Kommunfullmäktige

Vilka tror vi att vi är?

Det tar säkert inte många dagar innan de första frågorna ställs – och sedan är det inte helt omöjligt att det kan blåsa upp till styv kuling: Vad inbillar sig Vänsterpartiet? Att kunna bestämma vad som gäller fast alla andra har en annan uppfattning? Vad är det för fasoner?

Det gäller kommunfullmäktige och det gäller ett förslag från kommunfullmäktiges presidium:

  • DEBATTREGLER
  • Frivillig överenskommelse mellan de politiska partierna i Vänersborgs kommuns kommunfullmäktige för kvarvarande tid av mandatperioden 2014-2018

Förslaget avser a) Budgetdebatt, b) Övriga debatter, c) Interpellationer och d) Fråga

Det som föreslås är en begränsning av talartiden. För ”budgetdebatten” föreslås dessutom en viss turordning för de nio partierna, även för interpellationer och frågor föreslås en striktare reglering.

Förslaget kommer inte att genomföras. Förslaget förutsätter en frivillig överenskommelse mellan samtliga nio partier. Säger ett parti nej så faller förslaget.

Vänsterpartiets fullmäktigegrupp säger nej och beskedet har lämnats till kommunfullmäktiges presidium. Hur de andra partigrupperna har tänkt svara vet vi inte.

  • Vi ställde oss flera gånger samma fråga: Vad är tanken bakom ett förslag om tidsbegränsning? Visst kan vi skriva under följande: Varför prata tio minuter om du kan säga det på fem. Men fortfarande borde innehållet i det som sägs från talarstolen vara viktigare än hur många minuter det tar.
  • Varför säger vi nej? I huvudsak är vår invändning att förslaget inte kan förändra det som kan och borde förbättras. Visserligen uppfattas fullmäktiges arbete på olika sätt, men vi utgår från den bild vi har fått under denna mandatperiod och även två, tre mandatperioder tillbaka i tiden.
  • Fullmäktige är förutsägbart – i regel håller sig partierna och partigrupperna strikt till den färdriktning som lades fast i kommunstyrelsen
  • Olika uppfattningar och olika slutsatser debatteras inte utan är utgångspunkt för enkla räknefärdigheter – med plus och minus kollar man antalet röster i fullmäktige: ”Vi vinner ändå”.
  • Vilka är ”vi” som vet att ”vi vinner ändå”? Allt som oftast handlar det om grupperingen S+C+MP (denna mandatperiodens minoritetsledning) som delar uppfattning med M+L+KD (förra mandatperiodens minoritetsledning). Så är det nu, så var det även 2010-2014, då med omvänd turordning.
  • När ett sådant ärende med klara förutsägbara omröstningsresultat debatteras anser sig majoriteten inte behöva svara på frågorna. Det räcker med att någon enstaka politiker från de samlade sex partierna går till talarstolen med budskapet: ”Så är det. Det är bara så.” Sedan kan det ställas frågor, mängder av frågor. Det kan påpekas tveksamheter i underlaget, kanske rena felaktigheter. Inget händer, inget annat än att möjligtvis någon eller några från de andra fem partierna från den stora majoriteten går upp i talarstolen med en ursäkt och ett budskap: ”Egentligen borde jag inte förlänga debatten – därför yrkar jag bara kort och gott bifall till kommunstyrelsens förslag.”
  • Ärenden som vållar debatt – även om det tyvärr alldeles för ofta handlar om debatter av nyss beskriven art – slutar med omröstningar. För Vänsterpartiet slutar det många gånger med skriftliga reservationer. Och i dessa reservationer beskriver vi utförligt våra egna argument för andra lösningar och våra invändningar mot majoritetsbeslutet. I reservationen kan vi dock endast uttrycka vad vi också har framfört i debatten. Och eftersom vi önskar vara sakliga och korrekta, kan det ta mer än de föreslagna tre eller fem minuterna som inläggen skall begränsas till.
  • Nu finns, med Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna, två större partier i fullmäktige som avgör ärenden om det nu händer någon enstaka gång att S-blocket och M-blocket inte samtycker. Blickar vi tillbaka på de första 18 månader av denna mandatperiod så ser vi att SD-ledamöterna skulle haft svårt att hålla sig till tidsbegränsningar. I alla fall i ärenden där man vill hålla sig framme. Och eftersom vår bestämda uppfattning är att man inte ska vifta bort det som kommer från SD, utan det behöver bemötas sakligt och korrekt, så vänder vi oss också av detta skäl mot föreslagna tidsbegränsningar.

Kort sammanfattning: Vi har tidigare lämnat ett flertal förslag som borde kunna förbättre fullmäktiges arbete avsevärt. Några förslag har vunnit gehör, ett flertal har dock lämnats därhän. Det förslaget som alla partier nu skall ta ställning till har vi vid två tillfällen prövat på våra möten och vi har kommit fram till att vi ställer oss inte bakom förslaget. Därmed gäller även i fortsättningen att fullmäktiges presidium leder fullmäktiges arbete i enlighet med reglerna i kommunallagen och utan hänsyn till andra överenskommelser.

Med detta har vi svarat på frågan som kommer att riktas mot oss: Vilka tror ni att ni är?

Dela den här sidan:

Kopiera länk