Färdtjänst

Färdtjänsten erbjuder inte rättvis behandling

Inför valet tävlas det i medierna i ett spel som kan kallas ”Tio i topp för stunden”. Vilka är de viktigaste frågorna inför valet? Vilken ligger på plats 1 just nu? Vilka frågor tappar väljarnas intresse? Vilka andra klättrar på rankingen?

Det finns åtskilliga grupper i vårt samhälle som har sin egen högst betydelsefulla fråga, av skäl som alla kan förstå vid lite eftertanke. Men deras enskilda fråga hamnar aldrig på tio-i-topp-listor. Men frågorna är mer än bara viktiga, de är i grunden avgörande.

Färdtjänsten tillhör den sortens fråga. De flesta vet ungefär vad tjänsten erbjuder, har en vag uppfattning om vilka regler som gäller för de personer som kan tänkas ha ett behov av färdtjänst. 

Allt i bästa ordning? Absolut inte. Det skaver och gör ont när man tittar närmare på hur olika öden i vårt samhälle bemöts, hur stor orättvisan är för den som har ett funktionshinder och hur lite hjälp som egentligen erbjuds. 

En gång om året ser socialnämnden över ”Riktlinjerna för färdtjänst och riksfärdtjänst”.  Senast i december 2021 – här protokollet från sammanträdet. Vänsterpartiet hade sex yrkanden. Det första valde ordföranden i socialnämnden, Dan Nyberg, S, att föreslå nämnden att godkänna som ordförandens förslag. Ett märkligt tillvägagångssätt, för all del, men visst, det blev ju rätt resultat. De andra fem yrkanden ställde ordföranden inte mot det liggande förslaget, utan han valde att låta nämnden avgöra om Vänsterpartiets yrkanden skulle bifallas eller om dessa yrkanden skulle beaktas vid nästa revidering av riktlinjerna, alltså förmodligen i december 2022.

Nej, det blev inte bifall. Det blev olika utfall vid omröstningarna, hur partierna och enskilda ledamöter röstade framgår av protokollet. Vänsterpartiet följde upp med en skriftlig reservation där hela denna annorlunda ärendebehandling beskrevs.

DHR Vänersborg har nu i två skrivelser vänt sig till  socialförvaltningen och till politikerna i socialnämnden

Vem eller vilka är DHR? Här den inledande texten på DHR:s egen hemsida: ”Vi heter DHR. Bokstäverna står för Delaktighet, Handlingskraft, Rörelsefrihet. Ord som beskriver vad DHR står för i en tid när vi varje dag får kämpa för våra mänskliga rättigheter.”

DHR efterlyser en dialog. Helt i sin ordning för oss. Nu eller senare, innan valdagen eller efter valdagen 11 september. Vår uppfattning framkom i december 2021, i princip gäller samma idag och även efter 11 september. Vänsterpartiets lokalföreningens Valplattform 2022 slår fast på sida 10: ”Taxorna i färdtjänsten ska vara i nivå med kollektivtrafiken.” 

Om ärendet ”färdtjänsten” behandlas i december 2022, så är det ”gamla” nämndens sista sammanträde. Vänsterpartiet har en av tretton platser i socialnämnden. Om vi under nästa mandatperiod har två ledamöter på plats, så får vi lättare att arbeta för att det som inte fungerar kan bli bra och det som är bra kan bli bättre.

För Vänsterpartiets arbete i socialnämnden är kontakten med partiets företrädare i regionen och i riket av stor vikt. Social omsorg i kommunen och sjukvården i regionen hänger nära ihop. Och när det gäller t ex färdtjänsten så är den avgörande grunden för kommunens riktlinjer den nationella lagstiftningen. Det var ju det som ordföranden Dan Nyberg, S, anförde förra året. Det gick inte att säga emot hans påstående. Lagstiftningen säger vad vi måste göra. Faktiskt gör vi mer i Vänersborg än det som lagstiftningen föreskriver oss.

Vänsterpartiet i riksdagen ser det inte på annat sätt. Därför skriver Vänsterpartiet i den nu aktuella riksdagsmotionen om ”Ökad och förbättrad kollektivtrafik” i avsnitt 15 under rubriken ”En färdtjänst för alla som behöver” bland annat följande:  ”Regeringen bör ta initiativ till bättre lagstiftning avseende särskilda persontransporter och en ny färdtjänstlag som tydligare tar avstamp i de funktionshinderspolitiska målen och återinför rättighetsperspektivet i bedömningen av vem som ska ha rätt till tillstånd och hur färdtjänsten ska vara ordnad för bättre hållbarhet, samordning, tillgänglighet, prissättning och kvalitet.”

Dela den här sidan:

Kopiera länk