artikel

Vänsterpartiet synar bluff om skolan

Vänsterpartiet i Vänersborg väljer idag att diarieföra synpunkter hos Vänersborgs kommun tillsammans med en samling relevant information till den aktuella frågan om Huvudnässkolans framtid. Materialet bedömer vi som viktigt och att det skulle kunna ligga till grund för eventuella utredningar av den skandalösa hanteringen av skollokalsärendet.

Ärendet är inte lätt att tränga sig in i för en utomstående och en granskning görs inte lättare av att det nu finns minst tre separata diarienummer att leta rätt på.

Senaste diarienumret är 2007.178 och det är i den akt som man hittar den bristfälliga utredningen som blev så hårt kritiserad vid fullmäktige 2007-04-25. Utredningen har kallats för många saker och orsakade en demonstration 2007-04-23 där 530 medborgare deltog. Några direktiv för utredningen går inte att hitta i diarienummer 2007.178.

För att påminna sig korrekt utredarens uppdrag så tittade kommunstyrelseledamot James Bucci på sina gamla protokoll. Han fann där ett tidigare diarienummer för skollokalsutredningen som är 2005.527. I denna akt kunde han hitta utdrag från de tre kommunstyrelseprotokollen från början av 2006.

Det finns också i akten 2005.527 en 19 sidor lång rapport skriven 2006-02-12 med titeln "Uppdrag att utreda skollokaler i centrala Vänersborg". Rapporten utgör ett gediget underlag och i den formulerade kommunchefen fyra förslag till beslut där den fjärde var "Förslag till mer preciserade direktiv skall presenteras vid kommunstyrelsens sammanträde 060301".

Det blev tyvärr inte några preciserade direktiv utan istället beslutade kommunstyrelsen 2006-03-01 att "tillsätta en beredningsgrupp bestående av kommunstyrelsens arbetsutskott samt presidierna i barn- och ungdomsnämnden och gymnasienämnden. Beredningsgruppen skall upprätta utredningsdirektiv att överlämnas till kommunchefen. Kommunchefen ges i uppdrag att fortsätta utredningen i enlighet med de direktiv som överlämnas av beredningsgruppen. Utredningen skall fortlöpande redovisas i kommunstyrelsen".

Något fortlöpande redovisning kan inte James Bucci och hans ersättare i kommunstyrelsen Lutz Rininsland minnas.

Den 19 sidor långa rapporten har inte nämnts för personer som har efterlyst utredningsdirektiven. De har istället blivit informerade om att det enbart har funnits någon form av muntligt direktiv.

Vid ett tillfälle har vänsterpartiet kommit över två sidor från ett dokument daterat 2006-05-09 som kommer med en rekommendation att en fördjupad utredning bör göras utifrån fyra förslag. Detta dokument har aldrig redovisats för kommunstyrelsen.

Varför vet vi inte.

Många konstigheter har det varit i turerna.

Vänsterpartiet gick så långt i debatten att använda uttryck som härskarringen och bluffarna.

Vi väljer att nu lägga upp några skäl för våra uttryck.

Några citat ur TTELA artikel 2004-11-18 – "Toppolitiker hoppar av?" skriver Erik Torstensson

http://www.ttela.se/artikelmall.asp?version=42455

"Politisk splittring råder kring frågan om Huvudnässkolans framtid. Det finns i nuläget ingen stark majoritet för något av alternativen. Det kan leda till att frågan skjuts på framtiden igen.

– Får jag bestämma blir det så, säger barn- och ungdomsnämndens ordförande S Anders Larsson (s). Beroende på utgången kan han komma att lämna sitt uppdrag." Vidare:
"Han vill se en bred majoritet för hans egen linje för att han ska tycka att en flytt går att genomföra. Den majoriteten finns inte."

"En knapp majoritet åt endera hållet innebär enligt min uppfattning att ärendet inte kan drivas vidare. Jag kommer i så fall att försöka skjuta upp hela Huvudnäsfrågan tills nya personer tagit plats efter nästa val."
"Han är inte intresserad av att administrera ett eventuellt beslut om att renovera Huvudnäs. – Blir det en bred majoritet för det är det tveksamt om jag kan sitta kvar."

2005-06-21 fattade kommunfullmäktige ett beslut om att renovera delar av Huvudnässkolan för 35 mkr med omröstningssiffror 48-0.

Bred majoritet?

2005-06-22 Dagen efter fullmäktiges beslut rapporterar Radio Väst

http://www.sr.se/cgi-bin/vast/nyheter/artikel.asp?artikel=644690

"Det här innebär ju att nu har vi lagt fast för 20-30-40 år framåt att A-huset och Aulan kommer att vara utbildningslokaler för undervisning under den här tiden", säger kommunstyrelsens ordförande Lars-Göran Ljunggren (s).

Reportern Marcus Gorne frågar; "Och alla som har varit rädda och oroliga och använt uttryck som storskolan och sådant, dem kan vara lugna nu?" 

Kommunalråd Lars Göran Ljunggren svarar; "Nu har man ju fått ett mycket klart och tydligt besked från en enig fullmäktige". 

 

Till sist 

I valrörelsen 2002 skrev dåvarande kommunfullmäktigeledamot Lars-Göran Ljunggren:

"Politik handlar om heder. Det gäller att stå för det man har sagt. Om det av olika anledningar inte går att driva politiken i den riktningen ska man kliva av under pågående mandatperiod."

Dela den här sidan:

Kopiera länk