningsplatser. För detta ändamål föreslås 475 miljoner kronor avsättas 2015 och samma belopp beräknas årligen fr.o.m. 2016. Till detta tillkommer kostnader för studiemedel under utgiftsområde 15. Hanteringen av denna insats kommer att medföra en ökad arbetsbelastning för Statens skolverk. Regeringen föreslår därför att anslaget till Statens skolverk ska ökas med 2 000 000 kronor 2015 och beräknar samma belopp årligen därefter.”

 SD hade också ägnat vuxenutbildningen två passager i sin budgetmotion.

Komvux: Ett led i Sverigedemokraternas strävan att öka matchningen på arbetsmarknaden är förslaget om en utökning av antalet platser på Komvux. Den kommunala vuxenutbildningen fyller en viktig funktion i vårt samhälle genom att erbjuda en andra chans för individer att skaffa sig en stabil grundutbildning och därmed stärka sitt utgångsläge på arbetsmarknaden. Vi skapar därför 5 000 nya platser på Komvux.”

”Myndigheten för yrkeshögskolan analyserar arbetsmarknadens behov och avsätter därefter medel till lärosäten som anordnar de av marknaden efterfrågade utbildningarna. Detta matchningsarbete har visat sig vara mycket effektivt och av de elever som genomgått en utvald utbildning har närmre sju av tio haft ett faktiskt arbete under året efter examen. 14 Myndigheten har aviserat att den har organisatorisk kapacitet att bygga ut verksamheten, men givet dagens anslagsnivåer saknas resurser till detta. Sverigedemokraterna höjer därför dessa anslag. I dag efterfrågar många arbetsgivare anställda med någon form av eftergymnasial utbildning, men inte nödvändigtvis en femårig universitetsutbildning. Många ungdomar vill också vidareutbilda sig men ser inte nödvändigtvis universitetsstudier som sitt förstaval. Där är de 1- och 2-åriga utbildningarna som erbjuds via yrkeshögskolan bra alternativ. För såväl arbetsgivare som arbetstagare är därmed utökat stöd till Myndigheten för yrkeshögskolan att betrakta som positivt. Det är en satsning för bättre matchning på arbetsmarknaden och för lägre ungdomsarbetslöshet. Vi kommer därför att skapa 5 000 nya platser på yrkeshögskolan.”

Men när SD övergav sin egen budgetmotion och röstade på alliansens budgetförslag så blev det ingenting kvar alls. Alliansen hade nämligen endast följande att säga om vuxenutbildningen:

”Alliansregeringen byggde ut den eftergymnasiala vuxenutbildningen och inrättade Yrkeshögskolan. Att företag kan rekrytera kvalificerad yrkeskompetens är centralt för konkurrenskraft och tillväxt. Alliansregeringen stärkte också folkbildningen, bland annat genom en tydligare möjlighet att bidra i integrationsarbetet.

Det svenska studiestödssystemet är ett av världens mest generösa och alliansregeringen genomförde under de senaste åren flera höjningar av studiemedlen. För att ytterligare förbättra studenternas möjligheter att fokusera på sina studier och för att öka genomströmningen, föreslår Alliansen en höjning av studielånet. Alliansen främjar också lärande genom hela livet och möjlighet till omställning, bl. a. genom höjd åldersgräns för studiemedel.

Vi föreslår: en höjning av studiemedlet så att studenterna får 1000 kronor extra i månaden.”

Utgångspunkten var budgetpropositionens tydliga riktlinjer för en väsentlig förstärkning och förbättring av vuxenutbildningen. Sedan Sverigedemokraternas förslag som också var en klar markering att det behövs resurstillskott och att pengarna reserverades för detta. Men när Sverigedemokraterna röstade ner budgetpropositionen fanns endast alliansens version kvar: ”vi har redan gjort allt, ingenting nytt behövs, fast vi vill att studenterna får lov att låna lite mera till sina studier.”

Dela den här sidan:

Kopiera länk