artikel

Södra Dalbobergen

När kommunstyrelsen i juni 2006 beslutade att ta fram ett program för detaljplan för södra delen av Dalbobergen valde Vänsterpartiet att inte rösta emot förslaget. Vi visste att vår inställning var minst sagt avvaktande, men hur kan man invända mot att en utredning görs?
Nu vet vi att det kanske hade varit bättre att säga NEJ, NEJ och återigen NEJ från början.

Reservation i Kommunstyrelsen 2007-12-12   Ärende 11

Uppdrag att upprätta program för detaljplan för Södra delen av Dalbobergen
Dnr 2006/222  

När kommunstyrelsen i juni 2006 beslutade att ta fram ett program för detaljplan för södra delen av Dalbobergen valde Vänsterpartiet att inte rösta emot förslaget. Vi visste att vår inställning var minst sagt avvaktande, men hur kan man invända mot att en utredning görs?
Nu vet vi att det kanske hade varit bättre att säga NEJ, NEJ och återigen NEJ från början.
Man blir ganska tagen när resultatet av samrådet framträder så tydligt och när kommunstyrelsens svar ändå blir ett trotsigt "då går vi vidare i alla fall".

Länsstyrelsen motsättersig förslaget i dess helhet.

Regionmuseum Västra Götaland skriver "Vår bedömning är att område A i för stor utsträckning negativt påverkar den kulturhistoriskt värdefulla bebyggelsen …"

Miljö- och hälsoskyddsnämndens långa yttrande kan med bästa vilja inte uppfattas som ett bifall till planerna för området A.

Kulturnämnden voterade och avstyrkte att gå vidare med område A.

Naturskyddsföreningen "anser att planerna för bebyggelse på Södra Dalbobergen omedelbart måste stoppas och avstyrker därför bestämt att handläggningen fortsätter med upprättande av detaljplan".

Sjöfartsverket yttrande varnar i princip mot planerna för område A.

Blåsuts byalag framför på två sidor en samling avvisande synpunkter för planerna på område A men skriver också "kan varken tillstyrka eller avstyrka … eftersom styrelsen anser sig inte ha medlemmarnas mandat att yttra sig där om".

Anna-Karin och Claes Kjellson hänvisar till inledningen i kommunens Översiktsplan och till en passus i översiktsplanens kapitel "Folkhälsa och miljö" och kommer till slutsatsen att "Södra delen av Dalbobergen inte skall bebyggas med bostäder, detta för att befintliga miljö- och rekreationsvärden skall bevaras för framtiden".

Per Åkesson skriver angående område A "Inga hus högre än 2-våningar dvs trädtoppshöjd".

Anita och Jan Sultan avstyrker med slutsatsen "Låt därför strandnära markområden vara i fred. Dessa skall kunna njutas av alla, och inte bara bebos av några få."

Vänersborgs Scoutkår av SSF avstyrker och skriver "ett beslut om byggnation är oåterkalleligt".

Vänersborgs Skidklubb skriver "vill härmed kraftigt protestera mot den föreslagna byggnationen i Dalbobergen".

Rolf Johansson anser "Låt Dalbobergen förbli vad det var tänkt från början – ett område avsett för friluftsaktiviteter och rekreation…"

Lars Hansson utvecklar sin avvisande inställning mot bostäder på område A genom att föreslå flera tänkbara alternativ.

Bertil Skärberg yrkar att "projektet avbryts".

Claes Sundelius skriver "Det vore väldigt tråkigt om man gick in och våldförde sig på den bergformation som i kommunens förslag kallas område A."

Anna Hedlund yrkar "att planerna på att bebygga Dalbobergen … stoppas och skrinläggs".

Dalslands Gille i Vänersborg skriver "Även om Gillet är hyresgäster hos Vänersborgs kommun är vi klart emot de planer som kommunen har att bygga hus av varierande utseende i Dalbogårdens närhet".

Siv Swahn "protesterar på det bestämdaste mot planerat bostadsbyggande inom Dalbobergens naturområde".

Annalena Berglund avslutar sin protest med "Låt våra invånare ha kvar Dalbobergen orörda".

29 personer har namntecknat sig på uppropslistan "Bygg inte i Dalbobergen".

Vid kommunstyrelsens sammanträde yrkade jag att "område A" skall utgå från den fortsatta hanteringen och således inte längre finnas med när kommunen vill samråda.

Mitt yrkande avslogs, om jag hörde rätt, av de andra fjorton ledamöterna. I alla fall hörde jag ingen som ville biträda mitt yrkande. Jag hörde endast ledamöter som klart och tydligt uttalade sig för bostadsbyggnadsplaner i område A.

Vi sade JA till utredningen i juni 2006 och hade helt andra förväntningar på hur negativa och kritiska synpunkter skulle beaktas av kommunens ledning.

Vi var naiva nog att tro att det betyder något att man använder sig av sin rätt att bilda sig en uppfattning och att yttra sig i frågan.

Som ledamot för Vänsterpartiet tar jag rätten för mig att tänka själv. När argumenten så entydigt säger att bostadsexploateringen av Södra Dalbobergen förkastas av medborgarna i Vänersborg så blir det också mitt yrkande. Att detta sammanfaller med det jag redan i juni 2006 hade velat säga, gör saken inte sämre.

Jag reserverar mig med ovanstående till förmån för mitt eget yrkande.

Lutz Rininsland                                                            2007-12-16 Vänsterpartiet                                                            

Dela den här sidan:

Kopiera länk