artikel

Reservation Budget 2009

Mitt yrkande på avslag av budgetberedningens förslag att kommunstyrelsen ställer sig bakom föreslagna anvisningar och planeringsramar för Budget 2009 och Ekonomisk plan 2010-2011 vill jag motivera på följande sätt:

Reservation 

Kommunstyrelsen      2008-02-27                                           

Ärende 6 

Anvisningar för arbetet med mål- och resursplan för åren 2009-2011 – underlag för ramsättning (Dnr 2008:91 KS)  

Mitt yrkande på avslag av budgetberedningens förslag att kommunstyrelsen ställer sig bakom föreslagna anvisningar och planeringsramar för Budget 2009 och Ekonomisk plan 2010-2011 vill jag motivera på följande sätt: 

Till budgetberedningens arbete lades fram ”Budget 2009 – Underlag inför ramsättningen”. Detta material hade i januari 2008 tagits fram av kommunens förvaltningar.  

I avsnittet ”Analys av kommunens kärnverksamheter” beskrivs nuläget och kommande kända samt eventuellt möjliga förändringar. Här lämnas besked vilka konsekvenser olika nya lagar och förordningar kommer att föra med sig för verksamheten. I denna analys beskrivs vilka resursbehov som kan uppstå beroende på vilka vägval som görs i den politiska beslutsprocessen. 

Vi kommer fram till slutsatsen att vi gör en annan bedömning än budgetberedningen. 

Vi kan inte få oss att se de föreslagna ramarna i ljuset av ”Underlaget” som realistiska och genomförbara. 

Vi vill avvakta med våra mera precisa yttranden och yrkanden till efter den politiska behandlingen av Budgetförslaget som nu skall påbörjas i våra facknämnder.  

Med största sannolikhet kommer vårt slutliga ställningstagande på samma sätt som 2007 att fokusera kring behoven av tillskott för Barn- och ungdomsnämnden, Gymnasienämnden och Socialnämnden, men vi kan inte utesluta att vi även för Samhällsbyggnadsnämndens verksamhet och för Kulturnämnden i slutändan har en avvikande uppfattning.  

Avvikande från vårt ställningstagande förra året vill vi dock redan nu i februari vid tidpunkten för ramsättningen markera vår syn genom ett avslagsyrkande av budgetberedningens förslag. 

Med ovanstående förklaring reserverar jag mig till förmån för Vänsterpartiets avslagsyrkande. 

 

Lutz Rininsland                                                            2008-02-27 

Vänsterpartiet                 

Dela den här sidan:

Kopiera länk