artikel

Reservation Centrala skolor

Kommunfullmäktige beslutade 2007-04-25 att återremittera ärendet ”SKOLLOKALER I CENTRALA VÄNERSBORG” till kommunstyrelsen:
Kommunstyrelsen tog vid dagens sammanträde fram ett beslutsförslag som skall lämnas till kommunfullmäktige för att där behandlas vid sammanträdet 2008-03-19.

ReservationKommunstyrelsen 2008-02-13         Ärende 4Grundskola 6-9 alternativt 7-9 i centrala Vänersborg Dnr 2007/178 KS  

Kommunfullmäktige beslutade 2007-04-25  att återremittera ärendet "SKOLLOKALER I CENTRALA VÄNERSBORG" till kommunstyrelsen:
Kommunstyrelsen tog vid dagens sammanträde fram ett beslutsförslag som skall lämnas till kommunfullmäktige för att där behandlas vid sammanträdet 2008-03-19. 
Mellan april 2007 och februari 2008 var ärendet några gånger i kommunstyrelsen, dels för att "information" skulle lämnas, dels för en formell behandling i december 2007. Men vid detta sammanträde 2007-12-12 återremitterade kommunstyrelsen ärendet till kommunstyrelsens arbetsutskott. 
Det återremitterade ärendet kommer nu tillbaka till kommunfullmäktige för ett beslut. Men det var mycket märkligt – i kommunstyrelsens underlag fanns inget om det som i april 2007 ledde till återremissen. Ändå hade kommunfullmäktiges ordförande varit noga med att begära in "motivering" till återremissyrkandena. Det var ju dessa motiveringar som skulle hanteras vid en förnyad beredning.
Så här står det i protokollet
Kommunfullmäktige beslutar om återremiss med motiveringen att en grundligare utredning av Vänerparksalternativet görs när det gäller möjlighet och lämplighet att där förlägga en skola för elever i årskurs 7-9 samt att utredning görs av det ekonomiska underlaget och elevunderlaget som lades på kommunstyrelsens bord 2007-04-13 samt föräldraföreningens motsvarande skrivelse och ekonomiska analys. 
Till dagens sammanträde i kommunstyrelse hade vi förberett oss att ta ställning till det beslutsförslaget som fanns med i utskicket: 
     Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
     Kommunfullmäktige beslutar att

  1. för elever i årskurs 6-9 alternativt 7-9 ska Torpaskolan, Tärnan och en ny skola i Hagaparken användas
  2. återföra frågan om skolor i centrala Vänersborg till barn- och ungdomsnämnden
  3. uppdra åt samhallsbyggnadsnämnden och kulturnämnden att utreda hur man kan använda byggnader och mark på Huvudnäs  

Utöver beslutsförslaget fanns endast följande handlingar i kommunstyrelsens beslutsunderlag:  

Kommunchefens förslag till inriktningsbeslut på två sidor från 24 september 2007      

En skrivelse från VÄNERPARKEN PROPERTY INVESTMENT KB på 2½ rader. 

En sida från en viss Bo Kleberger, Ramböll Projektledning, med två kommentarer:

1.       Kommentarer till Contektons utredning daterad 2007-02-14

2.      Kommentarer till förslagställarens brev "Kalkyler avseende nya / renoverade högstadieskolor i Vänersborg"

När vänsterpartiet förberedde sig inför kommunstyrelsens sammanträde kom vi fram till följande ställningstagande – först avseende underlaget: 
Förslaget till inriktningsbeslut innehåller tankar kring ett alternativ (Hagaparken) som inte fanns med i motiveringarna till återremissen. Innan kommunfullmäktige kan ta ställning till detta nya förslag måste ovillkorligen nämnden som har ansvar för skolverksamheten (Barn- och ungdomsnämnden) höras, något förslag till beslut på den punkten kan därför inte lämnas till kommunfullmäktige.

Vänerparken Property Investment KB meddelar "att det inte är förenligt med de framtidsplaner som finns för närvarande att inrymma en skola för årskurs 7-9". Eftersom beslutet endast meddelas på detta sätt är det svårt att förstår annat än "NEJ, boomstopp !"  

Bo Klebergers inlägg kan vi inte hantera – vi vet inte vilken utredning han syftar till, när han skriver Contekton 2007-02-14, vi känner endast till Contekton från 2004-02-14. Den andra kommentaren kan vi inte heller hantera, vi känner inte till skrivelsen med den citerade rubriken.  

Sedan hur vi förberedde vårt ställningstagande till de tre beslutspunkterna:  

Eftersom hela beslutsförslaget byggs upp kring "ny skola i Hagaparken", så var vi av den övertygelsen att beslutsförslag därmed formellt var fel och kunde inte underställas kommunfullmäktige som resultat av det arbetet som gjordes under återremisstiden.  

Innan jag kunde lämna mitt förslag till beslut kom det en hel serie av förändringar.  

Från gruppmötet S +C kom ändringen "… ny skola eventuellt i Hagaparken… " – det var en absolut nödvändig förändring. Hur ledamöterna än frågade om innebörden av överens-kommelsen med Fridaskolan, så kom inte ett endaste svar som kunde ge ett konkret besked. På den punkten var beslutsunderlaget pinsamt dåligt !  

Från Andreas Vänerlöv kom ändringsförslaget att ändra "6-9 alternativt 7-9" till endast "7-9" med tanken på att annars skulle man med illvilja lätt skulle räkna fram "en invasion" på Idrottsgatan.  

Från Andreas Vänerlöv kom också förslaget att låta Gymnasienämnden utreda vilka program som kunde flyttas till Vänerparken. Det verkade som om någon hade fått ett underhandslöfte från Vänerparken Property Investment KB att man skulle betrakta en 16-åring på mycket annorlunda sätt än en 15-åring.  

Slutligen lade Dan Nyberg ett förslag där han föreslår kommunfullmäktige notera att i beredningen av frågorna hade Vänerparksalternativet, det ekonomiska underlaget samt elevunderlaget utretts i enlighet med fullmäktiges beslut.

Detta kan jag med bästa vilja inte underteckna. Om alla kommunala beslut har liknande kvalitet i sina ekonomiska underlag, är det dags för mig att lämna mina uppdrag.  

Vet vi nu verkligen hur många elever som flyttas till Idrottsgatan ? 

Vad hände med motiveringen i kommunfullmäktiges återremiss "samt föräldraföreningens motsvarande skrivelse och ekonomiska analys" ?

Det blev lätt och logiskt för mig att lämna mitt eget yrkande "Huvudnässkolan byggs om till en för elever, lärare och all personal attraktiv högstadieskola. Vid utformandet av skolan skall stor hänsyn tas till kulturaxelns estetiska miljö."

Mitt yrkande vann inte kommunstyrelsens bifall. Med ovanstående vill jag därför reservera mig till förmån för mitt eget yrkande.

Lutz Rininsland                                                                  2008-02-17
Vänsterpartiet                                            

Dela den här sidan:

Kopiera länk