artikel

När beslutas ”kommunstyrelsens beslut” ?

Av en slump uppmärksammade jag ett ärende på föredragningslistan för gymnasienämndens maj-sammanträde Lokalbehovsprogram för Komvux.

När jag fick möjlighet att se bakgrunden till ärendet hajade jag till ordentligt.
I handlingen Lokalprogram, inflyttning i Vänerparken, 2008, uppdrag
skriver projektledaren Per-Åke Warg för Högskolecentrum om anledningen till varför ett antal nämnder och styrelser anmodas att inkomma med svar på frågor kring lokalbehoven.

Interpellation till kommunstyrelsens ordförande angående  

När beslutas ” kommunstyrelsens beslut”        

  Bakgrunden 

  Av en slump uppmärksammade jag ett ärende på föredragningslistan för gymnasienämndens maj-sammanträde Lokalbehovsprogram för Komvux.  

  När jag fick möjlighet att se bakgrunden till ärendet hajade jag till ordentligt. 

I handlingenLokalprogram, inflyttning i Vänerparken, 2008, uppdrag

skriver projektledaren Per-Åke Warg för Högskolecentrum om anledningen till varför ett antal nämnder och styrelser anmodas att inkomma med svar på frågor kring lokalbehoven. 

  I denna skrivelse fanns en lista över verksamheter som diskuteras ”skall inrymmas i Vänerparkens lokaler”.  

 

·         Högskolecentrum Vänersborg 

·         Primärvårdens och tandvårdens i FyrboDal FoU-enhet 

·         Musikskolan inkl Musikakademin 

·         Musiken i grundskolan och gymnasiet (endast musiken) 

·         KomVux Vänersborg 

·         Biblioteket inkl musikbibliotek och referensbibliotek för KomVux m fl 

·         Vägledningscentral 

·         Samlad SYV-organisation 

·        AME:s kansli

  Inte kan jag invända mot att ”det diskuteras”. 

  Men skrivelsen inleds med en annan ingress: 

  ”När Högskolan Väst lämnat Vänerparken, planerat till sommaren 2008, skall vid utgången av 2008 ett antal, av kommunstyrelsen beslutade, organisationer och verksamheter lokaliseras i högskolans nuvarande lokaler.” 

  Vad är det som föranleder min irritation ?  

 

För det första handlar det självfallet om formuleringen ”av kommunstyrelsen beslutade” eftersom jag inte alls känner till att kommunstyrelsen har fattat beslut kring flertalet av de listade verksamheterna. 

  För det andra – och här är jag part i mål – gäller det ”Vägledningscentral” och ”Samlad SYV-organisation”. Jag har i någon mån följt processen i denna fråga och vet att ”Vägledningscentral” och ”Samlad SYV-organisation” under inga förhållanden kan anses vara en korrekt slutsats för det utvärderingsarbete som av rektorer och studievägledare har bedrivits under ett läsår.  

  Tyvärr kan jag inte undvika att spetsa till mina frågor till kommunstyrelsens ordförande om hur den demokratiska beslutsprocessen under hans ledning håller på att glida iväg. 

 

1)     Hur är det möjligt att kommunchefens synpunkter nuförtiden uppfattas som ”kommunstyrelsens beslut” ? 

 

2)    Vad avser kommunstyrelsens ordförande göra för att rätta till ”ordningsföljden” i beslutsordningen ? 

 

Lutz Rininsland                                                                        2007-05-18 Vänsterpartiet 

 

Dela den här sidan:

Kopiera länk