Gymnasiesärskolan

Von oben – hur tänker man?

Det slutliga beslutet ligger alltid hos förtroendevalda i kommunfullmäktige, någon gång i kommunstyrelsen. Men visst, i regel bör dessa beslut baseras på kommunledningens förmåga att tänka rätt.

Men det tycks vara som överallt. Man har sina käpphästar som får all uppmärksamhet och omtanke här och nu. Andra inte. 

Vissa verksamheter får finna sig i rangordningen. Det gäller att bida sin tid och hoppas på det bästa.

Kunskapsförbundet ordnar gymnasieutbildningen och utbildningen för vuxna, för såväl Trollhättan som Vänersborg. Gymnasiesärskolan är en egen enhet, utbildningen ordnas på Magnus Åbergsgymnasiet  i Trollhättan. 

För all utbildning är det av stor betydelse att man en längre tid innan starten av ett nytt läsår får veta hur finansieringen kommer att se ut. För vissa enheter är detta av mycket stor betydelse. Möjligtvis behövs flexibilitet för att övervinna tillfälliga problem. Dock inte här, gymnasiesärskolan får bara inte bli en bricka i spelet.

Vad händer? Inför läsårsstart i augusti 2022 och även inför starten ett år senare fattar direktionen redan i mitten av november 2021 ett beslut om ”Ansökan om extra medel till gymnasiesärskolan 2022 och 2023”.

Den 2 december träffas kommunalråden från båda kommuner och direktionens presidium på ägarsamrådet. I protokollet noteras under rubriken EKONOMI – Gymnasiesärskolan följande:

Direktionen  fattade vid sitt senaste sammanträde beslut om äskande av extra medel  till gymnasiesärskolan i form av utökad  förbundsbidrag 2022 och 2023. De två Mkr som förbundet fått återlämna då elevantalet var färre 2019 än enligt befolkningsprognosen måste tas i verksamheterna. Statsbidragen minskar också, Troligen går det åtgärda detta inom ram, men det finns inga pengar över till de ökande kostnaderna för gymnasiesärskolan, som är en personal- och resurskrävande verksamhet.”

Nu i slutet av januari läggs ett annorlunda beslutsförslag på kommunstyrelsens bord. 

”… utifrån  direktionens delårsrapport per april 2022.”

Tänka sig, 2021 behandlades denna första tertialrapport så sent som i slutet av oktober. 

Så är det, kommunledningen måste nog tycka illa om dessa frågor som är ack så jobbiga. Ska det behöva kosta så mycket att ordna utbildning för ungdomar i gymnasieåldern? Nej, vet du vad!

Budskapet blir: Kör i gång i augusti 2022 så gott ni förmår, längre fram ska vi se om det ordnade sig av sig självt.

Rätt beslut borde vara att bevilja direktionens ansökan nu. Det krävs tillit till direktionens arbete. Är det någon som tror att Kunskapsförbundet slösar bort resurser? 

Ska man planera för kvalitet i utbildningen måste förbundet få veta att man kan betala sin personal.

Dela den här sidan:

Kopiera länk