Kommunfullmäktige

Det kan ju inte uteslutas ….

Det kan ju inte uteslutas att fullmäktigemötet i morgon onsdag  drar ut på tiden. Inte vet vi vad de andra åtta partierna har för sig, deras gruppmöten är schemalagda för ikväll och för timmen innan sammanträdet. Men vi diskuterade och fördelade arbetsuppgifterna redan för en vecka sedan.

ärendelistan finns en rad punkter där Vänsterpartiets ledamöter har för avsikt att yttra sig i debatten. Inte för att vi räknar med att vi måste formulera avvikande yrkanden, utan mest för att förklara hur vi tolkar diverse beslutsformuleringar och vad vi vill se ska hända när besluten är fattade och skall verkställas. Det finns ju allt som oftast kluriga beslutsformuleringar som i efterhand tolkas olika.

En titt på listan visar att den inte är särskilt lång. 18 punkter och lite under 220 sidor. Överkomligt att läsa från första till sista bladet, handlingarna har legat framme i mer än tio dagar innan sammanträdet. Och varje ledamot och ersättare erhåller ett inläsningsarvode på 1065 kronor, så vi kan också i morgon förutsätta att alla är pålästa och debattsugna.

Delårsrapporten augusti och revisorernas utlåtande över densamma har vår ledamot Stefan Kärvling bloggat om – läs här. Det Stefan inte tog upp är att PWC har med en mening som kan vålla huvudbry för somliga: ”Det medför att vi till våren 2016 inte kommer kunna rekommendera revisorerna tillstyrka att årsredovisningen 2015 godkänns, trots att …”

I ärende 4 Antagande av riktlinjer för köp eller försäljning av fastighet ställer Vänsterpartiet ett antal nyfikna frågor, dels vem som egentligen initierade ärendet, dels hur förvaltningens förslag råkar sammanfalla tidsmässigt med en repris för en enskild fastighetsaffär som för några år sedan vållade stor kalabalik. 2012 blåstes affären av, den tilltänkte köparen gav upp.

I ärende 5 Antagande av Risk- och Sårbarhetsanalys vill vi ta upp frågan om ett ”beslut för egen del” som kommunstyrelsen fattade när ärendet var där för beredning. I ärendet finns en reservation från Vänsterpartiet.

I ärende 6 förväntas kommunfullmäktige fatta ett beslut som retar gallfeber på kommunens revisorer. Det finns en anmälan om ett tilläggsbehov: Kunskapsförbundet Väst med begäran om ägartillskott. Varför även Vänsterpartiet tillstyrker att hänskjuta frågan till bokslutsarbetet kommer vi att behöva förklara i debatten. Men vi avser också att säga att vi kan tolka beslutsförslaget endast på ett sätt – ägarkommuner kommer att tillskjuta hela beloppet som förbundet behöver för att ha gjort jobbet som kommunerna färväntar sig ska göras.

Ärende 10 är en lustig sak. SD:s Ola Wesley hade motionerat: ”Fullmäktigeledamot och ersättare erhåller ersättning för förlorad arbetsinkomst under högst tio pryodagar under mandatperioden”. Detta är redan tillgosett i kommunens arvodesregler. Eftersom man inte kan/ska/borde äska något som redan finns, föreligger ett avslagsyrkande på motionen. Det föranledde ledamöterna Kurt Karlsson, SD, och Anders Strand, SD, att reservera sig i kommunstyrelsen. Blir det en repris i fullmäktige?

Ärende 11 är en motion från S och C ”Social hänsyn vid offentlig upphandling”. Vänsterpartiet kommer i debatten berätta varför vi tillmäter denna motion stor vikt och att vi förväntar oss framöver att en tydligare skrivning i upphandlingsreglementet underlättar att nå framgång.

I ärende 12 återvänder vi till Kunskapsförbundet. Vänsterpartiets motion besvaras efter ett helt år . I kommunstyrelsen fanns två beslutsförslag, båda rena bifallsyrkanden. Varför vi gjorde gemensam sak med M i kommunstyrelsen borde framkomma i debatten i fullmäktige. Med S gav sig redan i beredningsomgången, så nu finns bara ett förslag. Men ännu en gång, det behöver sägas från talarstolen vad vi förväntar oss ska ske när motionen väl har bifallits.

Ärende 13 är en interpellation från Vänsterpartiet som enligt gällande arbetsordning borde ha besvarats i september. Nu finns inte bara interpellationens fråga, här finns också svaret från kommunstyrelsens ordförande.

På punkt 15, 16 och 17 finns tre nya motioner från ledamöter från Vänsterpartiet. Även på punkt 18 (uppsamling av allt som tillkommit efter utskick av handlingarna) tillkommer en fjärde ny motion från Vänsterpartiet.

Förresten: Kommunfullmäktiges sammanträde sänds via Trollhättans Närradio på 90,6 Mhz, mötet börjar 18.00.

Dela den här sidan:

Kopiera länk