artikel

Vårt förslag till mål och resursplan 2009-2011

Vårt förslag hade inneburit att några av nämnderna hade fått en större ram jämfört med majoritetens förslag. Samtidigt anslöt vi oss till m,fp och kds mera nykter investeringsplan

 

Vänsterpartiets Mål- och resursplan 2009-2011

 

Framtiden kan målas upp i olika färger

 

Vänsterpartiet, till skillnad från majoriteten (s och c) och till skillnad från det största oppositionsblocket (m, fp och kd) väljer att lägga en mål- och resursplan mer i linje med vad företrädarna för verksamheterna pekar på för behov.

Barn- och ungdomsverksamheten visar tecken på att det är många elever i behov av särskilt stöd. Det finns underlag som visar att alltför många elever mår dåligt, har ångest, har dålig självbild mm. Vänsterpartiet anser att det behövs fler kuratorer, fritidsledare och andra vuxna i skolan som har tid med dessa barn.

  • För detta ändamål vill vänsterpartiet tillföra 4 mkr till barn- och ungdomsnämnden utöver majoritetens förslag.

Antal elever i behov av särskilt pedagogiskt stöd ökar ständigt som i sin tur innebär ett ökat behov av speciallärare och resurspedagoger. Tidigare insatt stöd leder till bättre tillgodogörelse av undervisning.

  • För detta ändamål vill vänsterpartiet tillföra 4 mkr till barn- och ungdomsnämnden utöver majoritetens förslag.

De sociala verksamheterna är utsatta för stora påfrestningar där de ekonomiska ramarna inte täcker de behov som finns. Vi bedömer Individ- och familjomsorgen vara i akut behov av resursförstärkning, mest alarmerande är utvecklingen av försörjningsstöd. Sparbeting kommer förmodligen att drabba all övrig verksamhet om inte det ökade behovet av försörjningsstöd kan täckas.

  • För att undvika att all social verksamhet skall bli alltför hårt drabbat av sparbeting vill vänsterpartiet tillföra 8 mkr till socialnämndens IFO verksamhet utöver majoritetens förslag.

Birger Sjöberggymnasiet har under några år fått uppleva toppen av elevkullen. Lärartätheten har drabbats negativt under denna tid och det är nu dags att låta lärartätheten återhämta sig.

  • Därför vill vänsterpartiet tillföra gymnasieskolan 2 mkr utöver majoritetens förslag.

Vänsterpartiet väljer att ställa sig bakom stora delar av m, fp och kds förslag till Investerings- och exploateringsplan då vi vill vara mera återhållsam än majoriteten med den planerade investeringstakten.

Vänsterpartiet vill stödja glesbygden och landsbygdskolorna, men eftersom vi inte får klarhet vad majoriteten egentligen föreslår, väljer vi att stödja förslaget från m, fp och kd att utreda alternativa lösningar.

För att finansiera våra förslag så vill vi ta av det som annars skulle vara resultatet för 2009.

Dela den här sidan:

Kopiera länk