Klantigt minst sagt

Fingerspitzengefühl är något annat! Man kan bli ledsen och arg när den kommunala förvaltningen strävar efter att gå i otakt.
Sedan fem år tillbaka återkommer förslag om ”förtätning” av bebyggelsen på Blåsut, närmare bestämt i den lilla skogsdungen vid Kindblomsvägen. Det första ärendet kom från byggnadsnämnden och gällde en ändring av den gällande detaljplanen.  Tanken var att en ny plan skulle möjliggöra att bygga fyra parhus. På ett område som bäst kan beskrivas som en liten kulle med lite skog kring och som gränsar till baksidan av ett tjugotal hus som ligger som en ring runt skogsdungen. Ärendet ”kom av sig” och avslutades för byggnadsnämnden egentligen utan något beslut, bara med ett tyst konstaterade: Detaljplanen från 1933 duger.
Helt utan förvarning kom planen tillbaka, denna gång via fastighetsutskottet och därefter samhällsbyggnadsnämnden. Trots protester från de boende vandrade frågan raskt via kommunstyrelsens arbetsutskott och en oenig kommunstyrelse till kommunfullmäktige. Stämningen bland ledamöterna var mycket dämpad, majoritetens förslag hade väckt mycket uppmärksamhet.  Mängder av protester och invändningar och obesvarade frågor föranledde kommunledningen att trampa på nödbromsen. Gunnar Lidell föreslog återremiss till samhällsbyggnadsnämnden, ett förslag som kryddades med tillägget om en medborgardialog. Samtliga partier, dock med undantag för Vänsterpartiet som också lämnade en skriftlig reservation [bilaa2, sidorna 30-31], ställde sig bakom beslutet [kf 2011-09-28, § 116, sida 6-10] att ge ärendet tillbaka till den ansvariga nämnden.
Det var i september 2011. Återremissen registrerades i nämndens diarium. Därefter hände det inget. I januari 2012 tillfogades en handling – nämndens fastighetsutskott planerade att under februari genomföra medborgardialogen. Det hände dock inget och i slutet av mars kom fyra partier med en gemensam motion som syftade till att skapa klarhet och att avskriva byggnadsplaner i området. Skogen och grönområdet skulle i en ändrad planbeskrivning vara naturmark. Motionen beskrevs i media och borde vara känd av alla som har ”att göra” med frågan.
Nämnden har ”att göra” med frågan. Samhällsbyggnadsnämnden hade sammanträde den 12 april 2012. Inte ett ord nämndes för ledamöterna att fastighetsenheten (förvaltningen) dagen dessförinnan till diariet hade lämnat en kopia av en ansökan som ställdes till länsstyrelsen: ”DISPENS FÖR EXPLOATERING …” ”… med anledning av att kommunen planerar att sälja del av Fiolen 3 och Blåsut 2:2.”
PANG! RAKT PÅ! Här ska det inte daltas! Vad spelar det för roll att fullmäktige beslutade att återremittera frågan till nämnden ”för beredning”. Att ingenting har sagts om det som står i motiveringen för återremiss, nämligen att man skulle gå genom handlingar som hade inkommit strax innan september-fullmäktige. Att medborgardialogen bara planerades men inte genomfördes.
Vem styr en kommun? Det förekommer att Vänsterpartiets synpunkter inte alltid få gehör och genomslag. Vi är trots allt bara ett oppositionsparti, vi är i minoritet. Men att förvaltningen trotsar fullmäktige och ignorerar ett beslut som alla andra partier ställde sig bakom, det förvånar minst sagt.
Vad betyder i Vänersborg ”Visionen” som talar uttryckligen om att vi är kommunen ”… där medborgarna känner sig trygga, delaktiga och har inflytande…”?

P.S. Ansökan till länsstyrelsen utgörs av en större handling, 9 Mb, varför vi inte har lagt ut en länk här. Önskar någon ta del av hela handlingen, hör av till oss.

Kategorier
Senaste kommentarer
Arkiv