Uncategorized

Vår budgetreservation 2010

Lutz

Behandlingen av mål- och resursplan i kommunfullmäktige är av stor betydelse för den kommunalpolitiska verksamheten. Ärendet föranleder inte sällan en något komplicerad beslutsprocess. Begäran om voteringar understryker vikten som partierna tillmäter sina egna förslag. Som regel åtföljs beslutsprotokollet av reservationer till förmån för egna yrkanden.
Reservation Kommunfullmäktige 2009-06-17 Ärende 2 Mål- och resursplan 2010-2012 (Dnr KS 2009/11) Behandlingen av mål- och resursplan i kommunfullmäktige är av stor betydelse för den kommunalpolitiska verksamheten. Ärendet föranleder inte sällan en något komplicerad beslutsprocess. Begäran om voteringar understryker vikten som partierna tillmäter sina egna förslag. Som regel åtföljs beslutsprotokollet av reservationer till förmån för egna yrkanden. Vänsterpartiet begärde flera voteringar när de olika förslagen ställdes under proposition. En votering gällde redan frågan i vilken ordning olika punkter skulle avgöras. Jag anmälde att jag för Vänsterpartiets grupp skulle inkomma med skriftliga reservationer. Eftersom samtliga synpunkter avser frågor under ett och samma ärende väljer jag att lämna en samlad reservation. För det första vill jag reservera mig till förmån för mitt förslag till annan ordningsföljd i omröstningen. Vänsterpartiets förslag till Mål- och resursplan 2010-2012 håller sig strikt till den traditionella ordningen som vi uppfattar den. Att framföra förslag om annan inriktning av verksamheten eller också annan tilldelning av resurser till olika verksamheter är huvuduppgiften för den politiska grupperingen som har uppfattningar som skiljer sig från majoritetens budgetförslag. Den som önskar ett beslut som ändrar på huvudförslaget blir då också skyldig att visa hur finansieringen skall ske. Den turordningen föreslog jag när jag invände mot ordförandens förslag till ärendehantering. Jag anser fortfarande att det är fel att först hantera frågan om annan finansiering och därefter ställa frågan om hur man vill prioritera kommunal verksamhet. Jag reserverar mig därför till förmån för eget förslag på den punkten. Den andra reservationen gäller frågor som har samband med ordförandens agerande när han genomförde omröstning i fråga om proposition och kontraproposition avseende förslaget om ändrad utdebitering. Under den långa debatten förekom flera inlägg som berörde frågan om skattehöjning eller bibehållen oförändrad utdebitering. Vänsterpartiet, som hade sina fyra ledamöter på plats, framförde tydligt varför man föreslog en förändring av skatteuttaget med 25 öre under 2010. Kommunfullmäktiges ledamöter hade redan i utskicket inför mötet kunnat ta del av en utförlig redovisning av partiets hela budgetförslag. Miljöpartiet har två ledamöter, dock tjänstgjorde tre representanter eftersom kommunfullmäktige godkände byte av ledamot och ersättare under behandlingen av denna punkt på dagordningen. Miljöpartiets ledamot som förde talan i detta ärende pläderade för partiets budgetförslag, ett förslag som endast föredrogs muntligt och som inte fanns på ledamöternas plats som brukligt är i samband med hanteringen av nästa års budget. Förslaget innehöll en punkt som gällde en skattehöjning med 15 öre. Således fanns två olika förslag om ändrad utdebitering. Inte någon av de 43 ledamöter vars partier i kommunstyrelsen hade ställt sig bakom budgetberedningens huvudförslag antydde att man ville biträda något av de två förslagen om ändring. Tvärtom avvisades förslagen av alla ledamöter från S, C, M, KD och FP som yttrade sig på den punkten under den långa debatten. I kontrapropositionen skulle motförslaget till budgetberedningens huvudförslag utses. Hur ordföranden mot bakgrund av debatten och med tanke på styrkeförhållanden av fyra ledamöter kontra två ledamöter kunde säga att han uppfattade att miljöpartiets förslag hade bifallits var en gåta för mig. Men gåtans lösning kom omgående: medan den övervägande delen av fullmäktige avstod från att delta i omröstningen om dessa två förslag, röstade först barn- och utbildningsnämndens andra vice ordförande för en skattehöjning och gick därmed emot det hon framförde i debatten. Sedan kom två röster för miljöpartiets förslag från ledamöter som överhuvudtaget inte hade yttrat sig under överläggningarna, först gymnasienämndens ordförande och därefter kommunfullmäktiges ordförande. När jag begärde votering gjorde jag detta för att jag trodde att ställningstaganden skulle ske i överensstämmelse med det som sades i debatten. Jag var ovetande om att det hade förts andra samtal som gav ordföranden vid handen att ”höra” annat än det jag hörde. Det blev ju nästan absurt när ordföranden som nyss var ”siste man” i voteringen med sin röst för miljöpartiets förslag förkunnande at vänsterpartiets förslag hade bifallits, vilket han efter tillsägelse fick rätta till. För det tredje gäller reservationen självfallet ett ställningstagande till förmån för Vänsterpartiets yrkanden för Mål- och resursplan 2010-2012. Även om våra yrkanden nu har fallit vill jag reservera mig för våra önskemål att förstärka flera nämnders möjlighet att minska effekterna av nedskurna anslag. I partiets yrkanden framgår hur vi motiverar våra förslag som i korthet var: 1. Resurstillskott till förskolan och grundskolan med 15,75 mkr 2. Resurstillskott till gymnasienämnden med 5 mkr 3. Resurstillskott till socialnämnden med 10 mkr Även vårt förslag att inleda en försäljning av Arenan budgetåret 2010 föll. Här avstår jag dock från att reservera mig eftersom debatten gjorde det klart för mig att vårt förslag i högsta grad blir föremål för nya överväganden längre fram. Till mina tre ovan framförda reservationer vill jag tillägga att partigruppen har haft tillfälle att läsa skrivningen och att samtliga ledamöter och våra ersättare godkände min text. Lutz Rininsland Vänsterpartiet 2009-06-18

Dela den här sidan:

Kopiera länk