artikel

Länsrätten och en antologisk reservation

Några engagerade kommunmedborgare bestämde sig för att överklaga kommunfullmäktige beslutet från 25 april 2007, Dnr 2007.178, om återremiss av skollokals frågan.
Det hävdas att kommunen har handlagt ärendet i strid mot kommunallagen 4 kap 22 §

 

Kommunstyrelsen tog den 13 april 2007 beslut i ärendet.

Ledamot James Bucci hade innan beslutet togs inlämnat en reservation på 11 sidor. Av denna reservation tillfördes endast första sidan i protokollet. James Bucci överklagade kommunens handläggning. Länsrätten avslog överklagandet (Mål 1191-07E. Enhet 02 )

Inför mötet i kommunfullmäktige den 25 april väljer kommunen att endast bifoga första sidan av reservationen i protokollet från kommunstyrelsen,

Avslutande argumentation

Enligt 4 kap 22 § KL får en förtroendevald som har deltagit i avgörandet av ett ärende reservera sig mot beslutet. Det enda kravet är att reservationen skall anmälas innan sammanträdet avslutas. Kommunen har en skyldighet att bifoga reservationen i sin helhet till protokollet.

Kommunen har genom att inte tillfört samtliga sidor i reservationen till protokollet, kränkt James Buccis rätt som förtroendevald att ge uttryck för sina väljares åsikter samt vidare undanhållit viktig information till kommunstyrelsens ledamöter

Vi anser att James Buccis reservation innehåller viktiga påpekande och fakta som inte framkommer i kommunstyrelsens protokoll, och som därmed undanhölls kommunfullmäktiges ledamöter den 25 april 2007. Påpekande och fakta som hade kunnat påverka enskilda ledamöter i hur de sedan röstade.

Dela den här sidan:

Kopiera länk