artikel

Interpellation om SPONSRING

Interpellation till kommunstyrelsens ordförande
Vad är sponsring och hur ska vi förhålla oss till sponsring ?
I underlaget inför beslutet om Arenan förekommer vaga uppgifter om finansiering av såväl investering som drift genom sponsring. I Vänsterpartiets partigrupp har vi upptäckt en stor okunnighet om regelverket kring sponsring. Som alltid har vi svårt att acceptera att vi ska delta i beslut som omges av osäkerhet.

Interpellation till kommunstyrelsens ordförande  

  Vad är sponsring och hur ska vi förhålla oss till sponsring ? 

  I underlaget inför beslutet om Arenan förekommer vaga uppgifter om finansiering av såväl investering som drift genom sponsring. I Vänsterpartiets partigrupp har vi upptäckt en stor okunnighet om regelverket kring sponsring. Som alltid har vi svårt att acceptera att vi ska delta i beslut som omges av osäkerhet. 

  Dessutom är det uppenbarligen avsikt att inte ens inför kommunfullmäktiges beslut lägga fram konkreta uppgifter: 

  Hur stor summan är avslöjas inte, mer än att det blir en årlig summa i tio år.”
”Avtalet mellan Vänersborgs kommun och Länsförsäkringar Älvsborg är ännu så länge muntligt.” 

                                                                                              Hemsidan Vänersborgs kommun 

Av de 140 miljonerna bedömer projektledningen att sponsorer ska stå för 20 miljoner. Avtalet med Länsförsäkringar har gett välbehövliga pengar men det är oklart hur långt de räcker.
– Den här uppgörelsen har skapat stabilitet men vi vill ha tre till fem sponsorer till för att detta ska bli bra, säger S Anders Larsson.”
 

                                                                                       TTELA, 2007-06-16 

När nu uppenbarligen beslutet skall tas utan att vi kommer att få veta mer än så, vill vi i alla fall försäkra oss om att vi har en korrekt uppfattning om vad sponsring egentligen är.  

  Vi har kommit fram till minst tre olika former av ekonomiskt stöd och delaktighet från utomstående för kommunala projekt: 

 

·        Avtal om partnerskap och delat investerings- eller driftsansvar mellan kommunen och privata intressen 

·        Gåva till kommunen 

·        Sponsring – där del av det ekonomiska stödet genereras genom avdrag på vinstskatten 

 

För samtliga former gäller att olika överenskommelser och avtal kan upprättas mellan kommunen och den som vill vara partner, vill knyta villkor till gåvan eller önskar uppträda som sponsor. 

  För oss var det av intresse att sätta oss in i frågan om sponsring, eftersom det är det som i utredningen om Arenan och i beslutsunderlaget för kommunens ställningstagande framförs som extern finansieringskälla. 

  Vi har framförallt studerat tre dokument: 

 

a)     Skatteverkets information 

 

b)  En utförlig framställning på hemsidan för SET Revisionsbyrå AB Malmö 

 

c)      Karlskrona kommuns SPONSRINGSPOLICY 

   

Skatteverket har på sin hemsida följande korta text:
Sponsring 

Ett sätt för företag att sprida sitt eller sina produkters namn är att lämna ett ekonomiskt stöd till verksamheter eller personer. Företeelsen brukar benämnas sponsring och den som lämnar stödet sponsor. Sponsringen går huvudsakligen till idrottsrörelsen men även forsknings- och utvecklingsprojekt samt kulturevenemang kan sponsras.
 
För att sponsringen ska få dras av krävs att den utgör en driftkostnad i näringsverksamheten. Sponsorn måste erhålla något i motprestation som kan verka resultatfrämjande i näringsverksamheten. Här får sponsoravtalet stor betydelse för att se vilka motprestationer sponsorn erhållit. Motprestationerna marknadsvärderas och företaget får bara avdrag för värdet av motprestationerna.

Rena gåvor får inte dras av. Om sponsringen endast är avsedd att ge sponsorn förbättrad image eller goodwill är den att betrakta som gåva och därmed inte avdragsgill.

www.skatteverket.se – Sponsring

  Det finns även utförliga detaljbestämmelser på Skatteverkets hemsida med rubriken Riktlinjer, avdragsrätt för sponsring. Dit kommer man via en länk från ovanstående sida. 

——————————

  Från nyhetsbrevet NEWSET från SET Revisonsbyrån AB, Malmö, saxade vi följande information: 

  Sponsring 

  Reklam har traditionellt sett bestått av annonser i tidningar, skyltar och bioreklam m.m. Med tiden har en utvidgning skett av det sätt på vilket företag sprider sitt eller sin produkts namn. Ett sätt är att lämna ekonomiskt stöd till verksamheter eller personer.Företeelsen brukar kallas sponsring och den som lämnar stödet sponsor. 

