Klimatlöften

Vår kommuns klimatlöften

Vid dagens möte i kommunstyrelsen blev beslutsförslaget till kommunfullmäktige:  ”Kommunfullmäktige antar de klimatlöften som enligt bilaga är möjliga att genomföra under 2022.

Vad är det fullmäktige skall säga ”ja” till  den 17 november ?

Kommunernas klimatlöften” är ett samarbetsprojekt mellan Västra Götalandsregionen och Länsstyrelsen Västra Götaland som riktar sig till regionens 49 kommuner. Här ett inledande citat från projektbeskrivningen: 

Klimat 2030 – Västra Götaland ställer om är en kraftsamling som drivs av Västra Götalandsregionen och Länsstyrelsen Västra Götaland i samverkan med andra aktörer.
Kraftsamlingen samlar företag, kommuner, högskolor och andra organisationer i Västra Götaland som vill ta ställning och bidra i omställningen till en klimatsmart region. Alla
kommuner i länet har undertecknat målet att Västra Götaland till 2030 ska vara en fossiloberoende region. Det innebär att utsläppen av växthusgaser ska minska med 80
procent från 1990 års nivå till år 2030. Samt att utsläppen från västsvenskarnas konsumtion ska minska med 30 procent till 2030 jämfört med 2010 års nivå. Sedan 1990
har utsläppen hittills minskat med cirka 15 procent. Nu, med knappt 10 år kvar, måste vi öka takten för att det ska vara möjligt att nå målen.”   (Här länken till dokumentet.)

För kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges ledamöter finns en sammanfattning av hela ärendet som beskriver ”läget i Vänersborg” och vad beslutet förpliktigar till: 

Även inför 2022 består klimatlöftena av 20 olika åtgärder som är väl beprövade och som kan ge stor utsläppsminskning. Jämfört med löftena inför 2021 är några av dem samma som förra året, några är delvis omformulerade, medan några är helt nya. Liksom förra året väljer kommunen hur många och vilka klimatlöften som antas och som sedan genomförs under 2022. Fördelen med att göra klimatåtgärder tillsammans är att kommunerna därvid kan utbyta erfarenheter och Klimat 2030 ger stöd för
genomförandet.
Den 15 december 2021 kommer kommunstyrelsens ordförande att bjudas in till Vara konserthus för att överlämna kommunens klimatlöften till landshövdingen och
regionstyrelsens ordförande. Klimatnyttan av alla kommuners klimatlöften sammantaget blir då tydlig. I slutet av 2022 följs de klimatlöften upp som antas i år och genomförs under nästa år.
I bifogat tjänsteförslag bedöms 3 av de 20 löftena för 2022 vara uppfyllda, ytterligare 13
bedöms som realistiska att uppfylla under 2022, medan 4 löften inte bedöms som realistiska att uppfylla under 2022. Det innebär att 80 procent av löftena bedöms kunna uppfyllas under 2022.”

Vad är det Benny Augustsson, kommunstyrelsens ordförande, tar med sig på tåget till Vara? Det framgår av dokumentet ”Vänersborgs kommuns status angående Klimatlöften för 2022”.

Hur våra och andra kommuners löften togs emot får vi kanske höra redan samma kväll. Då har kommunfullmäktige i Vänersborg sitt sista sammanträde för i år.

[Bakom beslutet i kommunstyrelsen står S+C+MP= kommunledningen med 6 mandat tillsammans med Vänsterpartiet med 2 mandat. 7 ledamöter deltog inte i beslutet: M+SD+L+KD+MBP.

I kommunfullmäktige har ”ja-sidan” 25 mandat, gruppen som idag inte deltog i beslutet förfogar då över 26 mandat.

I Vänersborg kan man aldrig veta på förhand hur det slutar.] 

 

Dela den här sidan:

Kopiera länk