Interpellation

Riksdagens beslut är dåligt för Vänersborg

Kommunstyrelsens ordförande besvarar på onsdag i fullmäktige Vänsterpartiets interpellationsfråga:

Interpellation till kommunstyrelsens ordförande
Hur påverkas byggprojekt i Vänersborg?
Att det byggs mycket i Vänersborg och än mer i grannkommunen Trollhättan kan ingen ha undgått att se.
Uppenbarligen finns än fler projekt på gång. Visserligen dominerar byggandet av bostadsrätter i flerbostadshus, men även villor och ett större antal hyresrätter byggs
och planeras framöver.
Nu har riksdagen fattat ett beslut i enlighet med majoritetsförslaget i Civilutskottets betänkande 2021/22:CU1 ”Samhällsplanering, bostadsförsörjning samt
konsumentpolitik”. Beslutet innebär att budget-propositionens förslag om ”investeringsstöd för anordnande för hyresbostäder …. samt stödet för energieffektivisering av flerbostadshus” avvisades.
Här den fullständiga texten i det vinnande alternativa förslaget från M, SD och KD:
”Mot denna bakgrund anser utskottet att stödet för energieffektivisering av flerbostadshus (anslag 1:7) och investeringsstödet för anordnande av hyresbostäder
och bostäder för studerande (anslag 1:8) ska avvecklas. De medel som utskottet föreslår att riksdagen anvisar för dessa anslag för 2022 ska endast få användas för att betala ut stöd som redan har beviljats samt för ansökningar som inkommit till behörig länsstyrelse före årsskiftet 2021/22 men då inte hunnit beviljas. Däremot ska inga ansökningar som inkommer efter den 31 december 2021 beviljas. Anslagen
1:7 och 1:8 och bemyndigandena för dessa anslag justeras därefter ned i den takt som är möjlig för att kunna hantera redan inkomna ansökningar”.
Jag behöver inte fråga kommunstyrelsens ordförande vad han anser om riksdagens beslut. Vi har säkerligen samma uppfattning om värdet av det statliga stödet för
energieffektivisering av flerbostadshus och investeringsstödet vid byggandet av hyresbostäder. Inte minst vad bidraget betyder för att hyresbostäder kan erbjudas på en något mera rimlig prisnivå.
Men ordföranden förfogar över kunskap som jag inte har tillgång till. Därför min fråga till kommunstyrelsens ordförande:
Vad kan riksdagens beslut betyda för byggprojekt och
bostadsmarknaden i Vänersborgs kommun?
Lutz Rininsland 2021-12-06

Dela den här sidan:

Kopiera länk