  Allmänna förutsättningar 

Svensk skattelagstiftning saknar direkta bestämmelser om avdrag för sponsring. Från senare år finns få avgöranden i högsta instans om sponsring. Möjligheterna till att få avdrag för sponsring måste således sökas i de allmänna förutsättningarna för avdrag för driftkostnader. För att avdrag skall kunna erhållas för en driftkostnad måste i princip förutsättningarna i 20 § kommunalskattelagen (KL) vara uppfyllda. Lagrummet anger som allmänt krav att avdrag erhålls för kostnader för intäkternas förvärvande och bibehållande i den bedrivna förvärvskällan. Det betyder att ett samband skall föreligga mellan ett bidrag och den verksamhet företaget bedriver. Avgörande är att syftet med bidraget skall vara att under beskattningsåret eller senare få ”utdelning” i form av bibehållna eller ökade intäkter i den verksamhet bidragsgivaren utövar. Producerar och säljer bidragsgivaren varor och tjänster skall avsättningen antas kunna bli främjad av det utgivna bidraget. Man kan också tänka sig att produktionskostnaderna, t.ex. genom att personalen håller sig friskare efter deltagande i en sponsrad idrottsverksamhet, kan minskas eller hållas nere genom bidraget. Att sponsringen skall verka resultatbefrämjande är en förutsättning för att bidragen skall vara avdragsgilla. För den skatterättsliga bedömningen är det alltså väsentligt att man i det enskilda fallet prövar vad sponsringen kan hänföras till för slag av kostnad och om sponsorn erhållit en motprestation. I princip kan kostnader för sponsring hänföras till antingen reklamkostnad, representationskostnad, personalkostnad, kostnad för forskning och utveckling eller till icke avdragsgill gåva. 

  Gränsdragning mot gåva 

Vid bedömning av avdragsrätten för sponsring är gränsdragningen mot gåva av avgörande betydelse eftersom gåvor inte är avdragsgilla (20 § 2 st. KL). Med gåva avses att mottagaren får en vederlagsfri förmån på givarens bekostnad. Givaren skall således inte ens ha som syfte att ersätta en tidigare utförd eller kommande prestation. I de allra flesta fall av sponsring föreligger dock ett syfte från bidragsgivarens sida att som vederlag få t.ex. PR, reklam eller en effektivare personalstab. Om mottagaren t.ex. tillhandahåller annonsplats eller fribiljetter, är det klart att en motprestation lämnats.  

Använder sig sponsorn själv aktivt av sponsorinsatsen i annonskampanjer, på förpackningar etc. har också en form av motprestation lämnats. Motprestationens värde måste emellertid även stå i rimlig proportion till betalningen, för att kostnaderna för sponsringen inte helt eller delvis skall hänföras till gåva. 

  Reklam- eller PR-kostnad 

KL saknar en definition av reklam och andra försäljningspåverkande insatser. En jämförelse är därför på sin plats med lagen (1972:266) om skatt på annonser och reklam. Med utgångspunkt i reklamskattelagens regler kan reklam rent allmänt anses utgöra en åtgärd där syftet är att främja avsättningen av ett företags saluförda produkter eller tjänster etc. Avgörande för bedömningen enligt reklamskattelagen är således inte primärt på vilket sätt reklamen kommer till uttryck. Det viktiga torde vara att företaget och dess produkter eller tjänster exponeras så att det kan antagas gagna avsättningen. Reklamskattelagen har visserligen ett annat syfte än inkomstskattereglerna, men det torde inte hindra att samma gränsdragning görs vid prövning av om reklam och PR föreligger. 

  NEWSET nr 9 , sida 12 – utges av SET Revisionsbyrå AB, Malmö 

 

———————————————

   

Idrotts- och fritidsförvaltningen för Karlskrona kommun har tagit fram ett dokument SPONSRINGSPOLICY på sex sidor. Här regleras ett flertal frågor i syfte att skapa klarhet och vägledning för kommunens samspel med externa finansiärer som väljer formen ”Sponsring” för att stödja kommunens verksamhet.  

  Policyn kan läsas på nätet på länken http://www.karlskrona.se/upload/sponsringspolicy_idrott_fritid_041123.doc  

 

———————————- 

 

I flera söndagstidningar kan man idag läsa om SvenskaBandyförbundets årsmöte i lördags:
Bandyn tillåter bolagisering 

”Vid lördagens årsmöte i Uppsala fattade Svenska Bandyförbundet beslut om att tillåta bolagisering av bandyklubbar.” ”RF-regeln att minst 51 procent av rösterna ska tillhöra den ideella föreningen gäller fortfarande men bolagisering är enligt olofsson ett sätt att öppna upp för investerare som vill satsa kapital i en klubb.” 

 

                                                                                       DN 2007-06-17 

 

Mot bakgrund av det ovan anförda vill jag ställa följande frågor till kommunstyrelsens ordförande: 

 

1)    Delar kommunstyrelsens ordförande vår uppfattning att frågan om vad SPONSRING egentligen är har stor betydelse ? 

 

2)   Delar kommunstyrelsens ordförande vår uppfattning att Vänersborg mot bakgrund av reglerna för sponsring inte bör vara för optimistisk när det gäller extern finansiering av ARENAN ? 

 

3)   Är det inte angeläget att Vänersborg överväger att skaffa sig en policy som reglerar frågan om sponsring ? 

 

Lutz Rininsland                                                        2007-06-17  Vänsterpartiet 

 

Dela den här sidan:

Kopiera länk