Brålanda

Kommunen återtar verksamheten

På måndag väntar en föredragningslista med 37 ärenden på kommunstyrelsens ledamöter. Handlingarna kom igår torsdag och omfattar 1051 sidor. Faktiskt ett större antal riktigt viktiga ärenden som kommer att avgöras med omröstningar:

Mål- och resursplan 2016

Barn- och utbildningsnämndens ansökan om ramökning

Kultur- och fritidsnämndens ansökan om ramökning

Mål och riktlinjer för sådana kommunala angelägenheter som utförs av privata utförare

Fiberstrategi Vänersborgs kommun 2015-2022

Inflytande för barn och ungdomar i Vänersborgs kommun

Lokaltidningen TTELA hann idag med att berätta om kommunledningens förslag till Mål- och resursplanen 2016. En annan artikel berättar att: ”Oppositionspartierna M, FP och KD har lagt ett budgetförslag som ger nämnderna drygt sex miljoner kronor mer att röra sig med.” Budgeten omfattar två miljarder, skillnaden mellan dessa två förslag är hårfin.

TTELA konstaterar också att kommunledningen S, C och MP samlar 22 mandat och har ett övertag över M, FP och KD som endast förfogar över 15 mandat. Oftast brukar SD och Välfärdspartiet med 6 resp 2 mandat rösta med M, då blir det 22:23 vid en omröstning den 17 juni i kommunfullmäktige. Vänsterpartiet med 6 mandat lägger på måndag ett eget förslag i kommunstyrelsen.

En nyhet som TTELA dock missade idag var beslutet som socialnämnden fattade igår efter en omröstning som slutade 7:6. Frågan gällde entreprenaden i Brålanda, där Carema och nu Vardaga har hanterat äldreomsorgen m.m. från 2006 och fram till sista januari 2017. På bordet fanns följande förslag:

  1. Driften för verksamhet enligt socialtjänstlagen (SoL), hälso- och sjukvårdslagen (HSL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) i Brålanda från och med 2017-02-01, ska upphandlas enligt lagen om offentlig upphandling (LOU).
  2. I förfrågningsunderlaget ska beaktas kvalitet, personaltäthet, redovisning och uppföljning särskilt, i syfte att säkerställa att offentliga medel används till den verksamhet de är avsedda för, och på ett sådant sätt att de kommer brukarna till godo och därmed även begränsa oskälig vinstutdelning till bolags aktieägare.

Först anmälde socialnämndens ordförande, C, att sista delen på andra punkten skulle strykas ”… och därmed även begränsa oskälig vinstutdelning till bolags aktieägare.” Därefter begärde Vänsterpartiets två ledamöter avslag på förslaget. En bit in på eftermiddagen och efter en ajournering som drog ut över tiden fattades beslutet. Det blev avslag, verksamheten kommer åter att bedrivas i kommunal regi från 1 februari 2017. För avslag röstade V 2, S 4 och MP 1, för det ändrade förslaget som ville se en ny upphandling röstade M 2, C 1, FP 1, KD 1 och SD 1.

Dela den här sidan:

Kopiera länk