Vänsterpartiets yrkande Mål- och resursplan 2014

Kommunfullmäktige beslutar om Budget 2014 på sitt sammanträde 12 juni. Kommunstyrelsen lämnar förslag till kommunfullmäktige vid sitt möte tisdag 28 maj. Här Vänsterpartiets yrkande:

Yrkande

Kommunstyrelsen                2013-05-28                             

Ärende 8                                     Beslut om Mål- och resursplan 2014-2016  (Dnr KS 2013/11)

 Bakgrund

Beslutsprocessen som reglerar den kommunala verksamheten kan se ut på många olika sätt. Någon gång kan ett beslut tas av en liten grupp politiker efter mycket kort behandling, i ett annat ärende kan det bli så att alla är med i en lång process som berör samtliga förvaltningar och samtliga nämnder.

Under fem månader, från februari till juni, bollas frågor och preliminära ställningstaganden mellan budgetberedningen, kommunstyrelsen, förvaltningarna och nämnderna för att slutligen avgöras av ledamöterna i kommunfullmäktige.

Politiker från alla grupperingar, från partierna som utgör basen för kommunledningen och från partierna som är i opposition, för fram önskemål och yrkanden som uttrycker politiska prioriteringar. Inte alla partier yttrar sig på alla punkter i alla frågor. Men att ett helt parti med ett avgörande antal mandat i den beslutande fullmäktigeförsamlingen bestämmer sig för att vara helt tyst under hela budgetprocessen har nog aldrig hänt och händer förhoppningsvis aldrig igen.

Detta måste sägas för att förstå att årets budgetöverläggningar vid de avgörande mötena i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige kan te sig annorlunda och inte följer parlamentariska regler som brukar vara mera normala.

Vänsterpartiet har i de flesta nämnder framfört antingen egna yrkanden eller yrkat på avslag av andra förslag, men i det stora hela står Vänsterpartiet som alltid bakom de flesta beslut som kommer att utgöra Mål- och resursplanen för nästkommande år i Vänersborg.

Vänsterpartiets yrkanden

Från Barn- och ungdomsnämnden kommer ett yrkande med följande lydelse:

Barn- och ungdomsnämnden anhåller om att bli tilldelat ytterligare 20 miljoner kronor i utökad rambudget för år 2014 till förskolan, grundskolan och ungdomsverksamheten.

Det har hävdats att beslutsförslaget innebär ett yrkande om endast 12 miljoner eftersom kommunledningens förslag till ramsättning hade inneburit ett besparingskrav på 8 miljoner. Denna tolkning tillbakavisar Vänsterpartiet med följande delyrkande:

Enligt beslut 15 april: +20 Mkr (i förhållande till budgetanslaget för 2013)

  • Förskola: 7 Mkr – ett barn mindre per grupp
  • Väne Ryr (enligt fullmäktigebeslut): 4,8 Mkr
  • Ändrade skolskjutsregler (enligt nämndbeslut): 1,2 Mkr
  • Ungdomsverksamhet: 2 Mkr (ex öka öppethållandet i Ungdomshuset, Schools Out, Lussebandy, Bearfest och Sommarscen på Sanden)
  • Grundskolan: 3 Mkr (personal+undervisningsmaterial)
  • En summa går automatiskt till fristående förskolor och skolor: 2Mkr?

 

Från kulturnämnden kommer ett enhälligt yrkande:

Kommunfullmäktige befriar kulturnämnden från sparkravet om 471 Tkr.

Vänsterpartiet yrkar nu i enlighet med nämndens yrkande.

 

I samhällsbyggnadsnämnden konstaterar Vänsterpartiet att nämndens presidium och hela nämnden avstår från att fullfölja tankarna som den egna förvaltningen har framfört i budgetarbetet.

Vänsterpartiet stannar vid två yrkanden som gäller investeringar: Vårt första yrkande är att 4 miljoner kronor som föreslås för Ursand skall fördelas lika för investeringar på de fyra stora badstränderna i vår kommun, nämligen Gaddesanna, Nordkroken, Sikhall och Ursand. Vårt andra yrkande är att investeringsanslaget för Huvudnäs-Aulan flyttas från 2015 till 2014.

 

Socialförvaltningen och dess presidium informerade budgetberedningen i februari att nämnden borde får ett ökat anslag med 22 miljoner, varav 10 miljoner utgjorde kända underskott och underbudgetering på enskilda anslag och 12 miljoner tillkommande finansieringsbehov inför 2014 som motiveras av demografiska förändringar och förändrad lagstiftning. Istället innebar kommunstyrelsens ramsättningsbeslut att nämnden skulle behöva spara in ytterligare 13 miljoner.

Socialnämnden tog ställning till förvaltningens förslag som dels avsåg förändringar för taxor och avgifter i syfte att öka intäkter och dels förslag av verksamhetsförändringar i syfte att nedbringa utgifterna. I nämndens handlingar finns utförliga konsekvensbeskrivningar som redovisar följderna för enskilda beslutsförslag. Av nämndens protokoll framgår vilka beslut som fattades och vilka politiker som står bakom enskilda punkter.

Vänsterpartiet yrkar idag följande:

Vi yrkar avslag på fyra föreslagna avgiftshöjningar:

Trygghetslarm                                                            0,35

Hemsjukvård                                                               0,2

Färdtjänst                                                                      0,5

Kostavgift                                                                       0,4                = 1,45 miljoner

Vi avvisar förslag till verksamhetsförändringar enligt följande:

Kastanjevägens psykiatriboende                             1,3

Korttids LSS                                                                    2,5

Vi vill yrka att följande verksamhetsbehov tillgodoses:

Torpavägen Träffpunkt  (tillkommande)            1,0

Jobbfrämjande åtgärder för ungdomar                3

Ombyggt akutboende                                                 0,15

LSS Tagelgatan                                                             0,3

HVB / familjehem                                                       3,5

Vi kan erkänna att vi fortfarande är tveksamma att tillstyrka att äldreboende Gläntan läggs i malpåse men har just nu inget eget yrkande:                                            8,1

 

När det gäller finansiering av förslag som eventuellt vinner gehör hos en majoritet i kommunfullmäktige så vill vi på nytt hänvisa till den speciella situationen vi befinner oss i med den fortsatta tystnaden hos den socialdemokratiska gruppen.

Vi välkomnar möjligheten som den nya lagstiftningen kring Resultatutjämningsreserven RUR erbjuder. Vi är väl medvetna om innebörden och syftet med föreskrifterna.

Därför är det med viss tveksamhet vi föreslår att våra förslag finansieras genom att vi använder oss av medel som ligger i resultatutjämningsreserven. Vi har dock kommit fram till följande slutsatser:

Kommunens verksamhet finansieras huvudsakligen genom skatteintäkter och statliga bidrag.

Skatteintäkter ökar om skattesatsen höjs. Men skatteintäkter ökar också om fler invånare förvärvsarbetar och lämnar sitt bidrag till kommunalskatten. Lågkonjunkturer med minskad sysselsättning och ökad arbetslöshet är ett gissel. RUR-lagstiftningen avser att möjliggöra att överbrygga svackor i konjunkturutvecklingen. Att försvara kommunens verksamhet i ”svåra tider” bidrar till att öka förutsättningar för kommunen att lida mindre skada och att återhämta sig snabbare.

Med andra ord, förslag som vinner gehör finansieras ur resultatutjämningsreserven.

James Bucci                                           Lutz Rininsland

Vänsterpartiet                                       Vänsterpartiet                                       2013-05-28

Kategorier
Arkiv