artikel

Mera misstag eller medveten mörkandet?

frågetecken1

Västarvet, på uppdrag av Länsstyrelsen, gjorde en byggnadsminnesutredning av Huvudnässkolan. Den blev klar i slutet av mars. Länsstyrelsen såg till att en tjänsteperson hos kommunstyrelseförvaltningen fick en kopia av utredningen men utredningen diariefördes aldrig hos kommunstyrelseförvaltningen.

Först i oktober fick vänsterpartiet upp ögonen för att byggnadsminnesutredningen hade varit klar sedan mars. Den 23 oktober frågade vi hos kommunen om utredningen fanns i kommunens diariet vilken den inte gjorde. Vi frågade även hos byggnadsförvaltningen ifall utredningen hade syntes till hos dem, vilken den inte hade gjort.

Byggnadsförvaltningen såg nu till att diarieföra en kopia av utredningen. Utifrån dessa händelser valde James Bucci (v) att ställa följande interpellation till kommunstyrelsensordförande.

2008-10-28

Interpellation till kommunstyrelsens ordförande beträffande byggnads-minnesutredningen av Huvudnässkola

Idag har byggnadsförvaltningen diariefört en kulturhistorisk utredning av Huvudnässkolan. Utredningen utfördes av Länsmuseum, på uppdrag av Länsstyrelsen, som ett led i ärendet där Länsstyrelsen skall bedöma fall Huvudnässkolan skall byggnadsminnesförklaras eller inte.

I skrivande stund har jag inte sett Länsmuseums utredning och vet därför inte heller vad den har kommit fram till. Jag räknar med att ha hunnit sätta mig in i underlaget vid tidpunkten för svar till denna interpellation.

Mina interpellationsfrågor

Vad är kommunstyrelsens ordförandes tankar om Länsmuseums utredning?

Och har någon politiker eller tjänsteman, kopplade till kommunstyrelse förvaltningen, tagit del av Länsmuseums utredning utan att diarieföra den under tiden från att den blev klar fram till att den nu blivit diarieförd av byggnadsförvaltningen?

James Bucci

 


 

Kommunstyrelsensordförande hann aldrig läsa utredningen inför interpellationens behandling i fullmäktige. Vad han visste hade inte någon politiker hos kommunstyrelsen eller tjänsteman hos kommunstyrelseförvaltningen tagit del av utredningen vid tidpunkten för interpellationens överlämnande.

Vi informerade under interpellationsdebatten att i dagsläge vet vi att Länsstyrelsen lämnade över en kopia av byggnadsminnesutredningen av Huvudnässkolan till en tjänsteperson hos kommunstyrelseförvaltningen kort efter det att utredningen blev klar och att utredningen sedan inte blev diarieförd hos kommunstyrelseförvaltningen.

Vänsterpartiet upplever detta som mycket beklämmande.

Fortsättningen följer….

Dela den här sidan:

Kopiera länk