artikel

Ge oppositionen uppmuntran

På dagens kommunfullmäktigesammanträde lägger majoriteten fram ett förslag om att begränsa nämndledamöters rätt att skriva reservationer. Reservationer ska i fortsättningen få vara max två sidor och de ska dessutom vara, som det heter, egenhändigt skrivna.

Ge oppositionen uppmuntran
På dagens kommunfullmäktigesammanträde lägger majoriteten fram ett förslag om att begränsa nämndledamöters rätt att skriva reservationer. Reservationer ska i fortsättningen få vara max två sidor och de ska dessutom vara, som det heter, egenhändigt skrivna.
Bakgrunden är att James Bucci (v) inför beslutet om Huvudnässkolans vara eller inte vara, lämnade in en reservation på elva sidor, däribland fyra sidor kopierade artiklar från TTELA.
Detta har aldrig hänt förut och kommer säkerligen inte att hända igen. Men ärendet Huvudnäs var ett väldigt speciellt ärende och James såg sig tvungen att skicka med all denna information för att fullmäktiges ledamöter skulle få en helhetssyn på frågan. Kommunstyrelsens ordförande Ljunggren (s) och fullmäktiges ordförande Nyberg (s) förbjöd att denna reservation skickades ut till fullmäktiges ledamöter.
Alla med någon erfarenhet av det politiska arbetet vet att majoritetsföreträdare på ett flertal olika sätt vet att dra fördel av sin position. Det handlar om hur och när ett ärende förs upp, hur ett ärende bereds, vem som utses vara föredragande, vilka handlingar som ska finnas med i utskicket och var ärendet placeras på dagordningen. Ser man detta så vet man mycket och då vet man också att en vaken opposition tillför det politiska arbetet mycket positivt. Istället för att hindras borde oppositionen uppmuntras.
I Vänersborg är det inte så. Inte nog med att stora, avgörande frågor som Huvudnässkolan, bandyhallen och det blivande konserthuset inte togs upp i valet så att vänersborgarna kunde diskutera frågorna och ta ställning till dem, vill herrar Ljunggren och Carlsson nu också försvåra för oppositionen att föra fram sina åsikter.

Stefan Kärvling (v)
Vänersborg