artikel

Reservation i ärendet Huvudnässkolans folkomröstning

Vi citerar från Vänersborgs vision
”… en kommun där medborgarna känner sig trygga, delaktiga och har inflytande …”

Visst !

  

Reservation i ärende 8 – Folkinitiativ avseende namninsamling för folkomröstning i fråga om renovering av Huvudnässkolan

99-12-01 Barn och ungdomsnämnden (BUN) gör framställan till Samhällsbyggnadsnämnden (SHB) om en underhållsplan samt en tidsplan för åtgärder beträffande Huvudnässkolan. 

02-06-24 Oenig BUN beslutar att renovera Huvudnässkolan

04-06-02 BUN och Gymnasienämndens dåvarande chefer skriver till kommunstyrelsens arbetsutskott angående lokalbehov för utbildning från förskoleklass till gymnasiet 2005 och framåt.

04-11-22 Kommunstyrelsen (KS) remitterar skollokalsärendet till nämnderna.

04-12-08 KS återtar remissen

05-06-21 Kommunfullmäktige (KF) voterade med utslag 48 – 0 att Huvudnässkolan skulle renoveras 2007 för 35 Mkr, en person avstod från att rösta.

05-06-22 Intervjuad i Radio Väst säger kommunstyrelsens ordförande Lars-Göran Ljunggren (s) om kommunfullmäktiges beslut:

"Det innebär att vi har givit ett mycket klart och tydligt besked för 20-30 år framöver. Aulan och A-huset kommer att vara utbildningslokaler."

06-01-18 Skollokalsfrågan återkommer som ärende i KS

06-03-01 KS beslutar att tillsätta en politisk beredningsgrupp som skulle upprätta utredningsdirektiv för kommunchefen.

06-09-?? Politiska gruppen splittras i oenighet

Val september 2006 utan att något nytt besked finns att ta ställning till. KF:s beslut 2005 gäller fortfarande.

07-03-28 Planer på storskolan vid Idrottsgatan presenterades och Huvudnässkolan skall rivas. Oenig KS.

07-04-23 Över 500 personer demonstrerade mot planerna för storskolan

07-04-25 Oenig KF skickar tillbaka ärendet

07-12-12 Hagaparken lanseras som lokaliseringsalternativ för 7-9 skola. KS återremitterar ärendet.

08-01-24 Vänerparken Property Investment KB meddelar "att det inte är förenligt med de framtidsplaner som finns för närvarande att inrymma en skola för årskurs 7-9".

08-02-05 Namnlistor för en folkomröstning lämnas in till kommunen.

08-02-13 Oenig KS beslutar om 7-9 skola eventuellt vid Hagaparken, Vänerparken inte aktuell.

08-03-19 Oenig KF beslutar om 7-9 skola eventuellt vid Hagaparken, Vänerparken inte aktuell.

08-06-18 Folkomröstning avvisas med röst siffror 44-7. Det sägs nu finnas en lösning som innebär en 7-9 skollokalisering vid Vänerparken dock utan att något underlag har presenterats för KS och KF.

Vi inom Vänsterpartiet hade kunnat tänka oss en lokalisering av en 7-9 skola vid Vänerparken om den skulle vara dimensionerad för att ta emot de 400-450 elever som går på Huvudnässkolan. Det blev dock inte möjligt att ta ställning till en eventuell sådan lösning då inget underlag om en skola vid Vänerparken i dagsläge har presenterats för KF.

Med den ovisshet som råder och med det facit som finns över ärendehanteringen kändes det för oss som en självklarhet att yrka som vi gjorde för att hålla en folkomröstning om inte en bred majoritet kan visa sig komma överens i frågan.

Och avslutningsvis ett citat från den kommunala visionen:

"… en kommun där medborgarna känner sig trygga, delaktiga och har inflytande …"

                                                    Visst !

 

                                 För vänsterpartiet i Vänersborg

                James Bucci                              Stefan Kärvling

                Marianne Ramm                         Lutz Rininsland        

                2008-06-23

Dela den här sidan:

Kopiera länk