Bostadsförsörjning

Behandlar fullmäktige rätt fråga?

Kommunfullmäktige beslutade i onsdags om budgeten för 2015. I centrum för debatten hamnade en punkt från investerings- och exploateringsbudgeten, den som handlade om området Mariedal Östra. Det normala är ju att budgetdebatten handlar om hur inkomsterna (skatt och statliga bidrag) bäst fördelas för att finansiera kommunens verksamhet på skilda områden. Då talar man om driftsbudget, det ”kostar att driva”, och den politiska striden gäller oftast att partierna har olika prioriteringar. Omfattningen av driftsbudgeten för 2015 ligger på strax över 2 miljarder kronor för Vänersborg.

Striden gällde istället exploateringen av Mariedal Östra, en av flera dussin anslag under samhällsbyggnadsnämnden, vars uppgift det är att sköta underhåll och renovering, stå för förnyelse och vara nyskapande kring nya bostadsområden och projekt såsom förskolor, återvinningsstationer, vatten- och avloppsledningar och allt annat mellan himmel och jorden. Investeringar på exploateringsområden skall i motsats till drift inte ”förbruka” pengarna, utan insatta medel skall i sinom tid komma tillbaka till kommunens kassa. Så den lilla summan om 11 miljoner kronor för 2015, egentligen för hela perioden 2015-2019, skulle gå åt för att förbereda för villabebyggelse. Försäljningen av tomterna skulle ge intäkterna motsvarande hela beloppet, inte direkt men inom några år.

Hur kunde debatten om 2 miljarder helt skuffas åt sidan för en debatt om 11 miljoner som dessutom i själva verket är ett finansiellt noll-summe-spel? Förklaringen är att det i vår kommun inte finns och aldrig har funnits stabila majoriteter. I Vänersborg byts efter nästan varje val den politiska färgen. 2010 förlorade Socialdemokraterna nio av sina tjugoen mandat, väljarna straffade en serie av dumheter. Ändå fick den borgerliga gruppen inte egen majoritet i Vänersborg, mest beroende på att i Vänersborg har Centern utvecklats till att vara ett stödparti för Socialdemokraterna. Därför började jakten efter stöd från någon mer – och här kommer Mariedal Östra in i bilden. Miljöpartiet har adopterat skogsområdet. Ingen tvekan, det är ett fint skogsområde och det ska inte skövlas bara så där. Så fast området är detaljplanelagt för villor så lyckades Miljöpartiet freda området från borgarnas byggplaner. Då var socialdemokraterna övertydliga under några år i sitt förakt över kohandlande röstköpande borgerliga partier.

2014 är det tvärtom, på alla sätt. Socialdemokraterna har vuxit med två mandat, har nu 14 av 51. Tillsammans med fyra röster från Centern räckte det inte. Då fanns Miljöpartiet med Mariedal Östra. Så nu stod striden mellan ”skogsräddande” socialdemokrater och ”villabyggande” borgare. Vad gör man inte för att köpa sig makt, för att få inflytande.

Det föll på Vänsterpartiets sex ledamöter att tippa vågen åt det ena eller det andra hållet. Se där, det gick vägen. Frågan vi ställde uppfattades och det kom ett sådant yrkande som vi hade sagt skulle få vårt stöd: ”Mariedal Östra undantas inte under hela mandatperioden utan endast under 2015. I slutet på 2015 skall kommunen visa upp riktlinjer för bostadsförsörjning i enlighet med lagens krav. I en helhetsbedömning ingår ett besked om området Mariedal Östra.”

Senast Vänersborg diskuterade bostadsförsörjningen var 2007. Nu finns ett beslut precis som vi efterlyste gång efter annan. Och det är absolut på tiden.

I Vänersborg finns alldeles för många ungdomar kvar i föräldrarnas hushåll, det råder brist på bostäder. Socialförvaltningens boendeplan skriker efter bostäder för olika grupper, äldre, yngre i behöv av särskilda boenden, missbrukare och hemlösa, flera andra grupper. I Vänersborg finns idag nästan 700 asylboende, varav hälften har beviljats permanent uppehållstillstånd. Cirka 300 lär komma till inom kort, välutbildade flyktingar som fattar tycke om vår mycket vänliga, idylliska och natursköna kommun.  Men var finns bostäder? Varken denna grupp, eller ungdomsgruppen, hemlösa eller den stora och växande gruppen anhöriga till nyanlända flyktingar som fått uppehållstillstånd frågar efter villatomter på Mariedal Östra. Det är lägenheter som efterlyses, två rum, tre rum, kök, enklare standard, för en start i livet, för att komma på fötter, för att åter komma på fötter i ett nytt land. Hyreslägenheter! Överkomliga! Nu! Snarast!

Vi har en ny fullmäktigeförsamling. Nya politiker måste vinna insikt och skaffa sig överblick.

Här finns några tips för att börja med:

Bostadsmarknadsanalys Västra Götalands län 2014

Bostad sökes – Slutrapport från den nationella hemlöshetssamordnaren

Efterlyses: Fler hem för unga vuxna

Slutrapport – regeringens samordnare för kommunalt flyktingmottagande

Dela den här sidan:

Kopiera länk