SKR Ekonomirapporten

Ekonomirapporten maj 2023

Bland alla nyheter och pressträffar borde kommunala förtroendevalda från hela landet idag haft sitt största intresse riktat till SKR:s publicering av  ”Ekonomirapporten, maj 2023”. Ekonomirapporten med undertiteln ”Om kommunernas och regionernas ekonomi” ges ut två gånger om året. Alla kommuner refererar till maj-rapporten under den egna budgetprocessen. Höstens rapport kommer för många kommuner för sent för att kunna påverka budgetbeslutet 2024. Så även i Vänersborg. Om inte – ja, om inte utvecklingen av kommunens förutsättningar ändras så mycket att nya beslut i oktober eller november inte kan undvikas. 

Här länken till dagens pressträff. Själva apporten har en traditionell indelning: Samhällsekonomi – En långsiktigt hållbar ekonomi – Kommunernas ekonomi – Regionernas ekonomi. Sammanfattande slutsatser avslutar inte rapporten, dessa finns i själva verket som en inledning. 

Slutsatserna inleds med följande text: ”De ekonomiska utmaningarna för kommuner och regioner blir nu alltmer påtagliga. Hög inflation, ökade pensionskostnader och stigande räntekostnader bidrar till ett historiskt lågt resultat. Många kommuner och nästan alla regioner förväntas redovisa underskott både i år och nästa år. Resultaten i kommuner och regioner faller i år med nära 50 miljarder till –6 miljarder kronor för att sedan falla ytterligare till –28 miljarder 2024, om inga åtgärder skulle vidtas. Åtgärder kommer dock att vidtas. Men på flera håll är underskotten så stora att de inte är möjliga att hantera på kort sikt, vilket innebär att resultatnivån trots åtgärder i de allra flesta regioner och många kommuner förväntas bli negativ både i år och nästa år. SKR räknar därför med stora underskott
även 2024, trots kommunernas och regionernas arbete med effektiviseringar, besparingar och eventuella skattehöjningar. När och hur mycket inflationen dämpas är avgörande för den ekonomiska utvecklingen.
SKR bedömer att resultaten återhämtas under 2025 och 2026. Samtidigt ökar de långsiktiga behoven av välfärd och bristen på arbetskraft växer när invånare över 80 år blir allt fler. Kompetensförsörjningen fortsätter att vara en stor utmaning. Den långsiktiga situationen, och därmed utmaningarna, ser olika ut beroende på kommunens eller regionens ekonomiska ställning, struktur, investeringsbehov och framtida befolkningsförändring.”

Kommunstyrelsen i Vänersborg behandlar ”Mål- och resursplanen 2024-2026” den 7 juni, kommunfullmäktige beslutar därefter 21 juni. Var så säker att åtskilliga förtroendevalda ägnar tid åt att studera dagens rapport. Vänsterpartiets förtroendevalda gör så.  Den 23 maj ägnas ett medlemsmöte i huvudsak åt diskussionen hur vi ser på kommunens ekonomiska problem, kortsiktigt och långsiktigt. 

Dela den här sidan:

Kopiera länk