artikel

En interpellation till som inte heller fick ställas

Kommunfullmäktige beslutade efter votering och i enlighet med ordförande Dan Nybergs förslag att avvisa interpellationen. Motiveringen lyder: eftersom fullmäktige valde att återremittera ärendet ”Huvudnässkolan” till kommunstyrelsen borde frågor i ärendet inte behandlas i fullmäktige. 46 av 51 ledamöter delade ordförandens uppfattning.

 Oklarheter i underlaget i ärendet ”Skollokaler i centrala Vänersborg”           

  Bakgrunden 

  Vid fullmäktiges behandling 2007-04-25 av ärendet ”Skollokaler i centrala Vänersborg” ställde jag i mitt första inlägg en fråga som jag senare under kvällen upprepade. Jag ville veta om någon kunna peka ut i vilken skola / vilka skolor det fanns ”outnyttjade salar” eller andra utrymmen som inte användes. Samtidigt efterlyste jag också svar på frågan hur många tusen kvadratmeter man egentligen hade anledning att kalla för överytor. 

  Ledamoten Kerstin Andersson, som företräder folkpartiet i Barn- och utbildningsnämnden var den ende som i debatten kom med en upplysning: svaret på frågan är ”i grundskolan”. Jag kände spontant att svaret inte kunde vara korrekt och hoppades få mer information av någon som stod bakom beslutsförslaget att riva Huvudnässkolan och att samla alla högstadieskolor längs Idrottsgatan. Jag väntade förgäves. 

  Varför ställer jag frågan på nytt ?  

  I majoritetens förslag spelar frågan om överytor en mycket central roll och det är därför jag upplevde det som egendomligt att ingen från majoriteten ville svara på mina frågor. Självfallet hörde jag tidigare från olika håll ”sanningen är att såklart att ingen tackar nej till extra utrymme, alla har lätt för att bre ut sig”. Lika medveten är jag om att duktiga arkitekter kan gestalta nya lokaler på bättre sätt så att mindre utrymme kan upplevas som ”större” än äldre omoderna lokaler med större kvadratmeterantal.  

  Jag grävde lite och hittade olika uppgifter från olika håll och olika tidpunkter. 

  I ”Lokalutredning skola 1-9 / Gymnasium / Komvux” från april 2004 framgår på sidorna 2, 12, 18, 23 och i sammanfattningen på sida 27 hur kvadratmeterantalet kunde se ut för de fyra alternativa förslag som hade tagits fram. Den totala arean uppgavs vara 52 125 m2.   

Det gällde Huvudnässkolan, Onsjö gymnasium, Komvux Trenova, Torpaskolan på Idrottsgatan 1, Gymnasium på Idrottsgatan 3 och Idrottsgatan 7 samt Tärnan på Idrottsgatan 9. Tänkbar minskning av bruksarean i de fyra förslag uppgavs till ”0 – 6 300 – 10 700 – 9 200”. Om Onsjö gymnasium och Komvux Trenova avvecklades, blev det minus 6 300 m2. Om dessutom Huvudnässkolan avvecklades erbjöds sig vid två olika alternativa lösningar en hägrande minskning av bruksarean med 10 700 m2  resp 9 200 m2

  I oktober 2004 presenterades den ”bantade utredningen” med ”två huvudalternativ”. I alternativ 4:1 ”Huvudnässkolan flyttas till Idrottsgatan 7” och ”Gymnasieskolan byggs ut och samlas vid Idrottsgatan 3” skulle ”arean förändras med minus 3 600 m2”.   

I alternativ  4:4 däremot skulle ”arean förändras med ca minus 6 300 m2”- detta alternativ hade som innehåll ”Huvudnässkolan byggs om – Torpaskolan flyttar till Idrottsgatan 7 – Gymnasieskolan byggs om och samlas vid Idrottsgatan 1 och 3.” 

  I båda utredningarna talas mycket tydligt om möjligheten att ”förändra arean” men det finns inga som helst uppgifter om eventuella överytor. 

  Den 13 december 2004 undertecknade S Anders Larsson för socialdemokraterna och Marianne Karlsson för centerpartiet ”Synpunkter till kommunstyrelsen på: Lokalutredning Skola 7-9 / Gymnasium / Komvux”. I den av Barn- och ungdomsnämnden diarieförda handlingen framgår bl a: ”Grundskolan i Vänersborg minskar med 1 000 elever åren 1999-2009.” Vidare: ”Vi ser det som angeläget att om möjligt reducera vårt behov av lokaler och anpassa dessa till det minskade elevantalet. I en utredning från våren 2004 ser utredaren det som möjligt att i vart fall minska lokalbehovet med 10 000 kvm”. 

  Sedan dröjde det ett tag. Men budskapet blev tydligare och kvadratmeterantalet steg vidare. 

  I kommunstyrelsen [2005-06-08, Ks § 146]  medgav ordföranden Lars-Göran Ljunggren att ledamoten Bo Carlsson fick föra till protokollet följande anteckning:  

Skolinvesteringar i centrala Vänersborg 

Vi måste noggrant utreda lokal och ytbehov för grundskolan i centrala Vänersborg. Det är viktigt att inte ha lokalytor som vi inte behöver. Vi vet, att vi idag har ca 10 – 12 000 m2  för mycket skolyta och då måste vi effektivisera användandet av lokalerna. Vi kan också gå ur hyrda lokaler och på det sättet minska ytor och kostnader. Lokaler är viktiga men man skall naturligtvis inte ha en massa tomma ytor som kostar pengar, som behövs till elever och personal. [mina markeringar i texten – lzr] 

 

Den 8 september 2006 publicerade TTELA en artikel med rubriken Politisk skollokalgrupp splittras. ”… får kommunchef Guy Mahlviker i uppdrag att ta fram ett nytt tjänstemannaförslag. Lars-Göran Ljunggren betonar att tonvikten i utredningen ska ligga på elevperspektivet.  Som det är nu har det varit väldig koncentration på lokalfrågan.  

Ett annat direktiv som ges är att lokalytorna ska minska med 5 000 kvadratmeter med tanke på dagens lokalöverskott.” 

 

När allt det här ovan är skrivit – återgivit – läst, återstår mina frågor ändå: 

 

1)    I vilka skolor finns dessa överytor, hur stora är dessa överytor, var finns en massa tomma ytor i våra skolor ? 

 

2)   Kan majoritetens förslag anses realistiskt i ett avseende: Bruksarean för Huvudnässkolan anges 2004 till 8 115 m2 – hur stora är tillskott av bruksarean vid ombyggnad från nuvarande Torpaskolan till den nya Storskolan på Idrottsgatan 1 ? 

 

3)    I utredningen från 2004 fanns även uppgifter om ”BRA / elev” – siffrorna var då för Torpaskolan 14,6, för Huvudnässkolan 15,3, för Tärnan 12,7, för Idrottsgatan 7 17,3, för Idrottsgatan 3 16,4  och för Onsjö 16,0. Vilka är de för dagen korrekta uppgifter för befintliga skolor ? och vilka siffror skulle gälla för alternativet Storskolan på Idrottsgatan 1 ? 

 

4)   Är det ur elevperspektiv planeringen avser att alla klassrum skall fyllas med 30 elever i varje högstadieklass ? 

 

Lutz Rininsland                                                                     2007-05-22 

Vänsterpartiet 

 

Dela den här sidan:

Kopiera länk