Budget 2016

Vänsterpartiets yrkande MRP 2016

Kommunstyrelsen sammanträder måndag 1 juni – här vårt yrkande på punkten MRP 2016:

Yrkande i ärendet 4 vid kommunstyrelsens sammanträde 2015-06-01

Beslut om Mål- och resursplan 2016-2018 samt investeringsbudget 2016-2020 och VA-taxa 2016

Dnr KS 2015/11

Vänsterpartiet har endast kunna följa budgetberedningens arbete utifrån. För att få grepp om arbetets inriktning ställde vi i februari en fråga till kommunledningen om innehållet i överenskommelsen mellan de tre styrande partierna. Svaret vi fick var att vi inte skulle få den begärda informationen – överenskommelsen var en intern angelägenhet.

Från valrörelsen i höstas vet vi dock att Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet har olika utgångspunkter i synen på kommunens mål och resurser.

Det har inte kommit ut någon mer officiell information utöver det färdiga underlaget. Men när budgetberedningen hade avslutat sitt arbete, framkom det motsägelsefulla uppgifter i tidningsartiklar. Det har gjorts antydningar om möjliga lösningar för olika verksamheter där det finns dålig överensstämmelse mellan målsättningar och tilldelade resurser. Inför kommunstyrelsens sammanträde anar vi, att denna mandatperiods minoritetsstyre fortsätter förra mandatperiodens trend, att vid sittande bord presentera ett nytt budgetförslag som avviker från det vi andra partier och de fackliga organisationerna informerades om.

Utgångspunkten för Vänsterpartiets yrkande är det underlag som skickades ut med kallelsen till kommunstyrelsens sammanträde2015-05-27.

Vi har tagit del av nämndernas framställning och budgetberedningens reaktion. Vänsterpartiet har företrädare i samtliga berörda nämnder och styrelser varför vi också har kunnat följa nämndernas överläggningar kring bokslutet 2014, första delårsrapporten 2015 och framställningar inför MRP 2016-2018. Nämnderna har ju med få undantag fått veta genom kommunstyrelsernas anvisningar från början av mars att tilldelningen 2016 i princip skulle stanna vid siffrorna som gäller 2015.

Nu visar budgetberedningen att man vill vara mera generös än så: Det fördelas ett antal nästan likalydande tillskott försett med uppmaningen till nämnden att ”återkomma med förslag om hur ramökningen skall fördelas per anslagsbindningsnivå”.

Här skiljer sig Vänsterpartiet helt och hållet från budgetberedningens sätt att tänka. Vi är övertygade om att nämnderna och förvaltningarna redan har begrundat sitt uppdrag och sina förutsättningar att kunna leverera verksamhet som stämmer överens med kommunens inriktningsmål. Vänsterpartiet möter detta arbete med respekt.

I vårt budgetförslag är utgångspunkten nämndernas oftast enhälliga framställningar om ramökningar i MRP 2016.

För Barn- och utbildningsnämnden föreslår vi med hänvisning till nämndens framställning en ramökning med 23,4 Mkr utöver budgetberedningens förslag.

Vi vill säkerställa principen att nytillkommande elever inte skall få sin utbildning bekostad genom försämringar av i stort sett alla delar av den befintliga strukturen för kommunens barnomsorg och skolorganisation.

För att finansiera detta förslag föreslår Vänsterpartiet en höjning av den kommunala skattesatsen med 25 öre. Vi beräknar att detta ger ökade intäkter med 18,5 Mkr. Vi föreslår också att de resterande 4,9 Mkr tas från det förväntade resultatet.

För Socialnämnden föreslår vi en ramökning med 6,8 Mkr utöver budgetberedningens förslag. (Vänsterpartiet är kritiskt mot hanteringen av kommunstyrelsens tilldelning om 5 Mkr för driften av Gläntan, varför egentligen såväl nämndens framställning, budgetberedningens tilldelning och vårt eget förslag borde fått utformas på annat sätt.)

Vänsterpartiet föreslår också här finansiering från det förväntade resultatet.

Vänsterpartiet ställer sig bakom Kultur- och fritidsnämndens begäran om 6,5 Mkr i ramhöjande anslag för 2016. Därmed ligger vårt förslag 3,5 Mkr högre än budgetberedningens.

Vänsterpartiet föreslår att förslaget finansieras med pengar ur resultatutjämningsreserven (RUR).

Vänsterpartiet föreslår också att kommunfullmäktige skall anvisa 1,5 Mkr av ramökningen till Kultur- och Fritidsnämnden för verksamheterna ”Ungdomshuset” och ”Hjälpande händer”. Detta särskilda förslag vidhåller vi också i fall kommunfullmäktige stannar vid en ramökning om 3 Mkr såsom budgetberedningen har föreslagit.

När det gäller anslaget till Samhällsbyggnadsnämnden så tolkar vi förslaget från budgetberedningen och nämndens reaktion på så sätt, att anslaget om 3 Mkr med säkerhet landar på underhåll av Dalbobron. Vänsterpartiet anser också att ”berättelsen” om Villa Björkås borde få en rätt och riktig avslutning snarast och helst nu. Därför föreslår vi ett engångsbelopp om 3 Mkr som skall säkerställa att arbetet genomförs 2016.

Vänsterpartiet föreslår finansiering genom att vi använder oss av RUR.

Vi föreslår också att investeringsplanen ändras för 2017.  Vi vill att det tillkommer 22 Mkr för upprustning av aulanHuvudnästomten. Vi hänvisar till en beräkning som var aktuell för något år sedan och som resulterade då i ett förslag om 19 Mkr. Vi delar uppfattningen att vi måste komma från vackra ord till handling vid den delen av kulturaxeln.

Slutligen framställningen om ramökning från Överförmyndarnämnden. Vänsterpartiet ställer sig bakom nämndens ansökan och vill finansiera anslaget om 0,75 Mkr ur RUR.

 

 

Sammanställning (med utgångspunkt från kommunstyrelsens anvisningar)

Avvikande förslag Föreslagen finansiering
Vänsterpartiets förslag Beredningens förslag Skillnad Förändring av skattesatsen Från prognosen för resultatet FrånRUR Summa
BUN 23,4 23,4 18,5 4,9 23,4
Soc 9,8 3 6,8 6,8 6,8
KoF 6,5 3 3,5 3,5 3,5
SBN 3 + 3 3 3 3 3
ÖFN 0,75 0 0,75 0,75 0,75
37,45 18,5 11,7 7,25 37,45

 

 

 

 

 

Marianne Ramm                          Lutz Rininsland              James Bucci

Vänsterpartiet                              2015-06-01

Dela den här sidan:

Kopiera länk