Uncategorized

Reservation i Topps förköpsärende

James

Reservation

Kommunstyrelsen 2008-11-05
Ärende 14 Fråga om förköp Essingletorp 1:57 Dnr KS 2008/482
Ärende 15 Fråga om förköp Essingletorp 1:49 Dnr KS 2008/481

I båda dessa ärenden reserverar jag mig till förmån för mitt yrkande att kommunen utövar sin förköpsrätt.

  

Jag ser två huvudsakliga skäl till varför kommunen skall utöva förköpsrätten gentemot sitt eget helägt bolag Fastighets AB Vänersborg.

1. Sedan kommunstyrelsens tidigare behandling av ärendet har det tillkommit uppgifter om ett optionsavtal undertecknat av representanter för Fastighets AB Vänersborg och Hammar Nordic Plugg AB. Eftersom det är oklart om framtagandet och undertecknandet av detta optionsavtal lever upp till gällande konkurrenslagstiftning så kan jag inte låta affären mellan Fastighets AB Vänersborg och Hammar Nordic Plugg AB bara passera förbi.

2. Genom att inte utöva förköpsrätten tillåter kommunstyrelsen att Fastighets AB Vänersborg gör en medveten förlust på över 9 miljoner kronor. Att kommunstyrelsen medveten tillåter denna förlust är bevisad av att det redan i dagsläget finns ett avtal mellan Hammar Nordic Plugg AB och en ny köpare där samma fastigheter skall säljas för en köpeskilling på 40m.

Enligt aktiebolagslagen finns det ingen text som förespråkar ett förlustsyfte med ett aktiebolag. Det måste vara därför vara mindre lyckad för en kommunstyrelse att släppa igenom en affär som man är medveten om kommer att kosta kommunens skattebetalare över 9 miljoner särskilt när förlusten behöver inte alls inträffa.

Tidigare i år har min hållning varit att acceptera en nämnd eventuell förlust på 9m för att trygga arbetstillfällen i och omkring Brålanda. Den hållningen hade jag innan ett optionsavtal mellan Fastighets AB Vänersborg och Nordic Hammar Plugg AB samt en 40m säljavtal mellan Nordic Hammar Plugg och en ny köpare blev kända. I dagsläge kommer jag inte fram till annat än att en korrekt juridisk, etisk och moralisk hållning gentemot kommunens skattebetalare är att kommunen skulle ta och utöva sin förköpsrätt i dessa två ärenden.

En konsekvens av kommunstyrelsens beslut är att dessa två fastighetsaffärer kan blir föremål för ytterligare granskning utifrån ett konkurrensperspektiv.

Dela den här sidan:

Kopiera länk